Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 24 sierpnia 2023 r.

W związku ze zbliżającym się końcem naborów uprzejmie prosimy, aby przy tworzeniu wniosków zwracać uwagę na poprawny wybór naboru, do którego składacie Państwo wnioski.

W aplikacji WOD 2021-27 uruchomione są trzy nabory w działaniu 2.6 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa:

 • Nabór numer 02.06-IZ.00-001/23 – dotyczy infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM, z terminem zakończenia
  5 września 2023 r.,
 • Nabór numer 02.06-IZ.00-002/23 – dotyczy infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM, z terminem zakończenia
  5 września 2023 r.
 • Nabór numer 02.06-IZ.00-003/23– dotyczy infrastruktury zaopatrzenia w wodę z terminem zakończenia 24 sierpnia 2023 r.

Uwaga! Formularze wniosków i załączników są bardzo podobne.
Złożenie wniosku w niewłaściwym naborze może oznaczać błąd, który nie będzie możliwy do poprawienia.

 

Informacja z 18 sierpnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia naborów wniosków w działaniu 2.6 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Instytucja Ogłaszająca Nabór uprzejmie prosi, aby podczas przygotowywania dokumentacji zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcją przygotowania załączników do wniosku, stanowiącymi załączniki do Regulaminu naboru.

W poszczególnych polach wniosku i pozostałych dokumentach należy podawać konkretne informacje wskazane w Instrukcjach.

Aktualny program FEP w wielu kwestiach różni się od poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wynika to z odrębnych zasad dla funduszy europejskich na lata 2021-2027 (np. możliwość kwalifikowania VAT), nowych kryteriów oceny, nowej aplikacji do wypełniania wniosków oraz ograniczenia wymaganej dokumentacji (np. brak studiów wykonalności).

Opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami ograniczy ryzyko błędów i zmniejszy nakład pracy związany z ich poprawą.

Podczas opracowania wniosków pomocne będą także wyjaśnienia udzielane na Państwa pytania, zamieszczane na stronie https://funduszeue.podkarpackie.pl/ pod linkiem https://funduszeue.podkarpackie.pl/pytania-i-odpowiedzi/wyjasnienia-dotyczace-dzialania-fepk-02-06-zrownowazona-gospodarka-wodno-sciekowa

W przypadku wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z osobami wskazanymi
w ogłoszeniach o naborach:

https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-6-zrownowazona-gospodarka-wodno-sciekowa-nr-naboru-fepk-02-06-iz-00-001-23

https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-6-zrownowazona-gospodarka-wodno-sciekowa-nr-naboru-fepk-02-06-iz-00-002-23

https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-6-zrownowazona-gospodarka-wodno-sciekowa-nr-naboru-fepk-02-06-iz-00-003-23

Informacja z 9 sierpnia 2023 r.

1. Czy zakup działki pod lokalizację zbiornika na wodę do projektowanej sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej (wnioskodawca) będzie kosztem kwalifikowanym?

Tak, zakup działki na potrzeby realizowanej inwestycji może być kwalifikowany, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 64 rozporządzenia UE nr 2021/ 1060 oraz w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wydatki na zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu mogą być kwalifikowane w wysokości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku gruntów oraz 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki. Limit ten weryfikowany będzie na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie projektu oraz na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową.

Cena nabycia nie może przekraczać wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę, według wyceny na dzień jej zakupu. Operat należy załączyć do wniosku o dofinansowanie, jeżeli nieruchomość została nabyta przed złożeniem wniosku.

Pozostałe szczegółowe warunki dofinansowania zakupu nieruchomości opisano w podrozdziale 3.4 Zakup nieruchomości, ww. Wytycznych.

2. Wnioskodawca (samorządowa sp. z o. o.) jest podatnikiem VAT. Co należy zaznaczyć we wniosku w sekcji Informacja o wnioskodawcy w polu możliwość odzyskania VAT? Wniosek będzie opiewał na kwotę 2 mln zł brutto, bez pomocy publicznej/pomocy de minimis? Czy wypełniać wniosek w kwotach netto?

Jeżeli wnioskodawca ma możliwość odzyskania zwrotu zapłaconego VAT, dla projektu o całkowitym koszcie poniżej 5 mln Euro i bez pomocy publicznej/pomocy de minimis należy wybrać „Nie dotyczy” (patrz Instrukcja do wniosku, str. 6).

Wartość zadań w sekcji Budżet projektu należy zawsze wypełnić w kwotach brutto.
W przypadku, jeżeli podatek VAT nie będzie kwalifikowany do dofinansowania to dla poszczególnych zadań należy wydzielić kwoty wydatków niekwalifikowanych.

Przykładowe wypełnienie pól wniosku:

Sytuacja 1 – podatek VAT kwalifikowany

1.jpeg

2.jpeg

Sytuacja 2 – podatek VAT niekwalifikowany

3.jpeg

4.jpeg

Zgodnie z zapisami Instrukcji do wniosku str. 11 – „Wydatki należy podawać w kwotach brutto. Jeżeli VAT lub jakaś część wydatków nie jest kwalifikowana, wówczas kwota wydatku kwalifikowalnego będzie niższa od wartości ogółem”.

W zakresie kwalifikowalności podatku VAT patrz wyjaśnienia z dnia 23 maja 2023 r. pytanie nr 7.

3. Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach naboru nr FEPK.02.06–IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę może być budowa odcinka sieci wodociągowej położonej na działkach gminy X (900 m), natomiast włączenie do sieci wodociągowej miałoby miejsce w sąsiedniej gminie Y (odcinek 300 m).

Warunkiem kwalifikowania do dofinansowania wydatków w zakresie infrastruktury wodociągowej w ww. naborze jest jej lokalizacja na terenie gmin o liczbie mieszkańców poniżej 15 tys., zatem gminy X i Y muszą spełniać to kryterium.

Wykonanie odcinka sieci na terenie X oraz na terenie gminy sąsiedniej Y w celu dostawy wody dla mieszkańców X może być objęte dofinansowaniem w ramach projektu gminy X, jeżeli, ze względu na warunki terenowe, nieruchomości mieszkańców z przygranicznego obszaru gminy X znajdują się w zasięgu sieci gminy sąsiedniej Y i istnieje możliwość przyłączenia się do niej, zaś takiej możliwości nie ma w odniesieniu do sieci gminy macierzystej.

Przed wykonaniem inwestycji należy uregulować warunki formalne i prawne dla umocowania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego z obszaru gminy sąsiedniej Y do świadczenia usług na obszarze innej gminy. Należy zawrzeć porozumienie międzygminne o współpracy
w zakresie zaopatrywania w wodę nieruchomości położonych przy granicy pomiędzy gminami, na podstawie którego będzie dostarczana woda i uregulowana będzie m.in. kwestia rozliczeń za wodę i wskazana taryfa dla rozliczeń.

Dokumenty w tym zakresie (zawarte porozumienie lub jego projekt), proszę załączyć do wniosku o dofinansowanie.

4. Czy można wykonać instalację OZE na elemencie dotyczącym gospodarki wodnej (na przykład na stacji uzdatniania wody), jeśli w zakresie projektu (we wniosku o dofinansowanie) nie będzie ujęty element dotyczący systemów zaopatrzenia w wodę?

Komisja Europejska wyraziła zgodę na dofinansowanie w formie dotacji instalacji OZE w działaniu 2.6 FEPK dla gospodarki wodno-ściekowej ze względu na to, że instalacje te umożliwiają osiągnięcie przez przedsięwzięcia parametrów kwalifikujących je do „proklimatycznych” kategorii interwencji.

W zakresie gospodarki ściekowej jest to kategoria „066 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodne z kryteriami efektywności energetycznej”. Szczegółowa definicja tej kategorii wskazana jest w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

W celu preferowania inwestycji spełniających ambitne cele środowiskowe i klimatyczne w naborze, inwestycje spełniające ww. warunki, mogą otrzymać dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny merytorycznej pn. efektywność projektu.

Instalacja OZE, która zasila obiekty zaopatrzenia w wodę, nie będzie miała wpływu na spełnienie przez projekt „kanalizacyjno-ściekowy” ww. warunków efektywności energetycznej.

Przedmiotem naborów nr  FEPK.02.06–IZ.00-001/23 i FEPK.02.06–IZ.00-002/23 jest infrastruktura kanalizacyjna i oczyszczania ścieków w aglomeracjach wymagających dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej. Infrastruktura zaopatrzenia w wodę może być jedynie elementem dodatkowym. Wymieniona w pytaniu instalacja OZE byłaby elementem dodatkowym do zakresu uzupełniającego (infrastruktury wodociągowej), która w tym przypadku nie będzie realizowana. Takie rozwiązanie nie może być ocenione jako zgodne
z celami naboru.

W związku z powyższym w ramach projektu „ściekowego”, wydatki na wykonanie instalacji OZE zasilającej wyłącznie obiekty „wodociągowe”, które nie są przedmiotem projektu, nie mogą być kwalifikowane do dofinansowania.

 

Informacja z 27 lipca 2023 r.

Pytanie:

Gmina planuje złożyć projekt, który będzie obejmował 5 zadań inwestycyjnych, w tym 3 polegające na budowie sieci wodociągowej oraz 2 dotyczące wymiany starych i nieszczelnych przewodów na nowe, w tej samej lokalizacji.
Czy aby uzyskać punkty w kryterium „efektywność projektu” należy wykazać spełnienie zasad efektywności dla wszystkich zadań, czy tylko dla części z nich?

Odpowiedź:

Kryterium dotyczy projektu jako całości, dlatego aby uzyskać punkty należy wykazać jego spełnienie dla każdego z zadań.
Kryterium wynika z warunków efektywności określonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.
Ze względu na specyfikę inwestycji kryterium przewiduje po dwa alternatywne warianty, odnoszące się do zmniejszenia wycieków albo zużycia energii, dla zadań polegających na:

 1. budowie, rozbudowie i eksploatacji systemów poboru, uzdatniania
  i dostarczania wody:
  • średnie zużycie energii netto na potrzeby poboru i uzdatniania jest równe lub niższe niż 0,5 kWh na metr sześcienny dostarczonej wody (…),
   albo
  • poziom wycieków jest obliczany przy użyciu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI), gdzie wartość progowa jest równa lub niższa niż
   1,5 (…)
 2. modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę
  • poprzez zmniejszenie średniego zużycia energii przez system o co najmniej
   20 % (…),
   albo
  • poprzez zmniejszenie o co najmniej 20 % różnicy między obecnym poziomem wycieków uśrednionym dla trzech lat, obliczonym przy zastosowaniu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI) a ILI wynoszącym 1,5 (…).

Szczegółowo zasady opisano w załączniku nr 4 Wyciąg kryteriów wyboru projektów do Regulaminu wyboru projektów (2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę).
Punkty będą przyznane, w przypadku wykazania, że każde zadanie spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków.

Przykład:

Wniosek przewiduje 5 zadań inwestycyjnych. W zakresie kryterium efektywności dla poszczególnych zadań wykazano:

Lp. Zadanie Kryterium efektywności
1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości A poziom wycieków dla nowej sieci ILI <1,5
2 Budowa SUW w miejscowości B średnie zużycie energii netto na potrzeby poboru i uzdatniania < 0,5 kWh / m3
3 Budowa zbiorników i przepompowni w miejscowości C średnie zużycie energii netto na potrzeby poboru i uzdatniania < 0,5 kWh / m3
4 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości D poprzez zmniejszenie średniego zużycia energii przez system o co najmniej 20 %
5 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości E zmniejszenie ilości wycieków z ILI = 2,0 do ILI = 1,5 (czyli o ponad 20 %)

W takim przypadku kryterium jest spełnione i punkty zostaną przyznane.

Przedstawiona odpowiedź ma charakter informacyjny i nie przesądza o ostatecznej ocenie, której dokona Komisja Oceny Projektów na podstawie złożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Informacja z 7 lipca 2023 r.

 1. Opis zamierzenia: Gmina „A” o liczbie mieszkańców poniżej 15 tys. planuje wybudować na terenie swojej gminy sieć wodociągową, która ma być zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości „B” będącej własnością Gminnej spółki komunalnej tj. Wodociągów Sp. z o.o. w miejscowości „B” (własność 100% - Gminy Miasta „B” o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys.).
  W tym celu konieczne jest wybudowanie sieci wodociągowej magistralnej na terenie Gminy Miasta „B” zasilającej sieć na terenie Gminy „A”.
  Pytanie:
  Czy w ramach ogłoszonego naboru 2.6 Wodociągi Sp. z o.o. lub Gmina Miasta „B” może być Partnerem Wnioskodawcy Gminy „A”?
  oraz
  Czy koszty budowy wyżej opisanej sieci zasilającej przez Partnera mogą stanowić wydatek kwalifikowany w ramach ogłoszonego naboru nr FEPK.02.06-IZ.00-003/23? Jaki zakres może być dofinansowany w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa z zakresu zaopatrzenia w wodę?

Projekty finansowane w ramach FEP 2021-2027 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie. Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). Partnerem projektu w ramach ogłoszonego naboru mogą być Wodociągi Sp. z o.o. w miejscowości „B”, które zrealizują część zakresu rzeczowego projektu. Należy zwrócić uwagę, iż wybór partnerów dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Informacja o realizacji projektu w partnerstwie oraz dane każdego z partnerów wskazywane są we wniosku o dofinansowanie. Kwestie dot. realizacji projektów partnerskich określa art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz p. 9 Regulaminu naboru.
W zakresie magistrali zasilającej sieć wodociągową na terenie Gminy „A” kwalifikowana może być wyłącznie sieć wodociągowa zlokalizowana na terenie Gminy „A” (w granicach administracyjnych Gminy o liczbie mieszkańców poniżej 15 tys.). Pozostała część sieci wodociągowej, zlokalizowana na terenie Miasta „B”, nie może stanowić wydatków kwalifikowanych. Powyższe ograniczenie wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów FEP, kryterium „Ograniczenia terytorialne” (załącznik nr 4 do Regulaminu naboru) oraz Linii demarkacyjnej - podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, opracowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zakres rzeczowy dotyczący wykonania całości linii zasilającej z ujęcia wody w miejscowości „B” musi być ujęty we wniosku o dofinansowanie, gdyż ewentualny brak jej wykonania uniemożliwiłby zaopatrzenie wodociągu w Gminie „A”.
Wydatki na wykonanie odcinka pomiędzy stacją uzdatniania wody w miejscowości „B”, będącą własnością Wodociągów Sp. z o.o. w miejscowości „B”, do granicy administracyjnej Miasta, powinny być ujęte jako niekwalifikowane do dofinansowania. Wydatki na wykonanie odcinka położonego w granicach administracyjnych Gminy „A” mogą być zakwalifikowane do dofinansowania.
Przykładową inwestycję przedstawiono na rysunku poniżej:

Kwalifikowalność sieci wodociągowej zasilającej sieć wodociągową na terenie Gminy „A” z magistrali z miejscowości „B”. Przedstawia podział na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane sieci wodociągowej. Granica administracyjna Gmin jest decydująca przy podziale kosztów

Przykładowy budżet projektu:

Wydatki kwalifikowane (brutto) kwota 4 020 000,00 zł, w tym:

 • Odcinek magistrali na terenie Gminy „A” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 • Sieć rozdzielcza na terenie Gminy „A” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 • Wydatki pośrednie (0,5% wyd. kwalifikowanych) w kwocie 20 000,00 zł

Wydatki niekwalifikowane w kwocie 2 000 000,00 zł; w tym:

 • Odcinek magistrali na terenie Gminy „B” w kwocie 800 000,00 zł
 • Przyłącza na terenie Gminy „A” w kwocie 1 200 000,00 zł

Wydatki całkowite kwota 6 020 000,00 zł.

2.    Ile orientacyjnie kosztów kwalifikowanych całego projektu może dotyczyć zakres budowy instalacji fotowoltaicznej?

Budowa instalacji OZE, która zasila infrastrukturę wodno-kanalizacyjną może być kwalifikowana do dofinansowania, ale instalacja taka nie może być jedynym, ani dominującym przedmiotem projektu. Instalacja OZE nie spełnia samodzielnie celów żadnego z naborów w ramach działania 2.6, odnośnie wyposażenia aglomeracji w sieci kanalizacyjne, poprawę parametrów oczyszczania ścieków ani ograniczenia strat wody, czy poprawy jej jakości.
Dofinansowanie może być przyznane tylko, jeśli w projekcie dominować będą wydatki dotyczące głównego celu, czyli na infrastrukturę kanalizacyjną i oczyszczania ścieków.
Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą mogą wynosić:

 • maksymalnie 25 % całkowitych wydatków kwalifikowanych na infrastrukturę zaopatrzenia w wodę,
 • maksymalnie 25 % całkowitych wydatków kwalifikowanych na OZE.

Maksymalny udział dodatkowych elementów projektów z zakresu gospodarki ściekowej przedstawiony został na rysunkach poniżej.

Wariant 1 (kanalizacja z infrastrukturą zaopatrzenia w wodę i z OZE)

Maksymalny udział infrastruktury zaopatrzenia w wodę i OZE. Rozkład wygląda następująco: OZE 25%, woda 25%, ścieki 50%

 Wariant 2 (kanalizacja z OZE, bez dodatkowej infrastruktury zaopatrzenia w wodę)

Brak dodatkowej infrastruktury zaopatrzenia w wodę (maksymalny udział OZE). Rozkład wygląda następująco: 25% OZE, ścieki 75%

Powyższe limity powinny być utrzymane przez cały czas oceny wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, dofinansowanie instalacji OZE, które są podłączone do zewnętrznej sieci dystrybucyjnej („on grid”), jest możliwe tylko na podstawie przepisów o pomocy de minimis. Patrz pkt. 8.6.1 ppkt. 2) regulaminów wyboru projektów.

 

Informacja z 27 czerwca 2023 r.

 1. Czy w ramach naborów dla działania 2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa wniosek może złożyć gmina w partnerstwie ze swoją jednostką komunalną?

Tak, dopuszczalny jest udział w projekcie, w roli partnera, jednostki podległej JST, posiadającej osobowość prawną, w której JST ma 100% udziałów. Należy jednak mieć na uwadze, że kwestie dot. wyboru partnerów i realizacji projektów partnerskich określa art. 39 ustawy wdrożeniowej. Dodatkowo partnerzy muszą spełniać wymogi wskazane w Regulaminie wyboru projektów, który nakazuje m.in. aby partner został wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (p. 9.2).

 1. Czy ocena kryterium „Stabilność finansowania podczas eksploatacji” wymagać będzie przedłożenia roboczych obliczeń (w arkuszu excel) dla wartości liczbowych, które wskazane zostaną w odniesieniu do kryterium – pomimo braku modelu finansowego na liście załączników?

W naborze nr FEPK.02.06-IZ.00-001/23 (dla aglomeracji od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM) analiza finansowa, ani studium wykonalności nie są wymagane dla projektów o wartości poniżej 50 mln zł całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Dla takich projektów wystarczające jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie w polu I „Dodatkowe informacje” konkretnego odniesienia do poszczególnych elementów składowych kryterium „Stabilność finansowania podczas eksploatacji”, zawierającego odpowiednie dane liczbowe.
Ponadto jednostki samorządu terytorialnego, w polu H1 „Opis własnych środków finansowych” zamieszczają link do strony BIP, na której zamieszczone są sprawozdania roczne z wykonania budżetu danej jednostki (sporządzone na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) i uchwały budżetowe. Podczas oceny projektu analizowane będą dokumenty opisujące sytuację finansową podmiotu: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania jednostek budżetowych, uchwały budżetowe, wieloletnie prognozy finansowe. Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…) sprawozdania finansowe powinny być publikowane do 10 maja roku następnego w BIP danej jednostki.
Wnioskodawcy inni niż jednostki samorządu terytorialnego, czyli np. spółki komunalne w ramach załącznika nr 12 do wniosku, powinny przedstawić sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, przyjęte przez uprawniony organ spółki. Jeżeli aktualne sprawozdania spółki są opublikowane w wersji elektronicznej w KRS, to wystarczające jest podanie takiej informacji we wniosku i nie trzeba załączać dokumentów.
Niezależnie od powyższych sprawozdań, Wnioskodawcy zobowiązani są załączyć wyciąg z wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, który był podstawą do zatwierdzenia aktualnej taryfy przez PGW Wody Polskie.

 1. W naborze nr FEPK.02.06-IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę, kryterium merytoryczne jakościowe nr 1 Ograniczenie strat wody premiuje projekty, w których przewidziano ograniczenie strat wody. Czy straty wody:
 • można liczyć jako różnicę pomiędzy wodą pobraną (z ujęcia wody, zakupu od innych gmin), a wodą dostarczoną do odbiorców?
 • to woda utracona w wyniku awarii, zużyta do celów technologicznych (płukanie urządzeń, filtrów SUW) i zużyta do okresowego płukania sieci wodociągowej (wynikającego z niedostatecznej jakości wody)?  
 • Czy dowodami tych strat (informacją z 3 ostatnich lat) może być zestawienie tabelaryczne sporządzone na podstawie posiadanych danych księgowych?

Definicja „strat wody” jest ogólnie dostępna m.in. w statystyce publicznej (GUS: Słownik pojęć GUS - Straty wody) i oznacza ilość wody, która wyciekła z sieci w wyniku jej nieszczelności lub na skutek awarii.
Straty wody ustala się szacunkowo odejmując od wody wtłoczonej do sieci sprzedaż hurtową wody czystej, zużycie wody na potrzeby własne po wtłoczeniu do sieci oraz wodę dostarczoną odbiorcom.
Ponadto, Główny Urząd Statystyczny w ramach obowiązków sprawozdawczych nałożonych na jednostki, które zarządzają siecią wodociągową lub kanalizacyjną zbiera dane dotyczące strat wody na poziomie krajowym (w ramach sprawozdań o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych – formularz M-06). W objaśnieniach do ww. formularza wskazano, że straty wody należy rozumieć jako ilość wody, która została utracona w sferze procesów dystrybucyjnych (nieszczelności sieci wodociągowej, awarie, błędy w pomiarach i inne). W podanej wielkości nie uwzględnia się wody zużytej w procesie technologicznym, np. filtracja wody, czyszczenie filtrów, płukanie sieci itp.

W związku z powyższym do strat wody zaliczyć można:

 1. wodę utraconą w wyniku awarii, która stanowi różnicę pomiędzy wodą pobraną z ujęcia wody, a wodą dostarczoną do odbiorców (w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu a nie całej infrastruktury wodociągowej posiadanej przez wnioskodawcę),
 2. straty wody obejmują: straty rzeczywiste (straty na sieci przesyłowej i rozdzielczej, straty na zbiornikach magazynujących wodę, straty na przyłączach), straty pozorne (nierejestrowany pobór, kradzieże, błędy pomiaru i odczytu) oraz niezafakturowaną konsumpcję (zmierzoną, niezmierzoną).

Z kolei do strat wody nie będzie zaliczana:

 1. woda zużyta do celów technologicznych: np. do płukania urządzeń, czy filtrów SUW,
 2. woda zużyta do okresowego płukania sieci wodociągowej, wynikającego np. z niedostatecznej jakości wody, usunięcia zanieczyszczeń, czy konieczności zachowania jej wymaganej jakości.

Źródłem informacji dotyczących strat wody mogą być zestawienia tabelaryczne sporządzone na podstawie posiadanych danych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub dane przedstawiane do GUS (sprawozdania M-06) – informacje z 3 ostatnich lat.

 1. Czy objęcie części kosztów kwalifikowanych jednocześnie wsparciem określonym w Naborze tj. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków dotacji celowej / subwencji ogólnej z Budżetu Państwa oraz wsparciem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nie będzie stanowiło podwójnego finansowania wydatków?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 zatwierdzonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (podrozdział 2.3 Wydatki niekwalifikowane pkt. 2)) podwójne finansowanie oznacza w szczególności:

 1. więcej niż jednokrotne przedstawienie do rozliczenia tego samego wydatku albo tej samej części wydatku ze środków UE w jakiejkolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia),
 2. rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE,
 3. rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego uprzednio zakupionego z udziałem środków UE,
 4. rozliczenie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie rozliczenie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu,
 5. objęcie kosztów kwalifikowalnych jednocześnie wsparciem w formie pożyczki i gwarancji/poręczenia,
 6. rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich projektu oraz kosztach bezpośrednich projektu,
 7. otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

Wydatki w projekcie oraz jego montaż finansowy należy zaplanować w sposób, który nie narusza powyższych zasad.
Z perspektywy ogłoszonego naboru FEPK.02.06.-IZ.00-002/23 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia nie zakazuje montażu finansowego różnorodnych środków krajowych w projektach, w tym od dysponentów Budżetu Państwa. Nie należy przy tym naruszać definicji podwójnego finansowania. Ograniczenia odnośnie łączenia środków krajowych z unijnymi mogą jednak wynikać z ww. zasad udzielania dotacji lub zapisów umów zawieranych z dysponentami środków budżetowych.

 1. Czy Gmina może ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację przepompowni, zakup środków trwałych, nieruchomości oraz budowę odcinka sieci wodociągowej (jako uzupełniający element projektu) w miejscowościach, dla których została wyznaczona aglomeracja, ale na terenie poza granicami aglomeracji (tj. na działkach, które nie są w granicy aglomeracji) gdzie wskaźnik koncentracji jest mniejszy niż 120 RLM / 1 km?

Nie. Zgodnie z treścią Kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 uchwałą z dnia 17 lutego 2023 r. ze zm., w naborach dot. infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych obowiązuje kryterium formalne specyficzne pn. Zgodność projektu z KPOŚK – „w ramach kryterium weryfikowane jest, czy planowana inwestycja jest ujęta w przyjętej 5 maja 2022 r. przez Radę Ministrów szóstej Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VIAKPOŚK). Wsparcie dotyczy aglomeracji o wielkości od 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM wymagających dostosowania do przepisów Dyrektywy Ściekowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM.
Przytaczając definicję aglomeracji z powyższej Dyrektywy, jest to obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. Obszar ten więc jest wyznaczany uwzględniając uprzednio wspomniany wskaźnik koncentracji, zasięg systemu sieci kanalizacyjnej oraz zasięg systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. W konsekwencji przyjmowany jest przez Radę Gminy, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Wspomniane wsparcie dotyczy więc tylko projektów z miejscowości i terenów leżących w granicach aglomeracji.

 

Informacja z 23 maja 2023 r.

1.   Które aglomeracje mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa?

 1. Dotyczy naboru 02.06-IZ.00-001/23

Zgodnie z kryterium (formalnym specyficznym) wyboru projektów pod nazwą „Zgodność projektu z KPOŚK” w ramach naboru FEPK.02.06-IZ.00-001/23
dofinansowanie mogą otrzymać projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM. wymienione w przyjętej 5 maja 2022 r. przez Radę Ministrów szóstej Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK), które nie spełniają wymogów Dyrektywy Ściekowej - zgodnie z danymi w VI AKPOŚK (Zał. nr 3 - Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM), która obowiązywała w dniu ogłoszenia naboru wniosków (10 maja 2023 r.).

Brak spełnienia wymogów oznaczono w tabeli poniżej wartością „0”, odpowiednio dla danego wymogu. Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są projekty
w aglomeracjach:

Lp.

I_d aglomeracji

nazwa aglomeracji

RLM aglomeracji

zgodność z Dyrektywą Ściekową - warunek I
stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy)

zgodność z Dyrektywą Ściekową - warunek II
wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)

zgodność z Dyrektywą Ściekową - warunek III
standardy oczyszczania
(zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)

1.

PLPK102

Baligród

2 073

0

0

0

2.

PLPK045

Baranów Sandomierski

7 738

0

0

0

3.

PLPK147

Bircza

3 114

0

0

0

4.

PLPK108

Błażowa

2 953

0

0

0

5.

PLPK128

Brzostek

4 154

0

0

0

6.

PLPK509

Brzóza Królewska

3 309

0

0

0

7.

PLPK068

Cmolas

5 702

1

0

0

8.

PLPK083

Domaradz

2 706

0

0

0

9.

PLPK063

Dukla

6 302

0

0

0

10.

PLPK036

Dynów

6 347

0

0

0

11.

PLPK109

Głowaczowa

3 797

0

0

0

12.

PLPK508

Gnojnica

3 099

0

0

0

13.

PLPK150

Godowa

2 383

0

0

0

14.

PLPK129

Grabownica Starzeńska

6 902

0

0

0

15.

PLPK081

Haczów

5 834

0

0

0

16.

PLPK117

Iwierzyce

4 261

0

0

0

17.

PLPK163N

Jaworze - Bielowy

2 068

0

0

0

18.

PLPK507

Jodłowa

3 588

0

0

0

19.

PLPK093

Kańczuga

7 320

0

0

0

20.

PLPK169N

Kostków

4 539

0

0

0

21.

PLPK116

Krasne

7 798

0

0

0

22.

PLPK119

Krzemienna

3 640

0

0

0

23.

PLPK112

Krzeszów

3 640

0

0

0

24.

PLPK144

Krzywcza

2 820

0

0

0

25.

PLPK062

Laszki

5 437

0

0

0

26.

PLPK180N

Manasterz

2 010

0

0

0

27.

PLPK151

Myczkowce

2 651

0

0

0

28.

PLPK502

Niebylec

2 236

0

0

0

29.

PLPK034

Nozdrzec

8 303

0

0

0

30.

PLPK188N

Orzechowce

2 458

0

0

0

31.

PLPK115

Ostrów

7 172

1

0

0

32.

PLPK099

Pilzno

5 429

0

0

0

33.

PLPK501

Polańczyk

9 690

0

0

0

34.

PLPK106

Przecław

6 387

0

0

0

35.

PLPK048

Równe

3 013

0

0

0

36.

PLPK173N

Sierakośce

2 090

0

0

0

37.

PLPK600

Skołyszyn

7 020

0

0

0

38.

PLPK121

Solina

6 690

0

0

0

39.

PLPK052

Święte

9 397

0

0

0

40.

PLPK179N

Trójczyce

7 206

1

0

0

41.

PLPK041

Tryńcza

8 637

1

0

0

42.

PLPK155N

Turze Pole

3 843

0

0

0

43.

PLPK139

Ustrobna

2 205

0

0

0

44.

PLPK043

Wadowice Górne

2 347

0

0

0

45.

PLPK065

Wielopole Skrzyńskie

4 504

0

0

0

46.

PLPK191N

Wojaszówka

2 125

0

0

0

47.

PLPK510

Wola Zarczycka

3 070

0

0

0

48.

PLPK153

Wołkowyja

5 504

0

0

0

49.

PLPK046

Wyszatyce

4 724

0

0

0

50.

PLPK091

Zaklików

4 601

1

1

0

51.

PLPK097

Zarzecze

4 711

0

0

0

52.

PLPK089

Żołynia

6 995

1

0

0

„0” – warunek nie jest spełniony,
„1” - warunek jest spełniony.

 1. Dotyczy naboru 02.06-IZ.00-002/23

Dla projektów w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM ogłoszono odrębny nabór wniosków (nr FEPK.02.06-IZ.00-002/23, w działaniu FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa, infrastruktura kanalizacyjna i oczyszczalni ścieków). Dofinansowanie może dotyczyć tylko aglomeracji od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM wymienionych w przyjętej 5 maja 2022 r. przez Radę Ministrów szóstej Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK), które nie spełniają wymogów Dyrektywy Ściekowej, zgodnie z danymi w VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) (Zał. nr 3 - Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM), która obowiązywała w dniu ogłoszenia naboru wniosków (10 maja 2023 r.).

Brak spełnienia wymogów oznaczono w tabeli poniżej wartością „0”, odpowiednio dla danego wymogu. Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są projekty
w aglomeracjach:

Lp.

I_d aglomeracji

nazwa aglomeracji

RLM aglomeracji

zgodność z Dyrektywą Ściekową - warunek I
stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy)

zgodność z Dyrektywą Ściekową - warunek II
wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)

zgodność z Dyrektywą Ściekową - warunek III
standardy oczyszczania
(zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)

1.

PLPK023

Brzeźnica

10 080

1

1

0

2.

PLPK067

Jasienica Rosielna

11 529

0

0

0

3.

PLPK017

Jedlicze

11 757

0

0

0

4.

PLPK032

Strzyżów

11 319

0

0

0

5.

PLPK031

Zagórz

10 103

1

0

0

„0” – warunek nie jest spełniony,
„1” - warunek jest spełniony.

 1. Gmina należy do aglomeracji X, która liczy ok. 60 tys. RLM. Na obszarze tej aglomeracji zlokalizowana jest Gmina o wielkości 2,5 tys. RLM. Czy Gmina może otrzymać dofinansowanie w ramach działań FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa? 

Zgodnie z treścią Kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 uchwałą z dnia 17 lutego 2023 r. ze zm., w naborach dot. infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych obowiązuje kryterium formalne specyficzne pn. Zgodność projektu z KPOŚK – „w ramach kryterium weryfikowane jest, czy planowana inwestycja jest ujęta w przyjętej 5 maja 2022 r. przez Radę Ministrów szóstej Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VIAKPOŚK). Wsparcie dotyczy aglomeracji o wielkości od 2 do poniżej 15 tys. RLM wymagających dostosowania do przepisów Dyrektywy Ściekowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM.
Jeżeli gmina posiada ok. 2,5 tys. RLM, ale należy do aglomeracji X, która liczy np. 60 tys. RLM, to projekt dotyczący tak dużej aglomeracji nie może uzyskać dofinansowania w programie regionalnym, ponieważ wsparcie dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM udzielane jest z poziomu krajowego.
Środki finansowe na gospodarkę ściekową we wspomnianych aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) co najmniej 15 tys., które nie spełniają wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej), zapewnione zostały w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), gdzie priorytetem jest także wspieranie działań związanych zarówno z budową nowej, jak i przebudową i remontem istniejącej infrastruktury, niezbędnych do zrealizowania zobowiązań wynikających z ww. dyrektywy.

 1. Czy Gmina może się ubiegać o dofinansowanie w naborze dla działania 2.6 dot. infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, jeżeli w VI AKPOŚK aglomeracja jest błędnie opisana jako spełniająca wymogi dyrektywy ściekowej?

Aglomeracja X w zał. nr 3 do VIAKPOŚK, aktualnej w dniu ogłoszenia naboru dla działania 2.6, w kolumnie 32 „aktualne warunki zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG – warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)” ma wpisaną cyfrę „1”, co oznacza że spełnia wymogi ww. dyrektywy. Przedłożone przez Gminę, a także Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnienia potwierdzają, że zapis jest wynikiem omyłki. Zgodnie z treścią Kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 uchwałą z dnia 17 lutego 2023 r. ze zm., w naborach dla działania 2.6 obowiązuje kryterium formalne specyficzne pn. Zgodność projektu z KPOŚK – „w ramach kryterium weryfikowane jest, czy planowana inwestycja jest ujęta w przyjętej 5 maja 2022 r. przez Radę Ministrów szóstej Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VIAKPOŚK). Wsparcie dotyczy aglomeracji o wielkości od 2 do poniżej 15 tys. RLM wymagających dostosowania do przepisów Dyrektywy Ściekowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM.
Dostosowanie do wymogów Dyrektywy Ściekowej oznacza wskazanie wartości „0” w co najmniej jednej z kolumn pn. Aktualne warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG, odnoszących się do warunków określonych w art. 3, 4, 5.2 oraz 10 Dyrektywy (…).
W sytuacji omyłki w zapisach AKPOŚK możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Pozytywna ocena w ww. kryterium powinna być możliwa wobec potwierdzenia usterki w zapisach VI AKPOŚK, gdyż błąd nie powinien utrudniać zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska. Do składanego wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez projekt kryterium formalnego pn. „Zgodność projektu z KPOŚK” (np. pisemne potwierdzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie błędnego zapisu w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG). Ostatecznej oceny projektu w zakresie kryteriów wyboru projektów dokona Komisja Oceny Projektów, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

 1. Prosimy o doprecyzowanie, które odcinki przyłącza kanalizacyjnego nie są kwalifikowane do dofinansowania?

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 w wyjaśnieniach do działania 2.6 opublikowanych w dniu 16 maja 2023 r.
Zgodnie z Katalogiem wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przyłącza kanalizacyjne nie są kwalifikowane do dofinansowania w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa.
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz definicją przyłącza wyjaśnioną w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III SZP 2/16 przyłączem kanalizacyjnym jest:

 1. przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej (patrz p. 1 sentencji uchwały SN).
 2. w przypadku braku studzienki przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią kanalizacyjną, na odcinku do granicy nieruchomości.

Uzasadnienie na s. 27 ww. uchwały SN: „Zdaniem Sądu Najwyższego w powiększonym składzie, językowa wykładnia tego przepisu skłania do przyjęcia tezy, że sformułowano w nim tylko dwa warianty przyłącza kanalizacyjnego, przy czym zastosowanie każdego z nich zostało uzależnione od kwestii techniczno-faktycznej, jaką jest istnienie studzienki na nieruchomości wymagającej podłączenia do sieci. Na taki sposób rozumienia powołanego przepisu wskazuje w szczególności użyty w nim zwrot: „a w przypadku jej braku”, z którym ustawodawca wiąże wyznaczenie końca przyłącza na granicy nieruchomości, odnosząc go jednak wyłącznie do sytuacji, gdy studzienki nie ma. Jeżeli zaś między instalacją kanalizacyjną w budynku a siecią kanalizacyjną jest studzienka, to do wyznaczenia granic przyłącza stosuje się tylko ten fragment art. 2 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu, który brzmi następująco: „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku”. Wykładnia tego fragmentu przepisu z uwzględnieniem reguł językowych musi natomiast prowadzić do wniosku, że sformułowanie „za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku” może oznaczać jedynie tę część (odcinek) przewodu kanalizacyjnego, która znajduje się już za studzienką i kończy się na sieci, widzianą z pozycji osoby stojącej tyłem do budynku i patrzącej w kierunku studzienki. Taką wykładnię wzmacnia dodatkowo przyjęta w przepisie perspektywa, w myśl której będący przyłączem kanalizacyjnym odcinek przewodu jest definiowany od strony wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości odbiorcy w kierunku sieci kanalizacyjnej.’’
Montaż studzienki na niekwalifikowanym odcinku przyłącza również nie jest kwalifikowany do dofinansowania.
Rysunek przedstawia różne przypadki przyłączy kanalizacyjnych. Kolorem zielonym zaznaczono elementy sieci kanalizacyjnej kwalifikowane do dofinansowania natomiast czerwonym elementy niekwalifikowane do wsparcia w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa.

Rysunek przedstawia różne przypadki przyłączy kanalizacyjnych. Zaznaczono elementy sieci kanalizacyjnej kwalifikowane do dofinansowania oraz elementy niekwalifikowane do wsparcia w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa

 1. Czy w ramach kosztów kwalifikowanych z działań FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa można zakupić tabor asenizacyjny (WUKO) lub cysternę na kołach na potrzeby dostarczenia wody pitnej mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych?

Nie. W ramach działań FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa, nie będą kwalifikowane żadne środki transportu, bez względu na funkcję, którą będą pełniły oraz rodzaj napędu.

 1. Czy można w ramach projektu zbudować kanalizację w miejscowości, która nie należy do wyznaczonej aglomeracji?

Nie. Dofinansowanie dotyczy tylko aglomeracji, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Ściekowej, zgodnie z danymi przedstawionymi w VI AKPOŚK (zał. nr 3). Patrz pkt. 1 niniejszych wyjaśnień.
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są projekty w miejscowościach, dla których została wyznaczona aglomeracja.

 1. Czy podatek VAT może być kwalifikowany w projekcie?
  Czy także w przypadku projektu objętego pomocą de minimis?
  Czy Gmina uzyska dofinansowanie do VAT i zwrot z Urzędu Skarbowego?

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 VAT może być kwalifikowany:

 • w projekcie o całkowitym koszcie poniżej 5 mln EUR (tj. 22 950 000 zł włączając VAT) i bez pomocy publicznej / pomocy de minimis, podatek VAT jest kwalifikowalny niezależnie od możliwości jego odzyskania,
 • w projekcie objętym pomocą de minimis (bez względu na wartość projektu) podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego,
 • w projekcie, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR (tj. 22 950 000 zł włączając VAT), podatek VAT może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Przykładowo, gdy zasadnicza część projektu nie podlega regułom pomocy publicznej / pomocy de minimis, ale występuje też w projekcie część objęta pomocą de minimis:

 • budowa sieci kanalizacyjnej z modernizacją oczyszczalni (bez pomocy de minimis) – koszt 5 mln zł netto,
 • VAT od wydatków dot. budowy sieci – 1,15 mln zł,
 • wydatki dot. instalacji OZE (dofinansowanie stanowi pomoc de minimis) – 600 tys. zł,
 • VAT od wydatków na OZE – 138 tys. zł.

W takim projekcie:

 • Podatek VAT od wydatków dot. robót budowlanych w wysokości 1,15 mln zł może być kwalifikowany do dofinansowania w oparciu o zasadę dotyczącą projektów poniżej 5 mln EUR,
 • Podatek VAT od wydatków dot. OZE w wysokości 138 tys. zł może być kwalifikowany do dofinansowania wyłączenie w sytuacji, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego. Ponieważ jednak, wydatki wiązać się będą z działalnością gospodarczą (odbiór ścieków, dostarczanie wody), co do zasady VAT w ich zakresie będzie niekwalifikowany, ale wyłącznie w odniesieniu do części objętej pomocą de minimis.

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nie jest właściwą do wydawania interpretacji w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. W tym zakresie należy kontaktować się z lokalnym Urzędem Skarbowym i Krajową Informacją Skarbową.

Informacja z dnia 16 maja 2023 r.

 1. Które gminy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa z zakresu zaopatrzenia w wodę?

Wsparcie w ramach naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 może dotyczyć projektów realizowanych na obszarze gmin o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców, na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, według stanu na dzień 31.12.2021 r. i dotyczy Gmin:

Lp. Kod Nazwa Ludność
1.              1814011 Przeworsk (1) 14 796
2.              1814062 Przeworsk (2) 14 609
3.              1803072 Żyraków (2) 14 335
4.              1811083 Radomyśl Wielki (3) 14 230
5.              1807023 Dukla (3) 14 023
6.              1811052 Mielec (2) 13 551
7.              1807012 Chorkówka (2) 13 505
8.              1803032 Czarna (2) 13 376
9.              1807072 Miejsce Piastowe (2) 13 371
10.           1804042 Jarosław (2) 13 141
11.           1808011 Leżajsk (1) 13 019
12.           1820022 Gorzyce (2) 12 811
13.           1817073 Zagórz (3) 12 752
14.           1803023 Brzostek (3) 12 736
15.           1813102 Żurawica (2) 12 688
16.           1816092 Krasne (2) 12 629
17.           1805092 Skołyszyn (2) 12 117
18.           1811073 Przecław (3) 11 996
19.           1810032 Czarna (2) 11 962
20.           1814053 Kańczuga (3) 11 892
21.           1804112 Wiązownica (2) 11 662
22.           1818032 Pysznica (2) 11 626
23.           1819012 Czudec (2) 11 604
24.           1809011 Lubaczów (1) 11 515
25.           1820013 Baranów Sandomierski (3) 11 436
26.           1816143 Tyczyn (3) 11 272
27.           1807052 Korczyna (2) 11 148
28.           1818062 Zaleszany (2) 11 006
29.           1804082 Radymno (2) 10 985
30.           1821033 Lesko (3) 10 946
31.           1816023 Błażowa (3) 10 849
32.           1813082 Przemyśl (2) 10 681
33.           1807033 Iwonicz-Zdrój (3) 10 432
34.           1819032 Niebylec (2) 10 376
35.           1819022 Frysztak (2) 10 170
36.           1820032 Grębów (2) 10 003
37.           1812063 Rudnik nad Sanem (3) 9 939
38.           1812032 Jeżowe (2) 9 872
39.           1806032 Majdan Królewski (2) 9 694
40.           1804073 Pruchnik (3) 9 337
41.           1807092 Wojaszówka (2) 9 248
42.           1802042 Haczów (2) 9 057
43.           1805112 Tarnowiec (2) 9 027
44.           1809042 Lubaczów (2) 8 998
45.           1817082 Zarszyn (2) 8 936
46.           1813023 Dubiecko (3) 8 865
47.           1805072 Nowy Żmigród (2) 8 793
48.           1805032 Dębowiec (2) 8 789
49.           1810022 Białobrzegi (2) 8 684
50.           1805053 Kołaczyce (3) 8 665
51.           1813072 Orły (2) 8 567
52.           1814082 Tryńcza (2) 8 517
53.           1804062 Pawłosiów (2) 8 480
54.           1811092 Tuszów Narodowy (2) 8 295
55.           1818053 Zaklików (3) 8 146
56.           1806012 Cmolas (2) 8 025
57.           1812073 Ulanów (3) 7 973
58.           1815052 Wielopole Skrzyńskie (2) 7 843
59.           1808022 Grodzisko Dolne (2) 7 812
60.           1819052 Wiśniowa (2) 7 725
61.           1815012 Iwierzyce (2) 7 715
62.           1809053 Narol (3) 7 660
63.           1802062 Nozdrzec (2) 7 640
64.           1802032 Dydnia (2) 7 619
65.           1802052 Jasienica Rosielna (2) 7 619
66.           1811102 Wadowice Górne (2) 7 589
67.           1818022 Bojanów (2) 7 570
68.           1815022 Ostrów (2) 7 346
69.           1816042 Chmielnik (2) 7 337
70.           1810062 Rakszawa (2) 7 296
71.           1818042 Radomyśl nad Sanem (2) 7 255
72.           1811032 Czermin (2) 7 039
73.           1810072 Żołynia (2) 7 025
74.           1806052 Raniżów (2) 6 960
75.           1814092 Zarzecze (2) 6 955
76.           1816072 Hyżne (2) 6 944
77.           1809023 Cieszanów (3) 6 860
78.           1816082 Kamień (2) 6 826
79.           1814073 Sieniawa (3) 6 760
80.           1804052 Laszki (2) 6 677
81.           1816052 Dynów (2) 6 675
82.           1816102 Lubenia (2) 6 568
83.           1810052 Markowa (2) 6 366
84.           1805022 Brzyska (2) 6 348
85.           1806062 Dzikowiec (2) 6 333
86.           1813062 Medyka (2) 6 265
87.           1806042 Niwiska (2) 6 197
88.           1804102 Roźwienica (2) 6 180
89.           1809063 Oleszyce (3) 6 170
90.           1816011 Dynów (1) 6 051
91.           1813012 Bircza (2) 5 999
92.           1802022 Domaradz (2) 5 857
93.           1812012 Harasiuki (2) 5 812
94.           1808032 Kuryłówka (2) 5 543
95.           1807062 Krościenko Wyżne (2) 5 408
96.           1817032 Bukowsko (2) 5 349
97.           1804032 Chłopice (2) 5 335
98.           1811022 Borowa (2) 5 322
99.           1803052 Jodłowa (2) 5 279
100.        1821052 Solina (2) 5 252
101.        1813032 Fredropol (2) 5 248
102.        1805082 Osiek Jasielski (2) 5 220
103.        1811062 Padew Narodowa (2) 5 182
104.        1813042 Krasiczyn (2) 5 138
105.        1812022 Jarocin (2) 5 127
106.        1804021 Radymno (1) 5 066
107.        1821042 Olszanica (2) 4 740
108.        1813052 Krzywcza (2) 4 582
109.        1814032 Gać (2) 4 532
110.        1809032 Horyniec-Zdrój (2) 4 431
111.        1817022 Besko (2) 4 415
112.        1814042 Jawornik Polski (2) 4 282
113.        1817042 Komańcza (2) 4 233
114.        1804092 Rokietnica (2) 4 207
115.        1812042 Krzeszów (2) 4 142
116.        1814022 Adamówka (2) 4 058
117.        1809072 Stary Dzików (2) 4 050
118.        1813092 Stubno (2) 3 709
119.        1809082 Wielkie Oczy (2) 3 690
120.        1821012 Baligród (2) 3 069
121.        1811042 Gawłuszowice (2) 2 709
122.        1801032 Czarna (2) 2 394
123.        1807102 Jaśliska (2) 2 099
124.        1801052 Lutowiska (2) 2 021
125.        1817062 Tyrawa Wołoska (2) 1 950
126.        1805062 Krempna (2) 1 736
127.        1821022 Cisna (2) 1 689

Opracowano na podstawie danych Bank danych lokalnych GUS.

Legenda:

 • (1) Gmina miejska,
 • (2) Gmina wiejska,
 • (3) Gmina miejsko-wiejska.

Powyższe ograniczenia wynikają z podziału wsparcia z funduszy unijnych na programy krajowe i regionalne. Wsparcie dla samorządów o większej liczbie ludności dostępne będzie w programie FEnIKS.
Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę (działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa) mogą być realizowane, gdy na danym obszarze zapewniony jest sposób zagospodarowania ścieków zgodny z przepisami krajowymi i unijnymi, tj. gdy instalacje kanalizacyjne budynków są obecnie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników, o których mowa w rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (lub taka zgodność zostanie uzyskana w wyniku zakończenia realizowanych już projektów). W tym zakresie Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, którego treść jest zamieszczona w załączniku nr 1 do wniosku.

2.          Czy projekt może dotyczyć wyłącznie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków / zaopatrzenia w wodę ?

Budowa instalacji OZE, które zasilają infrastrukturę wodno-kanalizacyjną może być kwalifikowana do dofinansowania, ale instalacje takie nie mogą być jedynym przedmiotem projektu. Celem naborów w działaniu FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa jest wsparcie projektów, które dotyczą odpowiednio:

 • wypełnienia warunków odbioru i oczyszczania ścieków wynikających z Dyrektywy Ściekowej, w tym poprawa gospodarki osadami,
 • poprawa jakości systemów zaopatrzenia w wodę oraz likwidowanie strat wody, poprawa efektywności wykorzystania wody.

Instalacje OZE przyczyniają się do obniżenia kosztów funkcjonowania systemów komunalnych, co jest korzystne i premiowane w kryteriach jakościowych („efektywność projektu”). Same instalacje OZE nie spełniają jednak ww. celów działania 2.6.
Dofinansowanie instalacji OZE, które są podłączone do zewnętrznej sieci dystrybucyjnej („on grid”), w ogłoszonych w maju br. konkursach jest możliwe tylko na podstawie przepisów o pomocy de minimis. Patrz pkt. 8.6.1 ppkt. 2) regulaminów wyboru projektów.

3.          Czy konieczne jest opracowanie studium wykonalności ?

Studium wykonalności jest wymagane tylko w przypadku projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie jest równy lub większy od 50 mln zł.
Studium wykonalności nie jest wymagane w naborach:

 • FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa (infrastruktura kanalizacyjna i oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM), Nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-001/23, w którym limit wydatków kwalifikowanych wynosi 17,5 mln zł,
 • FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23, w którym limit wydatków kwalifikowanych wynosi 10 mln zł.

Projekty o wartości powyżej 50 mln zł mogą wystąpić tylko w naborze na infrastrukturę kanalizacyjną dla aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM, nr FEPK.02.06-IZ.00-002/23. Jeżeli wartość całkowita projektu przekroczy 50 mln zł to studium będzie wymagane.
Studium wykonalności musi być zgodne z wymogami Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, obowiązujących w dniu naboru wniosków (10 maja 2023 r.). Dotyczy to:

 • ogólnej metodyki przeprowadzania analizy,
 • opisu założeń do analizy,
 • wyboru metody w zależności od kategorii inwestycji,
 • określenia nakładów inwestycyjnych,
 • rozliczeń VAT,
 • kosztów operacyjnych,
 • przychodów projektu i kalkulacji taryf,
 • nakładów odtworzeniowych,
 • wartości rezydualnej,
 • ustalenia i uzasadnienia wartości wskaźników finansowej efektywności,
 • trwałości finansowej.

Szczegółową instrukcję wypełnienia Studium wykonalności stanowi załącznik nr 12.2 do wniosku o dofinansowanie (w naborze dla aglomeracji od 10 tys. do 15 tys. RLM).
Niezależnie od powyższego dla każdego projektu w działaniu 2.6 wymagane jest załączenie wyciągu z wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, który był podstawą do zatwierdzenia aktualnej taryfy przez PGW Wody Polskie (tabele od A do I wniosku sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków). Dokumenty te posłużą do oceny kryteriów merytorycznych: wykonalności finansowej oraz stabilności finansowania podczas eksploatacji.

4.          Czy projekt może być zgłoszony w trybie „zaprojektuj i wybuduj”?

Wymaganym załącznikiem do wniosku jest dokumentacja techniczna (wyciąg z projektu budowlanego). Programy funkcjonalno-użytkowe ani plany koncepcyjne nie będą akceptowane jako załączniki do wniosku. Projekty mogą być realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wyłącznie w przypadku, gdy zostało już przeprowadzone postępowanie przetargowe, podpisana została umowa z wykonawcą i wnioskodawca posiada projekt budowlany.
Wyciąg z dokumentacji technicznej powinien zawierać:

 1. w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i/lub konieczności dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych:
 2. kopię strony tytułowej projektu budowlanego, gdzie znajdują się takie informacje, jak: numery i tytuły tomów, nazwiska autorów opracowań wraz z numerami ich uprawnień;
 3. opis techniczny z projektu budowlanego.

W przypadku posiadania pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem budowlanym załączony do wniosku o dofinansowanie wyciąg z dokumentacji technicznej powinien stanowić jego załącznik, co powinno być potwierdzone pieczęciami odpowiedniego organu.

 1. w przypadku zgłoszenia robót budowlanych bez projektu budowlanego oraz w przypadku działań, w których nie będzie wymagane zgłoszenie budowy ani pozwolenie na budowę wymagany jest opis techniczny, który pozwoli na zidentyfikowanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Ponadto opis powinien również zawierać informacje dot. lokalizacji i numerów nieruchomości na których realizowany będzie projekt (opis inwestycji z podaniem danych liczbowych obrazujących zakres rzeczowy projektu w zakresie składanego wniosku).

Jeżeli nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę to wymagane jest przedstawienie dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zgodność z MPZP, decyzja lokalizacyjna, warunki zabudowy).

5.          Czy projekt musi dotyczyć tylko zadań wymienionych w KPOŚK, czy może obejmować inne zadania dotyczące kanalizacji w aglomeracji, która jest wpisana do VI KPOŚK?

Wsparcie uzyskają działania związane zarówno z budową nowej jak i przebudową i remontem istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach ujętych w obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK). W dniu ogłoszenia – 10 maja 2023 r. była to VI Aktualizacja KPOŚK.
Wsparcie dotyczy aglomeracji o wielkości:

 • od 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM;
 • od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM,

wymagających dostosowania do przepisów Dyrektywy Ściekowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM (Koordynacja realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych).
Projekt powinien obejmować zadania dotyczące kanalizacji, oczyszczania ścieków i gospodarki osadami w aglomeracji, która jest wpisana do VI AKPOŚK. Zaplanowane w projekcie działania powinny przyczyniać się do wypełnienia warunków Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dyrektywa 91/271/EWG).

6.          W jakim zakresie mogą być kwalifikowane przyłącza wodociągowe?

Zgodnie z Katalogiem wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przyłącza wodociągowe nie są kwalifikowane do dofinansowania w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa.
Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. Definicja przyłącza została wyjaśniona w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III SZP 2/16.

7.          W jakim zakresie mogą być kwalifikowane wodomierze?
Czy w ramach projektu zaopatrzenia w wodę można otrzymać dotację na system zdalnego odczytu i obsługi danych oraz samochodów do rejestracji odczytów (ew. elektryczny)?
W związku z tym, że przyłącza wodociągowe nie są kwalifikowane do dofinansowania w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa, nie będą również kwalifikowane:

 • wodomierze i nakładki na wodomierze umożliwiające zdalny odczyt, zlokalizowane na wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości odbiorcy usług,
 • systemy zdalnego odczytu stanów tych wodomierzy, portal e-usług dla odbiorców wody (m.in. służące do zgłaszania stanów wodomierzy, wystawiania e-faktur),
 • samochody służące do zdalnego odczytu, bez względu na rodzaj napędu.

Uzyskanie dofinansowania w zakresie usług zdalnego odczytu zużycia wody u odbiorców możliwe jest w trwającym do dnia 30 czerwca 2023 r. naborze w ramach działania FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W wyjaśnieniach do naboru na Cyfryzację, zamieszczono potwierdzenie, iż: uruchomienie portalu e-usług dla odbiorców wody oraz zakup systemu zdalnego odczytu stanów wodomierzy, nakładek na wodomierze umożliwiającym zdalny odczyt czy zakup wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu może zostać uznane za kwalifikowane.
W ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa mogą być natomiast kwalifikowane do dofinansowania systemy opomiarowania i sterowania zlokalizowane na sieci wodociągowej (magistralnej i rozdzielczej, bez przyłączy), pompowniach i układach pompowo-grawitacyjnych przesyłu wody, zbiornikach magazynowo-wyrównawczych, stacjach uzdatniania, ujęciach itd.

8.          Czy wykonanie hydrantów przeciwpożarowych może być kwalifikowane?

Hydranty przeciwpożarowe, które są zamontowane na sieci wodociągowej są kwalifikowane do dofinansowania.
W związku z brakiem kwalifikowalności przyłączy wodociągowych, hydranty zamontowane na przyłączach nie są kwalifikowane.

9.          W jakim zakresie mogą być kwalifikowane przyłącza kanalizacyjne?

Zgodnie z Katalogiem wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przyłącza kanalizacyjne nie są kwalifikowane do dofinansowania w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa.
Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku studzienki przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią kanalizacyjną, na odcinku do granicy nieruchomości. Definicja przyłącza została wyjaśniona w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III SZP 2/16.

10.      Czy punkty w kryterium „poprawa jakości dostarczonej wody” będą przyznane tylko w przypadku likwidacji przypadków przekroczeń norm jakości wody? Czy wystarczy poprawa wody, która spełnia wartości brzegowe z rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi?

Zgodnie za zapisami kryterium nr 2 Poprawa jakości dostarczanej wody premiowane będą projekty, która w zakresie rzeczowym, przewidują dostarczanie wody dobrej jakości (działania dotyczące podniesienia jakości wody) – patrz również pytanie nr 7. W odniesieniu do kryterium należy podać konkretne informacje o częstotliwości i rodzajach przekroczeń norm jakości wody oraz uzasadnienie w jaki sposób przyjęte w projekcie rozwiązania podniosą jakość dostarczanej wody.
W związku z powyższym kryterium będzie spełnione tylko w wyniku inwestycji, dzięki której zmniejszy się liczba lub wyeliminowane zostaną przypadki przekroczenia norm jakościowych, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Projekty, których wykonanie poprawi parametry wody (dotychczas spełniającej wartości brzegowe wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi), albo np. zmniejszy liczbę przerw w dostawie wody (np. w wyniku wyeliminowania awarii lub skażenia źródła lub sieci), nie otrzymają punktów w tym kryterium.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana będzie przez KOP w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektu.

11.      Czy można dofinansować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Nie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie będą mogły być dofinasowane w ramach obecnych konkursów.
W ramach programu regionalnego FEP 2021-2027 przewidziano cel szczegółowy 2(vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia, działanie: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez realizację niestandardowych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków.
Nabór dotyczący przydomowych oczyszczalni ogłoszony zostanie w późniejszym terminie. Stosowne informacje ujęte zostały w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 publikowanym na stronie internetowej.

12.      Czego dotyczą koszty pośrednie i jak je dokumentować?

Przykładowe koszty pośrednie to:

 • koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu, promocja projektu,
 • koszty zakupu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu itd.

Nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako koszty pośrednie.
Koszty pośrednie zostaną docelowo rozliczone, po ich wykazaniu we wniosku o płatność. Ich rozliczenie odbywa się według stawki ryczałtowej w wysokości 0,5 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.
Za kwalifikowalne zostaną uznane koszty pośrednie spełniające warunki określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (rozdział 3.12), Katalogach wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz zgodne z przepisami o pomocy państwa.

Poleć innym: