Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój

Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

- prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R (moduły obligatoryjne przesądzające o badawczym charakterze projektu stanowiące większość zakresu rzeczowego projektu, tj. koszty kwalifikowane związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie),

- prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i/lub prace wdrożeniowe (moduły fakultatywne, których realizacja jest możliwa w celu lepszego dopasowania zakresu wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb podmiotów objętych wsparciem),

- dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu (moduł „Doradztwo”).

W ramach naboru nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie inwestycji w infrastrukturę testowo – doświadczalną oraz działań z zakresu budowania kompetencji.

Moduły wchodzące w skład projektu muszą realizować wspólny cel określony w projekcie i powinny być ze sobą logicznie powiązane (moduły fakultatywne „dopełniają” moduły obligatoryjne).

Kto może składać wniosek?

O dofinansowanie jako wnioskodawca mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które łącznie spełniają poniższe warunki:

   a) posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

   b) prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz uzyskują przychody z tej działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru (w tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu),

   c) posiadają siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe / dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 31.08.2023 r. od godz. 0.00 do dnia 30.11.2023 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wnioski o dofinansowanie składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie:  https://wod.cst2021.gov.pl/.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 1 lipiec 2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

  1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Prace B+R’’ wynosi:

 - mikro i małe przedsiębiorstwo

 • 80% w przypadku badań przemysłowych;
 • 60% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;

- średnie przedsiębiorstwo

 • 75% w przypadku badań przemysłowych;
 • 50% w przypadku prac rozwojowych;

- duże przedsiębiorstwo

 • 65% w przypadku badań przemysłowych;
 • 40% w przypadku prac rozwojowych.
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Infrastruktura B+R’’ wynosi:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych,

- średnie przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych,

- duże przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych.

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Prace przedwdrożeniowe’’ w ramach pomocy de minimis wynosi:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

- średnie przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Prace wdrożeniowe’’ wynosi:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

- średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych,

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Doradztwo’’
  w ramach pomocy de minimis wynosi:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

- średnie przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych.

 1. Minimalna wartość projektu – Nie dotyczy
 2. Maksymalna wartość projektu – Nie dotyczy
 3. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 500 000 PLN
 4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 35 000 000 PLN
 5. W przypadku projektów partnerskich, maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania, o których mowa w punktach od 1 do 5 dotyczą wyłącznie wnioskodawcy (partnera wiodącego), który jako jedyny może otrzymać pomoc publiczną; natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla partnerów, w przypadku każdego z modułów, wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, a wsparcie może mieć wyłącznie charakter pomocy de minimis.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (PDF 510 KB) obowiązujący od 07.05.2024 r.

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 07.05.2024 plik do pobrania (PDF 162 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący do 06.05.2024 plik do pobrania (PDF 499 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 26.09.2023 plik do pobrania (PDF 158 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący do 25.09.2023 plik do pobrania(PDF 433 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 22.08.2023 plik do pobrania (PDF 89 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący do 21.08.2023 plik do pobrania (PDF 428 KB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 06, 17 747 61 37, 17 747 61 10, 17 747 61 57, 17 747 61 63

W sprawach dotyczących kwestii środowiskowych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Pani Joanna Kocur, tel. 17 743 31 64, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- Pani Anna Musiał, tel. 17 743 31 59, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- Pani Anna Piwowar, tel. 17 743 32 17, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 52, 17 747 61 39.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poleć innym: