Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja

Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorcy (MŚP) w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekty związane z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/ systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Wsparcie usług doradczych jako element kompleksowego projektu.

Udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) jako dodatkowy element projektu ściśle związany z realizacją strategii internacjonalizacji.

Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego postępowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 31.01.2024 r. od godz. 0.00 do dnia 29.02.2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wnioski o dofinansowanie składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: Aplikacja do składania wniosku WOD2021.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 31.07.2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

 1. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)
 • Pomoc de minimis – 50 %.

Maksymalna wartość dofinansowania części projektu objętego pomocą de minimis uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis wynikającego z art. 3 Rozporządzenia 1407/2013.

 • RPI:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo – 50 %.

 • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP- 50%.
 • Pomoc na udział MŚP w targach – 50%.
 1. Minimalna wartość projektu

Nie dotyczy

 1. Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 000 PLN
 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (PDF 604 KB) obowiązujący od 07.05.2024 r.

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 07.05.2024 plik do pobrania (PDF 163 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący do 06.05.2024 plik do pobrania (PDF 581 KB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 72, 17 747 61 69, 17 747 61 48.

W sprawach dotyczących kwestii środowiskowych informacje udzielane są za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz telefonicznie:

- Pani Joanna Kocur, tel. 17 743 31 64,

- Pani Anna Musiał, tel. 17 743 31 59,

- Pani Anna Piwowar, tel. 17 743 32 17,

- Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63,

- Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56.

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poleć innym: