Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o:

Zmianie Regulaminu wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie niekonkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i rozwój, typ projektu: Budowa potencjału ośrodków innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
nr FEPK.01.01-IZ.00-002/23 przyjętego Uchwałą Nr 532/11198/23 z dnia 17 października 2023 r., w następującym zakresie:

W rozdziale 10, punkt 10.1 otrzymuje brzmienie: „10.1. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 19 października 2023 r. od godz. 0.00 do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.

Uzasadnienie zmian:

Niniejszą uchwałę podejmuje się w oparciu o zapisy rozdziału 10, podpunktu 10.7., 10.8. i 10.9. Regulaminu wyboru projektów w brzmieniu:

„10.7. ION może podjąć decyzję o skróceniu terminu naboru, w przypadku gdy wnioskodawca przedłoży oświadczenie, że złożony w WOD2021 wniosek o dofinansowanie stanowi ostateczną jego wersję przedłożoną do oceny oraz że nie zamierza on anulować wniosku w celu złożenia kolejnej jego wersji w ramach naboru. Przedłożenie takiego oświadczenia (np. wraz ze złożonym wnioskiem w formie załącznika dodatkowego) jest równoznaczne z zawnioskowaniem przez wnioskodawcę o skrócenie terminu naboru.

10.8. W przypadku skrócenia terminu naboru, nabór będzie trwał nie mniej niż 1 dzień, od dnia zatwierdzenia zmiany Regulaminu (zmiany terminu naboru).

10.9. ION o zmianie terminu złożenia wniosku informuje na stronie internetowej FEP 2021-2027 oraz na portalu.”

W dniu 8 grudnia 2023 r. Wnioskodawca złożył w WOD2021 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego naboru wraz z załącznikiem nr 5 do wniosku o dofinansowanie pn. Oświadczenie w treści którego poinformował, że złożony w WOD2021 wniosek o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-002/23 jest ostateczny i że Wnioskodawca zrzeka się prawa do anulowania wniosku w systemie WOD2021 w celu złożenia kolejnej jego wersji w ramach ww. naboru. Wnioskodawca zawnioskował o skrócenie terminu naboru.

W związku z powyższym termin naboru projektu skraca się do 12 grudnia 2023 r.

Skrócenie terminu naboru projektu umożliwi jednocześnie przyspieszenie terminu dokonania oceny złożonego projektu oraz podjęcia decyzji w zakresie udzielenia dofinansowania na jego realizację.

Nowy Regulamin (PDF 310.53 KB) obowiązujący od 11.12.2023 r.

Strona naboru

Poleć innym: