Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Komisja Europejska wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania i promocji projektów obowiązujących beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie?

Jako beneficjent musisz oznaczać działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Z wyjątkiem dokumentów, w których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

Jakie znaki graficzne należy umieścić?

Jeśli realizujesz projekt finansowany przez program FEP 2021-2027,  oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej: znak Funduszy Europejskich z dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej z dopiskiem Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

Znak Funduszy Europejskich

złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej

złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska

Znak Unii Europejskiej

złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”

Znak marki Podkarpackie

złożony z symbolu graficznego i napisu PODKARPACKIE przestrzeń otwarta

 

Do pobrania:

Liczba znaków w zestawieniu

Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech, łącznie ze znakiem FE, znakiem barw RP, znakiem UE i oficjalnym logo województwa. Nie dotyczy to tablic, plakatów, naklejek, których wzory nie mogą być zmieniane.

Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FE, barw RP, UE, znak marki Podkarpackie.

Jak oznaczać miejsce projektu?

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania. Jesteś zobowiązany do zamieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do:

 1. projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których łączny koszt przekracza 500 000 EUR,
 2. projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR.

W przypadku projektów innych niż te, o których mowa powyżej, jesteś zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.

Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się w miejscu dobrze widocznym.

Tablice informacyjne

Jak powinna wyglądać tablica informacyjna?

Tablica musi zawierać:

 • znak FE, znak UE oraz oficjalny znak marki województwa
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl.

Wzór tablicy dla programu regionalnego:

Wzór tablicy informacyjnej dla programu FEP 2021-2027

Do pobrania:

Wzór tablicy informacyjnej (zip),1,23 MB

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

UWAGA: Wzór tablic informacyjnych jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. Tworząc własne treści, należy stosować czcionkę Open Sans Medium.

Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną umieść w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.

Jeżeli realizujesz projekt, ale nie przewidujesz w nim prac budowlanych lub infrastrukturalnych, a planujesz inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

Powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio duża tak, aby była dobrze widoczna.

W przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z IZ lub IP.

Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?

Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?

Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 dostępnej na portalu https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Plakaty informujące o projekcie

Jak powinien wyglądać plakat?

Plakat musi zawierać:

 • znak FE, znak UE oraz oficjalny znak marki województwa,
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej,
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl

Wzór plakatu dla programu regionalnego:

Wzór plakatu informacyjnego dla programu FEP 2021-2027

Do pobrania:

Wzór plakatu informacyjnego (pdf),420.13 KB

UWAGA: Wzór plakatu jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach. Tworząc własne treści, należy stosować czcionkę Open Sans Medium.

Gdzie umieścić plakat?

Plakat umieść w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.

Kiedy  umieścić plakat i na jak długo?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione/powstałe w projekcie?

Jak powinna wyglądać naklejka?

Jako beneficjent jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych luz zakupionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

Naklejka musi zawierać:

 • zestawienie znaków: Funduszy Europejskich (znaku programu regionalnego), barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej. Naklejka może zwierać znak marki Podkarpackie tylko wtedy gdy pozostałe znaki nie tracą czytelności,
 • tekst "Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”. W przypadku projektów finansowanych w 100% ze środków UE tekst: "Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej”

Wzór naklejki:

 1. w projektach współfinansowanych ze środków UE

  Wzór naklejki   Wzór naklejki
 2. w projektach finansowanych ze środków UE

  Wzór naklejki   Wzór naklejki

Do pobrania:

Wzór naklejki (zip),1,74 MB

UWAGA: Wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków.

Naklejki należy umieścić na:

 1. sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny, urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy),
 2. środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
 3. aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych),
 4. środkach i pomocach dydaktycznych (np. tablicach, maszynach edukacyjnych), itp.

Nie należy umieszczać naklejek na przedmiotach codziennego użytku, których znaczenie ma charakter pomocniczy/dodatkowy w projekcie.

Jakie informacje musisz umieścić na stronie internetowej i w mediach społecznościowych?

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych, musisz tam zamieścić opis projektu, który zawiera:

 • informację o otrzymaniu dofinansowania z UE,
 • opis projektu, w tym opis jego celów i rezultatów,
 • zestawienie znaków: Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i oficjalne logo promocyjne województwa.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują zawsze w wariancie pełnokolorowym. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

Uwaga! Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej. Taką stronę musisz utrzymywać do końca okresu trwałości projektu.

Jakie informacje powinien zawierać opis projektu na stronie internetowej?

Opis projektu na Twojej stronie internetowej musi zawierać:

 1. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
 2. działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.)
 3. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 4. cel lub cele projektu,
 5. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów)
 6. wartość projektu (łączny koszt projektu),
 7. wysokość wkładu z Funduszy Europejskich.

Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu. Dodatkowo rekomendujemy zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac, jak również umieszczanie hasztagów: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

Przykładowy opis projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji dostępnego na portalu https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wydarzenia i działania informacyjno-promocyjne

Działania informacyjno-promocyjne w projektach o znaczeniu strategicznym

Jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne (wnoszący znaczący wkład w osiąganie celów programu, podlegający szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji) lub jego łączny koszt przekracza 10 mln euro , jesteś zobowiązany do zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, prezentację projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

Jesteś zobowiązany do angażowania przedstawicieli Komisji Europejskiej, by zapewnić europejski wymiar komunikacji m.in. poprzez zaproszenia przedstawicieli na otwarcie lub zakończenie projektu (np. eventy, konferencje, gale) uwzględnienie wystąpienia przedstawiciela w scenariuszu wydarzeń związanych z projektem, uwzględnienie cytatu z Komisji Europejskiej w prasie czy biuletynie.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucja Zarządzająca zapewni wsparcie beneficjentów w komunikacji projektów o znaczeniu strategicznym.m.in. poprzez dostarczanie danych wyjściowych do komunikatów prasowych, a mianowicie cytatów (zarówno z IZ, jak i KE), wskaże również istotne elementy do podkreślenia),

Jakich działań promocyjnych nie rekomendujemy?

Nie rekomendujemy produkcji i dystrybucji przedmiotów promocyjnych typu gadżety do promocji projektów (np. długopisów, notesów, kubków, urządzeń pamięci przenośnej typu pendrive, plecaków),

Wydatki na cele reprezentacyjne, których nie można jednoznacznie uznać za związane z promocją projektu, są niedozwolone.

Nie rekomendujemy również publikacji papierowych (np. druku albumów pamiątkowych, kalendarzy, folderów, ulotek), za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji, np. kosztów publikacji papierowych skierowanych do osób starszych.

Kontrola

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Jeśli nie dopełnisz obowiązków komunikacyjnych Instytucja Zarządzająca może wezwać Cię do podjęcia działań naprawczych. W przypadku braku ich wykonania, Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do pomniejszenia całkowitej kwoty dofinansowania do 3% tego dofinansowania, zgodnie z Wykazem pomniejszeń wartości dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FEP 2021-2027, dostępnym na stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów. 

Gdzie znajdziesz pomoc

Wszelkie pytania dotyczące obowiązków komunikacyjnych beneficjenta prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w Księdze Tożsamości wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 zamieszczonej na portalu  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Poleć innym: