Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 13 października 2023 r. 

1. „Mam pytanie dotyczące naboru FEPK.07.13 - IP.01-002/23: Część kierunków w szkole robi teorię i praktykę w CKZ, który jest osobną placówką od szkoły. Są uczniowie szkoły, wysyłani na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne na podstawie umowy trójstronnej Szkoła - CKZ – Powiat do CKZ.  Czy tacy uczniowie szkoły mogą brać udział w projekcie”?

Zgodnie z Regulaminem naboru pkt. 2.3.1 Grupą docelową w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 7 Działania 07.13 Szkolnictwo Zawodowe mogą być uczniowie lub słuchacze szkół lub placówek kształcenia zawodowego. Zatem nie ma znaczenia w jakim miejscu fizycznie uczniowie szkoły odbywają kształcenie, jeśli są uczniami szkoły zawodowej mogą być w projekcie objęci wsparciem.

2. „Proszę o informację, czy jeśli z diagnozy potrzeb wyniknie, że potrzebne są szkolenia dla uczniów prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji to Wnioskodawca musi zaplanować takie wsparcie w systemie jedno szkolenie - jeden uczeń? Czy można zaplanować większą liczbę szkoleń (np. 2) dla jednego ucznia”?

Regulamin naboru nie ogranicza Wnioskodawcy w zakresie ilości wsparcia skierowanego do konkretnego ucznia. Jeśli przeprowadzona przez Wnioskodawcę diagnoza potwierdzi konieczność przeprowadzenia w danym zakresie szkoleń to można zaplanować ich większą liczbę dla jednego ucznia. Należy jednak pamiętać, iż zdefiniowane w diagnozie i zaplanowane działania na przyszłość nie powinny

wynikać wyłącznie z chęci i zainteresowań potencjalnych uczestników wsparcia, ale z

sytuacji szkoły w kontekście jej otoczenia społeczno - gospodarczego oraz

wpisywania się w politykę edukacyjną regionu. Jednocześnie należy również pamiętać, że planowane w projekcie działania muszą wpisywać się w katalog dozwolonych typów i form wsparcia zgodnie z SZOP i regulaminem naboru. 

3.

1) „proszę o informację jak definiują Państwo termin pracodawca;

2) czy dla doradcy zawodowego w ramach projektu można przewidzieć superwizję;

3) czy dla polonisty w ramach projektu można założyć studia podyplomowe w zakresie przedmiotu zawodowego;

4) uczniowie zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej bezpłatnej praktyki zawodowej czy w tym czasie mogą oni odbyć staż uczniowski realizowany w ramach projektu”?

Ad 1. Pracodawcą, zgodnie z art. 3 kodeksu pracy (Dz.U.2023.1465 t.j) jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Przedsiębiorcą jest – zgodnie z Kodeksem Cywilnym (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) Art. 431 – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w Art. 331 §1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W odniesieniu do organizacji stażu uczniowskiego w ramach projektu, przez pracodawcę rozumie się podmioty które przyjmują na staż. Są określone w ustawie Prawo Oświatowe art. 121a., pkt. 3 „Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na staż uczniowski”, zawiera, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. W przypadku staży uczniowskich realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stroną umowy o staż uczniowski może być również podmiot realizujący projekt, ponoszący wydatki związane ze stażem uczniowskim

Ad 2. Tak, o ile jest uzasadnione i wynika z diagnozy potrzeb szkoły.

Ad 3. Tak, o ile doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji wynika z diagnozy potrzeb szkoły.ależy mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem naboru nr FEPK.07.13-IP.01-002/23  termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie od dnia 28.08.2023 r. - do dnia 31.08.2026 r. Wobec powyższego, jeśli studia podyplomowe zostaną ukończone w okresie objętym terminem realizacji projektu, ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., mogą zostać objęte wsparciem projektu.

Ad 4.  Tak, pod warunkiem realizacji stażu uczniowskiego zgodnie z art. 121a Prawo oświatowe.

4. „W związku z ogłoszonym naborem proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. czy beneficjentami w zakresie doradztwa zawodowego mogą być uczniowie klas szkoły podstawowej

2. czy w ramach ww. naboru jst (starostwo powiatowe) będące organem prowadzącym dla dwóch szkół średnich zawodowych może złożyć dwa odrębne wnioski dla każdej ze szkół

3. czy w przypadku składania wniosku przez jednostkę organizacyjną jst nieposiadającą osobowości prawnej pełnomocnictwo/upoważnienie do złożenia wniosku powinno wskazywać osobę upoważnioną z podaniem jej imienia i nazwiska czy tylko pełnionej funkcji w dniu składania wniosku”?

Ad 1. Zgodnie z regulaminem wyboru projektów pkt. 2.4.1 wsparcie może być udzielone wyłącznie szkole prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, branżowa szkoła I stopnia). Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie doradztwa zawodowego możliwe są do realizacji w ramach „Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne - Wsparcie doradztwa zawodowego - nabór nr FEPK.07.12-IP.01-001/23.”

Ad 2. TAK, dopuszczalne jest złożenie oddzielnego wniosku dla każdej ze szkół prowadzonej przez dany organ prowadzący.

Ad 3. Zgodnie z regulaminem wyboru projektów pkt. 1.6 w momencie składania wniosku wymagane jest pełnomocnictwo/upoważnienie wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub Zarządu Powiatu/Zarządu Województwa do złożenia wniosku. Pełnomocnictwo to powinno wskazywać:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę sporządzenia upoważnienia;

3) okres obowiązywania upoważnienia;

4) osobę upoważnioną:

5) oświadczenie o zakresie pełnomocnictwa.

Powyższe pełnomocnictwo/upoważnienie powinno zostać zawarte przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

5. „W związku  z zamiarem aplikowania o środki na działanie 7.13 mam kilka pytań:

- czy w systemie SOWA EFS mogę złożyć konto na melia prywatnego (byłoby to dla mnie wygodniejsze), czy musi to przejść przez szkolną pocztę?,

- czy jako szkoła możemy złożyć wniosek sami, czy musi złożyć wniosek organ prowadzący ( w zamiarze jest złożenie wniosków przez dwie szkoły (technikum + Szkoła Branżowa) - każda oddzielnie, podlegające pod Gminę Miasto Krosno,

- czy partner jest wymagany  i jeżeli tak to czy może nim być Cech Rzemiosł Różnych, który mógłby nam organizować szkolenia

- wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli czy musza być w kraju , czy np możemy zabrać cukierników  samolotem na 4 dni do Portugalii lub innego państwa

- staże uczniowskie ile godzin dziennie, czy możemy im zakupić odzież i zwrócić za dojazdy

- praktyki uczniowskie dla kogo?

- wkład niepieniężny czy to będzie np udostępnienie sal na organizację kursów”?

 

„Czy w systemie SOWA EFS mogę założyć konto na e-maila prywatnego (byłoby to dla mnie wygodniejsze), czy musi to przejść przez szkolną pocztę”?

 

Zgodnie z Instrukcją użytkownika SOWA EFS, dla Wnioskodawców/Beneficjentów aby przystąpić do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu należy:

a) zapoznać się z klauzulą informacyjną,

b) założyć konto użytkownika w SOWA EFS, a następnie

c) aktywować konto w SOWA EFS (poprzez kliknięcie w link aktywacyjny

wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika)

IP w Regulaminie wyboru projektów nie definiuje charakteru e-maila jakim ma się posługiwać Wnioskodawca. Powyższa kwestia powinna wynikać z wewnętrznych polityk czy uregulowań w jednostce.

„Czy jako szkoła możemy złożyć wniosek sami, czy musi złożyć wniosek organ prowadzący ( w zamiarze jest złożenie wniosków przez dwie szkoły (technikum + Szkoła Branżowa) - każda oddzielnie, podlegające pod Gminę Miasto Krosno.”?

 

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku (Wnioskodawcą) może być organ prowadzący szkołę zawodową lub organ prowadzący zespół szkół kształcący w zakresie szkolnictwa ogólnego i zawodowego.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku przez różne szkoły tj. w formule: organ prowadzący1 / szkoła X, organ prowadzący1 / szkoła Y, itd. W powyższej sytuacji szkoły X, Y zostaną uznane jako odrębny wnioskodawca.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z brzmieniem specyficznego kryterium wyboru projektów pkt II.1.4 (załącznik nr 3 do regulaminu naboru), 

„Wsparcie jest udzielane jednokrotnie dla tej samej szkoły w ramach danego naboru.

Kryterium dotyczy każdego projektu realizowanego w ramach Działania 7.13. Szkoła może być objęta wsparciem tylko raz w ramach jednego naboru, tj. niedopuszczalna jest sytuacja, w której wsparcie dla jednej szkoły udzielane jest przez więcej niż jednego wnioskodawcę.  Oznacza to, w szczególności, że jeżeli organ wnioskuje o wsparcie (w formacie wnioskodawcy: organ prowadzący / szkoła), wówczas ta sama szkoła nie może być jednocześnie przewidziana do objęcia wsparciem w ramach innego projektu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji wszystkie wnioski składane na rzecz danej szkoły zostaną odrzucone. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania w treści wniosku nazwy szkoły / szkół, które zostaną objęte wsparciem. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.”

„Czy partner jest wymagany i jeżeli tak to czy może nim być Cech Rzemiosł Różnych, który mógłby nam organizować szkolenia”?

Regulamin wyboru projektów nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku realizacji projektu w partnerstwie. Zatem to do Wnioskodawcy należy podjęcie decyzji w tej kwestii. Należy jednak pamiętać, że wybór partnera / partnerów projektu powinien być uzasadniony. Zasadność udziału partnera / partnerów podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej.  

Zgodnie z art. 39 ust. 13 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027” udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów (ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych. Udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu.

„Wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli czy muszą być w kraju, czy np. możemy zabrać cukierników samolotem na 4 dni do Portugalii lub innego państwa”?

 

Zgodnie z punktem 2.2.2 Regulaminu wyboru projektów jednym z rodzajów działań objętych wsparciem są wizyty studyjne. Szkoła w ramach projektu może również zorganizować wyjazd studyjny za granicę. Należy jednak zauważyć, iż realizowane w projekcie wsparcie (jak np. proponowany wyjazd do Portugalii), winno rozwiązywać bądź minimalizować problemy zdefiniowane w diagnozie. Zaplanowane działania nie powinny wynikać wyłącznie z chęci i zainteresowań potencjalnych uczestników wsparcia, ale z sytuacji szkoły w kontekście jej otoczenia społeczno - gospodarczego oraz wpisywania się w politykę edukacyjną regionu.

Ponadto, w takim przypadku należy bardzo precyzyjnie określić cel wizyty, jej zakres tematyczny oraz korzyści zawodowe/merytoryczne, a także wymierne efekty dla uczniów, nauczycieli i szkoły.

„Staże uczniowskie ile godzin dziennie, czy możemy im zakupić odzież i zwrócić za dojazdy”?

Regulamin wyboru projektów nie nakłada obowiązku realizacji określonej liczby godzin stażu uczniowskiego. Ograniczenia wynikają z art. 121a Prawo oświatowe, który to artykuł zakłada, iż dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego – 40 godzin.

Rozliczenie stażu uczniowskiego odbywa się w oparciu o stawkę jednostkową. Część stawki przeznaczona jest na świadczenie pieniężne dla ucznia. Pozostała wartość może zostać przeznaczona na koszty związane z organizacją i prowadzeniem stażu tj.:

- zakup niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych stażyście do odbycia stażu,

- szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu (o ile są wymagane),

- wynagrodzenie opiekuna stażysty podczas odbywania stażu,

- wyżywienie podczas stażu (o ile zasadne),

- zapewnienie noclegu i opieki nad stażystami w bursie, itp. (o ile zasadne),

- dojazdy do / z miejsca odbywania stażu,

- zakup dzienniczków i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu

 

„Praktyki uczniowskie dla kogo”?

Praktyczna nauka zawodu winna odbywać się zgodnie z art. 120, 121a Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

„Wkład niepieniężny czy to będzie np. udostępnienie sal na organizację kursów”?

Tak.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Podrozdziałem 3.3 wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, może stanowić wydatek kwalifikowalny, o ile spełnione są warunki wymienione w w/w wytycznych.

Wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) np. nieruchomości i powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.  Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). A zatem jeśli kursy byłyby przeprowadzone w salach należących do beneficjenta bądź innego uprawnionego podmiotu, koszt ich udostepnienia na potrzeby projektu będzie wkładem własnym niepieniężnym.

Informacja z 29 wrzesnia 2023 r. 

1. „Wkład własny - czy Wnioskodawca może wnieść wkład własny w ramach stawki jednostkowej dotyczącej stażu uczniowskiego – wkład własny w formie wynagrodzenia opiekuna stażysty podczas odbywania stażu uczniowskiego - wkład niefinansowy i wkład finansowy na zakup niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych uczniowi do odbycia stażu uczniowskiego lub niefinansowy w postaci niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych uczniowi do odbycia stażu uczniowskiego? Tzn., że wkład własny zostanie wykazany w pozycji dotyczącej stawki jednostkowej dotyczącej stażu uczniowskiego?”

Tak. Zagadnienia dotyczące wkładu własnego zamieszczono w rozdziale „3.4 Wkład własny” regulaminu naboru.

2. „Czy we wniosku w części potencjał finansowy trzeba podawać informacje dotyczące budżetu – wydatków organu prowadzącego lub organu prowadzącego/szkoły w celu potwierdzenia potencjału finansowego?”

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego dopuszczającego nr 8 „Potencjał finansowy do realizacji projektu” karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS + w ramach FEP 2021-2027, „(…) Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich, w których jsfp występują jako wnioskodawca (partner wiodący) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane…”.
Natomiast dla podmiotu/organu  prowadzącego szkołę, który nie jest jednostką sektora finansów publicznych -  Kryterium merytoryczne dopuszczające nr 8 „Potencjał finansowy do realizacji projektu”  jest obligatoryjne. Zgodnie z jego treścią weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca posiada średni obrót za trzy ostatnie zamknięte okresy lub (jeśli to korzystniejsze) wnioskodawca posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.

3. „Czy nauczyciel języka angielskiego zawodowego jest traktowany jako nauczyciel zawodu?”

Nauczyciel języka obcego zawodowego wpisuje się w grupę nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Zajęcia prowadzone przez tę grupę nauczycieli opierają się na nauczaniu specjalistycznego słownictwa branżowego.

4. „Czy w ramach cross - financingu można przeprowadzić prace remontowo - adaptacyjne w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?”

Tak. Do limitu cross - financingu w projektach wliczane wydatki związane z adaptacją oraz pracami remontowymi związanymi z dostosowaniem budynków lub pomieszczeń do nowej funkcji. W ramach zakupu infrastruktury możliwe jest więc dostosowanie budynków poprzez wykonanie do nich podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowanie w budynku windy, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach, dostosowanie pomieszczeń (np. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do nowych potrzeb) i miejsc pracy do potrzeb działań wykonywanych w projekcie.

5. „W ramach projektu chcemy zakupić sprzęt do nauki zawodu. Sale w których odbywa się nauka jest CKP. Zakupy dokonywane byłyby do tej właśnie Sali. Czy jest taka możliwość w sytuacji, gdy CKP nie jest Partnerem w projekcie?”

Konkurs skierowany jest wyłącznie do szkół zawodowych w myśl brzmienia kryterium dostępu nr 1 tj. „Wsparciem w projekcie mogą zostać objęte wyłącznie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe”. Jednym z rodzajów działań jest doposażenie / wyposażenie pracowni / warsztatów w brakujący sprzęt niezbędny do kształcenia na podstawie diagnozy sytuacji (diagnozy potrzeb) w danej szkole / placówce.
Wyposażenie odpowiada potrzebom konkretnej jednostki oświatowej oraz jest zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach. Jednocześnie, w przypadku zaplanowania w ramach projektu wsparcia w postaci wyposażenia / doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, należy jednoznacznie wskazać jaka pracownia i w ramach jakiego kierunku kształcenia zawodowego zostanie doposażona, aby możliwa była weryfikacja zgodności zaplanowanych wydatków z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danej branży / zawodu.
Zakup doposażenia jest możliwy w sytuacji, gdy właścicielem sprzętu będzie szkoła, a CKP/CKZ będzie tylko miejscem użytkowania tego sprzętu - tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów szkoły.

6. „Czy w ramach formy wsparcia dla uczniów technikum (np. budowlanego, architektury krajobrazu, itd.) w kategorii „szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące do m.in. do nabywania potwierdzenia kompetencji i kwalifikacji” mieści się kurs na prawo jazdy kategorii B? Oczywiście taka potrzeba będzie wynikać z diagnozy i będzie dobrze uzasadniona.”

Kursy prawa jazdy należy uznawać jako kwalifikowane jedynie na kierunkach kształcenia przygotowujących do zawodów, których wykonywanie jest niemożliwe bez posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, dla których podstawa programowa obejmuje przygotowanie do prowadzenia pojazdów, niemniej jednak z uwagi na techniczne lub finansowe możliwości szkoły - nie były one dotychczas (ostatnie 12 mies.) realizowane i oferowane uczniom (w części teoretycznej lub praktycznej kursu wraz z finansowaniem egzaminu państwowego). W treści wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien zamieścić stosowne oświadczenie w tym zakresie.

7. „Czy wyjazd studyjny dla uczniów w ramach projektu może być organizowany za granicę? Taka potrzeba będzie wynikała z diagnozy i będzie uzasadniona.”

Zgodnie z punktem 2.2.2 Regulaminu wyboru projektów jednym z rodzajów działań objętych wsparciem są wizyty studyjne. Szkoła w ramach projektu może również zorganizować wyjazd studyjny za granicę. W takim przypadku należy jednak bardzo precyzyjnie określić cel wizyty, jej zakres tematyczny oraz korzyści zawodowe/merytoryczne, które na podstawie tej wizyty mogą wynieść uczniowie.

 1. „Czy nauczycieli przedmiotów ogólnych uczący w szkole zawodowej można objąć wsparciem w ramach projektu?”

Tak, zgodnie z diagnozą potrzeb.

 1. „Czy możliwa jest indeksacja stawki jednostkowej. Jaką stawkę ujmować teraz?”

Regulamin naboru pkt 3.7.4 wskazuje: Indeksację stawki jednostkowej każdego roku przeprowadza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Mechanizm indeksacji stawek jednostkowych opiera się na danych dotyczących:

 1. wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę;
 2. udziału pozostałych kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem stażu uczniowskiego.

W przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej za pracę, za podstawę wyliczenia zindeksowanej stawki przyjmuje się 80% wartości zmienionej minimalnej stawki godzinowej za pracę. Wartość ta jest powiększana o udział pozostałych wydatków w stawce (tj. o 36,21%). Indeksacji nie przeprowadza się, jeżeli nie nastąpiła zmiana minimalnej stawki godzinowej za pracę.
Zindeksowana stawka jest ogłaszana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na stronie internetowej ministra i ma zastosowanie – co do zasady – do umów o dofinansowanie projektu zawartych na podstawie naborów ogłoszonych po dniu wydania komunikatu w sprawie zindeksowanej stawki. Zindeksowana stawka jednostkowa będzie mogła mieć zastosowanie również w projektach realizowanych, wieloletnich, pod warunkiem wyraźnego rozdzielenia części projektu rozliczanej według dotychczasowej i według zindeksowanej stawki. Rozwiązanie to będzie jednak możliwe do przyjęcia wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody IP na zmianę wniosku o dofinansowanie, przy czym wyższe koszty w projekcie będą mogły być pokryte w pierwszej kolejności z oszczędności beneficjenta, a jeżeli nie zostaną one zidentyfikowane, poprzez zwiększenie budżetu projektu przez IP, o ile ta będzie dysponować dostępną alokacją.
Od 1 lipca 2023 r. stawka jednostkowa dotycząca prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia wynosi 25,61 PLN.
W ramach staży uczniowskich rozliczanych stawką jednostkową, stażyście wypłacane jest świadczenie pieniężne w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę. Rozliczenie stażu uczniowskiego w oparciu o stawkę jednostkową odbywa się w następująco:
80% x 23,50 zł (minimalna stawka godzinowa za pracę*) = 18,80 zł - świadczenie pieniężne dla ucznia. Pozostała wartość tj. 6,81 zł (25,61 zł – 18,80 zł) może zostać przeznaczona na koszty związane z organizacją i prowadzeniem stażu tj.:

 • zakup niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych stażyście do odbycia stażu,
 • szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu,
 • badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu (o ile są wymagane),
 • wynagrodzenie opiekuna stażysty podczas odbywania stażu,
 • wyżywienie podczas stażu (o ile zasadne),
 • zapewnienie noclegu i opieki nad stażystami w bursie, itp. (o ile zasadne),
 • dojazdy do / z miejsca odbywania stażu,
 • zakup dzienniczków i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu

* Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).

 1. „Strona 102 regulaminu. Jak interpretować zapis o niepowielaniu źródeł?”

„Projekty nie powielają działań realizowanych na poziomie krajowym (zarówno ze środków EFS+, jak i źródeł krajowych), w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji nauczycieli”.
Celem warunku jest zminimalizowanie ryzyka realizacji tych samych działań zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym zarówno w odniesieniu do instrumentów, które już istnieją, jak i tych, które są planowane do realizacji.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że realizacja kompleksowych projektów nie uzasadnia nieefektywnego wydatkowania środków na działania, które są zrealizowane lub będą realizowane na poziomie krajowym, ponieważ ich charakter jest ponadregionalny i będzie służyć wszystkim województwom.

 1. „Czy wszystkie zawody muszą być w projekcie deficytowe aby spełnić kryterium premiujące?”

W celu uzyskania premii punktowej dotyczącej specyficznego kryterium premiującego nr 4 „Preferowane będą projekty ukierunkowane na zawody deficytowe identyfikowane cyklicznie” wystarczające jest wsparcie jednego zawodu deficytowego.

 1. „Kryterium premiujące nr 1. Czy partnerstwo zawiązane już wcześniej obowiązuje na ten projekt. Czy musi być zawarte nowe partnerstwo?”

Brzmienie specyficznego kryterium premiującego nr 1 tj. „Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z pracodawcą / pracodawcami lub organizacją pracodawców w postaci formalnie zawiązanego partnerstwa przed złożeniem wniosku aplikacyjnego” oraz definicji operacyjnej kryterium wskazuje, że partnerstwo inicjowane jest w celu realizacji przedsięwzięcia projektowego.

 1. „Czy można mieć więcej niż jednego partnera?”

Tak. Należy pamiętać, że wybór partnera / partnerów projektu powinien być uzasadniony. Zasadność udziału partnera / partnerów podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej.
Zgodnie z art. 39 ust. 13 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027”, udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów (ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych. Udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu.

 1. „Czy staże będą wpływały na budżet. Czy wartość projektu zależy od liczby stażystów?”

Stawka jednostkowa dotyczy stażu uczniowskiego, o którym mowa w podrozdziale 6.3 pkt 6 lit a Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.
Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi 25,61 PLN, tym samym, liczba stażystów uczestniczących w stażach stanowi składową wartości projektu.

 1. „Czy uczeń może brać udział w kilku formach doskonalenia?”

Tak.

 1. „Czy można przewidzieć dzierżawę sprzętu?”

Tak. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 dopuszczają koszt nabycia innych niż własność praw do mebli, sprzętu i pojazdów (np. dzierżawa), strona 21 Wytycznych…  

 1. „Jaki dokument będziemy brać pod uwagę analizując koszty doposażenia pracowni?”

Regulamin naboru nie wskazuje dokumentu towarzyszącego analizie kosztów doposażenia pracowni. Informacje związane z doposażeniem pracowni zamieszczono w pkt 5.2 Informacje dotyczące realizacji projektu regulaminu.

 1. „Ile wskaźników do kwot ryczałtowych?”

Zgodnie z regulaminem naboru (rozdziałem 3, podrozdziałem 3.7.2) w ramach każdego zadania należy dodać wyłącznie jedną pozycję, która stanowi kwotę ryczałtową, do której należy dobrać wskaźnik(i), który w najlepszym stopniu odzwierciedli działania w ramach tego zadania. Do każdej kwoty ryczałtowej wymagane jest dodanie przynajmniej jednego wskaźnika kwoty ryczałtowej. Powinny być to wskaźniki konkretnie odnoszące się do danej kwoty, których wykonanie potwierdzi realizację zadania objętego kwotą ryczałtową. Należy wprowadzić wskaźnik najbardziej obrazujący wykonanie danego zadania, np. liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Z uwagi na sposób rozliczania kwot ryczałtowych niezwykle istotne jest prawidłowe określenie poziomu wskaźnika zakładanego do osiągnięcia, który będzie podstawą do rozliczenia kwoty ryczałtowej i do dokonania płatności.
W przypadku kwot ryczałtowych – w razie niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana jako niekwalifikowalna (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

 1. „Czy istnieje możliwość doposażenia CKP/CKZ w sytuacji, gdy szkoła nie dysponuje odpowiednim sprzętem i wysyła uczniów na odbycie praktyk do CKP?CKZ?”.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do szkół zawodowych w myśl brzmienia kryterium dostępu nr 1 tj. „Wsparciem w projekcie mogą zostać objęte wyłącznie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe”. Jednym z rodzajów działań jest doposażenie / wyposażenie pracowni / warsztatów w brakujący sprzęt niezbędny do kształcenia na podstawie diagnozy sytuacji (diagnozy potrzeb) w danej szkole / placówce.
Wyposażenie odpowiada potrzebom konkretnej jednostki oświatowej oraz jest zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach. Jednocześnie, w przypadku zaplanowania w ramach projektu wsparcia w postaci wyposażenia / doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, należy jednoznacznie wskazać jaka pracownia i w ramach jakiego kierunku kształcenia zawodowego zostanie doposażona, aby możliwa była weryfikacja zgodności zaplanowanych wydatków z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danej branży / zawodu.
Zakup doposażenia jest możliwy w sytuacji, gdy właścicielem sprzętu będzie szkoła, a CKP/CKZ będzie tylko miejscem użytkowania tego sprzętu - tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów szkoły.

 1. „Czy można kupić wyposażenie, które będzie przechowywane poza infrastrukturą szkoły, nieodpłatnie udostępnianym szkole?”

Fizyczne umiejscowienie sprzętu nie determinuje możliwości zakupu sprzętu. Możliwy jest zakup wyposażenia pod warunkiem spełnienia wymogów odnoszących się do doposażenia pracowni / warsztatów, w powiązaniu z merytoryczną zasadnością oraz zgodnością z przepisami obowiązującego prawa.

Poleć innym: