Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej
 1. Na spotkaniu informacyjnym dnia 28.07.2023 r. była mowa o tym, że usługa specjalistyczna nie może być planowana samodzielnie dla klientów.  Czy w ramach projektu można ją łączyć z usługą sąsiedzką czy tylko z usługą opiekuńczą?

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 świadczenie usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania, które obejmują m.in.  rehabilitację fizyczną  możliwe jest przy jednoczesnym zapewnieniu usług opiekuńczych. Usługa sąsiedzka jest usługą opiekuńczą.

 1. Czy jeśli klient korzysta już z usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych to będzie możliwość w ramach projektu przyznanie mu usługi sąsiedzkiej i innych? Czy będzie spełniony wtedy premiowany warunek (ten za 10 pkt) o nowych miejscach świadczeniach usług społecznych u osób, które nie korzystały dotychczas z usług  tożsamych?

W przypadku osób, które objęte są usługami opiekuńczymi nie jest  uzasadnione planowanie w projekcie dodatkowo usług sąsiedzkich. Usługi opiekuńcze świadczone powinny być adekwatnie do potrzeb osób potrzebujących wsparcia i w tej sytuacji opiekun świadczący usługi w ramach statutowej działalności beneficjenta  realizuje ustalony dla danej osoby zakres usług.  Zatem uzupełnianie usługi opiekuńczej usługą sąsiedzką nie jest zasadne. W przypadku natomiast zastąpienia realizowanej obecnie usługi opiekuńczej usługą sąsiedzką finansowaną ze środków projektu nastąpi zmniejszenie dotychczasowego finansowania usług opiekuńczych przez wnioskodawcę  i tym samym nie zostanie spełnione  kryterium specyficzne dostępu nr 10.

 1. Czy w ramach projektu można przeszkolić opiekunki, które już są zatrudnione w OPS np. z pierwszej pomocy?

Zgodnie ze specyficznym kryterium dostępu nr 13 podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu jest związane bezpośrednio z  realizacją przez daną osobę działań merytorycznych w ramach projektu. Kluczową kwestią jest w tym przypadku to czy opiekunki zatrudnione obecnie w OPS świadczyłyby usługi w ramach projektu. Należy również zwrócić uwagę na obowiązek wynikający z kryterium specyficznego dostępu nr 2, tj. projekt ma prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług i liczby osób objętych usługami w społeczności lokalnej przez beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Wobec tego, podejmując decyzję o realizacji wsparcia szkoleniowego dla opiekunek zatrudnionych w OPS należy mieć na uwadze, że muszą one zostać zaangażowane do realizacji zadań merytorycznych w projekcie, a na ich miejsce należy zatrudnić nowe opiekunki w celu zapewnienia zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług.

 1. W przypadku funkcjonującego już Dziennego Domu lub Klubu Seniora, zgodnie z zapisami kryterium specyficznego dostępu II.1.11 i II.1.12, jako koszty kadry świadczącej wsparcie na rzecz uczestników projektu, możemy rozumieć np. koszt wynagrodzenia prowadzącego fizjoterapię jak i zajęcia kreatywne np. malarstwo?

Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 11 oraz specyficznym kryterium dostępu nr 12 finansowanie utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020 miejsc świadczenia usług obejmuje tylko i wyłącznie dofinansowanie kosztów zatrudnienia kadry świadczącej wsparcie na rzecz uczestników projektu (w tym obligatoryjnie kadry opiekuńczej) oraz wyżywienia uczestników.
Wnioskodawca konstruując budżet musi wziąć pod uwagę limit środków przypadających na w/w wydatki tj.:

 • 1 400,00 zł miesięcznie na jedno miejsce w przypadku DDP;
 • 20 000,00 zł miesięcznie w przypadku Klubu Seniora.

oraz konieczność zachowania wysokiej jakości świadczonych usług, co oznacza obowiązek sfinansowania z w/w środków bezwzględnie wynagrodzenia kadry opiekuńczej, wyżywienia (poczęstunku w Klubie Seniora) oraz wynagrodzenia (o ile koszty zmieszczą się w limitach) kadry świadczącej wsparcie na rzecz uczestników projektu, której zaangażowanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
Więc o ile jako kadrę w placówce można uznać fizjoterapeutę (jeżeli istnieje uzasadnienie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych), to już niekoniecznie osobę prowadzącą dodatkowe zajęcia np. z malarstwa czy też innych dziedzin rozwijających aktywizujących intelektualnie (wykonywane zwykle na podstawie zlecenia usługi).

 1. W przypadku, kiedy Gmina pozyskała środki na utworzenie DDP lub KS w ramach programu Senior+, a osoby korzystające z tego wsparcia spełniają kryterium grupy docelowej, Gmina będzie miała możliwość pozyskania dofinasowania na utworzenie nowych miejsc w ramach naboru 7.18?

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż spełnienie przez osoby kryteriów do objęcia wsparciem (ujętych w Regulaminie Konkursu o numerze nr FEPK.07.18.01-001/23) nie jest jedynym warunkiem umożliwiającym pozyskanie dofinasowania w w/w sytuacji.
Wnioskodawca, który prowadzi placówkę (DDP, Klub Seniora) finansowaną w ramach programu Senior+ (lub innych środków niż europejskie) ma możliwość pozyskania dofinasowania ze środków EFS + w ramach FEP 2021-2027 tylko i wyłącznie w przypadku zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych (utworzenie nowych miejsc dziennego pobytu) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto, Wnioskodawca musi mieć na względzie uwarunkowania wynikające z specyficznego kryterium dostępu nr 10, oznaczające brak możliwości zastąpienia dotychczasowego finansowania usług w ramach działalności bieżącej Wnioskodawcy środkami projektowymi (należy przez to rozumieć możliwość finansowania ze środków EFS + tylko i wyłącznie nowo utworzonych miejsc).

 1. Czy w ramach  Działania 7.18 można zaplanować i sfinansować stworzenie LPDI?

W ramach naboru projektów o numerze FEPK.07.18-IP.01-001/23 (Działanie 07.18 - Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej) nie ma możliwości zaplanowania i sfinansowania stworzenia LPDI (niezgodność z typami projektów uwzględnionymi w punkcie 2.2 Regulaminu Konkursu).

 1. Czy dokonanie wyboru partnera w myśl art 39 ustawy w sprawie Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, który w ramach projektu będzie świadczył usługi w formie Dziennego Domu Usług Opiekuńczych ( pobyt dzienny od poniedziałku do piątku do średnio 8 godzin na uczestnika) oraz Całodobowej Opieki Krótkoterminowej w DPS   może spowodować , że zostanie to uznane za próbę obejścia ustawy pzp. Domy Pomocy Społecznej  oraz inne placówki podobne świadczą usługi w formie pobytu osób potrzebujących wsparcia,  czy w przypadku ogłoszenia  naboru w myśl art 39 ustawy w sprawie Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i wyłonienie partnera który świadczy takie usługi może  zostać uznane za obejście ustawy PZP.? Zgodnie z wyżej powołanym artykułem ustawy obowiązkiem podmiotów publicznych jest ogłoszenie otwartego naboru partnerów, który można określić jako uproszczone quasi-postępowanie przetargowe. Zgodnie z dostępnym komentarzem do ustawy -tryb ustanowiony w komentowanym przepisie nie powinien być stosowany do wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych, jeżeli zakres jego udziału w projekcie pokrywa się z zakresem zadań potencjalnego wykonawcy w projekcie. W tej sytuacji bowiem zachodzi ryzyko postawienia zarzutu obejścia przepisów Prawa zamówień publicznych.

Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest taka forma współpracy, która wynika wprost z zapisów art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. W/w ustawa określa również zasady wyboru partnera i sposób postępowania obligujący w tym zakresie podmioty wymienione w  art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.9). Wybór partnera zgodnie z zasadami przyjętymi w przepisach w/w ustawy (o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027) w żadnym przypadku nie oznacza unikania stosowania obowiązującego w tej materii prawodawstwa.
Natomiast odnosząc się do treści przytoczonego przez Państwa komentarza do ustawy, informuję, iż nie odnosi się on do stosowania prawidłowego trybu (określonego w rozdziale 13 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027) przy wyborze partnera, tylko do stosowania w/w trybu w celu wyboru partnera, którego zakres udziału w projekcie pokrywałby się z zakresem zadań potencjalnego wykonawcy (partnerstwa w projekcie nie tworzy się w celu zastąpienia partnerem potencjalnych wykonawców usług / szczegółowe uregulowania kwestii tzw. projektów partnerskich znajdują się w w/w ustawie jak i również w punkcie 2.7 Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.18-IP.01-001/23).

 1. Jeśli z ramach projektu zaplanujemy remont/ zakup wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc w DDP lub KS, jednocześnie będziemy mogli wnieść wkład własny w formie udostępnienia sal?

W ramach naboru projektów o numerze FEPK.07.18-IP.01-001/23 (Działanie 07.18 - Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej) informuję, iż w projekcie, w którym będą poniesione wydatki w ramach cross-financingu (np. remont infrastruktury, zakup wyposażenia) nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie udostępniania sal.
Mając na uwadze powyższe, wniesienie wkładu własnego w postaci udostępniania sal na potrzeby realizacji projektu w ramach FEP, w których np. przeprowadzono remont, doposażono w sprzęt sfinansowany z FEP, będą stanowiły podwójne finansowanie. Wkładem własnym Beneficjenta mogą być koszty opłat za użytkowanie pomieszczenia tj. energia elektryczna, cieplna, Internet, itp.

 1. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w pkt. 2.2.1 tj. „Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:1. kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami (OzN) poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej. Czy w ramach rozwoju usług opiekuńczych (…), rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie wynikającym z indywidualnej diagnozy, w formach środowiskowych, dziennych i całodobowych (zwłaszcza krótkookresowego pobytu) realizowanych w formule DI,” możliwym będzie dofinansowanie rozwoju usług sąsiedzkich?

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru nr  FEPK.07.18-IP.01-001/23 pkt. 2.2.1 jest możliwość dofinansowania rozwoju usług sąsiedzkich jako formy realizacji usług opiekuńczych.

 1. Czy w przypadku kryterium premiującego II.2.3 „W projekcie finansowane są wyłącznie nowe miejsca świadczenia usług społecznych, a wsparcie jest kierowane wyłącznie do osób, które nie korzystały z usług tożsamych do realizowanych w projekcie” można uzyskać 10 punktów jeśli projekt nie przewiduje tworzenia miejsc, ponieważ zakłada jedynie realizację opieki domowej i wsparcie jej teleopieką, natomiast usługi te będą skierowane do osób, które wcześniej z nich nie korzystały? Czy kryterium jest spełnione tylko w momencie, w którym w projekcie osoby korzystają z usług, z których wcześniej nie korzystały, a do tego tworzone są nowe miejsca świadczenia usług?

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/ w miejscu zamieszkania odbywa się poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi. W związku z tym, jeśli projekt będzie przewidywał finansowanie wyłącznie nowych miejsc świadczenia usług, w tym przypadku zatrudnienie wyłącznie nowych opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania, a usługami będą objęte osoby nie korzystające z usług tożsamych do realizowanych w projekcie wymienione kryterium premiujące będzie uznane za spełnione. Należy jednocześnie pamiętać, że nie ma możliwości finansowania w ramach projektu kosztów zatrudnienia opiekunek, które wykonują czynności opiekuńcze ze środków beneficjenta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na miejsce obecnego pracownika zostanie zatrudniona nowa osoba, a już zatrudniona przez OPS opiekunka zostanie oddelegowana do pracy w projekcie.

 1. Jak mamy rozumieć w kontekście trwałości, funkcjonowanie danej placówki w sposób zbliżony do funkcjonowania w ramach projektu? Jak odbywać się będzie weryfikacja czy placówka działa w sposób zbliżony do tego, co miało miejsce w projekcie?

Zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości założenia dotyczące zakresu wsparcia dla uczestników oraz funkcjonowania placówki powinny być formułowane na podstawie analizy potrzeb osób objętych usługami świadczonymi w formie stacjonarnej. W okresie trwałości powinna być więc zapewniona realizacja usług opiekuńczych w placówce stacjonarnej oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej adekwatna do potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami w formie stacjonarnej. Tym samym w celu zapewnienia np. aktywizacji fizycznej dla uczestników, beneficjent w okresie trwałości nie jest zobligowany do realizacji identycznych rodzajowo zajęć aktywizujących jak w okresie projektu, jeśli uczestnicy będą wskazywać na potrzebę realizacji zajęć w innej formie. Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu, w tym związane z potwierdzeniem zachowania trwałości miejsc świadczenia usług w formie stacjonarnej zostały przedstawione w pkt 5.3 Regulaminu naboru FEPK.07.18-IP.01.-001/23.

 1. W kontekście kryterium premiującego II.2.3 „W projekcie finansowane są wyłącznie nowe miejsca świadczenia usług społecznych, a wsparcie jest kierowane wyłącznie do osób, które nie korzystały z usług tożsamych do realizowanych w projekcie” czy opieka w formie stacjonarnej i opieka w formie niestacjonarnej, to usługi tożsame? Czy seniorów, którzy do tej pory korzystali z opieki stacjonarnej, można objąć wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i czy pozwoli to na spełnienie tego kryterium?

Objęcie osób dotychczas korzystających z usług świadczonych w formie stacjonarnej usługami realizowanymi  w miejscu zamieszkania będzie oznaczać realizację innej formy usług opiekuńczych.

 1. Jak należy rozumieć kwestie związane z trwałością rezultatów?, tj.: w przypadku finansowania tworzenia lub utrzymania miejsc świadczenia usług w formie stacjonarnej Wnioskodawca zapewnia trwałość tych miejsc przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu. Czy w przypadku gdy w ramach projektu utworzone zostaną nowe miejsca w DDP oraz będziemy częściowo finansować miejsca utworzone i finansowane w ramach RPO WP 2014-2020  asystenturę osoby niepełnosprawnej (AON), opiekę wytchnieniową w formie krótkookresowego całodobowego pobytu oraz  usługę transportu indywidualnego (door-to-door), mając na uwadze powyższy zapis, w przypadku których z ww. form wsparcia będzie obowiązywała Beneficjenta trwałość  utrzymania miejsc świadczenia usług po zakończeniu realizacji projektu?

Trwałość obowiązywała będzie dla miejsc finansowanych ze środków EFS + w formie stacjonarnej tj. w DDP oraz miejsc utworzonych na potrzeby realizacji opieki wytchnieniowej. W związku z informacją zawartą w pytaniu informujemy, że usługa door-to-door jest usługą wspomagającą/dodatkową i nie może stanowić jedynej formy wsparcia dla uczestnika projektu.

 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania w ramach projektu na realizację zadania: opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego pobytu całodobowego, która będzie zlecona na zewnątrz w oparciu o ustawę PZP lub ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Ponadto czy w przypadku ww. formy wsparcia, uczestnikiem projektu jest zarówno opiekun faktyczny sprawujący opiekę nad osobą zależną jak i osoba nad którą sprawowana jest opieka?

Forma organizacji opieki wytchnieniowej leży w gestii Beneficjenta. Należy pamiętać, że opieka ta musi być świadczona zgodnie z ideą DI, a zgodnie z kryterium dostępu nr 3 konieczne jest zachowanie trwałości utworzonych miejsc opieki stacjonarnej (nie jest wystarczające zapewnienie gotowości do świadczenia usług). Uczestnikiem będzie zarówno opiekun jak i osoba dla której świadczona jest usługa społeczna.

 1. Czy w przypadku gdy zadanie AON zostanie zlecone NGO w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kosztami kwalifikowalnymi będą również koszty administracyjne wliczone w godzinę kosztu usługi?

W przypadku zlecenia usługi na podstawie ustawy o pożytku kosztem kwalifikowalnym będzie koszt usługi, w tym również koszty administracyjne.

 1. W przypadku gdy realizacja projektu zakłada okres przed rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy o dofinansowanie jakie są możliwości związane z refundacją wydatków poniesionych wstecz (projekt realizowany będzie od 01.10.2023r.)?

Refundacja kosztów jest możliwa. Koszty są kwalifikowalne od daty określonej w regulaminie naboru tj. od 1 października 2023 r.

 1. Czy koszty związane z uruchomieniem i działaniem Dziennego Domu Opieki Medycznej będą kwalifikowane w tym konkursie?

W ramach tego naboru nie ma możliwości finansowania tworzenia DDOM.

 1. Czy kryterium premiujące II.2.1 Wszystkie zaplanowane w projekcie usługi społeczne realizowane są przez podmiot ekonomii społecznej (PES) zostanie spełnione, jeśli projekt realizowany będzie przez partnerstwo składające się z PES oraz JST, które usługi społeczne im przypisane zostanie zlecone PES?

Tak, o ile z zapisów wniosku wynika, że jst zleci PES (weryfikacja kryterium będzie się odbywała również na etapie rozliczania wniosków o płatności i na zakończenie projektu). Jeśli jst prowadzi DDP i będą rozliczane w ramach projektu koszty związane z jego funkcjonowaniem wówczas nie można uznać, że usługi są realizowane wyłącznie przez PES.

 1. Czy jest możliwość realizacji nowopowstałej placówki Klub Seniora w ramach dwóch budynków, tj. przy wykorzystaniu budynku głównego, w którym będzie znajdować się większość pomieszczeń, w tym pomieszczenie z aneksem kuchennym oraz przy wykorzystaniu pomieszczenia w innym budynku, który będzie stanowił część Klubu Seniora, a który zostanie zaadaptowany jako pomieszczenie do prowadzenia zajęć poprawiających sprawność fizyczną osób objętych wsparciem? Ze względu na metraż pomieszczeń oraz chęć zapewnienia uczestnikom Klubu odpowiednich warunków lokalowych nie ma możliwości, aby utworzyć placówkę w ramach jednego lokalu?

Zapisy regulaminu naboru, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027  i innych dokumentów programowych nie wskazują jakie wymagania techniczne ma spełniać KS. Ocena potencjału technicznego będzie dokonywania w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowych. Należy pamiętać, że uczestnikami Klubu będą osoby, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przemieszczanie się z budynku do budynku może stanowić barierę w dostępie do usług.

 1. Czy w ramach niniejszego konkursu możemy świadczyć usługi sąsiedzkie? Jeśli tak, czy są one traktowane na równi z usługami opiekuńczymi czy jako dodatkowy element wsparcia?

Usługi sąsiedzkie są możliwe do finansowania w ramach konkursu. Usługa ta traktowana jest jako podstawowa usługa opiekuńcza realizowana na rzecz danego uczestnika.

 1. W 2022 r. Beneficjent nie realizował usług opiekuńczych i nie zatrudniał żadnych osób do świadczenia usług. W styczniu 2023r. została zatrudniona na ½ etatu „Opiekunka” - osoba do świadczenia usług opiekuńczych w ramach realizowanego przez Beneficjenta projektu, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2023 r. Czy w ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych w środowisku lokalnym, możliwe jest  sfinansowanie kosztów szkolenia dla tejże opiekunki? Podniesienie kwalifikacji przyczyni się do świadczenia usług opiekuńczych na wyższym poziomie. Osoba obecnie świadcząca usługi opiekuńcze ze stanowiska „Opiekunka” awansuje np. na stanowisko „Opiekuna osoby starszej”?

Szkolenia dla kadry mają spełnić założenia typu 3 i kryterium dostępu nr 13.  Zasadność szkolenia we wskazanym przez Państwa zakresie oceniana zostanie na etapie oceny merytorycznej.

 1. Czy w ramach wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do opieki nad w/w osobą, można rodzinie przyznać opiekę wytchnieniową? Czy Uczestnikiem projektu może być osoba, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu?

Opiekun faktyczny może skorzystać z takiego wsparcia niezależnie od pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Pamiętać należy o zapisach Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027  wg. których opieka wytchnieniowa to opieka nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekuna faktycznego (w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia codziennych spraw lub odpoczynku opiekuna faktycznego) oraz wsparcie dla opiekuna faktycznego, w szczególności w postaci poradnictwa specjalistycznego, edukacji, grup samopomocowych.

 1. Czy w ramach projektu można wnioskować o same specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, czy dla każdej osoby, której zostaną przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze, muszą również być przyznane usługi opiekuńcze (zgodnie z zapisami w wytycznych wynika, że: zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje obok usług opiekuńczych m.in……), jak należy interpretować powyższy zapis. Osoby zgłaszają, że chcieliby otrzymać specjalistyczne usługi opiekuńcze np. rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji, natomiast nie potrzebują usług opiekuńczych?

Osoby, które otrzymują usługi specjalistyczne w ramach projektu, zgodnie z Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027, muszą być jednocześnie objęte usługami opiekuńczymi.

 1. Wnioskodawca w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach EFS+ z działania 7.18 był/jest jednocześnie Beneficjentem analogicznych Projektów RPO 2014-2020 działania 8.3, a w związku z tym Uczestnicy tych Projektów są objęci usługami opiekuńczymi / asystenckimi. Dodatkowo, Projekty w ramach RPO 8.3 objęte są okresem trwałości, jednakże dotychczas Beneficjent nie świadczy/ł usług społecznych dla ani jednej osoby w ramach utrzymania trwałości ze względu na brak zgłoszeń takich potrzeb. Czy realizacja Projektów RPO 2014-2020, 8.3 przez Wnioskodawcę wpisuje się w definicję „usług świadczonych przez Beneficjenta”, czy może usługi „świadczone przez Beneficjenta” w rozumieniu przedmiotowego kryterium, to tylko te świadczone komercyjnie przez Beneficjenta ?

W rozumieniu  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i kryteriów dostępu dla Działania 8.3 mają być zachowane utworzone miejsca świadczenia usług. W przypadku Państwa projektu miejscem świadczenia usług jest opiekun realizujący usługi (niezależnie od tego czy zaangażowana jest firma czy osoba fizyczna).
Wskaźnik „Liczba miejsc świadczenia usług…” w obecnej perspektywie finansowej 2021-2027, zgodnie z definicją, dotyczy wyłącznie miejsc w opiece stacjonarnej, nie w miejscu zamieszkania.
We wniosku nie jest wykazywana wartość bazowa wskaźnika.
Należy jednak pamiętać, że kryterium dot. zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług i liczby osób objętych opieką dotyczy miejsc w opiece stacjonarnej oraz  opiece domowej (opiekun). W opisanej przez Państwa sytuacji zmiana polegać musi na zwiększeniu liczby opiekunek finansowanej z projektu w ramach Działania 8.3 jak i tych zatrudnionych ze środków własnych w ośrodku pomocy.
Usługi świadczone przez Beneficjenta w ramach projektu 8.3 wpisują się w definicję usług świadczonych przez Beneficjenta określonych w kryterium dostępu.
We wskaźniku produktu „Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej” ujęte mogą być wyłącznie osoby, które otrzymały wsparcie w ramach środków z EFS+. 

 1. KRYTERIUM PREMIUJĄCE II.2.1 Wszystkie zaplanowane w projekcie usługi społeczne realizowane są przez podmiot ekonomii społecznej (PES).
 • Czy jeśli Wnioskodawca jest Podmiotem ekonomii społecznej, to czy należne są punkty premiujące za sam fakt tego statusu Beneficjenta mimo usług zleconych innym podmiotom?
 • Czy jeśli Wnioskodawca jest Podmiotem ekonomii społecznej, a usługi społeczne świadczone będą przez Wnioskodawcę w ramach Personelu Projektu, czy należne są punkty?

Kryterium premiujące „Wszystkie zaplanowane w projekcie usługi społeczne realizowane są przez podmiot ekonomii społecznej” jest spełnione w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest PES i jednocześnie PES realizuje samodzielnie (zatrudniony w ramach umów o pracę  personel) usługi opiekuńcze/asystenckie w ramach projektu. Zlecanie usług innym niż PES podmiotom powoduje, że kryterium nie zostanie spełnione.

 1. WSKAŹNIK: Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie Czy Wskaźnik ten obejmuje ewentualne osoby – uczestników Projektu, które zostaną przeszkolone w ramach Projektu z zakresu np. usług opiekuńczych – o ile oczywiście takie zadanie zostanie zaplanowane w ramach Projektu?

Zgodnie z definicją wskaźnika obejmuje on osoby, które w ramach projektu świadczą usługi niestacjonarne tj. w miejscu zamieszkania. Wskaźnik dotyczy wszystkich finansowanych z EFS + opiekunów niezależnie od tego czy zostali przeszkoleni.

 1. Czy osoby objęte wsparciem usług opiekuńczych z tytułu już funkcjonującego na terenie Gminy projektu finansowanego z funduszy europejskich lub Programów finansowanych z budżetu państwa (Asystent Osobisty, Opieka Wytchnieniowa) mogą zostać objęte wsparciem usług z programu planowanego w ramach Działania 07.18 usługi społeczne i zdrowotne? Czy planowane działania muszą dotyczyć nowych osób, do tej pory nie korzystających z bazy pomocowej Ośrodka?

Z dokumentów programowych ani regulaminu naboru nie wynika, że wsparciem muszą zostać objęte wyłącznie osoby, które do tej pory nie korzystały z tożsamych usług.
Należy jednak zaznaczyć, że projekt nie może zmniejszyć dotychczasowego finansowania usług przez beneficjenta ani powodować zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie.

 1. W związku z definicją "opiekuna faktycznego - osoba opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem formalnym ( zawodowym) i nie pobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki , najczęściej członek rodziny, osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą, osoba bliska, wolontariusz": czy opiekunem faktycznym jest osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne? Czy pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego  jest dyskwalifikujące do udziału we wsparciu w ramach działania 07.18?

Osobę niebędącą opiekunem formalnym opiekującą się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pobierającą z tego tytułu zasiłek pielęgnacyjny należy traktować jako opiekuna faktycznego. Opiekun faktyczny ma możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach Działania 07.18 pod warunkiem jednoczesnego objęcia wsparciem osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będącej pod jego opieką. W kontekście typów projektów możliwych do realizacji w ramach naboru opiekun faktyczny ma możliwość skorzystania ze wsparcia w formie opieki wytchnieniowej. Nie jest natomiast uzasadnione, aby osoba potrzebująca wsparcia, na którą opiekun faktyczny pobiera świadczenie pielęgnacyjne była obejmowana w ramach projektu usługą opiekuńczą.

 1. W związku z zapisem „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”, tj. (…) Zakres specjalistycznych usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje obok usług opiekuńczych m.in.:(…) proszę o wyjaśnienie, czy w ramach ogłoszonego naboru istnieje możliwość świadczenia wobec uczestnika projektu wyłącznie specjalistycznych usług opiekuńczych, czy też dany uczestnik korzystając ze specjalistycznych usług opiekuńczych musi skorzystać z usług opiekuńczych?

Tak, w związku z przytoczonym zapisem w/w Wytycznych nie jest możliwe objęcie uczestnika projektu wyłącznie zakresem specjalistycznych usług opiekuńczych. Konieczne jest również zapewnienie dla takiej osób usług opiekuńczych.

 1. W związku ze specyficznym kryterium dostępu, tj. W przypadku projektów, które zakładają finansowanie utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020 miejsc świadczenia usług w dziennych domach pomocy dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty wyżywienia uczestników projektu oraz koszty zatrudnienia kadry świadczącej wsparcie na rzecz uczestników projektu, w tym obligatoryjnie kadry opiekuńczej, a koszty te nie przekraczają kwoty dofinansowania 1400,00 zł na jedno miejsce miesięcznie, proszę o wskazanie, który z dokumentów definiuje „koszty zatrudnienia kadry” lub czy niżej wymienione koszty można uznać za koszty zatrudnienia:
 • wynagrodzenie personelu projektu – zgodnie z Podrozdziałem 3.8. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027
 • odpis na ZFŚS,
 • koszty badań lekarskich profilaktycznych,
 • koszt odzieży ochronnej dla pracownika,
 • koszty delegacji służbowych i podnoszenia kwalifikacji?

Spośród wymienionych kosztów zastrzeżenia co do możliwości finansowania w ramach kosztów zatrudnienia kadry dotyczą kosztów delegacji i podnoszenia kwalifikacji. W przypadku kosztów delegacji wątpliwości wynikają z kwestii zasadności podróży służbowych kadry w przypadku realizacji usług w DDP. Z kolei, w związku z tym, że projekt będzie zakładał rozszerzenie działalności DDP utworzonego w ramach RPO WP 2014-2020 w placówce powinny być zatrudnione osoby legitymujące się kwalifikacjami niezbędnymi do świadczenia usług opiekuńczych. Stąd koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji jako składowa kosztów zatrudnienia kadry nie są zasadne.
Pozostałe wymienione w pytaniu koszty mogą być finansowane w ramach dofinansowania jako koszty związane z zatrudnieniem kadry świadczącej wsparcie na rzecz uczestników korzystających ze wsparcia w DDP w ramach miejsc utworzonych ze środków RPO WP 2014-2020.

 1. W związku ze specyficznym kryterium dostępu „Realizacja projektu nie spowoduje:
  1. zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta
   oraz
  2. zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie”

proszę o doprecyzowanie określenia „nie spowoduje zmniejszenie dotychczasowego finansowania”, tj. do jakiego okresu (np. miesiąca, roku) należy odnieść się we wniosku o dofinansowanie projektu tak, aby nie było wątpliwości co do spełnienia kryterium?

Kryterium wymaga zachowania poziomu finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych w  ramach bieżącej działalności wnioskodawcy. „Dotychczasowe finansowanie” należy rozumieć jako finansowanie na dzień rozpoczęcia kwalifikowania wydatków związanych z realizacją wsparcia w ramach projektu.

 1. Czy możliwe jest utworzenie dodatkowych miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych (utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020), gdzie będzie realizowana opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego, interwencyjnego całodobowego pobytu i czy będzie to traktowane jako spełnienie kryterium dostępu  pt. „Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu” /przykład: wnioskodawca prowadzi dom dziennego pobytu dla osób starszych z 29 miejscami dziennego pobytu, chce utworzyć w ramach projektu dodatkowo np. 4 miejsca, w których realizowana będzie opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego, interwencyjnego całodobowego pobytu/.  Czy konieczne jest jednak tworzenie oprócz ww. 4 miejsc jeszcze dodatkowych miejsc pobytu dziennego?  Czy grupą docelową w przypadku ww. 4  dodatkowych miejsc mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niekoniecznie w wieku 60 lat i więcej (ta grupa docelowa będzie obejmowana wsparciem w formie dziennego pobytu)?

Zgodnie z specyficznym kryterium dostępu nr 2 do Regulaminu naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 stanowiącym  że, projekt „prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu” jest możliwość utworzenie dodatkowych miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych, w których będzie realizowana opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego, interwencyjnego całodobowego pobytu i będzie traktowane jako spełnienie kryterium dostępu nr 2. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/ w miejscu zamieszkania odbywa się poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi, a nie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto nie ma konieczności tworzenia oprócz nowych miejsc jeszcze dodatkowych miejsc pobytu dziennego.

 1. Czy będzie możliwe doposażenie w ramach cross-financingu ww. miejsc, gdzie będzie realizowana opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego, interwencyjnego pobytu? (np. zakup kuchenek gazowych, doposażenie łazienek itp. w istniejącym DDP?)

Tak, jest możliwość doposażenia w ramach cross-financingu ww. miejsc, gdzie będzie realizowana opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego, interwencyjnego pobytu. Należy mieć jednak na uwadze, że doposażenie w ramach cross-financingu ma dotyczyć tylko i wyłącznie nowo utworzonych miejsc oraz spełniać zapisy określone w Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (podrozdział 2.4 Cross-financing).

 1. Czy wskaźnik rezultatu : liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie jest obligatoryjny ? Czy można go ująć i zaznaczyć np. 0

Tak, wskaźnik należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie. Należy również wskazać zakładany sposób pomiaru wskaźnika nawet jeśli jego wartość docelowa będzie założona jako zero.

 1. Zgodnie z zapisami Regulamin Konkurs FEPK.07.18-IP.01-001/23 proszę o doprecyzowanie zapisów: Zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy, zadania realizowane przez poszczególnych Partnerów w ramach projektu partnerskiego nie mogą polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów (ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych, a także potencjału i doświadczenia). Udział Partnerów musi być adekwatny do celów projektu i zgodny z warunkami określonymi w umowie o partnerstwie /porozumieniu o partnerstwie.  Czy te zapisy oznaczają, że partner musi mieć przypisane wydatki w budżecie w ramach realizowanych zadań czy całe zadania?

Zgodnie z Załącznikiem  nr 16 do Regulaminu wyboru projektów tj. Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian zaleca się cyt.: „ Celem zachowania przejrzystości budżetu w projekcie, zalecane jest aby każde zadanie było dedykowane jednemu realizatorowi (Wnioskodawcy lub Partnerowi). Dana pozycja budżetu (rozumiana jako wyodrębniona kategoria kosztu i nazwa kosztu) może mieć przypisanego tylko jednego realizatora. Jeżeli wydatki w ramach danego zadania będzie ponosić zarówno Wnioskodawca, jak i Partner / Partnerzy należy dla tego zadania zastosować wyodrębnione kategorie kosztu i nazwy kosztu, osobno dla Wnioskodawcy i Partnera / Partnerów (w kolejnych wierszach budżetu).” Tak więc sytuacja, w której jeden realizator (Wnioskodawca lub Partner) ponosi wszystkie wydatki w ramach danego zadania jest jedynie zaleceniem.
W tym miejscu przypominamy, iż  uzasadnieniem dla realizacji projektu w partnerstwie jest taka forma współpracy, która wynika wprost z zapisów art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.W/w ustawa określa również zasady wyboru partnera i sposób postępowania obligujący w tym zakresie podmioty wymienione w  art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.9). Szczegółowe uregulowania kwestii tzw. projektów partnerskich znajdują się w w/w ustawie jak i również w punkcie 2.7 Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.18-IP.01-001/23.

 1. Czy usługi związane z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego mogą być dedykowane wyłącznie uczestnikom projektu, którzy otrzymali wsparcie w postaci usług społecznych czy można udostępniać sprzęt wszystkim mieszkańcom gminy?

Zgodnie z specyficznym kryterium dostępu nr 5 „Projekt zakłada, że działania umożliwiające pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo (m.in. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, tworzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego, finansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu, dowożenie posiłków, usługi transportu indywidualnego), a także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, systemy przywoławcze stanowią:

 • wyłącznie element wsparcia dla uczestnika projektu,
 • wyłącznie element kompleksowych usług opiekuńczych lub asystenckich.” Wnioskodawca ma możliwość sfinansowania w ramach naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 utworzenia  i rozwoju wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Przy czym należy mieć na uwadze, iż zaplanowanie w/w działania jest dopuszczalne w ramach projektu wyłącznie pod warunkiem, iż stanowi ono element wsparcia i gwarantuje kompleksowość usługi. W związku z powyższym nie ma możliwości, aby uczestnik projektu  korzystał tylko i wyłącznie z usługi wypożyczenia.

Odnosząc się z kolei do kwestii możliwości korzystania z usług wypożyczalni przez mieszkańców gminy, informuję, iż sprzęt zakupiony ze środków EFS+ jest dedykowany tylko i wyłącznie uczestnikom projektu.

 1. W nawiązaniu do fragmentu:  W przypadku finansowania tworzenia lub utrzymania miejsc świadczenia usług w formie stacjonarnej Wnioskodawca zapewnia trwałość tych miejsc przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu – czy zapis należy rozumieć tak, że trwałość rezultatu projektu dotyczy wyłącznie miejsc utworzonych w ramach przedmiotowego naboru, a nie tych, które zostały utworzone w poprzedniej perspektywie 2014-2020, ponieważ te miejsca były objęte już obowiązkiem trwałości rezultatu w poprzednim projekcie, zatem wiązałoby się to z wymogiem zastosowania trwałości dwukrotnie?

Zgodnie z treścią specyficznego kryterium dostępu nr 3 „W przypadku finansowania tworzenia lub utrzymania miejsc świadczenia usług w formie stacjonarnej Wnioskodawca zapewnia trwałość tych miejsc przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu” Projektodawca jest zobligowany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych zarówno tych utworzonych w projekcie w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 jak i tych utrzymywanych/finansowanych ze środków EFS + (utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020).
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego nie jest odzwierciedleniem kryterium dostępu, o którym mowa wyżej i jest mierzony w odniesieniu do utworzonych w ramach EFS+ miejsc świadczenia usług społecznych.

 1. Czy jest możliwość finansowania dojazdu uczestników w ramach tworzonych miejsc usług opiekuńczych w Klubie Seniora?

W przypadku utworzenia Klubu Seniora (utworzenie nowych miejsc świadczenia usług w formie stacjonarnej) istnieje możliwość otrzymania dofinasowania na dojazd uczestników do placówki.

 1. Czy w projekcie w ramach, którego tworzymy nowe miejsca świadczenia usług społecznych w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, możemy wspierać finansowanie miejsc stacjonarnych (zgodnie z kryterium nr II.1.1) bez tworzenia w tych placówkach nowych miejsc?

Z treści pytania należy wnioskować, iż spełnienie specyficznego kryterium dostępu nr 2 tj. „Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu” nastąpi poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W tej sytuacji nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc stacjonarnych w DDP. Odnosząc się z kolei do kwestii finansowania istniejących miejsc stacjonarnych w DDP, informuję, iż zgodnie z treścią specyficznego kryterium dostępu nr 11 jest to możliwe pod następującymi warunkami tzn. :

 • miejsca zostały utworzone w ramach RPO WP 2014-2020;
 • miejsca nie są utrzymywane ze środków innych niż europejskie np. ze środków własnych Wnioskodawcy (w takim przypadku doszłoby do zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie co z kolei skutkowałoby niespełnieniem specyficznego kryterium dostępu 10); 
 • Wnioskodawcę obowiązują limity środków przypadających na jedno miejsce miesięcznie (limity są ściśle określone w treści w/w specyficznego kryterium dostępu nr 11).

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż przypadku finansowania ze środków EFS+ miejsc stacjonarnych utworzonych w ramach RPO WP 2024-2020, obowiązkiem Wnioskodawcy będzie zapewnienie trwałości tych miejsc (zgodnie z specyficznym kryterium dostępu nr 3 tj. „W przypadku finansowania tworzenia lub utrzymania miejsc świadczenia usług w formie stacjonarnej Wnioskodawca zapewnia trwałość tych miejsc przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu”).

 1. W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca ma odpowiedni potencjał ekonomiczny, aby zapewnić prawidłową realizację projektu, a w przypadku projektu partnerskiego, czy spełniona jest zasada określona w art. 39 ust. 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
  Weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca posiada średni obrót za trzy ostatnie zamknięte okresy lub (jeśli to korzystniejsze) wnioskodawca posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.
  Co oznacza „średni obrót za trzy ostatnie zamknięte okresy”? Przykład: firma powstała końcem 2022 r., nie ma jeszcze zamkniętego roku obrachunkowego. Rozlicza się miesięcznie z podatku dochodowego. Czy okres to obrót w okresie 3 ostatnich miesięcy? Składając wniosek w 08.2023 będzie to obrót z okresu 05-07.2023?

Średni obrót za trzy ostatnie zamknięte okresy oznacza średni obrót z trzech ostatnich zamkniętych i zatwierdzonych okresów (lat obrotowych, miesięcy, kwartałów).
Zatem, w opisanej sytuacji obrót za trzy ostatnie zamknięte okresy będzie mógł być wyliczony za okres od maja do lipca pod warunkiem, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie miesiąc lipiec będzie okresem zamkniętym i rozliczonym. Jeśli nie, wówczas należy wziąć pod uwagę okresy rozliczeniowe obejmujące kwiecień, maj i czerwiec.
W związku z tym, że firma o której informują Państwo w pytaniu powstała pod koniec 2022 r. rekomendujemy wskazanie obrotu od początku funkcjonowania firmy do końca ostatniego zamkniętego przed złożeniem wniosku miesiąca.
Wymagają podkreślenia dwie kwestie, że potencjał o którym mowa w merytorycznym kryterium dopuszczającym nr 8, ma być wniesiony przez Wnioskodawcę, a w przypadku projektów partnerskich przez Partnera Wiodącego, tj. Lidera projektu.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich, w których jsfp występują jako Wnioskodawca (partner wiodący) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane. 
Druga, że zgodnie z treścią definicji w/w kryterium wysokość obrotów będzie się odnosić do średnich rocznych wydatków w projekcie.
Ponadto, w związku z użytym w treści zapytania sformułowaniem „firma” proszę o zwrócenie uwagi na katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23.
Wnioskodawca musi wykazać się również doświadczeniem adekwatnym do zakresu działań zaplanowanego w projekcie, w tym a) w obszarze merytorycznym, w którym będzie udzielane wsparcie; b) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany jest projekt; c) na określonym terytorium którego będzie dotyczyć realizacja projektu. Doświadczenie wnioskodawcy będzie podlegać ocenie w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych (kryterium merytoryczne ogólne nr 4).

 1. Czy w przypadku projektów partnerskich np. dwóch ngo potencjał finansowy sumujemy a suma stanowi podstawę porównania w zakresie spełnienia kryterium? Czy kryterium badane jest tylko na podstawie obrotu za wskazane okresy tylko wnioskodawcy, który na chwilę obecną wynika, że nie spełni podanego wyżej kryterium finansowego przy planowanym budżecie projektu?

W ramach merytorycznego kryterium dopuszczającego nr 8 weryfikowane jest czy Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. W przypadku projektu partnerskiego, weryfikacji podlega spełnienie zasady określonej w art. 39 ust. 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, tj. Partnerem wiodącym w projekcie partnerskim może być wyłącznie podmiot o potencjale ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu partnerskiego. W związku z tym, że rolę partnera wiodącego pełni Wnioskodawca to wyłącznie obroty Wnioskodawcy stanowią o potencjale finansowym do realizacji projektu, obroty partnera nie są brane pod uwagę przy ocenie spełnienia niniejszego kryterium.
Podsumowując, potencjał o którym mowa w/w kryterium ma być wniesiony przez Wnioskodawcę, a w przypadku projektów partnerskich przez Partnera Wiodącego, tj. Lidera projektu.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich, w których jsfp występują jako Wnioskodawca (partner wiodący) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane.

 1. Proszę o doprecyzowanie „zwiększenia liczby miejsc” w przypadku gdy beneficjent prowadzi 3 Kluby Seniora w różnych lokalizacjach (są aktualnie w okresie trwałości, utworzone są w ramach RPO WP 2014-2020, działania są pokrywane ze środków własnych). W obecnym konkursie chcemy utworzyć 2 nowe Kluby w nowych lokalizacjach jednak na terenie tej samej gminy jak poprzednie.
  Czy wartość bazowa to będzie liczba miejsca w prowadzonych Klubach na dzień 31.12.2022r. ? Czy jeśli to są nowe placówki to  wartość wynosi 0?

Weryfikacja zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej będzie dokonywana w odniesieniu do działalności beneficjenta według stanu na dzień 31.12.2022 r. Wobec tego nie jest istotna lokalizacja prowadzonych przez beneficjenta klubów.

 1. W rozwinięciu kryterium podano, że trwałość dotyczy „świadczenia usług danego rodzaju po zakończeniu projektu i polega na funkcjonowaniu danej placówki w sposób zbliżony do funkcjonowania w ramach projektu”. Nie wspomniano o konieczności objęcia usługami danego rodzaju zbliżonej liczby osób jak w okresie realizacji projektu. Może bowiem dojść do sytuacji, że mimo iż w ramach Klubu czy DDP beneficjent zapewni usługi o rodzaju zbliżonym do działań w czasie realizacji projektu, ale za częściową odpłatnością uczestników Klubu/DDP nie będzie chętnych/będą chętnie tylko w znacznie mniejszej liczbie do korzystania ze wsparcia. Co w takiej sytuacji?

Zbliżony do założonego sposób funkcjonowania dotyczy również liczby osób, które korzystają z danej usługi. Planując utworzenie DDP lub KS wnioskodawca powinien racjonalnie określić możliwości planowanego wsparcia i liczbę osób, a po zakończeniu finansowania z EFS+ dołożyć wszelkich starań, żeby zarówno jakość usług jak i liczba osób korzystająca ze wsparcia była zbliżona do wartości określonych we wniosku o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę, że projekty realizowane ze środków EFS/EFS+ są z założenia trudno mierzalne, nie da się w kryterium określić stopnia realizacji wsparcia czy liczby osób wystarczającego, aby uznać kryterium za spełnione. Zatem, we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma zapewnić trwałość zgodnie z warunkami określonymi w kryterium.

 1. Jeśli w obecnie prowadzonym Klubie utworzonym w ramach RPO WP 2014-2020 zwiększymy miejsca i tylko na te nowe weźmiemy dofinansowanie to czy trwałość polegająca na konieczności zapewnienia świadczenia usług będzie dotyczyła tylko nowych. Poniekąd wynika to z treści kryterium.

Tak, jeśli w ramach projektu nie będą wspierane miejsca utworzone w ramach RPO WP 2014-2020, wówczas trwałość będzie weryfikowana tylko w odniesieniu do nowych miejsc.

 1. Prowadząc obecnie DDP/Klub Seniora chcemy rozszerzyć działalności zwiększając liczbę miejsca poprzez nowe obszary jak sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usług opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Wniosek o dofinansowanie nie będzie dotyczył finansowania obecnych miejsc w DDP/Klubie Seniora. Czy dobrze rozumiem, że w przypadku takiego projektu nie będzie dotyczył okres trwałości z racji, że są to usługi niestacjonarne?

Tak, zgodnie ze specyficznym kryterium dostępu nr 3 trwałość obowiązuje w przypadku finansowania tworzenia lub utrzymania miejsc świadczenia usług  w formie stacjonarnej, zatem w przypadku usług świadczonych w miejscu zamieszkania kryterium dotyczące trwałości nie dotyczy.

 1. W ramach konkursu dopuszczalne są usługi „b) opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego (do 12 tygodni w roku) całodobowego lub dziennego pobytu;”. Chcemy zapewnić rozszerzyć ofertę DDP (obecnie w okresie trwałości instytucjonalnej z racji utworzenia w ramach RPO WP 2014 -2020) o opiekę wytchnieniową. Nie będziemy finansować działalności DDP tylko w zakresie zapewnienia opieki wytchnieniowej tj. zatrudnimy 2 osoby dedykowane do tej opieki, media rozliczymy proporcją wykorzystania lokalu, wyżywienie tylko podczas rzeczywistego pobytu osób w ramach opieki wytchnieniowej. Jaka trwałość wobec tego będzie nas dotyczyła? Czy opieka wytchnieniowa zaliczana będzie do opieki stacjonarnej której dotyczy zapewnienie trwałości wg kryterium zgodnie z regulaminem? Jak liczyć miejsca w ramach kryterium zwiększenia miejsc? Wg liczby osób którym świadczona jest usługa? Czy wg liczby opiekunek świadczących usługi opieki wytchnieniowej?

Tak, miejsca przeznaczone na zapewnienie krótkookresowego pobytu w ramach opieki wytchnieniowej będą zaliczane do opieki stacjonarnej i wobec tego dla tych miejsc będzie wymagane zapewnienie trwałości. Jako liczbę miejsc w przypadku opieki wytchnieniowej należy rozumieć liczbę miejsc jaka zostanie utworzona i wyposażona na potrzeby realizacji tego rodzaju wsparcia, a nie liczbę opiekunek. Liczba miejsc rozumiana jest jako liczba osób, która jednocześnie może korzystać z usługi w placówce.

 1. Kryterium premiujące: Wszystkie zaplanowane w projekcie usługi społeczne realizowane są przez podmiot ekonomii społecznej (PES).
  Pytanie: Co IOK ma na myśli „wszystkie zaplanowane w projekcie usługi społeczne”? Patrząc wprost na kryterium oznacza, że Beneficjent może tylko zatrudnić Kierownika Klubu Seniora, a reszta działań z uwagi na charakter kontynuacji miejsc RPO WP 2014-2020 czyli działania społeczne jak zatrudnienie osób do realizacji zajęć/warsztatów oraz catering ma być zlecony jednej lub większej liczbie firm stanowiących PES np. Spółdzielni socjalnej z zachowaniem tryby konkurencyjnego wyboru?

Usługi społeczne należy rozumieć jako usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zapobiegające odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej oraz umożliwiające podtrzymanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 wskazują jakie usługi należą do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Kryterium należy odnosić do tych rodzajów usług, mając jednocześnie na uwadze typy projektów możliwe do realizacji w ramach naboru w ramach Działania 07.18. Realizacja wsparcia w postaci klubu seniora to usługa społeczna. Zatrudnienie części personelu przez inny niż PES podmiot sprawia, że usługi nie są realizowane przez PES, a co za tym idzie nie można uznać kryterium za spełnione. Spełnienie kryterium jest możliwe w sytuacji, gdy klub prowadzony będzie przez PES (wnioskodawcą będzie PES lub np. gmina zleci zadanie dot. prowadzenia KS na podstawie ustawy o pożytku jednostce, która spełnia definicję PES).

 1. Czy w projekcie partnerskim możliwe jest zaangażowanie partnera polegające na użyczeniu lokalu przeznaczonego na Klub Seniora?

Nie. Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu. Zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy, zadania realizowane przez poszczególnych Partnerów w ramach projektu partnerskiego nie mogą polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów (ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych, a także potencjału i doświadczenia). Udział Partnerów musi być adekwatny do celów projektu i zgodny z warunkami określonymi w umowie o partnerstwie /porozumieniu o partnerstwie.
Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zarządzaniu projektem. Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań (merytorycznych) w projekcie.

 1. Czy możliwe jest zwiększenie etatu opiekuna już świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i sfinansowanie (i dofinansowanie) zwiększonej części w ramach projektu. Zwiększony wymiar czasu pracy jest niezbędny do świadczenia usług dla uczestników projektu. W ww. sytuacji nie będzie to traktowane jako nowe miejsce świadczenia usług społecznych, jednak poza tymi działaniami zaplanowano inne, które pozwolą na utworzenie nowych miejsc świadczenia usług.

Tak. Możliwe jest zwiększenie wymiaru zatrudnienia już zatrudnionego opiekuna, pod warunkiem, że w ramach zwiększonego etatu finansowanego ze środków projektu opiekun będzie świadczył usługi wyłącznie na rzecz  osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych wsparciem w projekcie. Zwiększony wymiar czasu pracy nie może być przeznaczony na realizację dodatkowych godzin usług dla osób, które już są pod opieką pracownika. Zgodnie z treścią zapytania kryterium dotyczące zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług i liczby osób objętych usługami zostanie spełnione poprzez realizację innego rodzaju usług na rzecz danej osoby w ramach projektu.

Poleć innym: