Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Siódmy pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.1 Edukacja - z 5 października 2023 r.

 1. Zwracam się z prośbą o interpretację poniższego kryterium dot. naboru FEPK.05.01-IZ.00-001/23 (typ projektu Infrastruktura szkolnictwa wyższego - infrastruktura uczelni akademickich): 4. Ograniczenia w zakresie wsparcia uczelni akademickich. W ramach kryterium sprawdzane będzie czy w przypadku uczelni akademickich wsparciem objęto wyłącznie dostosowanie do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia. Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako potrzeby wynikające w szczególności z niepełnosprawności. Czy w ramach zaplanowanych działań można dostosować obiekt do specjalnych potrzeb edukacyjnych osób, wybierając z całego katalogu potrzeb, wynikających:
  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
  5. ze szczególnych uzdolnień;
  6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  8. z choroby przewlekłej;
  9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  10. z niepowodzeń edukacyjnych;
  11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. Czy też należy dostosować obiekt jedynie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?

   

  Zgodnie z cytowaną powyżej definicją kryterium, specjalne potrzeby edukacyjne w przypadku uczelni rozumiane są jako potrzeby wynikające w szczególności z niepełnosprawności. Nie ograniczono jednak możliwości dostosowania obiektu również dla innych grup o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wobec powyższego możliwe jest objęcie wsparciem dostosowania infrastruktury w przedmiotowej placówce również do potrzeb wymienionych wyżej grup, jeżeli w dokumentacji aplikacyjnej przedstawione zostaną zdiagnozowane problemy i potrzeby, które uzasadniają realizację wskazanego zakresu.

  Należy pamiętać, że zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu wyboru projektów, dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR). W szczególności należy mieć na uwadze, że zgodnie z ww. Wytycznymi, wydatek może stanowić koszt kwalifikowalny jeżeli jest niezbędny do realizacji celów projektu.


 2. 2.1 Czy wnioskodawca (fundacja prowadząca nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy działalność na terenie woj. podkarpackiego, m.in. przedszkole niepubliczne) może wnioskować w ramach naboru (FEPK.05..01-IZ.00-01/23) w projekcie: infrastruktura szkolnictwa zawodowego, w zakresie roboty budowlane, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku nie posiada wpisu do Rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych? Oczywistym jest, że planowana przez wnioskodawcę infrastruktura (wybudowanie obiektu i wyposażenie pracowni szkoły zawodowej) po oddaniu do użytkowania, wykorzystywana będzie do kształcenia w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, co jest zgodne z kryterium merytorycznym specyficznym (rozdz. II pkt. 3).
  2.2. Jednocześnie, owo kryterium precyzuje, że „warunek uznaje się za spełniony, gdy placówka prowadzi kształcenie w co najmniej jednej branży wskazanej w ramach inteligentnych specjalizacji Podkarpacia (w ramach RSI) lub zgodnej z potrzebami rynku pracy”.
  1. Czy cytowane zdanie należy traktować wprost, w związku z czym na dzień oceny merytorycznej powoływana szkoła zawodowa, będzie musiała wykazać się uruchomieniem naboru i prowadzeniem kształcenia uczniów, w branżach o jakich mowa w tym zdaniu?
  2. Czy dla wypełnienia warunku, można przyjąć, że kształcenie w branżach o jakich mowa w kryterium, rozpocznie się dopiero po oddaniu infrastruktury do użytkowania, tj. w przyszłości i nie odbywało się dotychczas, ani nie odbywa się w czasie teraźniejszym?

  Ad. 2.1.
  Z przedstawionych informacji wynika, że Fundacja jest organem prowadzącym przedszkole niepubliczne, natomiast nie prowadzi działalności edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego. W związku z powyższym wskazany podmiot nie może skutecznie ubiegać się o wsparcie w ramach typu projektów Infrastruktura szkolnictwa zawodowego, gdyż nie spełnia cytowanego przez Panią kryterium merytorycznego specyficznego Ograniczenia w zakresie wsparcia szkół zawodowych i uczelni zawodowych. W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w ramach projektu przewiduje się inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie/doposażenie szkół zawodowych i uczelni wyższych zawodowych, które prowadzą działalność edukacyjną w branżach:

  1. kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI)

    

   lub
  2. zgodnych z potrzebami rynku pracy

  Warunek uznaje się za spełniony, gdy placówka prowadzi kształcenie w co najmniej jednej branży wskazanej w ramach inteligentnych specjalizacji Podkarpacia (w ramach RSI) lub zgodnej z potrzebami rynku pracy. Wobec powyższego, jeżeli Fundacja nie posiada wpisu do Rejestru szkół i placówek oświatowych, nie spełnia wskazanego wyżej kryterium.

  Ad. 2.2.

  1. Jak wskazano powyżej warunek określony w ramach ww. kryterium uznaje się za spełniony, gdy placówka prowadzi kształcenie w co najmniej jednej branży wskazanej w ramach inteligentnych specjalizacji Podkarpacia (w ramach RSI) lub zgodnej z potrzebami rynku pracy. Oznacza to, że Wnioskodawca już na etapie ubiegania się o dofinasowanie w ramach ww. naboru zobowiązany jest do wykazania, że prowadzi kształcenie w ww. branżach. W tym celu w załączniku nr 2 do wniosku należy przedstawić analizę prowadzonych obecnie kierunków kształcenia, przyjętych podstaw programowych, osiąganych kwalifikacji oraz możliwości podejmowania pracy w tych branżach. Należy podkreślić, że działalność ta nie musi być prowadzona w obiekcie, który jest przedmiotem projektu (działalność edukacyjna w zakresie kształcenia zawodowego może być prowadzona przez Wnioskodawcę w innych obiektach). W ramach kryterium weryfikowane będzie m.in. czy przedstawiono informacje wskazujące, że po zakończeniu inwestycji infrastruktura powstała w ramach projektu wykorzystywana będzie do kształcenia w ww. branżach.
  2. Kryterium nie będzie uznane za spełnione, jeżeli kształcenie w ww. branżach Wnioskodawca zamierza rozpocząć dopiero po oddaniu infrastruktury do użytkowania, tj. w ogóle nie prowadzi kształcenia w branżach wskazanych w kryterium w czasie aplikowania o dofinansowanie.

WAŻNE. Ostateczna ocena w powyższych kwestii, w tym m.in. dot. kwalifikowalności wydatków, należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Szósty pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.1 Edukacja – nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 z 27 września 2023 r.

   1. W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 5.1 Edukacja, zawracam się z prośbą o wyjaśnienie sposobu obliczenia kryterium Efektywność kosztowa wskaźnika liczba miejsc objętych wsparciem. Zgodnie z opisem kryterium „średni koszt jednostkowy osiągnięcia ww. wskaźnika w projekcie powinien zostać wyliczony w dokumentacji aplikacyjnej jako iloraz wartości dofinansowania z EFRR i liczby miejsc w przedszkolu lub innych formach edukacji przedszkolnej objętych projektem w wyniku realizacji projektu”. Czy w tym przypadku jako liczbę miejsc w przedszkolu lub innych formach edukacji należy przyjąć miejsca istniejące tj. dzieci uczęszczające do przedszkola, czy liczbę miejsc jakie przedszkole obecnie jest w stanie zapewnić, czy liczbę miejsc tworzonych w ramach projektu? 

     

    Zgodnie definicją kryterium merytorycznego jakościowego pn. Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika, ocenie podlegać będzie średnia kwota dofinansowania przypadająca na 1 szt. wskaźnika produktu w projekcie pn. „Pojemność grup w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi” w porównaniu z bazowym dofinansowaniem.
    Zgodnie z definicją wskazaną w załączniku 6 do Regulaminu wyboru projektów wartość ww. wskaźnika określana jest jako pojemność grup pod względem maksymalnej liczby miejsc w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi. Pojemność grup powinna zostać obliczona zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ale nie powinna obejmować nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówek.
    Wobec powyższego zaproponowane w treści pytania opcje, nie są prawidłowe, gdyż do obliczenia efektywności kosztowej należy przyjąć liczbę miejsc jaką będzie dysponować placówka po zrealizowaniu projektu.
    Ponadto należy zwrócić uwagę, że średni koszt jednostkowy jednego miejsca (wyliczony jako iloraz wartości dofinansowania z EFRR i liczby miejsc) porównywany będzie z bazowym dofinansowaniem, którego wartość w przypadku Infrastruktury przedszkolnej zgodnie z treścią kryterium wynosi 5 600 euro. Wskazana wartość bazowa w przeliczeniu na PLN, wg. kursu średniego walut obcych wskazanego w dokumentacji naboru, wynosi 25 704,00 PLN, tj. 5 600 euro x 4,59.

   2. Chciałabym zadać pytanie o możliwość aplikowania o środki w przedmiotowym konkursie przez szkołę rolniczą prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa. Planujemy złożyć wniosek o infrastrukturę pozwalający kształcić w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy na obszarze województwa podkarpackiego.
    1. Jak określić Wnioskodawcę? Na wzór poprzedniej perspektywy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół XXX? Czy wobec tej sytuacji Dyrektor szkoły potrzebuje pełnomocnictwo jeśli z racji nadania funkcji posiada uprawnienie m.in. do aplikowania o środki?
    2. Ponadto jakie dokumenty finansowe musi taki podmiot przedstawić jako zał. nr 12.1 Dokumenty finansowe za ostatnie dwa lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie - Ministerstwa? Szkoły?
    3. Zakres inwestycji to budowa pracowni praktycznych. Czy możliwe jest również wyposażenie tych pracowni w meble i sprzęt dydaktyczny do nauki praktycznej zawodu?

     

    2a. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (pkt.5.1) o dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

    • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
    • Inne osoby prawne i osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki tworzące system oświaty (w tym placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego),
    • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
    • Uczelnie zawodowe,
    • Uczelnie akademickie (tylko w zakresie poprawy dostępności).

    Wobec powyższego Zespół Szkół XXX nie jest podmiotem uprawnionym do aplikowania w ramach ww. naboru. W tym przypadku wnioskodawcą może być wyłącznie organ prowadzący, tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Ponadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) w przypadku, gdy dokumenty nie są podpisane przez osoby przewidziane do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem, umową danego podmiotu należy dołączyć do projektu pisemne pełnomocnictwo, które powinno zawierać następującą treść:

    1. tytuł projektu (zgodny z wnioskiem o dofinansowanie),
    2. dane pełnomocnika (imię i nazwisko, nazwę i numer dokumentu tożsamości),
    3. nazwę udzielającego pełnomocnictwa,
    4. wskazany (poprzez zaznaczenie) zakres pełnomocnictwa (np. podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie z załącznikami, podpisanie i złożenie uzupełnień i poprawek, reprezentowanie wnioskodawcy we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie i składanie oświadczeń woli z tym związanych itd. czy też szerszy zakres dotyczący etapów po wybraniu do dofinansowania),
    5. miejsce i datę sporządzenia oraz podpis. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wypełnione w formie elektronicznej (np. plik pdf) podpisane za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego osoby udzielającej pełnomocnictwa.

    Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR). Należy podkreślić, że wskazany wzór został opracowany na potrzeby niniejszego naboru z uwzględnieniem wszystkich wymogów związanych z aplikowaniem o środki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Aby prawidłowo wypełnić formularz, należy uzupełnić wszystkie pola (w tym również nazwę i nr dokumentu tożsamości) oraz zaznaczyć właściwy zakres pełnomocnictwa konieczny dla danego etapu (np. podpisanie wymaganych dokumentów i złożenie wniosku o dofinansowanie, podpisanie i składanie wyjaśnień, uzupełnień i poprawek do wniosku o dofinansowanie i załączników, itp.).
    Wobec powyższego, w przypadku gdy złożona dokumentacja aplikacyjna podpisana zostanie przez Dyrektora szkoły, wymagane będzie załączenie pełnomocnictwa. Ogólne pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi w związku z nadaniem funkcji będzie wystarczające wyłącznie w przypadku, gdy zawierać będzie wszystkie wyżej wymienione elementy. Ponadto należy mieć na względzie, że przedmiotowy załącznik będzie podlegał ocenie w ramach kryterium formalnego standardowego 9 Prawidłowość sporządzenia załączników do wniosku / prawidłowość uzupełnień wniosku i załączników, w którym weryfikowane będzie m.in. czy załączniki zostały poprawnie przygotowane – zgodnie z wymogami Regulaminu wyboru projektów wraz z załącznikami.

    2b. Dokumenty finansowe składa Wnioskodawca, w tym przypadku - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdań z wykonania planu finansowego. W przypadku gdy sprawozdania zostały umieszczone na BIP jednostki należy podać link do strony internetowej we wniosku o dofinansowanie (Sekcja VIII. Analiza ryzyka, część: opis własnych środków finansowych).

    2c. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach infrastruktury szkolnictwa zawodowego realizowane mogą być przede wszystkim inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, a także ukierunkowane wyposażenie/doposażenie na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego. Wobec powyższego wskazane w treści pytania wyposażenie pracowni w meble i sprzęt dydaktyczny do praktycznej nauki zawodu może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu wyboru projektów, dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR). Podkreślenia wymaga, że zgodnie z zapisami ww. Katalogów wydatków niekwalifikowalny jest m.in.: zakup wyposażenia niebędącego środkiem trwałym.

   3. Centrum Kształcenia Zawodowego XXXX kształci obecnie w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik elektroradiolog, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Czy w ramach projektu możemy ubiegać się o zakup środków dydaktycznych do pracowni wszystkich tych zawodów? Czy mieszczą się w założeniach: zgodnych z potrzebami rynku pracy na podstawie aktualnych danych o sytuacji na rynku pracy opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i publikowanych na stronie internetowej: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ranking-zawodow lub kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (dostępnej na stronie internetowej: https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-RSI-WP-2021-2030_PL_WCAG.pdf

     

    Kwestia będąca przedmiotem pytania weryfikowana będzie w ramach kryterium merytorycznego specyficznego Ograniczenia w zakresie wsparcia szkół zawodowych i uczelni zawodowych. Zgodnie z treścią kryterium warunek będzie uznany za spełniony, gdy placówka prowadzi kształcenie w co najmniej jednej branży wskazanej w ramach inteligentnych specjalizacji Podkarpacia (zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji) lub branży zgodnej z potrzebami rynku pracy. Ocena spełnienia kryterium dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektu. W związku z powyższym podkreślić należy, że obowiązek wykazania spełnienia powyższego warunku spoczywa na Wnioskodawcy. W tym celu należy przeanalizować prowadzone przez szkołę kierunki kształcenia, w tym przyjęte podstawy programowe, osiągane kwalifikacje oraz możliwości podejmowania pracy w ww. branżach. Uzasadnienie spełnienia kryterium należy przedstawić w załączniku nr 2 do wniosku. Biorąc pod uwagę przedstawioną przez szkołę ofertę edukacyjną zasadnym wydaje się dokonanie analizy zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI), w której jako jeden z obszarów tworzących specjalizację pn. Jakość życia, wskazano usługi i produkty medyczne oraz wzmacniające kondycję. W ramach wskazanej wyżej podspecjalizacji wsparciem może być objęta działalność m.in w zakresie profilaktyki, w tym celowanej profilaktyki zdrowotnej, w szczególności w obszarze badań profilaktycznych kierowanych do osób starszych; działalność w obszarze rehabilitacji, w szczególności innowacyjnych metod rehabilitacji; działalność w obszarze opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi; produkcja leków. Ponadto zgodnie z zapisami wskazanego dokumentu dla rozwoju specjalizacji niezbędne jest wsparcie horyzontalnych obszarów związanych m.in. z kształceniem kadr na potrzeby branż specjalizacji oraz podnoszenia kompetencji pracowników. Biorąc pod uwagę powyższe istnieje możliwość ubiegania się o zakup środków dydaktycznych do wszystkich pracowni, pod warunkiem, że placówka prowadzi kształcenie w co najmniej jednej branży wskazanej w ramach inteligentnych specjalizacji Podkarpacia lub branży zgodnej z potrzebami rynku pracy.

   4. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych są umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, (§ 7 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) – jakie to ma odniesienie do zapisu o nie kwalifikowalności zakupionego wyposażenia niebędącego środkami trwałymi. Dla takich środków nie zakłada się Karty środka trwałego, nawet jeśli jego wartość to więcej niż 10 tys. zł. - czy w związku z tym takie wydatki stanowią koszty niekwalifikowane? Czy jednak na potrzeby projektu takie przedmioty należy potraktować jak środki trwałe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok? 

     

    W treści pytania nie wskazano konkretnie jakie środki dydaktyczne planowane są do zakupu w ramach projektu, w związku z czym brak jest możliwości przedstawienia jednoznacznej odpowiedzi. Podkreślenia jednak wymaga, że zgodnie z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR) niekwalifikowalny jest zakup wyposażenia niebędącego środkiem trwałym. Wobec powyższego, środki dydaktyczne umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie o ile spełniają one definicję środka trwałego (bez względu na ich wartość i sposób ewidencjonowania). Należy również pamiętać, że zakupione w ramach projektu środki trwałe muszą być utrzymane co najmniej przez okres trwałości projektu. W przypadku uszkodzenia / zniszczenia konieczne będzie ich odtworzenie ze środków własnych.

   5. Czy w ramach wsparcia w zakresie TIK możliwego do realizacji jako element projektu z zastrzeżeniem, że maksymalne koszty przeznaczone na ten cel nie przekraczają 30% kosztów kwalifikowalnych projektu (wsparcie nie obejmuje TIK na potrzeby administracyjnego funkcjonowania jednostki) możliwy jest zakup wartości niematerialnych i prawnych? Jak w ramach niniejszego naboru należy rozumieć wsparcie w zakresie TIK? Czy jest dostępny katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach tej kategorii kosztu? Czy zakup licencji bądź oprogramowania wpisuje się we wsparcie w zakresie TIK w ramach niniejszego naboru?

     

    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w zakresie wszystkich typów projektów możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wydatki w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wysokości nie wyższej niż 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Przedmiotowe wydatki nie mogą jednak obejmować zakupu sprzętu lub oprogramowania na potrzeby administracyjnego funkcjonowania jednostki. Wydatki na TIK mogą obejmować zarówno zakup środków trwałych jak również wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym zakup licencji na oprogramowanie wpisuje się w zakres wsparcia z uwzględnieniem powyższego warunku procentowego.
    Dla powyższego naboru wniosków technologie informacyjno-komunikacyjne nie zostały zawężone do enumeratywnego katalogu wydatków z uwagi na szybki postęp technologiczny. Należy jednak mieć na uwadze, że TIK może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie jeżeli jest zgodny z zakresem możliwym do objęcia wsparciem w ramach poszczególnych typów projektów określonych w ppkt. 4.1 Regulaminu wyboru projektów.

    Ponadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu wyboru projektów, dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR). W szczególności należy mieć na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydatek może stanowić koszt kwalifikowalny jeżeli jest niezbędny do realizacji celów projektu.

   6. Wniosek dotyczy szkół ogólnokształcących (czyli typ 2 projektów). Proszę o informację czy sprzęty typu: okulary VR, skaner, ploter, drukarka 3D, sprzęt komputerowy, serwer, switch, router, monitor interaktywny są zaliczane do limitu 30% wartości dofinansowania w ramach TIK? 

     

    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego wsparciem mogą być objęte:

    1. inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
    2. infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
    3. infrastruktura sportowa (jako część większego projektu).

    Wobec powyższego wskazane w treści pytania rodzaje sprzętów mogą zostać objęte wsparciem jeżeli są realizowane w ramach ww. typów projektów. Ponadto wszystkie wymienione elementy należy zaliczyć do technologii informacyjno-komunikacyjnych, w związku z czym są one objęte limitem, tj. wartość wydatków na ten cel nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Podkreślenia wymaga, że wskazany sprzęt nie może być wykorzystywany na potrzeby administracyjnego funkcjonowania jednostki.

   7. Podczas pracy w WOD pojawił mi się komunikat: OSTRZEŻENIE: Nabór prowadzony jest dla innej wielkości przedsiębiorstw. Czy na pewno chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie? Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą m.in. w obszarze przedszkoli. Od 2015 r. prowadzę nieprzerwanie przedszkola, obecnie 6 placówek. Część wpisów do rejestrów przedszkoli posiadam na "XXX osoba fizyczna" część na „Y XXX osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą”. Wpis nawet jak jest na „XXX” to pracownicy, rozliczenia, faktury, dotacje otrzymuje „Y XXX”. Rozumiem, że jestem podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki? skąd zatem ten błąd? 

     

    System WOD2021 nie ogranicza przed złożeniem wniosku w naborze nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23, a analiza czy wielkość przedsiębiorstwa kwalifikuje się do naboru będzie przedmiotem oceny formalnej. Słowniki w aplikacji WOD2021 zostały zsynchronizowane.

   8. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na temat kwalifikowalności zakresu rzeczowego projektu planowanego do złożenia w naborze do PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZEM EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027 Priorytet FEPK.05 PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA DZIAŁANIE FEPK.05.01 EDUKACJA dotyczącym szkolnictwa ogólnego.
    Zakres składa się z następujących zadań:
    1. Pracownia STEAM - wirtualnej rzeczywistości. Opis zadania: utworzenie wirtualnego laboratorium przedmiotowego wyposażonego w gogle wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR) pozwalające na prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych łączących w sobie dziedziny przyrodniczą, matematyczną, artystyczną, inżynieryjną. Dostępne zasoby rzeczywistości wirtualnej obejmują zagadnienia z takich m.in. obszarów jak: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, sztuka, technologia. Otwiera to możliwości poznawania rzeczywistości w zupełnie innej, interdyscyplinarnej formie, która pobudza do kreatywności, poszukiwania niestandardowych rozwiązań i jest zgodna z założeniami edukacji opartej na modelu STEAM. Pracownia wzbogacona o roboty, drukarkę 3D umożliwia naukę programowania i kształcenia kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.
    2. Ogród dydaktyczno-sensoryczny z modułem ogrodu meteorologiczno dydaktycznego. Opis zadania: ogród dydaktyczno-sensoryczny ma być miejscem edukacji opartej na doświadczeniu. Wyposażony w tablice edukacyjne, zegar słoneczny, moduł meteorologiczno- dydaktyczny, specjalnie dobrane kompozycje roślin ma umożliwiać prowadzenie doświadczeń, pomiarów i obserwacji w wymiarze interdyscyplinarnym. Stanie się miejscem prowadzenia żywych lekcji i zajęć pozalekcyjnych, plenerów malarskich. Podzielony na przestrzenie ma oddziaływać i pobudzać zmysły takie jak węch, słuch, dotyk. Ma on także wspierać kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózku. Wydzielone miejsca relaksu pozwolą na odpoczynek i doświadczanie zmysłowe.
    3. Obserwatorium astronomiczne. Opis zadania: utworzenie na terenie szkoły obserwatorium astronomicznego w postaci kopuły obserwacyjnej, wyposażonej w obiektyw do prowadzenia obserwacji ciał niebieskich umożliwi w sposób pełny realizację podstawy programowej z fizyki na poziomie rozszerzonym oraz stworzy możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie będą mieli możliwość by w sposób pełniejszy łączyć fizykę z zagadnieniami z przyrody przy wykorzystaniu umiejętności matematycznych i postrzeganiu jej, jako fundamentu techniki i różnych gałęzi wiedzy przyrodniczej. Zostanie spełniony postulat czynnego badania procesów i zjawisk fizycznych. Organizowane np. „noce astronomiczne“ w sposób ciekawy i atrakcyjny będą łączyły naukę, poszerzały wiedzę i rozwijały zainteresowania.
    4. Siłownia zewnętrzna. Opis zadania: siłowania zewnętrzna planowana jest, jako uzupełnienie bazy sportowej szkoły pozwalającej prowadzić zajęcia na otwartym powietrzu. Zaplanowane wyposażenie do uprawiania kalisteniki i fitness angażuje różne grupy mięśni, pozwala na dobór odpowiednich urządzeń do posiadanej kondycji, wzmacnia ogólną wytrzymałość, poprawia krążenie. Przewidziany został, również zakup urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Niewielki, ale systematyczny wysiłek fizyczny pozwala na utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz redukcję tkanki tłuszczowej. Z problemem nadwagi i otyłości zmaga się coraz więcej młodych ludzi. Ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu dotleniają, pomagają redukować stres, wpływają na lepszy sen. Będzie to również alternatywa dla uczniów preferujących inne aktywności sportowe niż np. gry zespołowe.
    Jednocześnie zwracam się z pytaniem dotyczącym wartości zadania nr 1 w zakresie limitu dostępnego w ramach TIK w odniesieniu do pracowni wirtualnej rzeczywistości. Czy poniższy zakres rzeczowy należy kwalifikować, jako elementy TIK:
    1. Serwer ProData EDu,
    2. Urządzenia dostępowe typu terminalowego vCloudPoint.
    3. Monitor 21,5” LED.
    4. Swich sieciowy 16 portowy.
    5. Router WiFi.
    6. Licencja - system serwerowy.
    7. 7. Licencja dostępowa serwerowa.
    8. Licencja dostępowa terminalowa.
    9. Oprogramowanie antywirusowe.
    10. Licencja oprogramowania do zarządzania pracownią.
    11. Drukarka ROBO E3 PRO.
    12. Robot Fable Expolre.
    13. Robot Fable Go.
    14. Pakiet oprogramowania.
    15. Okulary VR 64.
    16. Monitor interaktywny 75” Newline.

     

    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego wsparciem mogą być objęte:
    1. inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
    2. infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
    3. infrastruktura sportowa (jako część większego projektu).

    Wobec powyższego, przedstawione informacje pozwalają uznać, że wskazana w pkt 1) pracownia STEAM wirtualnej rzeczywistości oraz jej wyposażenie wykorzystywane do nauczania praktycznego mogą być objęte wsparciem w ramach przedmiotowego naboru. Wszystkie wymienione w piśmie elementy stanowiące wyposażenie planowanej do utworzenia pracowni STEAM należy uznać jako technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK). Ponadto należy mieć na uwadze, że koszty wsparcia w zakresie TIK nie mogą przekraczać 30% kosztów kwalifikowanych projektu. W odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 2), tj. ogrodu dydaktyczno-sensorycznego z modułem ogrodu merytoryczno-dydaktycznego brak jest możliwości jednoznacznej odpowiedzi, gdyż w treści pisma nie określono dla jakich grup uczniów byłaby przeznaczona wskazana infrastruktura. Jednakże biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu wyboru projektów uznać należy, że wskazany zakres może zostać objęty wsparciem, jeżeli dedykowany będzie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tj. będzie zgodny z pierwszym typem projektów wymienionym powyżej). W ramach projektu możliwe jest również dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej dla tworzonej w budynku szkoły pracowni STEAM. Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem model STEAM zakłada zastosowanie projektów i warsztatów oraz łączenie teorii z praktyką. Infrastruktura może być wykorzystywana zarówno do realizacji podstawy programowej jak i zajęć dodatkowych pozalekcyjnych. Wsparcie może obejmować wyposażenie pracowni lekcyjnych jak i infrastruktury towarzyszącej. Podkreślić należy jednak, że to po stronie Wnioskodawcy leży obowiązek uzasadnienia zgodności przedstawionego zakresu rzeczowego z typami projektów możliwych do dofinansowania w niniejszym naborze. Obserwatorium astronomiczne może być objęte dofinansowaniem wyłącznie w przypadku, jeżeli w dokumentacji aplikacyjnej przedstawione zostanie uzasadnienie, iż ten rodzaj infrastruktury spełnia wskazaną wyżej definicję pracowni STEAM lub jest elementem pracowni opisanej w pkt. 1 ww. pisma. Siłownia zewnętrzna – zgodnie z Regulaminem wyboru projektów opisany rodzaj infrastruktury sportowej może być objęty dofinansowaniem z zastrzeżeniem, że wynika z analizy potrzeb oraz służyć będzie zarówno do działań w obszarze edukacji jak i włączenia oraz integracji społecznej. Maksymalne koszty przeznaczone na ten rodzaj wsparcia nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.

   9. Czy wskazany zakres działań wymienionych poniżej wpisuje się w nabór 5.1 Edukacja, nr naboru FEPK.05.01-IZ.00-001/23 ? Czy jakieś działania nie mogą być dofinansowane? Czy do wniosku o dofinansowanie pogrzebne jest już pozwolenia zarówno budowlane jak i konserwatorskie, bo budynek ma zabytkowy charakter. Projekt dotyczy: Adaptacji Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń. Zadania realizowane w projekcie:
    1. Adaptacja Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego polegająca na :
     1. demontaż drabinek gimnastycznych naściennych,
     2. demontaż istniejącej posadzki, wykonanie wylewek i położenie nowej posadzki,
     3. przyłącz instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń sanitarnych (umywalka i zlew),
     4. szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu,
     5. wyposażenie pracowni w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
    2. Przyłącz instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z zakupem i montażem armatury łazienkowej (umywalka) w Sali nr 8.
    3. Malowanie ścian i sufitu w holu budynku szkoły.
    4. Remont sanitariatów na parterze i piętrze budynku szkoły uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych, polegający na:
     1. demontaż posadzek oraz płytek naściennych,
     2. remont instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,
     3. wykonanie nowych wylewek,
     4. położenie płytek naściennych i podłogowych,
     5. zakup, dostawa i montaż urządzeń sanitarnych oraz stolarki wewnętrznej drzwiowej,
     6. szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów.

     

    Przedstawione informacje wskazują, że przedmiotem planowanej inwestycji będzie utworzenie pracowni na potrzeby kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego. Wskazany zakres rzeczowy możliwy jest do objęcia wsparciem w ramach typu projektów Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (określonego w Regulaminie wyboru projektów pkt 4.1 ppkt 3). Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23, dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR). Wobec powyższego wskazane przez Państwa wydatki mogą być objęte wsparciem jeżeli spełnione będą wszystkie zasady kwalifikowalności.

    Odnosząc się natomiast do drugiej części pytania dotyczącego terminu przedkładania wymaganych decyzji / pozwoleń należy zwrócić uwagę, że:

    1. zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (zał. 3 do Regulaminu wyboru projektów) w przypadku gdy projekt przewiduje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotyczących obiektu zabytkowego, jego otoczenia lub innych prac określonych w art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, na etapie oceny formalnej wymagane jest przedstawienie decyzji – pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych.
    2. zgodnie zapisami Regulaminu wyboru projektów Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta, jeżeli wnioskodawca w terminie 3 miesięcy od otrzymania pisma wzywającego dostarczy m.in. ostateczne pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy obejmujące pełny zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie (jeśli jest wymagane dla danej inwestycji). Niedostarczenie ww. dokumentów w tym terminie skutkuje ostateczną odmową zawarcia umowy o dofinansowanie i utratą przez wnioskodawcę prawa do dofinansowania.

    Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że szczegółowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach Priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.01 Edukacja, określa dokumentacja dostępna na stronie https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/5-1-edukacja-nr-naboru-fepk-05-01-iz-00-001-23.

WAŻNE. Ostateczna ocena w powyższych kwestii, w tym m.in. dot. kwalifikowalności wydatków, należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

 

Piąty pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.1 Edukacja – nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 z 8 września 2023 r.

   1. Czy jest możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027?

    Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ww. działania został ogłoszony w dniu 23 maja 2023 r., natomiast wnioski przyjmowane są do dnia 5 października 2023 r., w związku z czym łączny czas trwania przedmiotowego naboru wynosi ponad 4 miesiące. Podkreślenia wymaga, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego określając wskazany wyżej termin zakończenia naboru wziął pod uwagę konieczność wydatkowania środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zgodnie z zasadą n+3, która wymaga już w roku 2025 osiągnięcia odpowiedniego postępu w realizowanych płatnościach. Z uwagi na znaczne opóźnienie we wdrażaniu perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwego postępu Programu brak jest możliwości wydłużenia terminu składania wniosków w ramach ww. działania.

   2. Czy w ramach jednego projektu można założyć budowę dwóch przedszkoli?

    Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w zakresie infrastruktury przedszkolnej jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w obszarze dotyczącym przedszkoli może być w danym naborze samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie. Wniosek o dofinansowanie może obejmować więcej niż jeden obiekt. Należy jednak mieć na uwadze zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów wskazujące, że budowa nowych obiektów dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacji, gdy została ona potwierdzona analizą potrzeb uwzględniającą sytuację demograficzną oraz specyfikę regionu. Ponadto, koniecznym jest także zwrócenie uwagi na limity w zakresie wydatków kwalifikowanych. Dla infrastruktury przedszkolnej maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych całego projektu wynosi 2 500 000 zł.

   3. Czy w ramach naboru wniosków w działaniu 5.1. Edukacja (infrastruktura przedszkolna) kwalifikowane są koszty bezpośrednie takie jak:
    • wydatki poniesione w związku z przygotowaniem projektu, tj. sporządzeniem wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników (w tym studium wykonalności,
    • ile jest wymagane) wraz z ewentualnymi poprawkami/uzupełnieniami, przy czym dla projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi poniżej 50 mln zł, tj. dla projektów, dla których nie jest wymagane studium wykonalności - maksymalny koszt kwalifikowalny wynosi 20 000 zł (limit nie obejmuje dokumentacji technicznej i dokumentacji środowiskowej).
    • Czy można wskazać ww. kategorie kosztów w budżecie projektu?
    • Czy w takiej sytuacji wykonawca opracowujący dokumentację musi zostać wyłoniony poprzez np. porównanie 3 ofert (zakładając, że będą one na kwoty niższe niż 20 tyś zł)?

    Zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób konkurencyjny dla naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23, dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR). Na podstawie cytowanego w treści pytania zapisu ww. Katalogów wydatków, koszt poniesiony w związku z przygotowaniem projektu, tj. sporządzeniem wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie, tzn. możliwe jest wyodrębnienie ww. kosztu jako pozycji budżetowej we wniosku o dofinansowanie. Podkreślenia jednak wymaga, że Studium wykonalności w przypadku przedmiotowego naboru nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny wydatek kwalifikowalny dla wskazanej wyżej pozycji dotyczącej kosztów przygotowawczych wynosi 20 000 zł. Odnosząc się do drugiej części pytania, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami załącznika 5 do Regulaminu wyboru projektów, tj. wzorem Umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent zobowiązany jest do dokonywania wydatków zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

    1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
    2. w sposób umożliwiający terminową realizację Projektu;
    3. w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

    Instytucja Zarządzająca uzna, że wskazane wyżej zasady zostały spełnione jeżeli Beneficjent przeprowadzi i udokumentuje rozeznanie rynku (np. poprzez dokonanie analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia). Wobec powyższego przytoczony w treści pytania przykład, tj. porównanie 3 ofert jest jednym ze sposobów wypełnienia powyższych zasad.

   4. W związku z trwającym naborem 5.1 Edukacja, nr naboru FEPK.05.01.-IZ.00-001/23, (w zakresie szkolnictwa ogólnego) czy koszty wyposażenia pracowni technicznej i/lub informatycznej tj. sprzęt komputerowy m.in. zestawy komputerowe i/lub laptopy będą musiały zmieścić się w limicie kosztów na TIK – 30 %.

    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego wsparciem mogą być objęte wyłącznie niżej wymienione typy projektów:

    • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
    • infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
    • wsparcie infrastruktury sportowej (jako część większego projektu).

    W związku z powyższym wyposażenie pracowni technicznej i/lub informatycznej może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie pod warunkiem, że pracownia ta będzie służyła do prowadzenia zajęć według ww. modelu STEAM. Możliwe jest również wyposażenie mające na celu dostosowanie pracowni do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niemniej jednak należy mieć na uwadze limity i ograniczenia w obszarze infrastruktury szkolnictwa ogólnego, m.in. dotyczące wsparcia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które może być realizowane wyłącznie jako element szerszego projektu, jeżeli wynika z analizy potrzeb, a maksymalne wydatki na ten cel nie mogą przekraczać 30% wydatków kwalifikowanych w projekcie (przy czym wsparcie nie obejmuje TIK na potrzeby administracyjnego funkcjonowania jednostki). Wobec powyższego wydatek dotyczący zakupu zestawów komputerowych lub laptopów stanowiących wyposażenie pracowni objęty jest ww. 30 % limitem.

   5. Czy w ramach przedmiotowego naboru (szkolnictwo ogólne) do kosztów kwalifikowalnych zaliczać będą się koszty związane z pomocami dydaktycznymi (dedykowanymi dla uczniów) do nowo tworzonej pracowni technicznej i/lub informatycznej.

    Zakup pomocy dydaktycznych (dedykowanych dla uczniów) do nowo tworzonej pracowni technicznej i/lub informatycznej, może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie jeżeli stanowi wyposażenie pracowni STEAM lub służyć będzie poprawie dostępności dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23, dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR). Podkreślenia wymaga, że zgodnie z zapisami ww. Katalogów wydatków niekwalifikowalny jest m.in.: zakup wyposażenia niebędącego środkiem trwałym.

WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii, w tym m.in. dot. kwalifikowalności wydatków, należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czwarty pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.1 Edukacja – nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23

   1. Proszę o interpretację punktu 8.7.2 (podpunkt 7) Regulaminu w brzmieniu: Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w obszarze dotyczącym szkół ogólnych może być w danym naborze samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie. Wnioskodawcą jest Uczelnia wyższa, która jest organem prowadzącym dla liceum ogólnokształcącego. Uczelnia chciałaby złożyć dwa wnioski – jeden w obszarze szkolnictwa ogólnego (dedykowany liceum ogólnokształcącemu, który prowadzi) drugi w zakresie infrastruktury uczelni akademickich (dedykowany już bezpośrednio Uczelni). Czy jest to dopuszczalne?

    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 ograniczenie wskazujące, że jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie może być w danym naborze samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie dotyczy tylko infrastruktury przedszkolnej oraz wskazanego w Państwa pytaniu szkolnictwa ogólnego. W ramach szkolnictwa wyższego nie ma ograniczeń, co do ilości projektów składanych przez jeden uprawniony podmiot. W związku z powyższym Uczelnia może złożyć odrębne wnioski w ramach różnych typów projektów, tj. w ramach infrastruktury szkolnictwa wyższego – bez ograniczeń, co do ilości składanych projektów oraz w ramach szkolnictwa ogólnego – wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie.

   2. Czy realizacja projektu w ramach przedmiotowego konkursu (typ 2 Infrastruktura szkolnictwa ogólnego), może obejmować nowo wybudowany obiekt (infrastrukturę edukacyjną), który powstanie na działce, której właścicielem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ Prowadzący zamierzający złożyć wniosek w konkursie) z założeniem, że:
    • działka ta nie jest na trwale związana z obecną/jakąkolwiek infrastrukturą szkolną,
    • obiekt ten zostanie przekazany w trwały zarząd placówce oświatowej (szkoła podstawowa) po zakończonej inwestycji projektowej – cel: realizacja zajęć edukacyjnych dla wszystkich szkół z terenu w/w Organu Prowadzącego.

    Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja w ppkt. 8.7.2 w zakresie infrastruktury szkolnictwa ogólnego budowa nowych obiektów dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacji, gdy została ona potwierdzona analizą potrzeb uwzględniającą sytuację demograficzną oraz specyfikę regionu. Dokumentacja konkursowa nie wymaga, aby nieruchomość gruntowa przeznaczona pod budowę obiektu infrastruktury edukacyjnej była związana z istniejącą infrastrukturą szkolną. Ponadto w Załączniku nr 8 do wniosku o dofinansowanie w ramach FEP 2021 – 2027, tj. Informacji o dysponowaniu nieruchomościami, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania prawa do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, na których zlokalizowany będzie projekt. Dopuszcza się możliwość posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji i zachowania trwałości projektu na podstawie: własności, współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych / dostaw, a także zachowania trwałości projektu.

   3. W związku z trwającym naborem 5.1 Edukacja, nr naboru FEPK.05.01.-IZ.00-001/23, gmina jako organ prowadzący szkoły podstawowe chciałaby złożyć wniosek (typ 2 Infrastruktura szkolnictwa ogólnego) na zwiększenie powierzchni pracowni STEAM. W każdej szkole zostanie zaadaptowane pomieszczenie na całkiem nową pracownia wykorzystująca nauczanie zgodnie z modelem STEAM. Czy w ramach przedmiotowego naboru w limicie do 30 % kosztów kwalifikowalnych możemy złożyć wniosek na wsparcie infrastruktury sportowej, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z innego programu?

    Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, co oznacza między innymi, że nie można otrzymać na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu. Dlatego też, w przypadku wnioskowania o wsparcie infrastruktury sportowej, która już otrzymała dofinansowanie z innego programu, bezwzględnie należy mieć na uwadze powyższe ograniczenie dotyczące podwójnego finansowania z różnych źródeł publicznych na ten sam cel. Przedmiotowy fakt wnioskodawca zobowiązany jest potwierdzić poprzez złożenie stosownego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach FEP 2021-2027 (pkt. II, ppkt.2).

   4. Proszę o informację co oznacza "sposób ciągły i zorganizowany przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie"? Jak będzie to weryfikowane na etapie oceny? Ponadto proszę o informację czy wymóg "Wnioskodawcami/Partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w sposób ciągły i zorganizowany przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie", w przypadku projektu partnerskiego, dotyczy zarówno Wnioskodawcy jak i Partnera czy wyłącznie jednego z nich?

    Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 punkt 5.1 „Wnioskodawcami lub partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w sposób zorganizowany i ciągły przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie”. Oznacza to, że w tym okresie działalność prowadzona zgodnie z daną formą organizacyjno-prawną nie może podlegać zawieszeniu. Powyższy warunek, jak wynika z cytowanego wyżej punktu Regulaminu, dotyczy zarówno Wnioskodawcy jak i wszystkich Partnerów w projekcie. Kwestia ta będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium standardowego formalnego Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera. Sposób i zakres oceny określa Regulamin wyboru projektów punkt 13.2.4, zgodnie z którym oceny spełniania kryteriów formalnych przez dany projekt dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, a także na podstawie informacji udzielonych przez wnioskodawcę lub pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu z publicznych serwisów lub z instytucji publicznych.

   5. Proszę o odpowiedź czy w ramach naboru dla Działania 05.01 Edukacja, Priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 możliwe jest złożenie wniosku dla 2 typu projektu Infrastruktura szkolnictwa ogólnego - inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu) obejmującego remont i adaptację w celu uruchomienia oddziałów przygotowawczych dla dzieci ukraińskich? Należy podkreślić, że dzieci te spełniają przesłanki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwagi na niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźctwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w zakresie infrastruktury szkolnictwa ogólnego można uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu). Ponadto zgodnie z zapisami wskazanych wyżej dokumentów, specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są między innymi jako potrzeby wynikające z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźctwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi. W związku z powyższym w ramach szkolnictwa ogólnego możliwe jest objęcie wsparciem wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń na oddziały przygotowawcze dla dzieci ukraińskich.

WAŻNE.
Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Trzeci pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.1 Edukacja – nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 

   1. W związku z trwającym naborem 5.1 Edukacja, nr naboru FEPK.05.01- IZ. 00-001/23, proszę o interpretację kryterium 5. „Planowana do utworzenia liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci”.
    Na terenie naszej gminy w jednej z miejscowości funkcjonują dwa przedszkola, w dwóch odrębnych budynkach. Z uwagi na to, że stan techniczny tych budynków, w których obecnie zlokalizowane są przedszkola, wymagają interwencji a koszty przeprowadzenia niezbędnych prac przewyższają poziom racjonalnego wydatkowania środków publicznych, podjęto decyzje o budowie jednego budynku, w którym zlokalizowane zostaną dwa przedszkola, co wpłynie na oszczędności w funkcjonowaniu i utrzymaniu obiektu. W ramach projektu Wnioskodawca wykonałby budowę nowego budynku przedszkolnego.
    Mając powyższe na uwadze czy kryterium, które będzie premiować projekty o największej liczbie nowoutworzonych miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci w przedszkolach będzie miało tutaj zastosowanie jako do nowej powierzchni, która powstanie w wyniku realizacji projektu? W sytuacji, gdy jednocześnie dwa funkcjonujące do tej pory przedszkola ulegną likwidacji a wszystkie miejsca z tych dwóch obiektów zlokalizowane zostaną w nowym obiekcie.

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego jakościowego pn. Planowana do utworzenia liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, premiowane będą projekty o największej liczbie nowoutworzonych miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej. Kryterium będzie mierzone ilorazem nowej powierzchni utworzonej na zbiorowy pobyt dzieci powstałej w wyniku realizacji projektu i powierzchni przypadającej na jedno dziecko.
Z przedstawionych informacji wynika, iż likwidacji ulegną dwa funkcjonujące do tej pory przedszkola, w miejsce których zostanie wybudowany nowy budynek, do którego przeniesione zostaną wszystkie miejsca z tych dwóch zlikwidowanych obiektów.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w omawianym przypadku punkty w ramach przedmiotowego kryterium będą mogły być przyznane wyłącznie za faktycznie nowoutworzone miejsca, tj. ponad dotychczasową liczbę miejsc, jaka była dostępna w likwidowanych przedszkolach.
Ponadto, należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja w ppkt. 8.7.1 w ramach infrastruktury przedszkolnej budowa nowych obiektów dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacji, gdy została ona potwierdzona analizą potrzeb uwzględniającą sytuację demograficzną oraz specyfikę regionu.

   1. W Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr naboru FEPK.05.01-IZ.00-001/23, w części 4 Typy projektów, infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) pojawia się tylko przy pkt 2) Infrastruktura szkolnictwa ogólnego. Natomiast w załączniku nr 4c do Regulaminu wyboru projektów wyciąg kryteriów wyboru projektów (EFRR) dla priorytetu FEPK.05 PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA działanie FEPK.05.01 EDUKACJA typ projektów: infrastruktura szkolnictwa zawodowego, w części 2.3. kryteria merytoryczne jakościowe – szkolnictwo zawodowe są zapisy: pkt. 8. Zwiększenie powierzchni na pracownie STEAM - Kryterium preferować będzie przedsięwzięcia uwzględniające zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem na pracownie STEAM. Projekt może uzyskać 5 punktów.
    W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, czy w ramach projektu składanego dla szkół zawodowych (w ramach naboru "Infrastruktura szkolnictwa zawodowego") można wprowadzić zadania dot. utworzenia/modernizacji i wyposażenia pracowni STEAM?
    W ramach infrastruktury szkolnictwa zawodowego realizowane mogą być przede wszystkim inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, a także ukierunkowane wyposażenie/doposażenie na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego. Wobec powyższego w ramach wskazanej wyżej bazy dydaktycznej szkół zawodowych możliwe jest m.in. ujęcie w projekcie infrastruktury związanej z utworzeniem, modernizacją lub wyposażeniem pracowni STEAM.
    Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z załącznikiem nr 4c do Regulaminu wyboru projektów w części 2.3. kryteria merytoryczne jakościowe – szkolnictwo zawodowe, w ramach kryterium nr 8, preferowane będą przedsięwzięcia uwzględniające zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem na pracownie STEAM.
   1. Czy projekt dotyczący "Infrastruktury szkolnictwa zawodowego" może objąć technika i szkoły branżowe - i czy w takim przypadku do wskaźników projektu będziemy liczyć Zespół Szkół, czy odrębnie technikum i szkołę branżową.

Projekt dotyczący obszaru Infrastruktury szkolnictwa zawodowego, może objąć zarówno technika, jak i szkoły branżowe, które są częścią szkolnictwa zawodowego, kształcące uczniów w konkretnej dziedzinie zawodowej lub branży.
W przypadku przedsięwzięcia obejmującego swym zakresem zarówno infrastrukturę dotyczącą technikum jak i szkołę branżową, do poszczególnych wskaźników ujętych w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów, należy zaliczyć wartości zgodne z dokumentami statutowymi, w oparciu o które działa dany Zespół Szkół.
Wobec powyższego w przypadku, gdy Statut Zespołu Szkół wskazuje, że w jego strukturze funkcjonują odrębne szkoły np. technikum i szkoła branżowa, do wartości wskaźnika należy przyjąć 2 szt.

   1. Czy pracownia gastronomiczna w której przygotowywane są posiłki przez uczniów dla uczniów, ale również posiłki wydawane w ramach abonamentów dla konsumentów zewnętrznych może być objęta projektem i zmodernizowana/doposażona w ramach projektu?
    Pracownia gastronomiczna w szkole prowadzi kształcenie praktyczne w postaci przygotowywania posiłków. Ćwiczone są umiejętności praktyczne wynikające z przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ramach kwalifikacji HGT.02. W pracowni zajęcia prowadzone są przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a uczestnikami są uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych. Posiłki przygotowywane są dla nich samych i innych uczniów oraz w ramach abonamentów dla konsumentów zewnętrznych.

W ramach działania FEPK.05.01 Edukacja, projekty dotyczące Infrastruktury szkolnictwa zawodowego, mają na celu m.in. inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w celu poprawy warunków kształcenia i praktycznej nauki zawodu.
Mając na uwadze powyższe, pracownia gastronomiczna, w której przygotowywane są posiłki przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu, może być objęta projektem i podlegać modernizacji lub doposażeniu w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia.
W związku z informacją o częściowym wykorzystaniu infrastruktury do działalności komercyjnej, uprzejmie proszę o analizę pkt. 8.6 Regulaminu wyboru projektów, dotyczącego m.in. maksymalnego progu wykorzystania przedmiotu projektu w charakterze działalności pomocniczej.

   1. Czy w ramach tego działania można przystosować szkołę dla dzieci z niepełnosprawnością (łazienki, podjazdy)? Nasza szkoła na chwile obecną nie jest przystosowana dla dzieci z niepełnosprawnością, dzieci takie są albo na kształceniu domowym albo wożone do szkoły oddalonej od naszej 20 km. Proszę o informacje co w ramach tego działania można zrobić? 

Z treści pytania nie wynika typ szkoły, której miałaby dotyczyć planowana inwestycja, w  związku z czym brak jest możliwości konkretnego odniesienia się do przedstawionej kwestii. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Regulaminem wyboru projektów zarówno w ramach szkolnictwa ogólnego (w tym także szkół podstawowych) jak i szkolnictwa zawodowego wsparciem mogą być objęte inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestycje takie mogą stanowić samodzielne projekty lub stanowić element szerszego projektu.

Specjalne potrzeby edukacyjne w przypadku szkół ogólnych i zawodowych rozumiane są jako potrzeby wynikające w szczególności z:

   • z niepełnosprawności;
   • z niedostosowania społecznego;
   • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
   • z zaburzeń zachowania lub emocji;
   • ze szczególnych uzdolnień;
   • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
   • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
   • z choroby przewlekłej;
   • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
   • z niepowodzeń edukacyjnych;
   • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
   • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźctwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

Podkreślenia jednak wymaga, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów, brak jest możliwości wsparcia szkół specjalnych.
Pełna dokumentacja określająca szczegółowe zasady naboru wniosków dostępna jest pod adresem: https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/5-1-edukacja-nr-naboru-fepk-05-01-iz-00-001-23
Jednocześnie informuję, iż w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna działania FEPK.05.03 Dostępność, prowadzony jest obecnie nabór projektów, mających na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
Pełna dokumentacja określająca szczegółowe zasady naboru wniosków w powyższym działaniu, dostępna jest pod adresem: https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/5-3-dostepnosc-nabor-nr-fepk-05-03-iz-00-001-23

   1. W związku z ogłoszeniem naboru: 5.1 Edukacja, nr naboru FEPK.05.01-IZ.00-001/23 gmina jako organ prowadzący przedszkole chciałaby złożyć wniosek na dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku przedszkola w obszarze: inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem. W naszym rozumieniu, biorąc pod uwagę zajęcia ruchowe dzieci, taneczne, artystyczne itp. przeznaczenie takiej sali wpisuje się w zakres świadczenia usług wychowania przedszkolnego. Czy w związku z powyższym wymieniona inwestycja byłaby kwalifikowalna w zakresie niniejszego naboru?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w zakresie infrastruktury przedszkoli można uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą dostosowanie do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu). Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR) za niekwalifikowane uznaje się w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja w zakresie infrastruktury przedszkolnej, wydatki na infrastrukturę sportową. W związku z powyższym dobudowa do istniejącego budynku przedszkola sali gimnastycznej jako infrastruktury sportowej nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowany w projekcie w ramach przedmiotowego typu projektu.

   1. Czy aby spełnić kryterium dotyczące typów projektów w obszarze infrastruktury szkolnictwa zawodowego, które dotyczy możliwości dofinansowania pracowni kształcenia praktycznego, zgodnych z potrzebami rynku pracy na podstawie aktualnych danych o sytuacji na rynku pracy opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, należy brać pod uwagę zawody wymienione jako deficytowe w barometrze zawodów 2022 na obszarze powiatu, na którym będzie realizowany projekt czy na obszarze województwa?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w zakresie szkolnictwa zawodowego przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu mogą być inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, a także ukierunkowane wyposażenie/doposażenie na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy na podstawie aktualnych danych o sytuacji na rynku pracy opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i publikowanych na stronie internetowej: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ranking-zawodow.
Dane zaprezentowane w przedmiotowym raporcie odnoszą się do sytuacji na rynku pracy na terenie województwa podkarpackiego. W związku z powyższym w ramach kryterium merytorycznego specyficznego nr 3 Ograniczenia w zakresie wsparcia szkół zawodowych i uczelni zawodowych weryfikowane będzie czy infrastruktura powstała w ramach projektu dotyczącego szkół zawodowych wykorzystywana będzie do kształcenia w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy na obszarze województwa podkarpackiego. 

   1. Jak należy rozumieć kryterium pn. Zwiększenie powierzchni na pracownie STEAM? Czy warunek zostanie spełniony, jeżeli na ten cel zostanie zaadaptowane pomieszczenie, które do tej pory było wykorzystywane na cele inne niż edukacyjne (np. mieszkanie, pomieszczenie techniczne/kantorek/magazynek)?
    Czy warunek zostanie spełniony, jeżeli na ten cel zostanie zaadaptowana np. jedna z klas, świetlica?
     

Z treści przesłanego pytania nie wynika, jakiego typu placówki, miałby dotyczyć planowany do realizacji projekt. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zapytania, które dotyczyły szkolnictwa ogólnego, domniemywać można, że przedmiotem wsparcia miałaby zostać objęta Infrastruktura szkolnictwa ogólnego (typ projektu 2), w ramach której mogą być realizowane m.in. inwestycje w infrastrukturę wykorzystywaną do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).
Zgodnie z załącznikiem nr 4b do Regulaminu wyboru projektów w części 2.3. kryteria merytoryczne jakościowe – szkolnictwo ogólne, w ramach kryterium nr 5, tj. Zwiększenie powierzchni na pracownie STEAM, preferowane będą przedsięwzięcia uwzględniające zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem na pracownie STEAM ze szczególnym uwzględnieniem nauczania robotyki i programowania (za zaplanowanie w projekcie pracowni dot. nauczania robotyki i programowania można otrzymać 15 pkt., natomiast za zaplanowanie w projekcie pracowni STEAM w pozostałym zakresie – 10 pkt.).
W związku z powyższym, jeśli pomieszczenie, które do tej pory było wykorzystywane na cele inne niż edukacyjne (np. mieszkanie, pomieszczenie techniczne, kantorek, magazynek), bądź jedna z klas lub świetlica zostaną zaadaptowane na pracownię STEAM, wówczas wymagania opisane w definicji kryterium zostaną spełnione. Warunkiem jest jednak, aby zaadaptowane pomieszczenie nie pełniło funkcji takiej pracowni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

 

WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.   

Drugi pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.1 Edukacja – nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 z 29 czerwca 2023 r.

   1. W przypadku szkolnictwa zawodowego, ile może złożyć wniosków jeden podmiot?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów w ramach infrastruktury szkolnictwa zawodowego nie ma ograniczeń w zakresie ilości wniosków możliwych do złożenia przez jeden podmiot.
W związku z powyższym jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w obszarze dotyczącym szkół zawodowych może być w danym naborze samodzielnym wnioskodawcą lub liderem / partnerem w jednym lub kilku projektach.

   1. Czy w przypadku infrastruktury przedszkolnej można tworzyć przedszkola z oddziałami integracyjnymi? Z zapisów wynika, że przedszkoli specjalnych nie, jednakże nie ma żadnych informacji o wykluczeniu oddziałów integracyjnych.

W ramach działania FEPK.05.01 Edukacja nie ma wykluczenia w zakresie wsparcia przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 w zakresie infrastruktury przedszkoli można uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą dostosowanie do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu) również dla przedszkoli z oddziałami integracyjnymi.

   1. Jaki jest okres trwałości projektu (infrastruktury) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą prowadzącą przedszkole.

Zgodnie z zapisami art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Natomiast w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
Możliwość skrócenia okresu trwałości do 3 lat, odnosi się tylko do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.
W związku z powyższym decydujące znaczenie ma fakt czy działalność gospodarcza beneficjenta uzyskującego wsparcie z funduszy UE prowadzona jest w ramach projektu oraz czy beneficjent spełnia kryteria MŚP.
Wobec powyższego podkreślić należy, że zgodnie z generalną zasadą okres trwałości każdej inwestycji infrastrukturalnej uzyskującej wsparcie z funduszy UE wynosi 5 lat. Skrócenie ww. okresu do 3 lat jest możliwe, jeżeli w danym stanie faktycznym zachodzą łącznie dwie przesłanki:

   • przedmiotowa – odnosząca się do zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji, tj. dofinansowana infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie, fakt prowadzenia przez beneficjenta działalności gospodarczej niezwiązanej
    z projektem pozostaje bez znaczenia w kontekście wyznaczania okresu trwałości;
   • podmiotowa – odnosząca się do właściwości samego beneficjenta, tj. czy spełnia on przesłanki umożliwiające uznanie go za mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W omawianym przypadku należy wziąć pod uwagę zapisy pkt 28 i 29 Zawiadomienia KE ws. pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wskazujące, że kształcenie publiczne organizowane w ramach krajowego systemu kształcenia finansowanego i nadzorowanego przez państwo może być uznane za działalność niegospodarczą (…). Zasady te mogą dotyczyć usług kształcenia publicznego, takich jak szkolenia zawodowe, prywatne i publiczne szkoły podstawowe i przedszkola (…).
Ponadto Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 170. 1.) wskazuje, że prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Wobec powyższego, w przypadku prowadzenia przedszkola należy przyjąć 5 letni okres trwałości projektu.

   1. Czy może otrzymać dofinansowanie projekt w ramach II typu projektów – infrastruktura szkolnictwa ogólnego, który swoim zakresem obejmuje głównie budowę budynku szkoły podstawowej (największe koszty projektu), a w jej ramach ponoszone będą wydatki na infrastrukturę dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykonanie właściwych robót budowalnych i zakup niezbędnego wyposażenia (zgodnie z wytycznymi w zakresie dostępności), powstaną laboratoria do praktycznej i teoretycznej nauki przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) oraz powstanie infrastruktura sportowa w postaci boisk rekreacyjnych ogólnie dostępnych?
    Projekt realizowany będzie na terenie gminy wskazanej jako obszar zagrożony trwałą marginalizacją na poziomie regionalnym. Wnioskodawca na chwilę obecną nie prowadzi szkoły, ale jest organem prowadzącym dla 340 miejsc wychowania przedszkolnego.
    Projekt taki znacząco będzie wykraczał swoją wartością poza dopuszczalny poziom wydatków kwalifikowanych. Czy w sytuacji, kiedy dojdzie do realizacji projektu, Beneficjent będzie musiał rozliczyć się z wydatków, które już na etapie aplikowania nie były kwalifikowane?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja w ppkt. 8.7.2 w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego budowa nowych obiektów dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacji, gdy została ona potwierdzona analizą potrzeb uwzględniającą sytuację demograficzną oraz specyfikę regionu. Jednakże należy mieć na uwadze, że w ramach szkolnictwa ogólnego wsparciem mogą być objęte wyłącznie:

   • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
   • infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
   • infrastruktura sportowa (jako część większego projektu).

W związku z powyższym zakres wykraczający poza ww. obszary nie może zostać objęty wsparciem w ramach przedmiotowego naboru, bez względu na to czy dotyczy modernizacji istniejącej infrastruktury czy budowy nowych obiektów. Pokreślić przy tym należy, że nowo budowany budynek musi spełniać wszelkie standardy dostępności zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wobec tego inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia, nie ma zastosowania przy nowo budowanych budynkach.
Ponadto, Wnioskodawca planując budżet projektu musi mieć na uwadze wskazane w Regulaminie wyboru projektów limity i ograniczenia, tj. w zakresie infrastruktury sportowej, TIK oraz maksymalnej wysokości wydatków kwalifikowanych w projekcie (2,5 mln PLN w zakresie infrastruktury przedszkoli oraz 2 mln PLN w zakresie infrastruktury szkolnictwa ogólnego).
W przypadku, gdy w projekcie uwzględnione zostały wydatki niekwalifikowane nie jest wymagane przedstawianie do Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027 dokumentów potwierdzających ich poniesienie, jednakże najpóźniej na etapie wniosku o płatność końcową Wnioskodawca zobligowany będzie do przedstawienia informacji o zakończeniu realizacji całego zakresu rzeczowego projektu. Ponadto w przypadku, gdy w ramach projektu realizowane będą roboty budowlane, dla których zgodnie z przepisami obowiązkowe będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, wymagane będzie jej przedłożenie nie później niż wraz z wnioskiem o płatność końcową.

   1. Czy wnioskodawcą może być spółka cywilna – każdy ze wspólników jest organem prowadzącym dla przedszkoli funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja, pkt.5.1. „O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

   • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • Inne osoby prawne i osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki tworzące system oświaty (w tym placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego),
   • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
   • Uczelnie zawodowe,
   • Uczelnie akademickie (tylko w zakresie poprawy dostępności)”.

Wobec powyższego Wnioskodawcą nie może być spółka cywilna. Wnioskodawcami mogą być natomiast m.in. osoby prawne i osoby fizyczne (wspólnicy spółki cywilnej) będące organami prowadzącymi przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki tworzące system oświaty.

   1. Ponieważ nasza inwestycja, którą planujemy zrealizować obejmuje budowę kompleksu składającego się ze żłobka, przedszkola oraz szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą (własna kuchnia i stołówka dla dzieci, drogi dojazdowe, parkingi itp.) i boiskami rekreacyjnymi, to czy możemy w drugim wniosku o dofinansowanie składanym przez ten sam podmiot (w/w spółka cywilna) wnioskować o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja podmiot, uprawniony do ubiegania się o wsparcie w obszarze dotyczącym przedszkoli oraz szkół ogólnych, może być w danym naborze samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie z danego obszaru. W związku z powyższym ten sam wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach infrastruktury przedszkolnej oraz jeden wniosek w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wnioskodawcą nie może być jak wskazano wyżej, spółka cywilna, natomiast o wsparcie mogą ubiegać się odrębnie jej wspólnicy jako organy prowadzące poszczególne placówki.
Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że w związku z planowaną budową kompleksu składającego się ze żłobka, przedszkola oraz szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą (kuchnia, stołówka, drogi dojazdowe i parkingi) należy podkreślić, że nie można ujmować tego samego zakresu rzeczowego projektu w różnych projektach (składanego w ramach infrastruktury przedszkoli oraz infrastruktury szkolnictwa ogólnego) z uwagi na brak możliwości podwójnego dofinansowania tych samych kosztów inwestycji. Ponadto, w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23, brak jest możliwości uzyskania dofinansowania na zakres dotyczący budowy żłobka. W odniesieniu natomiast do planowanej budowy przedszkola i szkoły podstawowej w przedmiotowym naborze można uzyskać wsparcie jedynie na następujący zakres:

1)    Infrastruktura przedszkolna:

   • inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz
    z niezbędnym wyposażeniem,
   • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu).

2)    Infrastruktura szkolnictwa ogólnego:

   • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
   • infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
   • wsparcie infrastruktury sportowej (jako część większego projektu).
   1. W standardach dostępności, które są elementem dokumentacji konkursowej jest zapis dotyczący modelu zapewnienia dostępności (z perspektywy 2014 -2020) dotyczy to modelu dostępnej szkoły, wg. zapisów wytycznych, model taki ma pierwszeństwo zastosowania wobec standardów. Proszę o odpowiedź czy standardy dostępności są wystarczające, czy w zakresie dostępności architektonicznej należy stosować w/w model?

Standardy dostępności, w tym standard architektoniczny, będzie przedmiotem oceny merytorycznej w ramach kryterium standardowego nr 1: Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027. W świetle zapisów przedmiotowego kryterium wymagane będzie uzasadnienie w ramach składanego wniosku o dofinansowanie, że wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

   1. Jakie przesłanki będą brane pod uwagę przy ewentualnym wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu, w przypadku inwestycji, dla której dopuszczalny w konkursie termin zakończenia projektu jest niewykonalny? Czy na etapie aplikowania można zakładać wydłużenie tego okresu?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów pkt 4.2 przez zakończenie realizacji projektu rozumie się złożenie wniosku o płatność końcową. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać termin zakończenia projektu, który w przypadku przedmiotowego naboru określony został do 30 września 2025 r. Ponadto zgodnie z cytowanym wyżej pkt. Regulaminu po wyborze projektów do dofinansowania, IZ FEP 2021-2027 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.
Nie jest możliwe zaprezentowanie wyczerpującej listy wszystkich przesłanek, które stanowią uzasadnioną przyczynę wydłużenia terminu realizacji projektu. Przesłanki takie powinny wynikać z obiektywnych okoliczności, przykładowo: konieczność powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na brak ofert lub wycofanie się z kontraktu wyłonionego wykonawcy. W przypadku, gdy opóźnienie w projekcie dotyczy udzielonego już zamówienia i zmianą zawartej umowy z wykonawcą bardzo istotne jest wykazanie, iż przesunięcie terminu wykonania tego zamówienia jest zgodne z przepisami warunkującymi dokonanie takiej zmiany zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych / Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027.

   1. Proszę o wyjaśnienie w kwestii wyliczenia wskaźnika - "Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych". Chcielibyśmy aplikować w niniejszym naborze z projektem dotyczącym m.in. wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodą STEAM w Centrum Kształcenia Zawodowego (dalej CKZ). Centrum kształci Uczniów z szkół zawodowych i technicznych z powiatu, nie są to Uczniowie zapisani do CKZ, w Centrum odbywają zajęcia dydaktyczne metodą ćwiczeń kształtujących podstawowe umiejętności praktyczne oraz ćwiczeń laboratoryjno – pomiarowo – badawczych. W roku szkolnym 2022/2023 CKZ kształciło z praktycznej nauki zawodu ok. 650 Uczniów szkół z powiatu. Jednakże jednorazowo maksymalnie z zajęć w Centrum (zgodnie z maksymalną dostępnością pracowni – np. ilość stanowisk) może korzystać ok. 400 uczniów jednocześnie. Proszę o wyjaśnienie czy możemy przyjąć do wyliczenia niniejszego wskaźnika wartość Uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu czyli 650, czy jednak ilość Uczniów zgodnie z dostępnością sal ?
    Co więcej należy nadmienić, iż na terenie CKZ znajduje się kilka pracowni tematycznych, będziemy chcieli wyposażyć w ramach projektu jedynie część pracowni zgodnych z potrzebami rynku pracy na podstawie aktualnych danych o sytuacji na rynku pracy opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
    w Rzeszowie i publikowanych na stronie internetowej:
    https://wuprzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ranking-zawodow
    lub
    kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (dostępnej na stronie internetowej:
    https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-RSI-WP-2021-2030_PL_WCAG.pdf),
    czy w związku z tym możliwe jest ujęcie w niniejszym wskaźniku wszystkich Uczniów odbywających w placówce naukę praktycznego zawodu?

Zgodnie z definicją wskaźnika produktu pn. Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych, należy podać pojemność klas pod względem maksymalnej liczby uczniów, którzy mogą się zapisać i korzystać z placówek oświatowych. Pojemność klas powinna być obliczona zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ale nie powinna obejmować nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówek.
Powyższe oznacza, iż przy szacowaniu jego wartości należy wziąć pod uwagę maksymalną liczbę uczniów jaką dana placówka może przyjąć w wyniku realizacji projektu, uwzględniając krajowe akty prawne, które dany podmiot zobowiązany jest stosować oraz wewnętrzne uregulowania placówki, np. arkusz organizacji szkoły, statut szkoły z których by wynikała maksymalna pojemność pracowni.
Zgodnie z informacją wskazaną w pytaniu, przedmiotem projektu ma być m.in. wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodą STEAM oraz kilku pracowni tematycznych spełniających wymogi Regulaminu wyboru projektów pkt 4, ppkt 4.1, lit. a i b. W takim przypadku do wartości przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć liczbę wszystkich uczniów, którzy będą mogli korzystać z pracowni wspartych w wyniku realizacji przedmiotowego projektu. Należy pamiętać, że w formularzu wniosku o dofinansowanie w polu Sposób pomiaru wskaźnika, należy opisać w jaki sposób wskaźnik został oszacowany na etapie przygotowania wniosku oraz jak będzie mierzony po zakończeniu realizacji projektu. W uzasadnieniu należy uwzględnić warunki lokalowe danej szkoły w powiązaniu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w powyższym zakresie. Ponadto mając na uwadze definicję wskaźnika, doświadczenia z poprzednich lat w zakresie maksymalnej ilości uczniów korzystających rocznie z danej placówki (tj. 650 uczniów), mogą stanowić element pomocniczy przy określaniu wartości docelowej.
Należy mieć również na uwadze, że wartość wskaźnika powinna być oszacowana wiarygodnie i realnie do osiągnięcia.

Pierwszy pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.1 Edukacja – nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23 z 15 czerwca 2023 r.

   1. W Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.05.01-IZ.00-001/23, pojawiają się zapisy:
    w pkt 8.7.2 w zakresie infrastruktury szkolnictwa ogólnego – ust. 7) „Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w obszarze dotyczącym szkół ogólnych może być w danym naborze samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie”, natomiast w pkt. 8.7.3 w zakresie infrastruktury szkolnictwa zawodowego nie ma takiego zapisu.
    Czy to oznacza, że w ramach naboru dot. szkolnictwa zawodowego nie ma ograniczenia, co do ilości projektów składanych przez dany podmiot?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów ograniczenie wskazujące, że jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie może być w danym naborze samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie dotyczy tylko infrastruktury przedszkolnej oraz infrastruktury szkolnictwa ogólnego. W związku z powyższym w ramach szkolnictwa zawodowego nie ma ograniczenia, co do ilości projektów składanych przez jeden uprawniony podmiot.

   1. Czy Wnioskodawcą może być wyłącznie JST/organ prowadzący, czy też Wnioskodawcą może być Szkoła lub Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, pkt. 5.1. „O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

   • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • Inne osoby prawne i osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki tworzące system oświaty (w tym placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego),
   • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
   • Uczelnie zawodowe,
   • Uczelnie akademickie (tylko w zakresie poprawy dostępności)”.

Wobec powyższego Wnioskodawcą nie może być szkoła lub centrum kształcenia praktycznego.

   1. Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego?
   • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
   • infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
   • wsparcie infrastruktury sportowej (jako część większego projektu).

Czy w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego można składać wnioski dotyczące inwestycji w infrastrukturę szkół podstawowych oraz infrastruktury wykorzystywanej do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM w szkołach podstawowych?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów, w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego, wsparciem mogą być objęte wyłącznie cytowane w pytaniu rodzaje inwestycji, tj.:

   • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
   • infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
   • wsparcie infrastruktury sportowej (jako część większego projektu).

W związku z powyższym, odpowiadając na zadane pytanie stwierdzić należy, iż w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie inwestycji dotyczących szkół podstawowych, jednakże wyłącznie w ramach wskazanych wyżej obszarów. W ramach jednego wniosku o dofinansowanie możliwe jest ujęcie infrastruktury wykorzystywanej do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM w połączeniu z pozostałymi obszarami wsparcia, tj. poprawą dostępności lub infrastrukturą sportową.

   1. Które z niżej wymienionych zadań, mogą być objęte wsparciem w ramach działania FEPK.05.01 Edukacja:
    1. Boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem, oświetleniem + siłownia zewnętrzna,
    2. wykonanie fotowoltaiki oraz oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły,
    3. wykonanie drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami wraz z parkingiem dla młodzieży,
    4. wykonanie ścieżek spacerowo - edukacyjnych w ogrodzie botanicznym.
    5. wykonanie ogrodzenie terenu szkoły.

Szczegółowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w ramach Priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.01 Edukacja, określa dokumentacja dostępna na stronie https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/5-1-edukacja-nr-naboru-fepk-05-01-iz-00-001-23, zgodnie z którą przedmiotowy nabór prowadzony jest dla 4 typów projektów, o czym mowa w pkt 4, ppkt 4.1 Regulaminu wyboru projektów.
Z treści przesłanego pytania nie wynika, jakiego typu szkoły, miałby dotyczyć przedmiotowy projekt. Jednakże w sytuacji, gdy przedmiotem wsparcia miałaby zostać objęta Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (typ projektu 3), wówczas mogą być realizowane:

   • przede wszystkim inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, a także ukierunkowane wyposażenie/doposażenie na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - w branżach:

a)    zgodnych z potrzebami rynku pracy na podstawie aktualnych danych o sytuacji na rynku pracy opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i publikowanych na stronie internetowej: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ranking-zawodow
lub

b)    kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (dostępnej na stronie internetowej: https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-RSI-WP-2021-2030_PL_WCAG.pdf),

   • inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
   • wsparcie infrastruktury sportowej szkół zawodowych (jako część większego projektu),

Niezależnie od powyższego, odnosząc się do zadanych pytań, należy mieć również na uwadze limity i ograniczenia, o których mowa w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz w pkt 8.7, ppkt 8.7.3 Regulaminu wyboru projektów, a dot. m.in. wsparcia infrastruktury sportowej.
Ponadto zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób konkurencyjny FEPK.05.01-IZ.00-001/23 dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków (które dostępne są na stronie internetowej https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/prawo-i-dokumenty/katalogi-wydatkow-efrr ).
Podsumowując, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy planowane zamierzenie – o ile służy szkolnictwu zawodowemu – dotyczy branż, o których mowa we wskazanych wyżej lit. a lub b. Dopiero po pozytywnej odpowiedzi w tym zakresie, możliwe jest dalsze rozpatrywanie szczegółowych wydatków składających się na bazę dydaktyczną.

   1. Czy w ramach Infrastruktury szkolnictwa ogólnego możliwe jest złożenie wniosku na 3 różne placówki oświatowe, gdzie zaplanowane byłyby zadania w podziale na:
   • 1 szkoła - projekt w zakresie STEAM,
   • 2 szkoła- w zakresie infrastruktury sportowej,
   • 3 szkoła- w zakresie TIK,

z zachowaniem proporcji programu – 30% STEAM, 30% inf. sportowa i 40% TIK?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminu wyboru projektów, w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego wsparciem mogą być objęte niżej wskazane rodzaje inwestycji:

   • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
   • infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
   • wsparcie infrastruktury sportowej (jako część większego projektu).

W ramach przedmiotowego naboru nie wprowadzono ograniczeń co do ilości szkół objętych projektem o ile mieszczą się one w jednym typie projektów (w tym przypadku, jeżeli wszystkie placówki należą do kategorii szkolnictwa ogólnego). Należy zwrócić uwagę, że dla każdego z typów projektów określonych w Regulaminie wyboru projektów opracowane zostały odrębne kryteria wyboru projektów, w związku z tym jeden projekt może obejmować wyłącznie jeden typ projektu. W przypadku, gdy jeden Wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie np. infrastruktury przedszkolnej i szkolnictwa ogólnego należy złożyć dwa odrębne wnioski.
W ramach jednego wniosku o dofinansowanie możliwe jest ujęcie infrastruktury wykorzystywanej do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM w połączeniu z pozostałymi obszarami wsparcia, tj. poprawą dostępności lub infrastrukturą sportową.
Jednak należy mieć na uwadze limity i ograniczenia w obszarze infrastruktury szkolnictwa ogólnego, tj. w szczególności:

   • wsparcie w zakresie TIK możliwe do realizacji jako element projektu z zastrzeżeniem, że maksymalne koszty przeznaczone na ten cel nie przekraczają 30% kosztów kwalifikowalnych projektu (wsparcie nie obejmuje TIK na potrzeby administracyjnego funkcjonowania jednostki),
   • wsparcie infrastruktury sportowej możliwe wyłącznie jako część większego projektu pod warunkiem, że wynika z analizy potrzeb oraz służyć będzie zarówno do działań w obszarze edukacji jak i włączenia oraz integracji społecznej (z zastrzeżeniem, że maksymalne koszty przeznaczone na ten rodzaj wsparcia nie przekraczają 30% kosztów kwalifikowalnych projektu).
   1. W jaki sposób, w przypadku Infrastruktury szkolnictwa ogólnego, wykazać komplementarność celów projektów z EFS+?

We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informacje zgodnie z wymogami określonymi w Kryterium merytorycznym specyficznym nr 1 Spójność z celami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach kryterium weryfikowane będzie:

   • czy cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z niżej wskazanymi celami szczegółowymi EFS+ określonymi w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013:
   • e) poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego;
    oraz
    f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
   • czy zapewniona będzie sprawna obsługa lub prawidłowe użytkowanie nowej/ulepszonej infrastruktury lub sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić uzasadnienie spełnienia powyższego kryterium.

   1. Jak powinna wyglądać analiza potrzeb sporządzana na potrzeby wniosku?

W ramach kryterium merytorycznego standardowego Logika projektu i spójność ze strategiami weryfikowane będzie m.in. czy we wniosku o dofinansowanie opisano problemy i potrzeby, które uzasadniają realizację projektu. Ponadto w ramach kryterium merytorycznego specyficznego Ograniczenia w zakresie budowy nowych obiektów w zakresie infrastruktury edukacyjnej sprawdzane będzie czy planowana budowa nowych obiektów infrastruktury edukacyjnej została potwierdzona analizą potrzeb, uwzględniającą sytuację demograficzną oraz specyfikę regionu oraz czy w analizie wykazano, że nie jest możliwe wykorzystanie obecnie istniejącej infrastruktury.
Należy zatem przeanalizować specyfikę regionu oraz sytuację demograficzną w danej Gminie, w której realizowany będzie projekt, a następnie wykazać w dokonanej analizie celowość realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie.

   1. W kryteriach jest mowa o zapewnieniu minimalnego standardu dostępności – prosimy o określenie co znaczy minimalny i maksymalny standard w tym przypadku?

Standardy dostępności w ramach szkolnictwa ogólnego podlegają ocenie w ramach kryterium merytorycznego jakościowego Wpływ projektu na zwiększenie dostępności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. W ramach ww. kryterium oceniane będzie zaplanowanie w projekcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia dostępności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako potrzeby wynikające w szczególności z:

    1. z niepełnosprawności;
    2. z niedostosowania społecznego;
    3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
    4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
    5. ze szczególnych uzdolnień;
    6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
    7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
    8. z choroby przewlekłej;
    9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
    10. z niepowodzeń edukacyjnych;
    11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
    12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźctwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

Zasady oceny: Projekt może uzyskać max. 20 punktów.
Za zaplanowanie spełnienia minimalnego standardu dostępności – 10 pkt.
Za zaplanowanie przedsięwzięć w zakresie dostępności ponad minimalny standard – 10 pkt.
Punkty mogą podlegać sumowaniu.
Spełnienie wskazanych wyżej warunków dostępności oceniane będzie według poniższych zasad:

Minimalny standard dostępności – zaplanowanie w projekcie rozwiązań mających na celu zapewnienie dostępności przynajmniej dla jednej ze wskazanych wyżej grup osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uwzględniających obligatoryjne wymogi wynikające z przepisów polskiego prawa (m.in. ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych) oraz ze Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Standard ponad minimalny - zaplanowanie w projekcie dodatkowych rozwiązań, m.in. wyposażenie, podnoszenie dostępności architektonicznej, a także zastosowanie kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań, których wdrożenie nie wynika bezpośrednio z obowiązków danej placówki i organów prowadzących w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast w znaczący sposób poprawiają jakość edukacji dla grup o specjalnych potrzebach. W skutek prowadzonych działań, placówka powinna osiągnąć gotowość do przyjęcia ucznia niezależnie od specyfiki jego indywidualnych potrzeb.
W związku z powyższym w ramach dokumentacji aplikacyjnej (w tym w szczególności w załączniku nr 2 do wniosku) należy precyzyjnie określić grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym odpowiadać będą poszczególne elementy wspieranej infrastruktury.

   1. Jak należy rozumieć, w przypadku Infrastruktury przedszkolnej, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Prosimy o konkretne przykłady i jak ewentualne specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci, dane placówki przedszkolne miałyby wykazać/zdiagnozować?

Mając na uwadze jakość edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należy zastosować szereg dostosowań w zakresie infrastruktury przedszkolnej, których celem jest włączenie tych dzieci do grupy rówieśniczej i zapewnienie im wszechstronnego wsparcia. Odnosi się to do inwestycji w infrastrukturę poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia.
W ramach dokumentacji aplikacyjnej wymagane jest przedstawienie analizy potrzeb, która uzasadniać będzie realizację projektu oraz która pokaże wszelkie deficyty w zakresie dostępności danej placówki. Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektu i to Wnioskodawca, sporządzając analizę potrzeb, zobowiązany jest wykazać zakres koniecznych do realizacji w ramach projektu prac związanych z poprawą dostępności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konkretne, praktyczne rozwiązania np. urządzenia do zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, itp. winny być odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby.

   1. Gmina od 2021 r. buduje przedszkole (rozbudowując istniejący budynek szkoły podstawowej) – odbiór końcowy zadania od Wykonawcy dokonany zostanie na przełomie czerwca/lipca br. Na etapie realizacji zadania zaistniała potrzeba wykonania robót nie ujętych w pierwotnej umowie z Wykonawcą (głównie dostawa wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu, w tym plac zabaw). Roboty te zostaną zlecone zgodnie z zapisami ustawy pzp temu samemu Wykonawcy (umowa na roboty podobne), a ich realizacja będzie kontynuowana po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.
    Czy w opisanej wyżej sytuacji zostanie spełniony warunek, iż projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z brzmieniem art. 63 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz pkt 8.1 Regulaminu wyboru projektów, dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu właściwej instytucji.
Ponadto, przez projekt fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym.
W związku z powyższym, jeśli na etapie realizacji inwestycji zaistniała potrzeba wykonania kolejnych zadań, które stanowić będą element zakresu rzeczowego projektu oraz ich realizacja nie będzie zakończona przed złożeniem wniosku, wyżej wskazany warunek będzie spełniony.
Jednakże należy zwrócić uwagę, że podstawą do oceny kryterium formalnego standardowego nr 4 Projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany (Zgodność z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.) będą informacje przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej, w tym w szczególności we wniosku o dofinansowanie (Sekcja IV Zadania). W związku z powyższym informacje zawarte w tym polu powinny wskazywać datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań w projekcie oraz jednoznacznie potwierdzać, że przed dniem złożenia wniosku nie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w ramach zakresu rzeczowego projektu.

   1. Kryterium: Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika:
   • czy do obliczenia tego wskaźnika należy przyjąć kurs 1 euro = 4,59 zł, czyli taki jak został wskazany w Regulaminie Wyboru Projektów (str. 18)?
   • czy przy przeliczaniu wskaźnika Ek (efektywność kosztowa) wynik należy pomnożyć x 100, aby uzyskać wartość wyrażoną w %?

Zgodnie z zasadami sposobu oceny w ramach kryterium merytorycznego jakościowego pn. Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika, ocenie podlegać będzie średnia kwota dofinansowania przypadająca na 1 szt. wskaźnika produktu w projekcie pn. „Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych” w porównaniu z bazowym dofinansowaniem określonym w treści kryterium właściwego dla poszczególnych typów projektów. Wartość w PLN należy obliczyć wg. miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany waluty stosowanego przez KE, aktualnego na dzień ogłoszenia naboru, wskazanego zarówno w pkt. 8.6 Regulaminu wyboru projektów, jak i w sekcji II i IV zał. 2 do wniosku, tj. Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie, tj. 1 EURO = 4,59 PLN.

Dla poszczególnych typów projektów, wyliczona wartość bazowego dofinansowania w przeliczeniu na PLN, wg. kursu średniego walut obcych wskazanego w dokumentacji naboru wynosi odpowiednio:

   • w ramach Infrastruktury przedszkolnej - 25 704,00 PLN, (tj. 5 600 EURO x4,59);
   • w ramach Infrastruktury szkolnictwa ogólnego - 12 852,00 PLN, (tj. 2 800 EURO x 4,59);
   • w ramach Infrastruktury szkolnictwa zawodowego – 11 934,00 PLN, (tj. 2 600 EURO x 4,59);
   • w ramach Infrastruktury szkolnictwa wyższego – 11 934,00 PLN, (tj. 2 600 EURO x 4,59).

Wyliczony wskaźnik Ek Efektywność kosztowa wskaźnika pn. Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych, należy obliczyć z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaś otrzymany wynik można pomnożyć x 100, aby uzyskać wartość wyrażoną w %, jednakże nie jest to wymóg obligatoryjny.

   1. Proszę o udzielenie informacji dotyczącej sposobu wyliczenia wskaźnika "Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych". Maksymalną liczbę uczniów w oddziale klas I-III reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z ww. rozporządzeniem maksymalna liczba uczniów w klasach I-III wynosi 25 os. z możliwością zwiększenia maksymalnie do 27 os. w przypadku określonym w § 5 ust. 3. Czy w takim przypadku do wskaźnika "pojemność klas" należy wziąć liczbę 25 czy 27 os.? Dla klas IV-VIII brak jest regulacji prawnych dotyczących maksymalnej liczby uczniów w oddziałach.
    W związku z powyższym bardzo proszę o informację jakie założenia należy przyjąć przy określaniu maksymalnej liczby uczniów, którzy mogą się zapisać i korzystać z placówek oświatowych.
    Analizując liczbę uczniów w szkole podstawowej, w której planowane jest przeprowadzenie działań w ramach przedmiotowego naboru, w ciągu 6 ostatnich lat wahała się ona od 514 do 666 uczniów. Czy jako podstawę do oszacowania tego wskaźnika możliwe jest przyjęcie maksymalnej liczby uczniów w ciągu ostatnich 6 lat? Czy też należy kierować się innymi założeniami?

Zgodnie z definicją wskaźnika produktu pn. Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych, należy podać pojemność klas pod względem maksymalnej liczby uczniów, którzy mogą się zapisać i korzystać z placówek oświatowych. Pojemność klas powinna być obliczona zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ale nie powinna obejmować nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego ani innych osób, które również mogą korzystać z placówek. Powyższe oznacza, iż przy szacowaniu jego wartości należy wziąć pod uwagę maksymalną liczbę uczniów jaką dana szkoła może przyjąć w wyniku realizacji projektu, uwzględniając krajowe akty prawne, które dany podmiot zobowiązany jest stosować oraz wewnętrzne uregulowania placówki, np. arkusz organizacji szkoły, statut szkoły.
W związku z powyższym w przypadku, gdy doświadczenia z poprzednich lat wskazują na występowanie sytuacji określonej w § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, natomiast analiza sytuacji demograficznej potwierdza możliwość występowania takich przypadków w przyszłości, istnieje możliwość przyjęcia maksymalnej ilości, tj. 27 osób dla klas I-III.
Należy jednak pamiętać, że w formularzu wniosku o dofinansowanie w polu Sposób pomiaru wskaźnika, należy opisać w jaki sposób wskaźnik został oszacowany na etapie przygotowania wniosku oraz jak będzie mierzony po zakończeniu realizacji projektu. W uzasadnieniu należy uwzględnić warunki lokalowe danej szkoły w powiązaniu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w powyższym zakresie.
Ponadto, mając na uwadze definicję wskaźnika oraz doświadczenia z kilku poprzednich lat w zakresie maksymalnej ilości uczniów korzystających rocznie z danej placówki (tj. od 514 do 666 uczniów), mogą stanowić wyłącznie element pomocniczy przy określaniu wartości docelowej.

Przedstawione odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna ocena powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Poleć innym: