Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie niekonkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko
Działanie FEPK.02.04 Odnawialne źródła energii - IF

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Postępowanie prowadzone jest dla typu projektu: Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wraz z przyłączami do sieci oraz / lub inwestycje w magazyny energii działające na potrzeby danego źródła OZE, w zakresie wytwarzania: energii elektrycznej, energii cieplnej, wodoru niskoemisyjnego.

Celem postępowania jest wybór do dofinansowania projektu przyczyniającego się do realizacji celu szczegółowego 2(ii) „Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju” poprzez wsparcie –  w formie instrumentów finansowych – ostatecznych odbiorców, za pośrednictwem wybranych w tym celu podmiotów wdrażających fundusze szczegółowe (partnerów finansujących).

Kierunki wsparcia, rodzaje i parametry instrumentów finansowych powinny być zgodne ze „Strategią inwestycyjną dla instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego FEP 2021 – 2027”.

Kto może składać wniosek?

O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 10 listopada 2023 r. od godz. 9.00 do dnia 31 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wniosek o dofinansowanie składany jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: Aplikacja do składania wniosku WOD2021.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 29 lutego 2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

  1. Maksymalny (%) poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) wynosi 85%.
  2. Minimalny (%) wkład BGK w postaci środków krajowych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, udostępnionych BGK w celu zapewnienia krajowego współfinansowania w projekcie z przeznaczeniem na wsparcie MŚP wynosi 15%.
  3. Minimalny (%) wkład IZ FEP w postaci środków krajowych będących w dyspozycji IZ FEP, pochodzących ze środków zwróconych z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na wsparcie ostatecznych odbiorców innych niż MŚP wynosi 15%.
  4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
  5. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
  6. Minimalna wartość projektu – nie dotyczy.
  7. Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (PDF 352 KB)

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 06, 17 747 61 37, 17 747 61 10, 17 747 61 57, 17 747 61 63.

W sprawach dotyczących kwestii środowiskowych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 74331 64, 17 743 31 59, 17 743 32 17, 17 743 31 63, 17 743 31 56.

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 52, 17 747 61 39.

Poleć innym: