Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Informacja z dnia 07.05.2024 r.

7 maja 2024 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 1/2/24 zmieniającą Regulamin wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 przyjęty Uchwałą Nr 506/10589/23 z dnia 18 lipca 2023 r. z późn. zm.

Zgodnie z przywołaną uchwałą w Regulaminie wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 przyjętym Uchwałą Nr 506/10589/23 z dnia 18 lipca 2023 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

 I. W części Wykaz skrótów i pojęć:

   1) W miejsce skrótu „Rozporządzenie 1407/2013” wprowadza się skrót Rozporządzenie 2023/2831”, którego rozwinięcie otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”

   2) Skrót „Rozporządzenie de minimis” otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.”

  II. W rozdziale 1. Podstawy prawne oraz inne ważne dokumenty punkt 1.21 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.”

 III. W rozdziale 4. Typy projektów podlegających dofinansowaniu punkt 4.52 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis wsparcie nie może być udzielane na projekty dotyczące działalności o której mowa w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia nr 2023/2831.”

IV. W rozdziale 8. Wymagania dotyczące realizowanych projektów:

1) punkt 8.22 otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie w zakresie prac przedwdrożeniowych, doradztwa oraz kosztów pośrednich będzie stanowić pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.”

2) punkt 8.22.a.1. otrzymuje brzmienie:

„W przypadku projektów partnerskich, niezależnie do zakresu realizowanych działań, wsparcie dla partnerów będzie stanowić wyłącznie pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.”

V. Aktualizacji ulega załącznik nr 8 Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu do Regulaminu wyboru projektów przyjętego Uchwałą Nr 506/10589/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23, zmienionego Uchwałą Nr 517/10855/23 z dnia 22 sierpnia 2023 r. i Uchwałą Nr 527/11066/23 z dnia 26 września 2023 r., w ten sposób, że w części Postanowienia ogólne został dodany punkt 10 w brzmieniu:
„Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”

Dodatkowo, dokonano zmiany o charakterze redakcyjnym w części Postanowienia ogólne punkt 9, który otrzymuje brzmienie:
„Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.”

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2062), które zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2024 r. poz. 598).

Ww. zmiana generuje konieczność dostosowania zapisów dokumentacji konkursowej do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Aktualizacja dotyczy zapisów Regulaminu wyboru projektów.

Jednocześnie, w celu uporządkowania zapisów, w załączniku nr 8 do Regulaminu wyboru projektów tj. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w części Postanowienia ogólne, został dodany punkt 10 w brzmieniu „Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”

Dodatkowo, w celu zachowania przejrzystości zapisów dokonano zmiany o charakterze redakcyjnym w części Postanowienia ogólne punkt 9, który otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.”

Zaktualizowane Ogłoszenie naboru wniosków obowiązuje od 07.05.2024 r.

Nowy Regulamin (PDF 510 KB) obowiązujący od 07.05.2024 r.

Strona naboru

Informacja z dnia 26.09.2023 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o:

1. Zmianie Regulaminu wyboru projektów wybieranych w sposób konkurencyjny nr naboru FEPK.01.01-IZ.00-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, w następującym zakresie:

   I. W rozdziale 4, punkt 4.27.a.1. otrzymuje brzmienie:

„4.27.a.1. W przypadku przedsiębiorstw posiadających status dużego przedsiębiorstwa wsparcie będzie uzależnione od spełnienia warunku dyfuzji innowacji oraz od warunku współpracy z MŚP.”

  II. W rozdziale 4 dodaje się punkt 4.27.a.5. w brzmieniu:

„4.27.a.5. Współpraca dużego przedsiębiorstwa z MŚP o której mowa w punkcie 4.27.a.1 powinna polegać na wspólnej realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w formule projektu partnerskiego, z zastrzeżeniem że MŚP powinno mieć zapewniony proporcjonalny udział w prawach majątkowych do wyników tych prac. Warunek współpracy nie dotyczy tzw. małych spółek o średniej kapitalizacji, zgodnie z art. 2 pkt 103e Rozporządzenia Nr 651/2014.”

  III. W rozdziale 7 dodaje się punkt 7.10. w brzmieniu:

„7 10. W przypadku projektów partnerskich, maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania, o których mowa w punktach od 7.1 do 7.5 dotyczą wyłącznie wnioskodawcy (partnera wiodącego), który jako jedyny może otrzymać pomoc publiczną; natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla partnerów, w przypadku każdego z modułów, wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, a wsparcie może mieć wyłącznie charakter pomocy de minimis.”

 VI. W rozdziale 8 dodaje się punkt 8.22.a.1. w brzmieniu:

„8.22.a.1. W przypadku projektów partnerskich, niezależnie do zakresu realizowanych działań, wsparcie dla partnerów będzie stanowić wyłącznie pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021 – 2027.”

2. Zmianie załącznika nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie do Regulaminu wyboru projektów, gdzie w sekcji IX Dodatkowe informacje, pole nr 11 Współpraca dużego przedsiębiorcy akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „W przypadku dużego przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie, warunkiem udzielenia wsparcia jest trwała, autentyczna i faktyczna współpraca z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwa podejmujące taką współpracę muszą być przedsiębiorstwami samodzielnymi w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia 651/2014.”

3. Zmianie załącznika nr 4 Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie do Regulaminu wyboru projektów, gdzie ostatnie zdanie w punkcie 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymuje brzmienie: „Załącznik jest obligatoryjny dla wnioskodawcy.”

4. Zmianie załącznika nr 8 tj. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w następującym zakresie:

  •  w § 7a Szczegółowy opis realizacji modułu Prace B+R punkt 18 otrzymuje brzmienie: „W przypadku przedsiębiorstw posiadających status dużego przedsiębiorstwa wsparcie będzie uzależnione od spełnienia warunku dyfuzji innowacji oraz od warunku współpracy z MŚP;
  • w § 7a Szczegółowy opis realizacji modułu Prace B+R dodaje się punkt 21 w brzmieniu:Współpraca dużego przedsiębiorstwa z MŚP, o której mowa w ust. 18 powinna polegać na wspólnej realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w formule projektu partnerskiego, z zastrzeżeniem, że MŚP powinno mieć zapewniony proporcjonalny udział w prawach majątkowych do wyników tych prac. Warunek współpracy nie dotyczy tzw. małych spółek o średniej kapitalizacji, zgodnie z art. 2 pkt 103 e Rozporządzenia Nr 651/2014.”;
  • W celu uporządkowania zapisów wprowadzono zmianę redakcyjną w § 13 ust. 2 Wyodrębniona ewidencja księgowa.
    W związku z powyższym § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie „Beneficjent rozliczający koszty pośrednie stawką ryczałtową nie jest zobowiązany do prowadzenia w ramach Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków objętych ryczałtem.”

Uzasadnienie zmian:

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z:

1) wprowadzeniem dodatkowych warunków udzielenia wsparcia dla przedsiębiorstw posiadających status dużego przedsiębiorstwa oraz

2) wprowadzeniem zmian w projektach partnerskich w zakresie charakteru wsparcia udzielanego partnerom.

Ad 1.

Zakres wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) określa art. 5 ust. 1 lit a) – h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z ww. przepisem, wsparcia z EFRR udziela się między innymi na inwestycje produkcyjne w MŚP /art. 5 ust. 1 lit d)/.

Ww. inwestycje produkcyjne rozumiane są w sposób określony w motywie 38 do ww. Rozporządzenia jako, cyt.: „(…) inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw dokonane w celu produkcji towarów i usług, przyczyniające się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia (…)”.

Mimo że co do zasady EFRR wspiera inwestycje produkcyjne w MŚP, to w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia, dopuszcza się ich wspieranie również w przedsiębiorstwach innych niż MŚP (dużych).

W kontekście zmiany Regulaminu naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 znaczenie ma w szczególności warunek z art. 5 ust. 2 lit. a) mówiący, że wsparcie inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach innych niż MŚP jest dopuszczalne, jeżeli obejmują one współpracę z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii.

Biorąc pod uwagę definicję inwestycji produkcyjnej (jej literalne brzmienie) oraz fakt, że Rozporządzenie rozróżnia:

- wspieranie inwestycji produkcyjnych do których odnoszą się dodatkowe warunki w przypadku wspierania dużych przedsiębiorstw /ww. art. 5 ust. 1 lit. d) wz. z ust. 2 lit. a)/ oraz

- wspieranie działań w zakresie badań stosowanych i innowacji, w tym badań przemysłowych, rozwoju eksperymentalnego i studiów wykonalności /art. 5 ust. 1 lit b)/,

jak również uwzględniając fakt, że na gruncie przepisów dot. pomocy publicznej pomoc na projekty badawczo – rozwojowe nie ma charakteru inwestycyjnego (art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – dalej: GBER), Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (IZ FEP) przyjęła w momencie ogłaszania naboru, że inwestycja produkcyjna – w przypadku dużych przedsiębiorstw – odnosi się wyłącznie do tzw. modułu „Infrastruktura B+R”, tj. inwestycji w infrastrukturę B+R wspieraną w oparciu o art. 26 GBER.

Jednakże, z związku z otrzymanymi dodatkowymi wyjaśnieniami i przyjętą przez służby Komisji Europejskiej (KE) interpretacją mówiącą, że działalność badawczo – rozwojowa ma na celu opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub doprowadzenie do istotnego ulepszenia istniejących produktów, procesów lub usług oraz że działalność taka wchodzi w zakres pojęcia inwestycji produkcyjnych określonego we wspomnianym powyżej motywie 38 Rozporządzenia, ponieważ stanowi inwestycję w kapitał trwały lub aktywa niematerialne, mającą na celu produkcję towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji kapitału brutto i zatrudnienia, wystąpiła konieczność zmiany Regulaminu w tym zakresie.

Zmiana Regulaminu wprowadza dodatkowy warunek udzielenia wsparcia dla przedsiębiorstw innych niż MŚP, które zamierzają realizować prace badawczo – rozwojowe w ramach modułu „Prace B+R”, tj. warunek współpracy z MŚP.

Ww. współpraca z MŚP powinna polegać na wspólnej realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w formule projektu partnerskiego, z zastrzeżeniem że MŚP powinno mieć zapewniony proporcjonalny udział w prawach majątkowych do wyników tych prac.

Jednocześnie, w związku art. 5 ust. 2 lit d) Rozporządzenia, ww. warunek nie dotyczy dużych przedsiębiorstw spełniających warunki, które pozwalają zaliczyć je do kategorii tzw. małych spółek o średniej kapitalizacji, zgodnie z art. 2 pkt 103e GBER.

Ad 2.

Mając na względzie zapisy dokumentów programowych oraz przyjęte kryteria oceny projektów, w Regulaminie naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 przewidziano możliwość realizacji projektów partnerskich.

W Regulaminie założono, że wsparcie przekazywane partnerom na realizowane przez nich zadania, ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu, będzie im przekazywane za pośrednictwem partnera wiodącego (lidera), w oparciu o zapisy zawartej z nim umowy o dofinansowanie.

Partner wiodący jako jedyny – zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa) – może być stroną umowy i tym samym posiadać status beneficjenta.

IZ FEP założyła przy tym, że każdy partner będzie weryfikowany pod kątem możliwości otrzymania wsparcia w sposób analogiczny do beneficjenta.

Przyjęto, że wsparcie projektów partnerskich będzie mogło być realizowane na zasadach pomocy publicznej, jak również będzie mogło przybrać formę pomocy de minimis, w zależności od realizowanego zakresu (modułu), bez względu na to kto będzie realizatorem danego zadania, tj. partner wiodący czy pozostali partnerzy.

Jednakże w związku ze stanowiskiem przekazanym IZ FEP przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP) w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis partnerom projektów partnerskich, brak jest możliwości udzielenia wsparcia partnerom jeżeli byłoby ono objęte zasadami pomocy publicznej.

Pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie beneficjentowi, którym w przypadku projektów partnerskich – zgodnie z ww. ustawą wdrożeniową - może być wyłącznie partner wiodący (lider). Nie ma również prawnej możliwości, aby beneficjent przekazywał wsparcie partnerom; nie jest również możliwe zawarcie umowy o dofinansowanie ze wszystkim partnerami projektu partnerskiego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 w zakresie rodzaju wsparcia udzielanego partnerom projektów partnerskich.

W przypadku projektów partnerskich, wsparcie dla partnerów – niezależnie do zakresu realizowanych działań (modułów) – może stanowić wyłącznie pomoc de minimis; natomiast pomoc publiczną będzie mógł otrzymać jedynie partner wiodący (lider).

Wprowadzane zmiany powodują konieczność dokonania aktualizacji zapisów załączników do Regulaminu wyboru projektów: nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, nr 4 Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz nr 8 tj. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ww. zakresie.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 generują konieczność dokonania aktualizacji Ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i Rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 poprzez uzupełnienie zapisów w części Ogłoszenia pn. Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania w postaci dodatkowego punktu „10. W przypadku projektów partnerskich, maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania, o których mowa w punktach od 1 do 5 dotyczą wyłącznie wnioskodawcy (partnera wiodącego), który jako jedyny może otrzymać pomoc publiczną; natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla partnerów, w przypadku każdego z modułów, wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, a wsparcie może mieć wyłącznie charakter pomocy de minimis.”

Zaktualizowane Ogłoszenie naboru wniosków obowiązuje od 26.09.2023 r.

Nowy Regulamin (PDF 499 KB) obowiązujący od 26.09.2023 r.

Strona naboru

Poleć innym: