Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

1)    Ogólne informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza nabór na ekspertów do udziału w ocenie merytorycznej projektów oraz wydawania opinii dotyczących projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w następujących dziedzinach:

 • Bioróżnorodność
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Rewitalizacja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Internacjonalizacja MŚP
 • Rozwijanie systemów ratownictwa
 • Pomoc publiczna

Nabór prowadzony jest w terminie od 5 kwietnia 2023 r. do 8 maja 2023 r. i ma charakter zamknięty.

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

2)    Kryteria wyboru ekspertów

2.1) Warunki obligatoryjne

Ekspertem może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku są w szczególności dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych lub uzyskanie stopni naukowych);
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat w dziedzinie, w zakresie której aplikuje.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • świadectwa pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji),
 • umowy cywilnoprawne wraz z potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • podanie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej (numer NIP);
 1. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie;
 2. nie jest właścicielem, nie pozostaje w stosunku pracy oraz nie współpracuje z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem wszystkim potencjalnym wnioskodawcom, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej;

2.2) Dodatkowe warunki specyficzne dla poszczególnych dziedzin:

     I.        Bioróżnorodność

Warunki obligatoryjne

Posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji w dziedzinie bioróżnorodności i rozwiązań z zakresu niebieskiej lub zielonej infrastruktury.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji/projektów z zakresu bioróżnorodności i rozwiązań z zakresu niebieskiej lub zielonej infrastruktury,
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z dziedziny,
 • dokumenty potwierdzające:
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie,
 • wpis na listę biegłych sądowych,
 • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.)

Warunki pożądane

 • Zna zagadnienia z zakresu:
  • przepisów prawa w dziedzinie,
  • prawa budowlanego,
  • przepisów OOŚ,
  • polityk horyzontalnych UE,
  • przepisów pomocy publicznej.

   II.        Dziedzictwo kulturowe

Warunki obligatoryjne

Posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji w dziedzinie infrastruktury instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji w ww. zakresie,
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z dziedziny,
 • dokumenty potwierdzające:
 • udział w szkoleniach, (certyfikaty),
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie,
 • wpis na listę biegłych sądowych,
 • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.)

Warunki pożądane

 • Zna zagadnienia z zakresu:
  • przepisów prawa w dziedzinie,
  • prawa budowlanego,
  • przepisów OOŚ,
  • polityk horyzontalnych UE,
  • przepisów pomocy publicznej,
  • strategii terytorialnych.

 III.        Rewitalizacja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

Warunki obligatoryjne

Posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji w dziedzinie infrastruktury związanej z fizyczną odnową i bezpieczeństwem obszarów przestrzeni publicznych.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji/projektów z ww. zakresu,
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z dziedziny,
 • dokumenty potwierdzające:
 • udział w szkoleniach, (certyfikaty),
 • otrzymanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie,
 • wpis na listę biegłych sądowych,
 • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.).

Warunki pożądane

 • Zna zagadnienia z zakresu:
 • przepisów prawa w dziedzinie,
 • prawa budowlanego,
 • przepisów OOŚ,
 • polityk horyzontalnych UE,
 • przepisów pomocy publicznej,
 • strategii terytorialnych,
 •  rewitalizacji.

 IV.         Gospodarka obiegu zamkniętego

Warunki obligatoryjne

Posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w zakresie opracowywania, wdrażania lub komercjalizacji rozwiązań lub inwestycji/projektów w zakresie GOZ, zrównoważonego rozwoju, zmniejszonego zużycia surowców, zrównoważonej konsumpcji, remediacji terenów zdegradowanych, wykorzystania surowców wtórnych lub recyklingu.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z dziedziną (np. w roli prelegenta),
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z danej dziedziny,
 • zaświadczenia poświadczające doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań (zaangażowanie w prace na poziomie eksperckim),
 • opinia/referencje pracodawcy, szkoły wyższej, jednostki naukowej, instytutu badawczego poświadczające realizację lub uczestnictwo w zespole, który realizował zadania z zakresu GOZ w określonych obszarach, rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie,
 • dokumenty potwierdzające:
 • rolę, zakres prac w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych z zakresu GOZ (tj. np. zaświadczenia o uczestnictwie w zespole badawczym),
 • rolę, zakres prac we wdrażaniu projektów w ramach zakończonych prac badawczych (tj. np. zaświadczenia, referencje pracodawcy, zleceniodawcy),
 • doświadczenie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia na rynek opracowanego rozwiązania,
 • opracowane publikacje naukowe, udział w szkoleniach, certyfikaty, nagrody za osiągnięcia w danej dziedzinie,
 • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym rozwiązania itp.).

Warunki pożądane

 • Posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub przyrodniczych; studia podyplomowe w zakresie technicznym, przyrodniczym, ochrony środowiska, klimatu, inżynierii środowiska będą dodatkowym atutem;
 • Posiada doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie i/lub realizacji projektów w szczególności w zakresie GOZ, zrównoważonego rozwoju, zmniejszonego zużycia surowców, zrównoważonej konsumpcji, wykorzystania surowców wtórnych, recyklingu;
 • Znane mu są zagadnienia z zakresu GOZ, w tym dotyczące m.in.: ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (ETV), przeprowadzenia środowiskowej oceny cyklu życia (LCA), oceny śladu środowiskowego produktu, przetwórstwa i produkcji wyrobów zgodnie z modelem GOZ, technologii recyklingu odpadów itp.;
 • Znane mu są krajowe i europejskie akty strategiczne regulujące GOZ, w tym m.in.: Europejski Zielony Ład, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz inne;
 • Prowadził prace badawczo - rozwojowe lub uczestniczył w pracach zespołu badawczego opracowującego rozwiązania / projekty w zakresie GOZ.

  V.        Internacjonalizacja MŚP

Warunki obligatoryjne

Posiada specjalistyczną wiedzę/doświadczenie w zakresie oceny prawidłowości i efektywności wybranej przez przedsiębiorcę strategii i instrumentów do promocji na rynkach międzynarodowych technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych także będących efektem działalności badawczo-rozwojowej oraz oceny potencjału eksportowego. Znajomość zagadnienia z zakresu problematyki ochrony własności intelektualnej/przemysłowej.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska);
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania;
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z dziedziną (np. w roli prelegenta);
 • certyfikaty/zaświadczenia z odbytych specjalistycznych kursów/szkoleń z zagadnień związanych z dziedziną;
 • własne publikacje naukowe z dziedziny;
 • zaświadczenia poświadczające doświadczenie w zakresie opracowania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań (zaangażowanie na poziomie eksperckim);
 • dokumenty potwierdzające:
 • doświadczenie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia na rynek opracowanego rozwiązania;
 • opracowane publikacje naukowe,
 • udział w szkoleniach, certyfikaty,
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie,
 • wpis na listę biegłych sądowych,
 • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prac badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.);
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w ocenie prawidłowości i efektywności wybranej przez przedsiębiorcę strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne oraz instrumentów do jej wdrożenia i promocji na rynkach międzynarodowych oraz oceny potencjału eksportowego przedsiębiorcy.

Warunki pożądane

 • Posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia we wskazanej dziedzinie niezbędne do wydawania opinii w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz realizacji procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw.
 • Zna zagadnienia z zakresu:
 • przepisów prawa w dziedzinie,
 • przepisów OOŚ,
 • polityk horyzontalnych UE,
 • przepisów pomocy publicznej.

 VI.        Rozwijanie systemów ratownictwa

Warunki obligatoryjne

Posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji w dziedzinie Rozwijanie systemów ratownictwa (m.in. zakup pojazdów do prowadzenia akacji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji/projektów z zakresu rozwijania systemów ratownictwa,
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z dziedziny,
 • dokumenty potwierdzające:
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie,
 • wpis na listę biegłych sądowych,
 • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.).

Warunki pożądane

 • Zna zagadnienia z zakresu:
  • przepisów prawa w dziedzinie,
  • prawa budowlanego,
  • przepisów OOŚ,
  • polityk horyzontalnych UE,
  • przepisów pomocy publicznej

VII.        Pomoc publiczna

Warunki obligatoryjne

Posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie znajomości przepisów pomocy publicznej oraz problematyki funduszy strukturalnych oraz umiejętności jej wykorzystania poparte doświadczeniem w charakterze eksperta.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje uczelni wyższej/instytucji działającej w danej dziedzinie,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie z zakresu pomocy publicznej,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z dziedziną (np. w roli prelegenta),
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe/ekspertyzy/opinie z dziedziny,
 • zaświadczenia poświadczające doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań (zaangażowanie w prace na poziomie eksperckim),
 • opinia/referencje pracodawcy, szkoły wyższej, jednostki naukowej, instytutu badawczego/instytucji publicznej poświadczające realizację lub uczestnictwo w przedsięwzięciach z zakresu pomocy publicznej;
 • dokumenty potwierdzające:
 • rolę, zakres prac w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych (tj. np. zaświadczenia o uczestnictwie w zespole badawczym),
 • rolę, zakres prac we wdrażaniu projektów innowacyjnych w ramach zakończonych prac badawczych (tj. np. zaświadczenia, referencje pracodawcy, zleceniodawcy),
 • doświadczenie w zakresie działalności eksperckiej,
 • opracowane publikacje naukowe,
 • udział w szkoleniach, certyfikaty,
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie,
 • wpis na listę biegłych sądowych,
 • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.).

Warunki pożądane

 • Posiada wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, politologii, stosunków międzynarodowych lub europeistyki lub dziedzin pokrewnych; studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej, funduszy strukturalnych, pomocy publicznej, analizy finansowej przedsiębiorstw lub dziedzin pokrewnych będą dodatkowym atutem;
 • Posiada min. 5-letnie doświadczenie w dziedzinie pomocy publicznej;
 • Znane mu są krajowe i europejskie akty strategiczne regulujące zasady pomocy publicznej oraz zagadnienia związane w z udzielaniem pomocy publicznej MŚP na podstawie ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń grupowych w szczególności w zakresie pomocy regionalnej oraz pomocy na ochronę środowiska;
 • Posiada doświadczenie we współpracy w charakterze eksperta z instytucjami zarządzającymi/ pośredniczącymi/ wdrażającymi programy operacyjne w dziedzinie pomocy publicznej (udział w m.in. trzech Komisjach Oceny Projektów);
 • Posiada doświadczenie we współpracy/pracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Uwaga!

Weryfikacja spełnienia przez eksperta poszczególnych warunków dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o treść otrzymanych dokumentów. Weryfikacja nie będzie obejmowała rozmów kwalifikacyjnych.

Spełnienie wymagań pożądanych nie warunkuje wpisu do Wykazu, jednakże może mieć wpływ na częstotliwość wyznaczania eksperta do udziału w ocenie merytorycznej projektów oraz wydawania opinii dotyczących projektów.

3)    Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 składa wypełniony wniosek o wpis do Wykazu w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na ekspertów.

Do wniosku dołącza wersje elektroniczne bądź skany dokumentów potwierdzających spełnienie:

 • warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,
 • warunków pożądanych – fakultatywnie.

4)    Zasady składania wniosków

Wnioski z wymaganymi dokumentami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /podkarpackie/eksperci/ z zastrzeżeniem, iż wniosek oraz wymagane oświadczenia muszą zostać podpisane przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym, że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu). Skany dokumentów wyłącznie z podpisem tradycyjnym wysłane za pośrednictwem ePUAP nie są ważne.

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją składania wniosku o wpis do Wykazu za pośrednictwem platformy ePUAP (docx)4,03 MB

Dołączane do wniosku załączniki w wersji elektronicznej albo jako skany dokumentów nie wymagają podpisania przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Załączane pliki należy zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: nazwisko_imię_nazwadokumentu (np. Kowalki_Jan_wniosek; Kowalski_Jan_dyplom; Kowalski_Jan_świadectwo1). Pliki powinny mieć średnią rozdzielczość 100-150 DPI. Należy złożyć odrębny wniosek na każdą dziedzinę.

WAŻNE!

Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania dokumentów podpisem zaufanym znajdują się na stronie:

www.gov.pl oraz w Instrukcji podpisania dokumentów podpisem zaufanym (docx) 281,63 KB

5)    Ważne informacje

Eksperci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną umieszczeni w Wykazie ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz zostaną poinformowani o wpisie niezwłocznie po zatwierdzeniu Wykazu.

Eksperci wpisani do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będą mogli być zapraszani przez inne instytucje do realizacji ich zadań w poszczególnych programach perspektywy finansowej 2021-2027.

W przypadku negatywnej weryfikacji kandydat zostanie niezwłocznie poinformowany o odmowie wpisania do Wykazu. Od negatywnego wyniku weryfikacji nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dostępny będzie na stronach internetowych:

6)    Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17/ 747 68 24 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7)    Dokumenty do pobrania

 1. Zasady naboru i prowadzenia wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (zip),3.51 MB
 2. Formularz wniosku o wpis do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (docx), 381,66 KB
 3. Instrukcja składania wniosku o wpis do Wykazu za pośrednictwem platformy ePUAP (docx)4.03 MB
 4. Instrukcja podpisania dokumentów podpisem zaufanym (docx),281.63 KB
Poleć innym: