Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Na podstawie art. 14kb pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. nr C(2022) 8692 zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Podkarpackiego w Polsce CCI 2021PL16FFPR009, program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 został przyjęty Uchwałą Nr 445/9205/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Program, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2022) 8692, tj. od dnia 5 grudnia 2022 r.

Ponadto, w związku z finalizacją procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 445/9205/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. przyjął:

 • Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
 • Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
 • Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Do pobrania:

 1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 20.12.2022 r. (pdf, 3.7 MB)
  1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - wersja dostępna cyfrowo (docx)1.9 MB
 2. Załącznik nr 1 do FEP 2021-2027 (pdf, 2.38 MB)
 3. Załącznik nr 2 do FEP 2021-2027 (pdf, 186.64 KB)
 4. Załącznik nr 3 do FEP 2021-2027 (pdf, 171.38 MB)
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (pdf,10.35 MB)
 6. Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) (pdf, 834.25 KB)
 7. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) (pdf, 742.66 KB)
Poleć innym: