Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z dnia 13 lipca 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z uwagi na liczne prośby Wnioskodawców o możliwość wydłużenia terminu naboru wniosków, działając na podstawie Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 Rozdział 7, pkt 15 oraz zapisów Regulaminu naboru Rozdział I, pkt. 14, podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach naboru FEPK.07.11-IP.01-001/23 do dnia 21 lipca 2023 r.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów - ogłasza nabór nr FEPK.07.11-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.11 Edukacja przedszkolna

Termin, od którego można składać wnioski

30.06.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14.07.2023 r.  nowy termin do dnia 21 lipca 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się: Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, Służby publiczne, Administracja publiczna, Partnerzy społeczni
z zastrzeżeniem warunków określonych w specyficznym kryterium dostępu nr 1 tj.:

Wnioskodawcą w ramach działania mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
 • przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące rodzaje działań:

 • tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i dostosowywanie istniejącej bazy lokalowej tylko tam, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby, wydłużenie pracy OWP;
 • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia;
 • wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci;
 • podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry OWP;
 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • preorientacja zawodowa dla dzieci.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

49 764 706,00 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Edukacji EFS
Tel. 17 74 32 809, 17 77 37 161, 17 77 37 162, 17 74 32 865

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
tel. 17/ 74 32 805, 17/ 850 92 35

Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf),642,72 KB

Regulamin konkursu - wersja  archiwalna, (docx)365,87 KB

Załączniki:

 1. Załącznik 1 Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 25 kwietnia 2023 r. (pdf),703,30 KB
 2. Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w zakresie Priorytetu 7 FEP 2021-2027 (pdf),210,32 KB210,32 KB 
 3. Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027 (docx), 131,93 KB
 4. Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027 (docx), 119,29 KB;
 5. Załącznik 5 Karta weryfikacji spełniania kryterium negocjacyjnego projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027 (docx), 70,76 KB;
 6. Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEP 2021-2027 (zip), 2,40 MB;
 7. Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEP 2021-2027 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (zip), 2,40 MB;
 8. Załącznik 8 Wzór protestu (docx), 82,09 KB;
 9. Załącznik 9 Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy w zakresie postępowań karnych i karnych skarbowych (docx), 74,50 KB;
 10. Załącznik 10 Wzór Oświadczenia Partnera w zakresie postępowań karnych i karnych skarbowych (doc)74,50 KB;
 11. Załącznik 11 Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczący ochrony danych osobowych (docx)76,09 KB;
 12. Załącznik 12 Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczący dyskryminujących aktów prawnych na terenie jednostki samorządu terytorialnego (docx), 59,64 KB;
 13. Załącznik 13 Wzór Oświadczenia Partnera dotyczący ochrony danych osobowych75,98 KB;
 14. Załącznik 14 Wzór Oświadczenia Partnera dotyczący dyskryminujących aktów prawnych na terenie jednostki samorządu terytorialnego (docx)59,53 KB;
 15. Załącznik 15 Wykaz gmin województwa podkarpackiego o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 60% (docx), 55,05 KB;
 16. Załącznik 16 Wykaz gmin zlokalizowanych na obszarach strategicznej interwencji wskazanych w załączniku nr 1 do Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (docx), 56,02 KB;
 17. Załącznik 17 Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian (docx), 375,09 KB;
 18. Załącznik 18 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian (docx), 131,33 KB
Poleć innym: