Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o:

 1. Zmianie Regulaminu wyboru wybieranych w sposób konkurencyjny nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę, w ten sposób, że:
  1. 1.1  Dodaje się punkt „4.9 Uzupełniającym elementem projektu z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę mogą być inwestycje w OZE (limit na poziomie projektu: 25% kosztów kwalifikowalnych projektu)”.
  2. 1.2  W punkcie 8.5.1 dodaje się zdanie w brzmieniu: „W przypadku projektów objętych pomocą de minimis rozliczenie kosztów pośrednich możliwe jest wyłącznie w ramach pomocy de minimis”.
  3. 1.3  W punkcie 18.1 dodaje się kolejną osobę do kontaktu tj. Pana Jarosława Dziurgot, tel. 747 65 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  W Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów, w sekcji V Budżet projektu, na s. 13 dodaje się treść w brzmieniu:

  „Koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich objętych pomocą publiczną / pomocą de minimis możliwe są do rozliczenia wyłącznie jako pomoc de minimis. W związku z tym, jeżeli projekt częściowo jest objęty pomocą publiczną / pomocą de minimis, konieczne jest wyodrębnienie w ramach zadania „Koszty pośrednie” oddzielnej pozycji budżetowej dla wydatków objętych pomocą de minimis oraz dla wydatków nieobjętych pomocą de minimis.
  W przedmiotowym naborze zastosowanie ma stawka ryczałtowa na pokrycie kosztów pośrednich projektu w wysokości 0,5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. Wskazana stawka jest stała, co oznacza, że nie należy jej zmniejszać ani zwiększać. Stawką ryczałtową muszą zostać objęte wszystkie kwalifikowalne koszty bezpośrednie projektu (wszystkie pozycje budżetowe).
  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną / pomocą de minimis należy tak przygotować budżet projektu (przy zachowaniu 0,5% stawki ryczałtowej), aby objęte pomocą de minimis bezpośrednie koszty kwalifikowalne projektu oraz odpowiadające im koszty pośrednie łącznie nie przekroczyły dopuszczalnego limitu.
  Wydatki pośrednie przypadające na wydatki bezpośrednie objęte pomocą de minimis należy oznaczyć limitem „de minimis”.”

  Wprowadzenie zmian jest dopuszczalne zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).

  Uzasadnienie zmian:
  Zmiana wskazana powyżej w pkt. 1.1 wynika z pytań potencjalnego wnioskodawcyi korespondencji z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
  Zmiana o której mowa w pkt. 1.2 i Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie stanowiącej Zał. nr 2 do Regulaminu wyboru wynika z wymagań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej sformułowanych w korespondencji skierowanej do Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

  Zmiana wskazana w pkt. 1.3 wynika z ilości i przedmiotu zapytań skierowanych przez potencjalnych wnioskodawców.

  Nowy Regulamin (docx, 330.62 KB) obowiązuje od 18 lipca 2023 r.

  Nowa
  Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (docx, 88.27 KB) obowiązuje od 18 lipca 2023 r.

 2. Zmianie treści ogłoszenia o naborze wniosków w ramach ww. działania,
  w następujący sposób:
  1. 2.1 Po sekcji Kto może składać wniosek dodaje się sekcję o następującej treści:
   Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
   Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP - 85%.

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
   w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.
  2. 2.2 Tytuł sekcji Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje brzmienie Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru.
  3. 2.3  Po sekcji Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru dodaje się sekcję o następującej treści „Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – luty 2024.”
  4. 2.4  W sekcji Pytania i odpowiedzi dodaje się kolejną osobę do udzielania informacji  naboru w p. 6 w treści: „6. Pan Jarosław Dziurgot, tel. 747 65 70 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie wymagało uzupełnienia zapisów w związku z wymaganiami Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
Zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków obowiązuje od 18 lipca 2023 r.

Poleć innym: