Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna
Działanie FEPK.05.01 Edukacja

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.    Infrastruktura przedszkolna:
 • inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu).
2.    Infrastruktura szkolnictwa ogólnego:
 • inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
 • infrastruktura wykorzystywana do praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
 • wsparcie infrastruktury sportowej (jako część większego projektu).
3.    Infrastruktura szkolnictwa zawodowego:
 • realizowane mogą być przede wszystkim inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, a także ukierunkowane wyposażenie/doposażenie na tworzenie
  i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - w branżach:
 1. zgodnych z potrzebami rynku pracy na podstawie aktualnych danych o sytuacji na rynku pracy opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i publikowanych na stronie internetowej: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ranking-zawodow
  lub
 2. kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (dostępnej na stronie internetowej: https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-RSI-WP-2021-2030_PL_WCAG.pdf),
 • inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),
 • wsparcie infrastruktury sportowej szkół zawodowych (jako część większego projektu),
4.    Infrastruktura szkolnictwa wyższego, w tym:
 • infrastruktura uczelni zawodowych:

-        realizowane mogą być przede wszystkim inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną uczelni zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, a także ukierunkowane wyposażenie/doposażenie na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - w branżach:

 1. zgodnych z potrzebami rynku pracy na podstawie aktualnych danych o sytuacji na rynku pracy opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i publikowanych na stronie internetowej: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ranking-zawodow
  lub
 2. kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (dostępnej na stronie internetowej: https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-RSI-WP-2021-2030_PL_WCAG.pdf, (.pdf, 7,81 MB)),

-        inwestycje w infrastrukturę uczelni zawodowych w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia (samodzielne projekty lub jako element projektu),

-        wsparcie infrastruktury sportowej uczelni zawodowych (jako część większego projektu),

 • infrastruktura uczelni akademickich:

-        inwestycje w infrastrukturę uczelni akademickich wyłącznie w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez roboty budowlane lub zakup niezbędnego wyposażenia.

Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Inne osoby prawne i osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki tworzące system oświaty (w tym placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego),
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Uczelnie zawodowe,
 • Uczelnie akademickie (tylko w zakresie poprawy dostępności).

W działaniu FEPK.05.01 Edukacja Wnioskodawcami/Partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność
w sposób ciągły i zorganizowany przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP - 85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 24 maja 2023 r. do dnia 5 października 2023 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (wniosek otrzymuje status „Przesłany”).

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

– maj 2024 r.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (docx, 340.72 KB)  - obowiązuje od 25 lipca 2023 r.

Regulamin wyboru projektów. (docx, 341.07 KB ) - Wersja archiwalna obowiązująca do 24 lipca 2023 r.

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.zip, 672.8 KB )

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 1. Pani Anna Niemczyk, tel. 17 747 65 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani Anna Szewc, tel. 17 747 65 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani Anna Szalacha, tel. 17 747 65 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. Pani Karina Szymczyk, tel. 17 747 66 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Pan Mariusz Pilch, tel. 17 747 66 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:

 1. Joanna Kocur – główny specjalista, tel. 17 743 31 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Anna Musiał – główny specjalista, tel. 17 743 31 59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani Anna Piwowar, tel. 17 743 32 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z aplikacji WOD2021 udzielają:

 1. Pani Maria Wojtoń, tel. 17 747 63 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zobacz również:

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o naborze wniosków - działanie FEPK.05.01 Edukacja, nr naboru FEPK.05.01-IZ.00-001/23

Poleć innym: