Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 4 kwietnia 2024 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.13-IP.01-002/23, wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe w następującym zakresie:

 1. Zmiana stawki jednostkowej stażu uczniowskiego określonej w Regulaminie wyboru w pkt. 3.7.4 w/w Regulaminu.
 2. W rozdziale 3, podrozdziale 3.7, pkt 3.7.4 tiret 2 otrzymuje brzmienie:
  „Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi 30,62 PLN (w okresie od 1 lipca 2024 r.). Jednocześnie IP informuje, iż w związku z faktem, że indeksacja stawki jednostkowej stażu uczniowskiego uległa zmianie najwcześniejszym możliwym terminem realizacji stażu uczniowskiego  jest 1 lipca 2024r. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach dotyczących pracowników, określonych w odrębnych przepisach, w tym w zależności od rodzaju zagrożeń związanych z odbywaniem stażu uczniowskiego – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Stanowisko powinno być przygotowane w momencie rozpoczęcia stażu. Przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego, z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu i narzędzi, uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na danym stanowisku.9.”

Zaktualizowany regulamin konkursu (pdf),649,39 KB

Zaktualizowane ogłoszenie o naborze obowiązuje od 4 kwietnia 2024 r.

Informacja z 28 września 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.13-IP.01-002/23, wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe w następującym zakresie:

 1. Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków określona w ogłoszeniu o naborze oraz w pkt. 1.4.2 Regulaminu.
 2. Rozdział 1, Podrozdział 1.4, pkt 1.4.2 otrzymuje brzmienie:
  „Wnioski o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS): https://sowa2021.efs.gov.pl/ od dnia 28.09.2023 r. od godz. 0.00 do dnia 9.11.2023 r. do godz. 23:59.”
 3. Rozdział 2, Podrozdział 2.6, pkt 2.6.2 otrzymuje brzmienie: „Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie od dnia 28.08.2023 r. - do dnia 31.08.2026 r. z zastrzeżeniem pkt. 2.6.4.”
 4. Rozdział 3, Podrozdział 3.2, pkt 3.2.2 otrzymuje brzmienie: „W ramach niniejszego naboru kwalifikowane są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej, niż od dnia ogłoszenia naboru wniosków przez ION tj. 28 sierpnia 2023 r.”
 5. Rozdział 3, Podrozdział 3.4, pkt 3.4.1 usunięto zapis: „(…) / wkład własny nie jest wymagany.”
 6. Rozdział 3, Podrozdział 3.2, pkt 3.7.2 otrzymuje brzmienie:
  „W ramach niniejszego naboru w przypadku projektów, w których łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru) (kurs EUR obowiązujący na dzień ogłoszenia naboru wynosi 4,4113 PLN), rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków, w oparciu o szczegółowy budżet projektu określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez ION. W związku z powyższym projekty, których wartość ogółem nie przekracza kwoty 882 260,00 zł obligatoryjnie rozliczane będą za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.”
 7. Rozdział 4, Podrozdział 4.7, pkt. 4.7.16, w tabeli Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie:
  „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
  UWAGA!!! W przypadku JST załącznik ten wymaga dodatkowo podpisu i pieczęci skarbnika/głównego księgowego.
  UWAGA!!! Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis oraz projektów o wartość całkowitej co najmniej 5 mln euro, w których podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.”
 8. Rozdział 4, Podrozdział 4.7, pkt. 4.7.16, w tabeli W przypadku realizacji projektu w partnerstwie Wnioskodawca składa załącznik nr 3 - otrzymuje brzmienie:
  „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy - odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z Partnerów.
  UWAGA!!! W przypadku JST załącznik ten wymaga dodatkowo podpisu i pieczęci skarbnika/głównego księgowego.
  UWAGA!!! Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis oraz projektów o wartość całkowitej co najmniej 5 mln euro, w których podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.”
 9. Rozdział 4, Podrozdział 4.7, pkt. 4.7.16, w tabeli Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie:
  „Informacja o numerze rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi projektu, z którego jednostka realizująca projekt dokonywać będzie wydatków, wraz z podaniem dokładnej nazwy właściciela rachunku, nazwy i adresu banku. Przy czym Wnioskodawca realizujący projekt, w którym koszty bezpośrednie rozliczane są w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków, składa informacje o numerze rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki na dofinansowanie projektu wraz z podaniem dokładnej nazwy właściciela rachunku, nazwy i adresu banku.”
 10. Rozdział 5, Podrozdział 5.2, pkt 5.2.18 otrzymuje brzmienie: „W przypadku konstruowania budżetu w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków należy zwrócić uwagę na zapisy podrozdziału 3.7.2 Kwoty ryczałtowe.”
 11. Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru „Kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027”, we wstępie treści załącznika zaktualizowano zapis: „Niniejszy dokument powstał na podstawie dokumentu pn. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ FEP 2021-2027 – ZAKRES EFS+ - stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12 / IV / 2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 27 września 2023 r. dostępnego na stronie internetowej: Strona internetowa programu FEP 2021-2027 (https://funduszeue.podkarpackie.pl).”
  Punkt I.1.10 ww. załącznika otrzymuje brzmienie: „Koszty bezpośrednie projektu, w którym łączna wartość projektu nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 200 tys. EUR są rozliczane w całości uproszczonymi metodami rozliczania wydatków.
  W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy koszty bezpośrednie projektu są rozliczane zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie wyboru projektów przez ION. W przypadku projektów, w których łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez Komisję Europejską, aktualny na dzień ogłoszenia naboru) koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Przez uproszczone metody rozliczania wydatków należy rozumieć formy dotacji wymienione w art. 53 ust. 1 lit b,c,d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz.UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.). (…)”
 12. W załączniku nr 4 do Regulaminu naboru, kryterium merytoryczne dopuszczające nr 10 otrzymuje brzmienie: „Koszty bezpośrednie projektu, w którym łączna wartość projektu nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 200 tys. EUR są rozliczane w całości uproszczonymi metodami rozliczania wydatków”.
  Zmianie ulega definicja kryterium:
  „W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy koszty bezpośrednie projektu są rozliczane zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie wyboru projektów przez ION. W przypadku projektów, w których łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez Komisję Europejską, aktualny na dzień ogłoszenia naboru) koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Przez uproszczone metody rozliczania wydatków należy rozumieć formy dotacji wymienione w art. 53 ust. 1 lit b,c,d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz.UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.)”. (…).

Zaktualizowane ogłoszenie o naborze obowiązuje od 27 września 2023 r.

Informacja z 13 września 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.13-IP.01-002/23, wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe w następującym zakresie:

 1. W rozdziale 1, podrozdziale 1.4, pkt 1.4.1 usunięto zapis:
  „Wydział wskazuje liczbę projektów, które może złożyć podmiot w ramach danego naboru (należy wskazać czy warunek dotyczy Wnioskodawców i/lub Partnerów)”.
 2. W rozdziale 1, podrozdziale 1.4, pkt 1.4.5 usunięto zapis:
  „Wydział wskazuje nazwę załącznika oraz informacje o wymaganym podpisie oraz sposobie, formie i terminie przedłożenia załączników a także zakresie dopuszczalnego uzupełnienia załącznika/ów”.
 3. W rozdziale 1, podrozdziale 1.4, pkt 1.4.5 otrzymuje brzmienie:
  Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu składa następujące załączniki:
  1. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące ochrony danych osobowych. Dokument należy złożyć w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące dyskryminujących aktów prawnych na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Dokument należy złożyć w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  4. Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis jaką Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.
   Wzory oświadczeń oraz formularz stanowią załączniki nr 11, 12, 19 i 21 do Regulaminu wyboru projektów. Podpisane dokumenty należy złożyć poprzez system SOWA EFS jako załączniki do wniosku
 4. W rozdziale 1, podrozdziale 1.4, pkt 1.4.9 usunięto zapis: „(…) wydział może wskazać ewidencje/rejestry”.
 5. W rozdziale 3.8 usunięto zapis: „Szczegóły rozdziału uzupełniają wydziały”
 6. W rozdziale 4, podrozdziale 4.7, pkt. 4.7.16, w tabeli Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dodano pkt. 11 w brzmieniu: „Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis jaką Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych”.
 7. W rozdziale 7 zmieniono załącznik nr 16 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian.
 8. W rozdziale 7 dodano załącznik nr 19, 20 i 21.

Zaktualizowane ogłoszenie o naborze obowiązuje od 11 września 2023 r.

Zaktualizowany regulamin konkursu (pdf),637,00 KB

 

 

Poleć innym: