Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 31 sierpnia 2023 r.

 1. Pytanie dotyczy kryterium premiującego nr 1: Preferowane będą projekty, w ramach których przewidziano wsparcie skierowane do podmiotów (przedsiębiorstw i pracodawców oraz ich pracowników) posiadających siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Przeworska oraz obszarze objętym: Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programu dla Rozwoju Roztocza, Inicjatywą Czwórmiasto.
  Czy aby spełnić powyższe kryterium premiujące wystarczające będzie preferowanie na etapie rekrutacji podmiotów z w/w obszarów czy musimy założyć, że wszystkie podmioty biorące udział w projekcie muszą być z w/w obszarów.

Aby spełnić ww. kryterium premiujące wystarczające będzie preferowanie na etapie rekrutacji podmiotów z ww. obszarów. Nie jest wymagane aby  wszystkie podmioty biorące udział w projekcie były z ww. obszarów.

 1. Proszę o doprecyzowanie kwestii korzystania z BUR w przypadku wsparcia w ramach niniejszego naboru?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 wsparcie rozwoju umiejętności/kompetencji lub prowadzące do nabycia kwalifikacji pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników, w przypadku CS d), realizowane jest w ramach PSF za pośrednictwem BUR.  Wytyczne wskazują jednak na wyjątek i odstępstwo od powyższych zapisów jeżeli zapisy Regionalnego Programu mówią inaczej. W FEP 2021-2027 w ramach celu szczegółowego CS d)  wymienione zostały następujące rodzaje działań tj.: Aktywizacja zdrowotna pracowników, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców, Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr, z których to ostatni realizowany jest w ramach PSF. W związku z powyższym, założone w ramach działania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców formy wsparcia wyłączone są zasadniczo spod PSF, niemniej możliwe jest korzystanie z usług rozwojowych dostępnych w BUR. Należy mieć jednak na uwadze, że rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników oraz przedsiębiorców zgodne z ich zidentyfikowanymi potrzebami jest przede wszystkim wspierany w Działaniu 7.9 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

 1. W związku z ogłoszonym naborem nr FEPK.07.08-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
  Dotyczy: 2.2 Typy projektów 22.1, d) Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektów: organizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników.
  Czy powyższa forma wsparcia może być organizowana jako konkretne szkolenie, warsztat, konferencję dla pracowników firm bez umowy z przedsiębiorcą uczestniczącym w projekcie (dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu, warsztacie, konferencji w/w osób to lista obecności, zgłoszenie elektroniczne – w tym przypadku uczestnicy nie otrzymują pomocy de minimis)?

Należy pamiętać, że działania o charakterze świadomościowym (działania promocyjne i komunikacyjne) będą możliwe do sfinansowania jedynie, jeśli będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o innym charakterze w ramach tego projektu. Zatem nie zakładamy możliwości realizacji jedynie konferencji w ramach projektu. Odnośnie wsparcia pracowników bez umowy z przedsiębiorstwem, takie wsparcie musiałoby być należycie uzasadnione i wynikać z diagnozy. Zasadniczo, określone w konkursie możliwe formy wsparcia są powiązane ze wsparciem pracodawców w rozwiązywaniu problemów związanych z powyżej wymienioną tematyką, natomiast jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba skierowania wsparcia w oderwaniu od pracodawcy, powinno to wyraźnie wynikać z wniosku i być poparte rzetelną diagnozą. Należy pamiętać, iż zasadność realizacji działań ujętych we wniosku będzie każdorazowo podlegała ocenie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Czy organizacja przez Wnioskodawcę w ramach projektu działań promocyjnych i komunikacyjnych tj. warsztatów, szkoleń, konferencji  z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników może być organizowana również dla firm i ich pracowników, którzy nie korzystają z innych form wsparcia w ramach uczestniczenia w projekcie?

Tak.
Specyficzne kryterium dostępu jedynie wymaga, aby projekt zakładał minimum dwa rodzaje działań wybrane spośród możliwych pięciu, pracownicy firmy nie muszą korzystać z innych form wsparcia.

Czy w ramach w/w formy wsparcia można zakwalifikować koszt cateringu?

Koszty cateringu nie są stanowią kosztu niekwalifikowalnego, o ile jest to koszt racjonalny i uzasadniony.

 1. Czy w ramach naboru możliwe jest skierowanie wsparcia do podmiotów administracji publicznej?

Jeżeli dany podmiot spełnia definicję pracodawcy wówczas może być objęty wsparciem w projekcie, czyli stanowić grupę docelową. Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość udzielenia danemu podmiotowi pomocy de minimis.

 1. Gdzie we wniosku o dofinansowanie należy umieścić informację o dokumentach potwierdzających osiągnięcie wskaźników do rozliczenia kwot ryczałtowych?

Powyższą informację należy umieścić w uzasadnieniu wydatków bądź w ramach innych pól we wniosku, w tym w ramach dodatkowych modułów, które zostały wygenerowane dla niniejszego naboru. Informacje w zakresie dokumentów do rozliczenia kwoty ryczałtowej mogą być również przedmiotem negocjacji, w przypadku gdy zapisy wniosku o dofinansowanie okażą się niewystarczające.

 1. Proszę o odpowiedź w następującej kwestii : czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty rekrutacji uczestników (osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa) do projektu ?

Koszt rekrutacji należy co do zasady uznać za koszt pośredni. Koszty personelu bezpośrednio angażowanego w zarządzanie projektem np. Specjalisty ds. rekrutacji, Koordynatora, Kierownika projektu stanowią koszt pośredni w projekcie. Ponadto, do katalogu kosztów pośrednich należy zaliczyć koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.). Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich. Niemniej, IP dopuszcza możliwość rozliczenia kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu w przypadku konieczności podjęcia przez beneficjenta aktywnych działań merytorycznych, niezbędnych dla pozyskania uczestników tj. gdy rekrutacja wymaga merytorycznej oceny dokumentów składanych przez uczestnika/przeprowadzenia wstępnej weryfikacji podmiotu, który ma przystąpić do projektu, np. składanych formularzy w przypadku weryfikacji statusu MŚP, pomocy de minimis / weryfikacji istniejącej w danym podmiocie diagnozy potrzeb rozwojowych.
Beneficjent na etapie aplikowania o środki dofinansowania projektu powinien uzasadnić we wniosku o dofinansowanie kwalifikowalność poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu.
W odniesieniu do zadanego pytania, należy zwrócić uwagę, że uczestnikami projektu są pracownicy (osoby fizyczne) i pracodawcy/przedsiębiorcy z terenu województwa podkarpackiego.

 1. Czy istnieje możliwość realizacji projektu partnerskiego, w którym wiceprezesem Partnera Wiodącego i prezesem Partnera jest ta sama osoba?

Istnieje możliwość realizacji projektu partnerskiego przez wskazane podmioty pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących realizacji projektów partnerskich, o których mowa w części 2.7 Regulaminu konkursu oraz ustawie wdrożeniowej.  

 1. Czy  podmioty  nie zatrudniające pracowników mogą skorzystać ze wsparcia w ramach działania FEPK.07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców?

Tak, osoby prowadzące działalność na własny rachunek uwzględniane są w kategorii mikroprzedsiębiorstw i mogą skorzystać ze wsparcia, które jest uzasadnione i wynika z potrzeb takiego podmiotu.

 1. Czy wsparciem mogą być objęte duże przedsiębiorstwa oraz podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej np. Stowarzyszenia (nie wpisane do rejestru przedsiębiorców)? 

Tak. Wśród grupy docelowej w ramach naboru znajdują się m.in. pracodawcy z województwa podkarpackiego, pracownicy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Należy jednak zwrócić uwagę, czy w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rozumianą jako wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku, istnieje możliwość udzielenia pomocy de minimis.

 1. Czy wsparciem mogą być objęte osoby nieoddelegowane przez firmę (np. osoby bezrobotne lub niezatrudnione)?

Osoby bezrobotne i osoby niezatrudnione nie są wspierane w Działaniu, którego dotyczy nabór.

 1. Czy osoby pracujące będą musiały być oddelegowane przez przedsiębiorcę do udziału w projekcie czy też mogą się samodzielnie zgłaszać np. na szkolenie w ramach projektu?

Zasadniczo, określone w konkursie możliwe formy wsparcia są powiązane ze wsparciem pracodawców w rozwiązywaniu problemów związanych z tematyką konkursu, natomiast jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba skierowania wsparcia w oderwaniu od pracodawcy, powinno to wyraźnie wynikać z wniosku i być poparte rzetelną diagnozą. W szczególności może to mieć miejsce w przypadku wsparcia w formie organizacji działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń z zakresu niedyskryminacji. Wówczas pracownik (osoba fizyczna) nie będzie uwzględniana we wskaźnikach dotyczących podmiotów, lecz we wskaźnikach odnoszących się do osób. Należy pamiętać, iż zasadność realizacji działań ujętych we wniosku będzie każdorazowo podlegała ocenie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 1. Jak należy rozumieć specyficzne kryterium dostępu nr 1 Projekt zakłada minimum dwa rodzaje działań dla pracowników i pracodawców wybrane spośród 5…, czy utworzenie miejsc office sharing będzie już traktowane jako jedno działanie, czy należy założyć wsparcie zdefiniowane w całym punkcie c, które zawiera również tworzenie elastycznych ścieżek kariery.

Założenie we wniosku wsparcia w formie tworzenia miejsc office sharing traktowane jest jako jedno działanie, do którego należy jeszcze dobrać minimum jedno z punktów a-b, d-e.

 1. Jaki zakres interwencji należy wybrać we wniosku o dofinansowanie?

Właściwy zakres interwencji to 142- Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszania segregacji na rynku pracy ze względu na płeć.

 1. W przypadku, gdy we wniosku nie planujemy wsparcia w formie tworzenia miejsc office sharing, czy nie musimy ujmować wskaźników związanych z office sharing?

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki wskazane w tabeli „Wskaźniki obligatoryjne produktu i rezultatu”, które są adekwatne do planowanego w projekcie zakresu wsparcia i grupy docelowej, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że:

 • wskaźniki wspólne produktu monitorujących cechy wrażliwe należy wybierać i monitorować we wszystkich projektach, w których będą występować uczestnicy projektów;
 • wskaźnik Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, ­należy wybrać każdorazowo na etapie planowania wniosku o dofinasowanie z wartością docelową „0”, a na etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność należy odnotowywać jego faktyczną realizację.
 1. Czy w jednym projekcie można założyć wsparcie dla własnych pracowników i szkolenia dla innych przedsiębiorstw?

Można w jednym wniosku założyć szkolenia dla własnych pracowników i dla pracowników innych przedsiębiorstw. W takim przypadku należy wsparcie ująć w odrębnych zadaniach, jak również w sposób przejrzysty należy przedstawić wydatki w podziale na pomoc otrzymaną i pomoc udzielaną.

 1. Na podstawie zapisów regulaminu, wnioskujemy, iż w sytuacji, gdy w ramach projektu wydatki nie są objęte pomocą de minimis ani cross-financingiem i wszystkie wskaźniki zostaną osiągnięte do pół roku po zakończeniu realizacji projektu,  wówczas nie obowiązuje nas trwałość projektu do 2 lat po zakończeniu realizacji projektu (oprócz wysyłania obowiązkowych Sprawozdań z aktualizacją wskaźnika). Czy nasza interpretacja zapisów regulaminu jest poprawna?

Na podstawie zapisów regulaminu, wnioskujemy, iż w przypadku nieodpłatnego korzystania z office sharing przez osoby (pracowników różnych firm, które dotychczas pracowały zdalnie z domu) i które zgłaszają się z własnej woli, chcąc na przykład w ramach pracy zdalnej wynająć nieodpłatnie biurko w ramach projektu, nie zachodzą przesłanki pomocy de minimis. Czy nasza interpretacja zapisów regulaminu jest poprawna? 

W rozumieniu zapisów regulaminu, wynagrodzenie personelu zatrudnionego do obsługi beneficjenów ostatecznych (osoby fizyczne korzystające z sharing office)  (np. koordynator recepcji, konserwator, osoba sprzątająca) będzie wydatkiem kwalifikowalnym nie objętym pomocą de minimis. Czy nasza interpretacja zapisów regulaminu jest poprawna? 

Na podstawie powyższych pytań nie znając szczegółowych założeń całego projektu nie można na nie jednoznacznie odpowiedzieć.
Niemniej wyjaśniamy, że:
Specyficzne kryterium dostępu ma na celu zapewnienie wykorzystywania utworzonych miejsc po zakończeniu okresu realizacji projektu przez 2 lata po zakończeniu projektu. W tym celu Wnioskodawca zobligowany jest do ujęcia we wniosku wskaźników służących do weryfikacji spełnienia specyficznego kryterium dostępu nr 2, których to wartości monitorowane mają być w okresie realizacji projektu i 2 lata od zakończenia niezależnie, czy w ramach projektu założono wydatki związane z cross-financingiem czy nie.
Należy pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w przypadku uwzględnienia we wniosku wydatków ponoszonych jako cross-financing „trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta”.
Oznaczanie poszczególnych wydatków w ramach projektu pomocą de minimis zależy od przedstawionych przez Beneficjenta założeń co do funkcjonowania tych miejsc w okresie realizacji i po zakończeniu projektu. Beneficjent takie założenia powinien przedstawić we wniosku o dofinansowanie, a na etapie realizacji jest zobowiązany do przygotowania Regulaminu korzystania z miejsc, który powinien być przesłany do IP.
Po stronie Beneficjenta leży zarówno analiza przesłanek występowania pomocy de minimis, jak i wykazanie przekazania korzyści (otrzymanego dofinansowania) na inne podmioty (ostatecznych odbiorców). Ocena w tym zakresie polega na indywidualnej analizie każdego przypadku na podstawie uzasadnienia zawartego we wniosku. Kwestia badania występowania pomocy państwa jest indywidualna i każdorazowo interpretowana w odniesieniu do konkretnego projektu.
W sytuacji pracowników zgłaszających się z własnej inicjatywy do skorzystania z miejsc office sharing nie będzie występować pomoc de minimis, lecz należy mieć na względzie korzystanie z tych miejsc na równych zasadach jak inni pracownicy/ podmioty.
Wynagrodzenie personelu zatrudnionego do obsługi osób korzystających z miejsc office sharing co do zasady nie będzie objęte pomocą de minimis.
Mając na uwadze celowość tworzenia miejsc office sharing ze środków EFS+ i niekomercyjny ich charakter, miejsca te powinny funkcjonować na takich samych zasadach zarówno w okresie realizacji projektu jak również w okresie wymaganej trwałości.

 1. W regulaminie 7.8 jest taki zapis:
  8.4.Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie projektu (w polu Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis) sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną i/lub de minimis, w zależności od typu pomocy oraz podmiotu na rzecz, którego zostanie udzielona pomoc.
  2.8.5. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest równocześnie podmiotem udzielającym pomocy publicznej oraz odbiorcą pomocy wówczas powinien dokonać stosownego wyliczenia wartości pomocy publicznej/ i/lub pomocy de minimis, w podziale na pomoc otrzymaną i pomoc udzielaną.
  Czy to oznacza że powinniśmy podać konkretnie w jakiej kwocie będziemy udzielać każdemu przedsiębiorstwu pomocy de minimis? Czy należy podać sposób wyliczenia pomocy de minimis? 

Przytoczone zapisy stanowią ogólne i uniwersalne zapisy w zakresie pomocy publicznej/pomocy de minimis. W ramach niniejszego naboru wsparcie jest udzielane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. W sytuacji gdy Wnioskodawca przykładowo zakłada przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów zewnętrznych, we wniosku ujęte są koszty szkoleń i wydatki te będą stanowić pomoc de minimis dla korzystających ze wsparcia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na moment składania wniosku nie będą Państwo wiedzieć ile osób od danego przedsiębiorcy weźmie udział w szkoleniu, dlatego też Wnioskodawca nie będzie mógł wskazać wielkości udzielonej pomocy de minimis każdemu przedsiębiorstwu.  Wnioskodawca może wyliczyć koszt pomocy na pracownika, lecz finalnie koszt ten również może się różnić w przypadku gdy wydatki te ulegną zmianie. W związku z powyższym z wniosku powinno wynikać, które koszty są objęte pomocą de minimis, a w uzasadnieniu należy przedstawić sposób wyliczenia szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą de minimis dla przedsiębiorców.

 1. Czy można dopłacać do wynagrodzeń kobiet w celu niwelowania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami?

W ramach działań możliwe jest wsparcie przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów związanych z segregacją płci i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Dopłata do wynagrodzeń w trakcie realizacji projektu nie rozwiązuje problemu, nie jest to działanie długotrwałe i systemowe i nie może być sfinansowane w ramach projektu. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ma swoje przyczyny m.in. większy udział pracowniczek w zawodach źle opłacanych, brak transparentności wynagrodzeń, stereotypowe przekonania dotyczące aktywności zawodowej kobiet, gorszy dostęp do wyższych stanowisk. Działania w projekcie powinny odpowiadać na zidentyfikowane przyczyny problemu. W ramach wsparcia możliwe jest m.in. wprowadzanie rozwiązań, narzędzi służących monitorowaniu różnic w wynagrodzeniach, premiach, dodatkach przyznawanych kobietom i mężczyznom, wprowadzanie nowoczesnych, nieszablonowych rozwiązań zwalczania luki płacowej.

19.  Czy istnieje różnica w ujmowaniu wydatków objętych pomocą de minimis otrzymaną przez Beneficjenta i pomocą udzielaną przez Beneficjenta poszczególnym przedsiębiorcom ?

Zarówno w sytuacji gdy Beneficjent jest odbiorcą pomocy de minimis jak również podmiotem udzielającym pomoc de minimis podmiotom trzecim, należy wydatki oznaczać w budżecie w ramach limitu pomocy de minimis.  Ponadto, w części wniosku „Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis” należy dokonać stosownego wyliczania wartości pomocy de minimis, w podziale na pomoc otrzymaną i pomoc udzielaną. Należy również umieścić informacje dotyczące spełnienia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy wynikających z przepisów dotyczących pomocy de minimis. Dla przejrzystości wydatki te należy ujmować w odrębnych zadaniach.

 1. Czy chcąc realizować projekt w typie 2 b) i e), muszę podłączyć do wniosku załączniki nr 17 i 18 dot. pomocy de minimis?

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w projektach, w których pomoc de minimis jest udzielania Wnioskodawcy przez Instytucję Pośredniczącą (nie dotyczy projektów, w których Beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy), wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć Załączniki 17 i 18.

 1. Proszę o informację czy w ramach projektu wkład własny może zostać wniesiony w postaci wynagrodzeń pracowników biorących udział w warsztatach. Warsztaty są zaplanowane w godzinach pracy.

Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym to Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego.
Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. Wkład własny może pochodzić z różnych źródeł, w tym np. od uczestników projektu.
W przypadku szkoleń dla pracodawców wkład własny może być wniesiony w formie kosztów wynagrodzenia pracownika skierowanego na szkolenie; dopuszczalne jest bowiem uznanie jako wkładu własnego wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu. Koszty te będą kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione zgodnie z przepisami krajowymi, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Forma w jakiej będzie wnoszony wkład własny do projektu każdorazowo zależy od Wnioskodawcy, przy czym należy pamiętać, iż każdy wydatek podlega ocenie w zakresie kwalifikowalności, zasadności, racjonalności i efektywności.

Informacja z 18 sierpnia 2023r.

 1. Czy w niniejszym konkursie jest możliwe korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w obszarze adaptacyjności, wsparcie rozwoju umiejętności/kompetencji lub prowadzące do nabycia kwalifikacji pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników realizowane jest co do zasady w ramach PSF za pośrednictwem BUR.
Niemniej, w odniesieniu do przedmiotowego naboru, w którym opracowanie strategii, związanej z elastycznymi formami zatrudnienia, zwalczania dyskryminacji, zarządzania wiekiem, niejednokrotnie może wykraczać poza ofertę standardowych usług rozwojowych, które są powszechnie oferowane w BUR, ponieważ ich opracowanie będzie zindywidualizowane dla potrzeb danej firmy, zależne od wielkości pracodawcy, konkretnej grupy pracowników i kadry zarządzającej, stopnia skomplikowania struktury organizacyjnej, profilu działalności, zróżnicowania oferowanych towarów i usług. Mając na uwadze te czynniki, można założyć ewentualne odstępstwo od skorzystania z usługi oferowanej w BUR. Należy jednak pamiętać, iż podstawą oceny prawidłowości tego kroku będą zapisy wniosku o dofinansowanie zgodne z treścią Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

 1. Planujemy udział w konkursie: 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców.
  Zgodnie z dokumentacją konkursową planowane są następujące typy wsparcia:
 1. wsparcie przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów związanych z segregacją płci i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn,
 2. wsparcie pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników, z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów przywódczych kobiet,
 3. tworzenie elastycznych ścieżek kariery, miejsc office sharing, ze szczególnymi preferencjami dla kobiet, osób młodych i starszych, z możliwością zaangażowania w tych obszarach organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów lokalnych,
 4. organizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników,
 5. wsparcie związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy

W związku z powyższym naszym pomysłem na realizacje projektu jest stworzenie strategii zarządzania wiekiem, kompetencjami pracowników i wsparcia kobiet  w przedsiębiorstwach i wsparcie pracodawców w tym zakresie.
W strategiach uwzględnione będzie finansowanie w ramach projektu np. :

 • szkoleń w tym związanych z rozwojem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia kobiet w rozwoju kompetencji menedżerskich
 • szkoleń/warsztatów dotyczących kompetencji wpierających akceptację i rozwijanie różnorodności w szczególności komunikacji, pracy w różnorodnym zespole, przekazywania informacji zwrotnej itp. Zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami
 • zakup sprzętu dla pracodawców ułatwiających pracę pracownikom np. związaną z ograniczeniami wynikającymi ze wieku, płci, łączenia życia zawodowego i rodzinnego : sprzętu mającego wpływ na ergonomię pracy, rozwiązań technicznych do pracy zdalnej
 • dostosowanie miejsca pracy do potrzeb np. osób z niepełnosprawnościami
 • miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscu pracy.
 • zagranicznej wizyty studyjnej przedstawicieli pracodawców.

W odpowiedzi na przedstawiony zarys koncepcji projektu potwierdzamy, że możliwe do założenia w formach wsparcia w niniejszym naborze jest Stworzenie strategii zarządzania wiekiem, kompetencjami pracowników i wsparcia kobiet  w przedsiębiorstwach i wsparcie pracodawców w tym zakresie, w tym sfinansowanie w ramach projektu:

 • szkoleń w tym związanych z rozwojem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia kobiet w rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • szkoleń/warsztatów dotyczących kompetencji wpierających akceptację i rozwijanie różnorodności w szczególności komunikacji, pracy w różnorodnym zespole, przekazywania informacji zwrotnej itp. zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami
 • zakup sprzętu dla pracodawców ułatwiających pracę pracownikom np. związaną
  z ograniczeniami wynikającymi ze wieku, płci, łączenia życia zawodowego i rodzinnego : sprzętu mającego wpływ na ergonomię pracy,
 • dostosowanie miejsca pracy do potrzeb np. osób z niepełnosprawnościami
 • miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscu pracy.
 • zagranicznej wizyty studyjnej przedstawicieli pracodawców, o ile wsparcie w powyższym zakresie zostanie we wniosku odpowiednio uzasadnione i powiązane z poszczególnymi typami operacji, możliwymi do realizacji w tym np. w zakresie tworzenia elastycznych ścieżek kariery.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że wsparcie rozwoju umiejętności/kompetencji lub prowadzące do nabycia kwalifikacji pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników realizowane musi być za pośrednictwem BUR.
W odniesieniu do planowanej wizyty studyjnej należy mieć na uwadze ścisłe jej powiązanie z celem głównym projektu. 
Zwracamy  także uwagę, że wsparcie w formie rozwiązań technicznych uprawniających do pracy zdalnej jest możliwe do realizacji również w ramach Działania 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców, w ramach  typu projektu nr 1, w którym ujęte zostanie, zgodnie z programem regionalnym FEP 2021-2027 wsparcie wszystkich pracodawców i pracowników we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, a do którego nabór wniosków zostanie ogłoszony w przyszłym roku.
Przy  jednoczesnym założeniu braku podwójnego finansowania z działaniami wdrażanych z poziomu centralnego (zarówno ze środków EFS+, jak i źródeł krajowych) w tym wdrażanymi w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna).
Należy również wskazać, że projekt będzie podlegał całościowej ocenie podczas oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów.

 1. Jak rozumieją Państwo kryterium „Premiowanie będą projekty które będą zakładały współpracy ponadnarodową, w tym również wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych.”, a dokładnie współpracę ponadnarodową? Czy współpraca ponadnarodowa ma być rozumiana jako realizacja projektu partnerskiego, czyli partnerstwo ma być zgodne z podrozdziałem 2.7 regulaminu?
  Czy można przewidzieć koszty wyjazdów studyjnych uczestników projektu do kraju w którym działa instytucja zza granicy, koszty szkoleń i konsultacji online – przekazanie doświadczeń z danego kraju?

Kryterium „Premiowanie będą projekty które będą zakładały współpracy ponadnarodową, w tym również wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych” wynika z zapisów programu regionalnego FEP 2021 – 2027. Zgodnie z treścią przytoczonego dokumentu, projekty realizowane w celu szczegółowym d) maja mieć wymiar europejski, a realizacja projektu w formule współpracy ponadnarodowego zapewnia taką możliwość. Rozszerzanie projektów standardowych, realizowanych w programach regionalnych o komponent współpracy ponadnarodowej dla wybranych typów projektów, przewiduje przedsięwzięcia, które zakładają współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych. Współpraca ponadnarodowa nie jest tożsama z formalnym zawarciem partnerstwa wynikającym z podrozdziału 2.7 Regulamin wyboru projektów.
Ponadto, zakładane koszty we wniosku o dofinansowanie, w tym np. koszty wyjazdów studyjnych, koszty szkoleń czy konsultacji  on-line, będą kwalifikowane na etapie oceny merytorycznej wniosku, niemniej muszą one być zgodne z przepisami prawa oraz wytycznymi, kwalifikowalne wyłącznie w ramach projektów, w których ponoszenie takich wydatków jest uzasadnione specyfiką i zakresem projektu. Przy czym warto podkreślić, że zakres tematyczny m.in. wizyty studyjnej, musi być ściśle związany z celami zaplanowanego projektu oraz całkowity kwalifikowalny koszt wizyty studyjnej nie może zdominować całkowitego budżetu, przewidzianego na projekt.

 1. Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem zapisy regulaminu dotyczącego poniższego naboru: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/78-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-i-modernizacyjnych-pracownikow-oraz-przedsiebiorcow/
 • do kwoty 10mln zł zabezpieczeniem jest weksel - czy weksel może zostać wystawiony tylko do kwoty, którą Beneficjent jest w stanie wykazać jako jego zdolność kredytowa/majątkowa?
 • czy dobrze rozumiem, że przedmiotem projektu mogą być działania szkoleniowo-edukacyjne spójne z zakresem projektu?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów pkt. 4.6 Zabezpieczenie realizacji projektu: „Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu – w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 10 mln PLN lub gdy Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym – jest złożony przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym w umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową”.
Weksel in blanco zwany również wekslem niezupełnym jest rodzajem papieru wartościowego. Jest jednym ze sposób na zabezpieczenie wierzytelności lub roszczeń, których wysokość nie jest znana w momencie wystawienia weksla. Przy sporządzeniu weksla in blanco, nie uzupełnia się wszystkich jego elementów. Wierzyciel ma prawo wypełnić ten weksel w każdym czasie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy, na sumę odpowiadającą pełnej kwocie istniejącego zobowiązania - na kwotę nie mniejszą niż kwota całkowitego dofinansowania projektu, wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości jak od zaległości podatkowych za każdy dzień zwłoki, kosztami zawiadomień i innymi kosztami pozostającymi w związku z dochodzonym zobowiązaniem.
Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów pkt. 2.2 Typy projektów:
„Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektów: wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, poprzez m.in.:

 1. wsparcie przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów związanych z segregacją płci i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn,
 2. wsparcie pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników,
  z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów przywódczych kobiet,
 3. tworzenie elastycznych ścieżek kariery, miejsc office sharing, ze szczególnymi preferencjami dla kobiet, osób młodych i starszych, z możliwością zaangażowania w tych obszarach organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów lokalnych,
 4. organizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników,
 5. wsparcie związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy.

Założone koszty we wniosku o dofinansowanie, w tym np. działania szkoleniowo-edukacyjne, ich zasadność i racjonalność będą podlegać całościowej i wnikliwej ocenie KOP na etapie oceny merytorycznej wniosku. Przewidziane działania projektowe muszą być zgodne z przepisami prawa oraz wytycznymi, kwalifikowalne wyłącznie w ramach projektów, w których ponoszenie takich wydatków jest uzasadnione specyfiką i zakresem projektu. Przy czym warto dodać, że zakres tematyczny m.in. działań szkoleniowo-edukacyjnych, musi być ściśle związany z celami zaplanowanego projektu.

 1. Proszę o informację w jakim terminie planowana jest publikacja podmiotów, które otrzymają dotację?

Zgodnie z pkt 4.3.10 Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.08.-IP.01-001/23, strona 79, orientacyjny termin zakończenia etapu negocjacji (czyli również opublikowanie liczby podmiotów, które uzyskały dofinansowanie) to grudzień 2023 r., jednakże termin ten jest uzależniony od liczby wniosków o dofinansowanie projektu podlegających ocenie merytorycznej. W przypadku jego zmiany ION zamieści stosowną informację na stronie internetowej FEP 2021-2027 (https://funduszeue.podkarpackie.pl/).

 1. Czy „Lasy Państwowe” jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentująca Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia wpisuje się we wskaźnik produktu „Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym”?
  Czy pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wraz z pracownikami podległymi RDLP nadleśnictwami wpisują się w opisaną w pkt. 2.3.1 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE FEPK.07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców, grupę docelową zdefiniowaną jako „[…] pracowników (osoby fizyczne),
  w tym przede wszystkim: osób starszych, kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób w wieku 55 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami,
  w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, osób dyskryminowanych i narażonych na dyskryminację w miejscu pracy, osób doświadczających stereotypów związanych z płcią, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników przedsiębiorstw.”?

Zgodnie z definicją zawartą w „Liście Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+” do wskaźnika produktu „ Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym (podmioty)”:
„Za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).
Przez administrację publiczną rozumie się: administrację wykonawczą i prawodawczą na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym; administrację i nadzór nad sprawami podatkowymi (obsługa podatków; pobór cła / podatku od towarów i dochodzenie w sprawie naruszenia prawa podatkowego; służba celna); administrację zajmującą się wdrażaniem budżetu i zarządzaniem  środkami budżetu państwa i długiem publicznym (pobieranie i otrzymywanie pieniędzy oraz kontrola ich wydatkowania); administrację zajmującą się sprawami obywatelskimi, polityką w zakresie badań i rozwoju oraz powiązanymi funduszami; administrację i realizację  ogólnego planowania gospodarczego i społecznego oraz usług statystycznych na różnych szczeblach rządzenia.” Weryfikację statusu podmiotu „Lasy Państwowe” należy dokonać zgodnie z tą definicją i obowiązującymi przepisami prawa.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 7 Działania FEPK.07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców mogą być skierowane m.in. pracodawców z terenu województwa podkarpackiego, pracowników (osoby fizyczne), w tym przede wszystkim: osób starszych, kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób w wieku 55 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, osób dyskryminowanych i narażonych na dyskryminację w miejscu pracy, osób doświadczających stereotypów związanych z płcią, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników przedsiębiorstw. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wpisują się w opisaną powyżej grupę docelową.
Należy także pamiętać, że wsparcie w projekcie musi zostać skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

 1. Proszę o udzielenie informacji czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych może złożyć wniosek w ramach konkursu 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców, RP Podkarpackiego ogłoszonego w dniu 21 lipca 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

W Regulaminie naboru w punkcie 2.4 wymienione zostały Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu:

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty –  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

 • podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634, z późn. zm.) ;
 • podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021. 1745, z późn. zm.) ;
 • podmioty, wobec których zastosowanie ma art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2020.358, z późn. zm.) ;
 • jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060.

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i Beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego;

 • podmioty, na które zostały nałożone sankcje za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie działań wojennych Federacji Rosyjskiej;
 • osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Biorąc po uwagę, że wsparcie w ramach projektu udzielane jest w ramach pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis) oraz po konsultacji z pracownikiem UOKIK, sugerujemy Państwu skontaktowanie się z Ministerstwem Rolnictwa z pytaniem, czy mogą Państwo uzyskać zwykłą pomoc de minimis, czy jedynie pomoc de minimis w rolnictwie.

 1. Czy projekt ukierunkowany może być na potrzeby kobiet bieszczadzkich (jako jednej z grup docelowych):
  1. wsparcie kobiet - jak wiemy nie ma kompleksowych projektów (badanie potrzeb, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, staże, udostępnienie biura, opieka nad dziećmi kiedy mama pracuje,  pomoc w otwarciu własnego biznesu- zarówno w aspekcie pozyskania dotacji, jak i warunków- Sanepid, itp. ) tu planowane zaangażowania NGO i partnerów lokalnych, zwłaszcza że mamy w Moczarach – inkubator przetwórstwa lokalnego (odebrany przez Sanepid i Weterynarię, z infrastrukturą i dalszymi możliwościami testowania wielu produktów),
  2. kobiety z Ukrainy pracujące w Bieszczadach - bliskość granicy, skutek wojny na UA, wzrost zatrudnienia osób z UA i potrzeb podnoszenia ich kwalifikacji w turystyce i usługach okołoturystycznych,
  3. aspekt eko - w kontekście roli kobiety w osiągnieciu celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

To pokłosie analizy raportu - Kobiety. Wieś. Klimat i Środowisko w mozaice postaw, poglądów i działań, który  wykazał m.in.  że:

 • Zagadnienie zmiany klimatu coraz mocniej przenika do świadomości społecznej, w tym także mieszkanek wsi;
 • Większość mieszkanek wsi nie czuje się zaniepokojona ogólnym stanem środowiska naturalnego w swoim otoczeniu, ale martwią je różne konkretne problemy ekologiczne, w tym w największym stopniu zaśmiecenie środowiska, ekstremalne zjawiska pogodowe i zmniejszająca się liczba pszczół oraz innych zapylaczy;
 • Zaledwie 7% mieszkanek wsi deklaruje społeczną aktywność na rzecz środowiska lub klimatu; itd. 

Pytania:

 1. Czy lepiej nie zawężać się na kobiety tylko, czy tylko Bieszczady?
 2. Czy w ramach powyższego pomysłu na projekt można wybudować budynek usługowy - biuro i stworzyć office sharing (czy musi być na tym etapie decyzja WZ)?
 3. Czy i jak badana jest zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu?  Czy można wykazać doświadczenie osób fizycznych i parterów (gdy wnioskodawcą jest spółka z.o.o. powstała w roku 2023)?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (str. 25) „Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego naboru jest: promowanie wsparcia na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz zapewnienie dostępu do najwyższej jakości narzędzi służących edukacji pracowników i pracodawców na terenie województwa podkarpackiego oraz zapewnienie rozwiązań mających na celu budowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, upowszechnianie wśród pracodawców zarządzania wiekiem i dostosowanie do zmian pracowników”.

Typy projektów zgodnie z Rozdziałem 2.2.1 ww. Regulaminu - „Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektów: wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, poprzez m.in.:

 1. wsparcie przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów związanych z segregacją płci i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn,
 2. wsparcie pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników, z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów przywódczych kobiet,
 3. tworzenie elastycznych ścieżek kariery, miejsc office sharing, ze szczególnymi preferencjami dla kobiet, osób młodych i starszych, z możliwością zaangażowania w tych obszarach organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów lokalnych,
 4. organizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników,
 5. wsparcie związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy”.

Pisząc projekt wniosku aplikacyjnego należy pamiętać, iż musi on spełniać kryterium merytoryczne horyzontalne nr 1 Projekt jest zgodny zasadą równości kobiet i mężczyzn, przy uwzględnieniu perspektywy płci – w oparciu o standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+, które jest weryfikowane na etapie oceny merytorycznej . W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027 oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

To na Beneficjencie spoczywa obowiązek przeprowadzenia rzetelnej diagnozy projektu i wyboru celu projektu, w tym: m.in. grupy docelowej, obszaru realizacji. Działania powinny wynikać z analizy problemów i potrzeb pracodawców. Na etapie oceny merytorycznej weryfikowana będzie rzetelność przedstawionej analizy, jej adekwatność do zakresu projektu i bezpośrednie powiązanie z obszarem, którego dotyczy projekt.

Na str. 27 Regulaminu wyboru projektów przedstawiono wskaźniki obligatoryjne projektu i rezultatu. Jednym z nich jest wskaźnik Liczba osób z krajów trzecich objętych wparciem w programie, do którego wliczane są osoby, które są obywatelami krajów spoza UE.
Do wskaźnika wlicza się też bezpaństwowców zgodnie z Konwencją o statusie bezpaństwowców z 1954 r. i osoby bez ustalonego obywatelstwa. Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu zawarto na str. 101-116 ww. Regulaminu.

W ramach projektu niekwalifikowalny jest zakup budynków, lokali, gruntów oraz budowania nowych lub rozbudowania istniejących obiektów.
Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu weryfikowana jest w ramach kryteriów:

 • merytorycznych kryteriów dopuszczających – kryt. nr 8 Potencjał finansowy do realizacji projektu.

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca ma odpowiedni potencjał ekonomiczny, aby zapewnić prawidłową realizację projektu, a w przypadku projektu partnerskiego, czy spełniona jest zasada określona w art. 39 ust. 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
Weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca posiada średni obrót za trzy ostatnie zamknięte okresy lub (jeśli to korzystniejsze) wnioskodawca posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich, w których jsfp występują jako wnioskodawca (partner wiodący) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane.

 • kryterium merytorycznego ogólnego – kryt. nr 4 Adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań.

Nie dotyczy projektów Powiatowych Urzędów Pracy realizowanych w ramach działania 7.1.

Oceniana będzie adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań, w tym:

 1. adekwatność potencjału (techniczna, kadrowa, finansowa) wnioskodawcy oraz partnerów do skali i zakresu planowanych w projekcie działa;
 2. adekwatność zaplanowanego systemu zarządzania do założeń projektu;
 3. Doświadczenie wnioskodawcy i ew. partnerów w realizacji przedsięwzięć, łącznie:
 • w obszarze merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane
  w ramach projektu,
 • na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt,
 • na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

ION może weryfikować prawidłowość realizacji przedsięwzięć wykazywanych przez wnioskodawcę jako jego doświadczenie (lub doświadczenie partnera/ów).
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu określonej liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych maksymalną i minimalną liczbą punktów, które można uzyskać za dane kryterium.
W celu spełnienia kryterium wymagane jest uzyskanie minimum 6 pkt, w tym minimum po 1 punkcie w każdej z ocenianych części kryterium (1, 2, 3.a, 3.b, 3.c).

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów oznacza niespełnienie kryterium.
Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu (str. 26) o dofinasowanie nie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 1. Czy będą dla tego konkursu jakieś szkolenia i warsztaty ew. FAQ dotyczące np. zakresu kwalifikowalności zaproponowanych we wnioskach wydatków.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków, w dniu 29 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Nie są planowane szkolenia i warsztaty związane z ogłoszonym naborem. FAQ zostanie opublikowany, gdy będzie odpowiednia liczba zapytań ze strony potencjalnych Wnioskodawców, lecz na ten moment zapytania są pojedyncze. Odnośnie wydatków należy kierować się w szczególności zapisami Regulaminu oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W załączeniu przesyłam prezentację ze spotkania informacyjnego. Można również kierować w tym zakresie pytania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Proszę również śledzić stronę internetową na której mogą pojawić się ogłoszenia dotyczące szkoleń dla Wnioskodawców https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/szkolenia-i-konferencje.

 1. Czy w ramach projektu oprócz szkoleń i doradztwa można zorganizować konkurs (z nagrodami) dla przedsiębiorstw, które najlepiej opracowały i wdrożyły w swoim przedsiębiorstwie strategie zarządzania wiekiem?

Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego naboru jest m.in. wsparcie pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników.
Zakładane koszty we wniosku o dofinansowanie, w tym np. koszty konkursu (z nagrodami) dla przedsiębiorstw, podlegają ocenie w odniesieniu do zapisów wniosku o dofinansowanie oraz muszą one być zgodne z przepisami prawa oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności. Należy także pamiętać, iż zasadność i racjonalność każdego wydatku jest oceniana pod kątem przewidzianej formy wsparcia. Z przedstawionych informacji ION nie stwierdza, aby wskazane wydatki wpisywały się we wsparcie możliwe w konkursie. Przypominamy, iż ostateczna decyzja podejmowana jest na etapie oceny merytorycznej na podstawie szczegółowych zapisów zawartych w treści wniosku o dofinansowanie.

W celu zachęcenia grupy docelowej do skorzystania ze wsparcia należy odpowiednio dotrzeć z informacją do pracodawców przedstawiając korzyści z wdrożenia zarządzania wiekiem w obliczu zachodzących zmian demograficznych, jak również wskazywać, że wdrożenie tych działań może się opłacać i przynieść korzyści dla organizacji poprzez np. pełniejsze wykorzystanie potencjału i szersze możliwości zróżnicowanych zespołów pracowniczych składających się z osób w różnym wieku. Wśród takich korzyści związanych z wdrożenia zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników można wymienić m.in.: -przekazywanie wiedzy i umiejętności posiadanych przez starszych pracowników osobom młodszym (na przykład w formie mentoringu), - lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa, -wzrost produktywności i innowacyjności przedsiębiorstwa, -poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, w związku ze stosowaniem polityki zarządzania wiekiem (na przykład poprzez pozytywne komentarze w prasie, nagrody, awans w rankingach najlepszych pracodawców). Lepszy wizerunek może z kolei skutkować wzrostem liczby kandydatów do pracy, a w efekcie również spadkiem kosztów rekrutacji i mniejszą rotację pracowników.
Zachęcamy do zapoznania się z różnymi publikacjami związanymi z możliwym wsparciem, w tym np. z publikacją  „Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach” powstałą w ramach jednego z projektów finansowanych ze środków unijnych „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”.

 1. Projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi.
  Szkolenie dla pracowników będzie stanowić pomoc de minimis. W takim razie czy obowiązuje nas metoda opisywania/wyliczenia kwoty ryczałtowej tak jak w przykładzie na str.68-Uwaga!!! Jeżeli w danym zadaniu Wnioskodawca planuje wykazać więcej niż jeden wydatek, który dotyczy tego samego limitu (np.: Pomoc de minimis lub Cross-financing) i będzie on przypisany do tego samego realizatora, wówczas w danym zadaniu należy skonsolidować poszczególne wydatki w jeden koszt, tak aby utworzyć jedną kwotę ryczałtową.
  1 zadanie - 1 kwota ryczałtowa = 1 koszt

(przykład: zamiast utworzenia odrębnych pozycji budżetowych dla zakupu mebli, sprzętu komputerowego, należy stworzyć jeden koszt pod przykładową nazwą wyposażenie sali komputerowej).
W przypadku kwot ryczałtowych wymagane jest ich uzasadnienie w sekcji:
Uzasadnienia wydatków. Uzasadniając kwoty ryczałtowe należy wyszczególnić koszty zawierające się kwocie ryczałtowej dla danego zadania (wskazać rodzaj kosztu w ujęciu ilościowym oraz jego wartość i uzasadnić konieczność jego poniesienia w projekcie) oraz wymienić dokumenty służące weryfikacji spełnienia wskaźników kwot ryczałtowych.
W takim razie, jeśli szkolenia i doradztwo stanowią pomoc de minimis, to czy pozycja
w budżecie powinna być " realizacja szkolenia-kwota ryczałtowa 1" czy nadal trzeba rozpisywać to zadanie: pozycja 1. Wynagrodzenie trenera...., pozycja 2. wynajem sal, 3. pozycja -catering. itp?
Jaki zapis powinien być prawidłowy?

Tak, w opisanym przypadku należy postąpić zgodnie z przywołanymi zapisami w Regulaminie pamiętając, że wymagane jest ich uzasadnienie w sekcji: Uzasadnienia wydatków, w którym należy wyszczególnić koszty zawierające się kwocie ryczałtowej dla danego zadania (wskazać rodzaj kosztu w ujęciu ilościowym oraz jego wartość i uzasadnić konieczność jego poniesienia w projekcie) oraz wymienić dokumenty służące weryfikacji spełnienia wskaźników kwot ryczałtowych.

 1. Czy doradztwo dla zarządu firmy może być przeprowadzane w siedzibach firm?
  A jeśli tak, to czy w budżecie można założyć koszt dojazdu doradcy (zwrot paliwa)do miejsca działalności przedsiębiorcy? Czy dla naboru istnieje "taryfikator"?

Tak, doradztwo może zostać przeprowadzone w siedzibie firmy.
Co do zasady nie ma przeciwskazań do rozliczenia w projekcie kosztów dojazdu doradcy do miejsca działalności przedsiębiorcy, jednakże należy pamiętać, iż założone wydatki muszą być zgodne z wytycznymi oraz przepisami prawa, kwalifikowalne wyłącznie w ramach projektów, w których ponoszenie takich wydatków jest uzasadnione specyfiką i zakresem projektu.
Założone koszty we wniosku o dofinansowanie, w tym np. koszty szkolenia/doradztwa i wydatki towarzyszące, ich zasadność i racjonalność będą podlegać całościowej i wnikliwej ocenie KOP na etapie oceny merytorycznej wniosku.
Dla Działania 7.8 (w ramach niniejszego Regulaminu wyboru projektów) nie przewidziano taryfikatora cen. Przy planowaniu wydatków w budżecie projektu należy jednakże pamiętać, iż ceny towarów i usług, w tym wynagrodzeń, nie mogą odbiegać od cen rynkowych. W treści wniosku należy przedstawić uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w budżecie projektu oraz sposób ich wyliczenia. Ich racjonalność będzie podlegać całościowej i wnikliwej ocenie KOP na etapie oceny merytorycznej wniosku.

 1. Czy w nazwie wskaźnika ryczałtowego należy również podać dokumenty potwierdzające wskaźnik (nie widzę innego pola by to zrobić) czy w ogóle nie należy ich podawać?

Dokumenty do wskaźników ryczałtowych należy wskazać w uzasadnieniu wydatków.

 1. Czy w ramach naboru: FEPK.07.08-IP.01-001/23 zaplanowane we wniosku o dofinansowanie wsparcie w postaci warsztatów/szkoleń/doradztwa będzie uznawana jako pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa?

Tak. Wsparcie w formie warsztatów, szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw może stanowić pomoc de minimis.

 1. Czy w ramach projektu oprócz szkoleń i doradztwa można zorganizować konkurs (z nagrodami) dla przedsiębiorstw, które najlepiej opracowały i wdrożyły w swoim przedsiębiorstwie strategie zarządzania wiekiem?

Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego naboru jest m.in. wsparcie pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników.
Zakładane koszty we wniosku o dofinansowanie, w tym np. koszty konkursu (z nagrodami) dla przedsiębiorstw, podlegają ocenie w odniesieniu do zapisów wniosku o dofinansowanie oraz muszą one być zgodne z przepisami prawa oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności. Należy także pamiętać, iż zasadność i racjonalność każdego wydatku jest oceniana pod kątem przewidzianej formy wsparcia. Z przedstawionych informacji ION nie stwierdza, aby wskazane wydatki wpisywały się we wsparcie możliwe w konkursie. Przypominamy, iż ostateczna decyzja podejmowana jest na etapie oceny merytorycznej na podstawie szczegółowych zapisów zawartych w treści wniosku o dofinansowanie.

W celu zachęcenia grupy docelowej do skorzystania ze wsparcia należy odpowiednio dotrzeć z informacją do pracodawców przedstawiając korzyści z wdrożenia zarządzania wiekiem w obliczu zachodzących zmian demograficznych, jak również wskazywać, że wdrożenie tych działań może się opłacać i przynieść korzyści dla organizacji poprzez np. pełniejsze wykorzystanie potencjału i szersze możliwości zróżnicowanych zespołów pracowniczych składających się z osób w różnym wieku. Wśród takich korzyści związanych z wdrożenia zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników można wymienić m.in.: -przekazywanie wiedzy i umiejętności posiadanych przez starszych pracowników osobom młodszym (na przykład w formie mentoringu), - lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa, -wzrost produktywności i innowacyjności przedsiębiorstwa, -poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, w związku ze stosowaniem polityki zarządzania wiekiem (na przykład poprzez pozytywne komentarze w prasie, nagrody, awans w rankingach najlepszych pracodawców). Lepszy wizerunek może z kolei skutkować wzrostem liczby kandydatów do pracy, a w efekcie również spadkiem kosztów rekrutacji i mniejszą rotację pracowników.
Zachęcamy do zapoznania się z różnymi publikacjami związanymi z możliwym wsparciem, w tym np. z publikacją  „Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach” powstałą w ramach jednego z projektów finansowanych ze środków unijnych „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”.

 1. Czy jest możliwe sfinansowanie w ramach projektu bonów do fryzjera dla kobiet w celu poprawy przez nie pewności siebie ?

Nie jest możliwe sfinansowanie w projekcie tego typu wsparcia. Należy zwrócić uwagę, że wsparcie w projekcie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw, pracowników innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami. Podobne wsparcie może być uzasadnione w projektach skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach innych Działań. 

 1. Zwracam się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu składania wniosków w naborze numer FEPK.07.08.-IP.01-001/23 min. do 08.09.2023 r. Naszą prośbę motywujemy koniecznością przeprowadzenia szczegółowej diagnozy potrzeb grupy docelowej, która jest czasochłonna, a w chwili obecnej z uwagi na trwający sezon urlopowy przeprowadzenie diagnozy jest utrudnione.

Mając na względzie napływające prośby o wydłużenie naboru a także jego nowatorski w skali Polski wachlarz proponowanych form wsparcia, Instytucja Organizująca Nabór zamierza przesunąć datę składania wniosków na 08.09.2023 r.  Informacja na ten temat wkrótce pojawi się na stronie internetowej FEP 2021-2027.

 1. Proszę o informację, czy aby spełnić kryterium premiujące II.2.3 współpraca ponadnarodowa z parterem z Państwa Członkowskiemu powinna mieć sformalizowany charakter, tj. powinniśmy zawrzeć umowę partnerską? Czy podmiot ten należy wykazać jako partnera (realizatora) we wniosku o dofinansowanie?

Dla spełnienia kryterium nie jest konieczne zawiązanie sformalizowanego partnerstwa w ramach projektu. Partner ponadnarodowy nie musi być realizatorem we wniosku o dofinansowanie. Z wniosku natomiast ma wynikać z kim będzie prowadzona współpraca, na czym będzie polegała, w jakim zakresie nastąpi wymiana wiedzy, doświadczenia czy konsultacje, jakie to przyniesie korzyści. Taka współpraca powinna mieć odzwierciedlenie w jakimś dokumencie o współpracy. Umowa partnerska będzie wskazana w sytuacji gdy ze współpracą wiązałyby się konkretne wydatki i wówczas partnerstwo powinno mieć jak najbardziej formalny charakter, a partner powinien być wskazany jako realizator we wniosku.

Poleć innym: