Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 23 października 2023 r.

 1. Zgodnie z dokumentacja konkursową: w celu spełnienia specyficznego kryterium premiującego nr 7 Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazuje liczbę nauczycieli planowaną do objęcia wsparciem, wynoszącą nie mniej niż 50% ogółu zatrudnionych w danej szkole.
  W szkołach na terenach wiejskich często zdarza się tak, że jeden nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, które są objęte projektem. W tej sytuacji ma być liczony jako zatrudniony tylko w jednej szkole czy w kilku? Wykazanie go w "każdej szkole" spowoduje, że zostanie policzony podwójnie, a w szkoleniu weźmie udział jako jedna osoba (jeden PESEL). Czy kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli opiszemy tą sytuację we wniosku o dofinansowanie np.: "W szkole 1 jest zatrudnionych 25 nauczycieli, a w szkole 2 jest zatrudnionych 23 nauczycieli, z czego w obydwu szkołach zatrudnionych jest 4 tych samych nauczycieli, zatem ogólna liczna nauczycieli w szkołach objętych projektem to 44, szkoleniami zostanie objętych 24 z nich.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, pkt. 5.2 Informacje dotyczące realizacji projektu:

„W celu spełnienia specyficznego kryterium premiującego nr 7 Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazuje liczbę nauczycieli planowaną do objęcia wsparciem, wynoszącą nie mniej niż 50% ogółu zatrudnionych w danej szkole (stan zatrudnienia na dzień składania wniosku). W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do objęcia wsparciem zadeklarowanej we wniosku liczby nauczycieli, niezależnie od zmian stanu zatrudnienia.
Wartość docelowa wskaźnika „Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem” powinna stanowić minimum 50% nauczycieli wszystkich przedmiotów zatrudnionych w szkole/szkołach objętych wsparciem w projekcie bez względu na to czy są zatrudnieni na cały, czy na część etatu”.

 1. W kryterium II.2.5 W projekcie przewidziano formy wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa, jest zapis: Premiowane będą projekty zawierające wsparcie w obszarze bezpieczeństwa w sieci dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Czy wsparcie dotyczące cyberbezpieczeństwa musi być skierowane do wszystkich trzech grup? Czy kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli wsparcie zostanie zaplanowane tylko w ramach zajęć dla uczniów?

Aby uzyskać premię punktową wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa nie musi być skierowane do wszystkich grup odbiorców (nauczycieli, uczniów, rodziców). Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli wsparcie zostanie zaplanowane, np. tylko w ramach zajęć dla uczniów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z definicją kryterium punkty premiujące otrzyma projekt, w którym w każdej ze szkół objętych wsparciem przewidziano działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

 1. Zgodnie z podrozdziałem 3.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wkładem niepieniężnym nie może być wydatek uprzednio współfinansowany ze środków UE. Czy możemy jako wkład własny zaliczyć wynajem sal na zajęcia, skoro budynek szkoły był termomodernizowany?

Udostępnienie w działaniach projektowych sal będących własnością beneficjenta, w których dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR, nie będzie stanowiło podwójnego finansowania. Należy bowiem odróżnić rodzaj i charakter poszczególnych wydatków tj. roboty remontowo-budowlane oraz wynajmu sal/użytkowania ich na potrzeby projektu EFS.
Co do zasady udostępnienie sal do działań projektowych w ramach kosztów bezpośrednich projektu może stanowić wkład własny niepieniężny w projekcie, o ile spełnione są warunki Podrozdziału 3.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć (np. koszt energii, wody) w ramach realizowanego projektu w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowych z innego funduszu, w opinii Instytucji Organizującej Nabór nie narusza wymogu z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Podrozdział 3.3. („Wkład niepieniężny pkt 1 lit f „wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE”) i nie będzie stanowił podwójnego finansowania.
Innymi rodzajowo wydatkami są wydatki na koszty prac remontowych/budowlanych, a innymi wydatki za udostępnienie sal (koszt oszacowania eksploatacji sal, tj.: koszt energii elektrycznej, cieplnej, wody itp.) do prowadzenia zajęć. W przytoczonym przypadku nie będzie zachodziła sytuacja rozliczenia tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

 1. Czy w ramach ogłoszonego naboru można w projekcie zaplanować szkolenia i kursy prowadzące do nabywania kompetencji czy kwalifikacji, kurs kosmetyczny na uczennic liceum ogólnokształcącego, kurs prawa jazdy kat. B, itp.?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów wsparciem objęty może zostać m. in. następujący typ projektu/rodzaj działania:

Kompleksowe programy rozwojowe, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji m.in. poprzez:

 • przygotowanie założeń systemu nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:
  • współpracę z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły,
  • szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące m.in. do nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji.

Planując w projekcie szkolenia/kursy prowadzące do nabywania czy potwierdzania kompetencji i kwalifikacji należy uwzględnić wielopłaszczyznowy aspekt powyższego zagadnienia. Punktem wyjścia dla oceny możliwości uwzględnienia w projekcie szkoleń/kursów powinien być cel naboru, tj. poprawa jakości kształcenia ogólnego. Następnie należy wziąć pod uwagę specyficzne kryteria dostępu, których spełnienie jest obligatoryjne, tj.:

 • Wsparcie dla danej szkoły, jej kadry i uczniów jest realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby szkoły, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
 • Projekt powinien realizować kompleksowy program rozwojowy ukierunkowany na podniesienie jakości edukacji.

Projekt powinien być odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozie i stanowić próbę ich rozwiązania. Realizacja projektu powinna skutkować podniesieniem jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz wspierać zwłaszcza uczniów w niekorzystnej sytuacji. Dlatego Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły, która to diagnoza powinna zawierać rozeznanie we wszystkich aspektach problemowych dotyczących danej szkoły. Dopiero po rzetelnej analizie można planować działania, które zminimalizują bądź rozwiążą zdiagnozowane problemy.
Zdefiniowane w diagnozie i zaplanowane działania nie powinny wynikać z chęci i zainteresowań potencjalnych uczestników wsparcia, ale z sytuacji szkoły w kontekście jej otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wpisywania się w politykę edukacyjną regionu.
W związku z powyższym, istnieje możliwość realizacji szkoleń/kursów ale takich, które wynikają z diagnozy potrzeb szkoły i wpisują się w przygotowanie założeń systemu nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy. Planowane szkolenia powinny wpisywać się również w definicję kompleksowego programu rozwojowego szkoły. Program rozwojowy szkoły to program, który m. in.:

 • stanowi kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane, indywidualne potrzeby danej szkoły,
 • powinien w sposób możliwie jak najszerszy traktować istniejące potrzeby,
 • program rozwojowy zawarty we wniosku o dofinansowanie powinien stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby i skutkować kompleksowym, trwałym podniesieniem jakości świadczonych usług.

W związku z powyższym, w ramach naboru nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów kursu kosmetycznego bądź prawa jazdy kat. B. 
Należy również mieć na uwadze fakt, że Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu jest jednym z kryteriów oceny merytorycznej projektu, którego niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku.

Informacja z 29 września 2023 r.

 1. W związku z zapisami punktu 2.4.1. proszę o informację czy wsparciem w zakresie kształcenia ogólnego mogą zostać objęci uczniowie techników?

Dla naboru nr FEPK.07.12-IP.01-004/23 Szkolnictwo ogólne określone zostały kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów. Kryterium dostępu nr 1 brzmi „Wsparciem w projekcie mogą zostać objęte wyłącznie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w zakresie kształcenia ogólnego” natomiast definicja doprecyzowuje: „Projekt będzie obejmował wsparciem wyłącznie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe ogólne (ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące) z wyłączeniem szkół specjalnych.
Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe nie mogą być objęte wsparciem w ramach Działania 7.12, lecz w Działaniu 7.13”.
W związku z powyższym uczniowie techników nie mogą być odbiorcami wsparcia w ramach ogłoszonego naboru z Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne.

 1. W związku z zapisami: Wsparcie w zakresie cyfryzacji danej szkoły lub placówki poprzedzone jest samooceną wykonaną przez szkołę lub placówkę, jej kadrę i uczniów przy wykorzystaniu narzędzia SELFIE (https://education.ec.europa.eu/pl/selfie) proszę o informację czy, w przypadku realizacji zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania, diagnoza powinna zawierać odwołanie do samooceny przy wykorzystaniu wskazanego narzędzia?

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowi element wsparcia w zakresie cyfryzacji szkoły. Warunek wskazany w pytaniu został uregulowany w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 dlatego należy go spełnić poprzez dokonanie samooceny z wykorzystaniem narzędzia SELFIE.

 1. W związku z planowanym przygotowaniem wniosku, którego budżet nie przekracza kwoty 200 tyś euro (kwoty ryczałtowe), Instytucja Organizująca Nabór zakłada możliwość kalkulacji kosztów wynagrodzenia nauczycieli na kolejne lata w oparciu o istniejące stawki indeksowane wskaźnikami prognozowanymi na kolejne lata przez instytucje rządowe i/lub Narodowy Bank Polski i opublikowanymi na ich oficjalnych stronach?

Zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych zostały określone w art. 35a Karty Nauczyciela i powinny być zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Czy wnioskodawca może wnieść wkład własny m.in. w postaci wynajmu sal szkolnych do realizacji zajęć po cenach rynkowych (np. zgodnie z istniejącym w gminie/powiecie zarządzeniem/uchwałą dotyczącą tych stawek)? W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej proszę o informację czy informacja dotycząca zarządzenia/uchwały może/powinna zostać przedstawiona w części Opis wkładu rzeczowego.

Co do wyceny wkładu własnego należy zwrócić uwagę na zapisy Podrozdziału 3.3 Wkład niepieniężny Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.  Jednym z warunków kwalifikowalności wkładu własnego jest to, że jego wysokość nie przekracza stawek rynkowych. Każdorazowo w przypadku określania wysokości wnoszonego wkładu własnego należy zweryfikować, czy odpowiada on stawkom stosowanym powszechnie na danym obszarze, w szczególności, czy jest zgodny z cennikiem, który stosuje beneficjent w działalności pozaprojektowej. Informacja o planowanym wkładzie własnym i sposobie jego oszacowania powinna znaleźć odzwierciedlenie w treści wniosku o dofinansowanie, w polu Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników.
Podczas analizy możliwości uwzględnienia w budżecie projektu wkładu własnego niepieniężnego należy mieć na uwadze pozostałe warunki jego kwalifikowalności określone w podrozdz. 3.3 pkt 1 ww. wytycznych, m. in. wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE.   

 1. Czy w związku z faktem, iż Instytucja Organizująca Nabór w żadnym z załączników nie opublikowała Zestawienia maksymalnych cen rynkowych proszę o informację czy Wnioskodawca kalkulując ceny może posiłkować się/przywołać we wniosku o dofinansowanie równoważnymi dokumentami z innych trwających równolegle konkursów (dotyczy to w szczególności kosztów noclegu, posiłków, itp.)?

Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów znajdujących się w budżecie projektu. Szacując budżet projektu można posiłkować się cennikami/katalogami cen, które stanowią dokumentację w innych konkursach/naborach. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że każdy wydatek w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i bezpośrednio związany z celami projektu – co podlega ocenie w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie. 

 1. Narzędzie SELFIE – jaki procent uczniów szkoły i nauczycieli musi wypełnić ankietę? Czy te procenty dotyczą wszystkich uczniów, czy tylko tych, którzy się sprawnie posługują komputerem?

SELFIE to bezpłatne narzędzie, które ma pomóc szkołom w stosowaniu technologii cyfrowych wspierających proces nauczania, uczenia się i oceniania. SELFIE gromadzi anonimowo opinie uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej na temat sposobu korzystania z technologii w ich szkole. W przypadku wsparcia w zakresie cyfryzacji szkoły warunek dokonania samooceny został uregulowany w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Narzędzie SELFIE jest dostępne na stronie internetowej https://education.ec.europa.eu/pl/selfie. Po założeniu konta szkoły dostępne są materiały instruktażowe, w których określone zostały m. in. minimalne wskaźniki uczestnictwa. Po wykonaniu samooceny szkoła otrzymuje zindywidualizowany raport z wynikami. Wyniki należy wykorzystać do ustalenia w obrębie szkolnej społeczności planu działania, który będzie służył poprawie stosowania technologii cyfrowych w celu podwyższenia skuteczności uczenia się.

 1. Realizacja zadań przez własnych nauczycieli – jak ich zatrudnić?

W przypadku zorganizowania w publicznej szkole lub placówce zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 35a ustawy — Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły lub placówki może powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielowi na podstawie tej ustawy. Dotyczy to nauczycieli już zatrudnionych w tej szkole lub placówce (nie dochodzi wówczas do dodatkowego zatrudnienia nauczyciela, lecz nauczyciel prowadzi te zajęcia w ramach nawiązanego już stosunku pracy na podstawie ustawy — Karta Nauczyciela). Jednakże zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przydzielane są za zgodą nauczyciela. Zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela, tj. takiej jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Ważne jest to, że nauczyciel szkoły, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, nie może świadczyć na tej podstawie pracy w celu realizacji zajęć w projekcie EFS w okresie ferii letnich oraz ferii zimowych, gdyż wówczas zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przebywa na urlopie wypoczynkowym.
W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w publicznej szkole i placówce może być również zatrudniony nowy nauczyciel, tj. nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ma to szczególnie znaczenie, w przypadku gdy nauczyciele z danej szkoły nie mogą zaangażować się w realizację zajęć w ramach projektu. Kwestię tę reguluje art. 16 ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z którym warunkiem zatrudnienia takiego nauczyciela jest posiadanie przez niego kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz spełnianie warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy. Nauczyciela takiego zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Należy pamiętać również o zapisach Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Podrozdział 3.8. Personel projektu). Wydatki związane z zaangażowaniem zawodowym personelu projektu w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów (niezależnie od formy zaangażowania), nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Do ww. limitu wlicza się okres urlopu wypoczynkowego oraz czas niezdolności do pracy wskutek choroby, natomiast nie wlicza się innych nieobecności pracownika (np. urlop bezpłatny, rodzicielski i macierzyński).
W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela do 276 godzin miesięcznego łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas pracy nauczyciela, o którym mowa w ustawie – Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Czy w projekcie można sfinansować 5 letnie studia dla nauczycieli?

Z uwagi na wskazane w Regulaminie zalecenia dotyczące okresu realizacji projektów (ppkt 2.6.2 Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 r. - do dnia 31 sierpnia 2026 r. z zastrzeżeniem pkt. 2.6.4) nie będzie można wnioskować o dofinansowanie 5-letnich studiów dla nauczycieli.
W projekcie można sfinansować szkolenia/studia podyplomowe dla nauczycieli pod warunkiem ich ukończenia oraz uzyskania kwalifikacji/podniesienia kompetencji do 31 sierpnia 2026 r.

 1. Jeżeli wniosek składa organ prowadzący dla 5 szkół, to wymagane dwie obligatoryjne formy wsparcia mają być dla każdej szkoły, czy w całym projekcie?

Specyficzne kryterium dostępu nr 4 Projekt powinien realizować kompleksowy program rozwojowy ukierunkowany na podniesienie jakości edukacji należy interpretować w powiązaniu ze specyficznym kryterium dostępu nr 2 Wsparcie dla danej szkoły, jej kadry i uczniów jest realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby szkoły, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Projekt powinien być odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozie oraz powinien stanowić próbę ich rozwiązania poprzez opracowanie kompleksowego programu rozwojowego ukierunkowanego na podniesienie jakości edukacji. 
W związku z powyższym, niezależnie od tego, czy Wnioskodawcą będzie sam organ prowadzący (obejmujący wsparciem np. 5 szkół) czy szkoła sama złoży wniosek o dofinansowanie na podstawie upoważnienia organu prowadzącego (w formacie gmina x/szkoła x) wymagane dwie obligatoryjne formy wsparcia powinny być zaplanowane do realizacji w każdej szkole.

 1. Kryterium premiujące nr 7 W projekcie zostanie objętych wsparciem minimum 50% nauczycieli zatrudnionych w szkole – jaki wymiar godzinowy wsparcia zostanie uznany za wystarczający do spełnienia kryterium? Czy można objąć wsparciem nauczycieli np. tylko 2, a nie 50%?

Nie określono wymiaru godzinowego dla spełnienia kryterium premiującego. Zgodnie z definicją kryterium, premiowane będą projekty zakładające realizację form wsparcia zmierzających do podniesienia kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Jeśli w projekcie zostaną zaplanowane ww. rodzaje form wsparcia kryterium premiujące zostanie uznane za spełnione.
Można objąć wsparciem nauczycieli w liczbie mniejszej niż 50% nauczycieli zatrudnionych w danej szkole tylko w takim przypadku projekt nie uzyska punktów premiujących.

 1. Czy fakt nabycia kompetencji ma być weryfikowany w ramach następujących etapów i czy zapis w tej sprawie ma być ujęty we wniosku?
  1. ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektów) lub usługi (w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz zakresu tematycznego wsparcia, który będzie poddany ocenie,
  2. ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie/usłudze standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań (wraz z informacjami o kryteriach i metodach weryfikacji tych efektów). Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/przeprowadzającą nabór projektów,
  3. ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji (np. walidacja jest prowadzona przez zewnętrzny podmiot w stosunku do instytucji szkoleniowej lub w jednej instytucji szkoleniowej proces walidacji jest prowadzony przez inną osobę aniżeli proces kształcenia),
  4. ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

Z definicji wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby)” wynika, że fakt nabycia kompetencji ma być weryfikowany w ramach ww. czterech etapów. Jeżeli w projekcie planowane są działania związane z nabywaniem kompetencji to informacja o ich nabyciu zgodnie z ww. czterema etapami powinna znaleźć się we wniosku.

 1. Czy w ramach projektu dopuszcza się możliwość sfinansowania kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń na potrzeby doposażenia/wyposażenia pracowni w brakujący sprzęt m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania?

ION dopuszcza możliwość sfinansowania w ramach projektu kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania.

 1. W budżecie projektu dany koszt należy dopasować do Kategorii kosztu wybieranej z listy rozwijanej. Na liście są np. usługi zewnętrzne, wsparcie finansowe udzielane grantobiorcom i uczestnikom, koszty wsparcia uczestników projektu itp. (są one wyszczególnione w instrukcji wypełniania wniosku). Na podstawie jakiego dokumentu należy klasyfikować czy coś jest usługą zewnętrzną albo co to jest wsparcie finansowe udzielane uczestnikom, albo co to są koszty wsparcia uczestników? Jaki dokument podaje definicje użytych we wniosku w budżecie kategorii wydatków?

Nie ma dokumentu, który określa definicje kosztów możliwych do wyboru w systemie SOWA. Nazwy kosztów wybierane są z listy rozwijanej i powinny być dopasowane do charakteru planowanego kosztu, np. jeśli dany koszt dotyczy zajęć dla uczniów/szkoleń dla nauczycieli wówczas należy wskazać „koszty wsparcia uczestników projektu”.

 1. Co do zasady dla uzasadnienia każdego wydatku dedykowana jest 1 pozycja uzasadnienia. Czy można użyć jakiegoś pola do napisania dalszego ciągu uzasadnienia – w razie niewystarczającej ilości znaków?

Jeśli liczba znaków w danym polu okaże się niewystarczająca można skorzystać z innego pola. ION zaleca aby w uzasadnieniu wydatków wskazywać numer pozycji budżetowej, której dane uzasadnienie dotyczy. Takie działanie usprawni proces oceny wniosku. 

 1. Wizyty studyjne – czy jest możliwość wyjazdów np. do Centrum Łukasiewicza dla uczniów?

Typy projektów/rodzaje działań możliwe do realizacji w ramach naboru to m. in. wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli. Zasadność realizacji takiego przedsięwzięcia powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w diagnozie potrzeb szkoły. Celem przewidzianym do osiągnięcia w ramach naboru jest poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt powinien zawierać kompleksowy program rozwojowy szkoły, ukierunkowany na podniesienie jakości edukacji w danej szkole. Należy mieć również na uwadze fakt, że każdy wydatek w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i bezpośrednio związany z celami projektu – co każdorazowo podlega ocenie w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie.
Należy odróżnić pojęcie wizyty studyjnej od wyjazdów do ośrodków popularyzujących naukę. Wyjazd do Centrum Łukasiewicza nie mieści się w definicji wizyty studyjnej.

 1. Czy można wyposażyć w ramach projektu sale sportowe?

W ramach projektu nie ma możliwości wyposażenia sal sportowych.

 1. Czy dopuszczalne jest organizowanie dla uczniów szkoleń wyjazdowych?

ION dopuszcza możliwość zorganizowania dla uczniów szkoleń wyjazdowych, niemniej jednak należy pamiętać o spełnieniu warunku określonego w specyficznym kryterium dostępu nr 2, tj. „Wsparcie dla danej szkoły, jej kadry i uczniów jest realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby szkoły, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Zasadność realizacji takiego przedsięwzięcia będzie podlegać ocenie w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie.  

 1. Co oznacza, że organ prowadzący obejmie projektem np. 3 szkoły?

Organ prowadzący szkoły może złożyć jeden wspólny wniosek obejmujący swoim zakresem np. 3 podlegające pod niego szkoły. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nr FEPK.07.12-IP.01-004/23 pkt. 1.4.1 w ramach naboru maksymalna liczba projektów złożonych przez podmiot jako Wnioskodawca i/lub Partner wynosi 1 (jeden).

 1. W sytuacji, gdy organ prowadzący składa wniosek o dofinansowanie dla szkół sportowych, czy w jednym projekcie może objąć wsparciem szkołę podstawową i ponadpodstawową?

TAK, organ prowadzący składa jeden wniosek dla zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Zgodnie z pkt. 2.4.1 Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.12-IP.01-004/23 podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku (wnioskodawcą) może być organ prowadzący szkołę ogólną lub zespół szkół kształcący w zakresie szkolnictwa ogólnego.

 1. Czy opinia Rady Pedagogicznej na temat diagnozy jest obligatoryjna?

Nie, opinia Rady Pedagogicznej na temat diagnozy nie jest obligatoryjna. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów zaleca się, aby z diagnozą (przed jej zatwierdzeniem przez organ prowadzący) została zapoznana Rada Pedagogiczna i wyraziła o niej pozytywną opinię.

 1. W ilu projektach może uczestniczyć jako partner ten sam podmiot? Jakie będą konsekwencje udziału tego samego partnera – np. organizacji pozarządowej – w kilku projektach?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nr FEPK.07.12-IP.01-004/23 pkt. 1.4.1 Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym w ramach naboru maksymalna liczba projektów złożonych przez podmiot jako Wnioskodawca i/lub Partner wynosi 1 (jeden).
Zatem, w sytuacji gdy ten sam podmiot jako partner wystąpi w kilku projektach, wszystkie projekty z tym partnerem nie spełnią merytorycznego kryterium dopuszczającego nr 3 pn. Dopuszczalna liczba wniosków o dofinansowanie.
W przypadku ww. kryterium ION nie dopuszcza oceny logicznej „DO POPRAWY”, zatem wnioski jednoznacznie nie spełnią danego kryterium i ION przyzna negatywną ocenę, co będzie skutkowało odrzuceniem wniosków.

 1. Kryterium premiujące nr 3 pn. Preferowane będą projekty wykorzystujące w ramach wsparcia zasoby dostępne na ZPE lub projekty wdrażające modele wypracowane w ramach PO WER, w szczególności: rozwiązania wypracowane w ramach konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, model „Szkoły ćwiczeń”, rozwiązania wypracowane w ramach konkursu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – czy muszą być spełnione wszystkie 3 warunki, czy wystarczy 1?

W celu spełnienia powyższego kryterium i otrzymania punktów premiujących nie ma konieczności spełnienia wszystkich trzech założeń łącznie. Do uzyskania punktów premiujących wystarczy, że projekt będzie zakładał wdrożenie np. tylko modelu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”.

 1. Wskaźniki produktu i rezultatu – czy należy wybierać wszystkie zamieszczone w Regulaminie?

Wskaźniki są głównym narzędziem służącym monitorowaniu postępu realizacji założonych działań i celów projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki wskazane w tabeli „Wskaźniki obligatoryjne produktu i rezultatu”, które są adekwatne do planowanego w projekcie zakresu wsparcia i grupy docelowej. Czyli np. jeśli planujemy w projekcie szkolenia, kursy czy studia podyplomowe dla nauczycieli to powinniśmy we wniosku o dofinansowanie umieścić wskaźnik „ Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem” jako wskaźnik produktu oraz „ Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu” jako wskaźnik rezultatu.
Należy zatem dokładanie zapoznać się z zapisami pkt. 2.5 Regulaminu naboru dot. wymaganych wskaźników, aby móc właściwie dobrać wskaźniki do zakresu planowanego wsparcia.

 1. Czy można ująć w kosztach projektu zatrudnienie koordynatora?

Zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia wpisują się w katalog kosztów pośrednich. Zatem koszt zatrudnienia koordynatora projektu jest kwalifikowalny i można pokryć go z wydatków przeznaczonych na koszty pośrednie.

Poleć innym: