Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja

Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Dopuszcza się możliwość wsparcia w formie pomocy de minimis usług doradczych bezpośrednio związanych oraz niezbędnych dla wdrożenia wyników prac B+R będących przedmiotem projektu – jako element kompleksowego projektu.

Projekt musi wpisać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego postępowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 01.03.2024 r. od godz. 0.00 do dnia 15.04.2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wnioskodawca wypełnia i przesyła wniosek o dofinansowanie projektu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 15.09.2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

 1. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)
 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60%.
 1. Minimalna wartość projektu

      Nie dotyczy

 1. Maksymalna wartość projektu

     Nie dotyczy

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 800 000 PLN
 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 3 000 000 PLN
 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych wynosi 100 000 PLN
 1. Maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis wynikającego z art. 3 Rozporządzenia 1407/2013.
 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie robót budowlanych nie może przekroczyć 40% sumy pozostałych wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych.

Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formie dotacji warunkowej zgodnie z art. 57 rozporządzenia ogólnego.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów. (PDF 614 KB)

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 55, 17 747 61 56.

W sprawach dotyczących kwestii środowiskowych informacje udzielane są  za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz telefonicznie:

- Pani Joanna Kocur, tel. 17 743 31 64,

- Pani Anna Musiał, tel. 17 743 31 59,

- Pani Anna Piwowar, tel. 17 743 32 17,

- Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63,

- Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56.

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; zTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poleć innym: