Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji oraz Działanie 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP.

 1. Pełnomocnictwo. (DOCX, 99.4 KB)
 2. Harmonogram płatności. (XLSX, 14.24 KB)
 3. Oświadczenie o nie dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 14 ust. 16 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. (DOCX, 100,51 KB) 
 4. Oświadczenie, iż informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w dołączonych do niego jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. (DOCX, 99.52 KB)
 5. Formularz pomoc publiczna. (DOC, 496.5 KB)
 6. Informacja o wielkości przedsiębiorstwa. (DOC, 198 KB)
 7. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu:

  - Weksel,(DOCX, 58.14 KB)

  - Deklaracja wekslowa, (DOCX, 93.4 KB)

  - Deklaracja wekslowa z poręczeniem, (DOCX, 95.73 KB)

  - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, (DOCX, 60.58 KB)

  - Oświadczenie poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim. (DOCX, 229.57 KB)

Poleć innym: