Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o zmianach regulaminu

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów - ogłasza nabór nr FEPK.07.13-IP.01-002/23 wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.  

Termin, od którego można składać wnioski

28.09.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13.10.2023 r. 9.11.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się: Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Osoby fizyczne (z zastrzeżeniem pkt. 2.4.2 ppkt. 6 Regulaminu naboru nr FEPK.07.13-IP.01-002/23), Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne z zastrzeżeniem warunku określonego w specyficznym kryterium dostępu nr 1 tj.: „Projekt będzie obejmował wsparciem wyłącznie szkoły zawodowe (technikum, szkoła branżowa I stopnia) z wyłączeniem szkół specjalnych”.

Ze względu na charakter naboru wprowadzono kryterium ograniczające wnioskodawców podmiotowo do organów prowadzących szkoły realizujące kształcenie zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z wyłączeniem szkół specjalnych.

Podmiot inny niż organ prowadzący, może być wyłącznie partnerem w projekcie z zastrzeżeniem pkt. 2.4.2. Regulaminu naboru nr FEPK.07.13-IP.01-002/23

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku (wnioskodawcą) może być organ prowadzący szkołę zawodową lub organ prowadzący zespół szkół kształcący w zakresie szkolnictwa ogólnego i zawodowego. Jednakże, wsparcie może być udzielone wyłącznie szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące rodzaje działań:

 • przygotowanie założeń systemu nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:
  • współpracę z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły
  • szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące m.in. do nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji,
  • staże i praktyki uczniowskie,
 • wsparcie uczniów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych,
 • wsparcie uczniów w zwiększaniu wiedzy na temat klimatu oraz wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji ekologicznych
 • podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej szkół, w tym z wykorzystaniem modelu szkoły ćwiczeń,
 • podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • upowszechnienie korzystania z doradztwa zawodowego i edukacyjnego z uwzględnieniem perspektywy płci w wyborze zawodu, przeciwdziałania stereotypom związanym z płcią i wspierania promocji kierunków STEM,
 • innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne oraz eksperymenty pedagogiczne,
 • wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i nauczycieli,
 • wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkole, w tym wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dyskryminowanych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych,
 • doposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów w brakujący sprzęt niezbędny do kształcenia na podstawie diagnozy sytuacji (diagnozy potrzeb) w danej szkole/ placówce, 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

69 180 418,26 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Zobacz bieżace pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Edukacji EFS
Tel. tel. 17/ 74 32 809, 17/ 743 28 65, 17/ 773 71 66, 17/ 773 71 67, 17/ 773 71 61

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
tel. 17/ 74 32 805, 17/ 850 92 35

Prezentacja ze spotkania informacyjnego1,51 MB

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf),649,39 KB

Załączniki (zip),7,07 MB

Poleć innym: