Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.03-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Termin, od którego można składać wnioski

27.09.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12.10.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”). 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się: Województwo Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów: kompleksowe wsparcie dotacyjne dla osób młodych bezrobotnych, realizowane przez WUP zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy co do formy i zasad świadczenia oraz w sposób i na zasadach określonych w Ustawie i odpowiednich aktach wykonawczych do Ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

134 184 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów (pdf),512,93 KB

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w zakresie Priorytetu 7 FEP 2021-2027 (pdf),216,44 KB

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu409,81 KB

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
tel. 17 743 28 70

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
tel. 17 850 92 00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82 

Do pobrania:

Regulamin wyboru projektów (pdf),512,93 KB

Załączniki do Regulaminu wyboru projektów (zip),1,51 MB

Poleć innym: