Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Ósmy pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 z dnia 19 września 2023 r.

 1. Reprezentuję podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (centrum rehabilitacji). Obecnie na działalność leczniczą wynajmujemy 3 lokale na 3 kondygnacjach w 5 piętrowym budynku, w którym znajduje się winda starego typu z lat 80-tych niespełniająca Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027 (m. in. winda posiada za wąskie drzwi do kabiny). Chcielibyśmy złożyć wniosek o dofinansowanie budowy nowoczesnej windy która zapewni dostęp do naszych lokali osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym, jednak nie dysponujemy częściami wspólnymi budynku, w którym wynajmujemy jedynie lokale na poszczególnych piętrach. Czy w związku z tym możemy złożyć projekt partnerski wspólnie z właścicielem budynku, aby spełnić kryterium dysponowania nieruchomością? Lub alternatywnie - czy właściciel budynku może nam udzielić pełnomocnictwa do dysponowanie częściami nieruchomości niezbędnymi do realizacji projektu? Jaka powinna być forma takiego pełnomocnictwa i na jaki okres czasu?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
  • Uczelnie,
  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Instytucje kultury,
  • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
  • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Instytucje sportu,
  • Kościoły i związki wyznaniowe,
  • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

  Wobec powyższego wnioskodawca i partner w ramach przedmiotowego naboru musi mieścić się w ww. katalogu beneficjentów. Biorąc pod uwagę, że winda obsługuje cały budynek, a nie tylko 3 lokale, wnioskodawca powinien wykazać prawo do dysponowania całym budynkiem a nie tylko częściami wspólnymi związanymi z tymi lokalami. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wymogi i obowiązki wnioskodawcy, w tym utrzymanie trwałości projektu i posiadania środków na wkład własny projektu, wnioskodawcą powinien być właściciel budynku lub podmiot mieszczący się w ww. katalogu posiadający prawo do dysponowania budynkiem. W przypadku, gdy budynek ma kilku właścicieli, wnioskodawcą może być jeden współwłaściciel jako podmiot reprezentujący pozostałych współwłaścicieli po uzyskaniu ich zgody.

  Poza kwalifikowalnością wnioskodawcy należy również uwzględnić, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Budynek użyteczności publicznej oznacza:

  1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
  2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

  Z przedstawionego opisu wynika, że w budynku znajdują się 3 pomieszczenia, w których świadczone są usługi z zakresu opieki zdrowotnej (rehabilitacja), jednak nie wskazano jakim potrzebom i celom służą pozostałe pomieszczenia budynku. Przede wszystkim nie określono czy przeznaczenie i wykorzystanie pozostałych pomieszczeń odpowiadałoby któremukolwiek z wymienionych powyżej w definicji budynku użyteczności publicznej w pkt. a). W związku z powyższym nie można wskazać czy wydatki dotyczące windy mogłyby być w całości dofinansowane w ramach ww. naboru wniosków lub proporcjonalnie do powierzchni budynku spełniającej definicję użyteczności publicznej. Podsumowując, wnioskodawca musi wpisywać się w ww. katalog beneficjentów i posiadać prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane a zakres działalności wszystkich podmiotów mających siedzibę w budynku powinien mieć charakter użyteczności publicznej, co przy zachowaniu pozostałych wymogów Regulaminu wyboru projektów dawałoby możliwość ubiegania się o wsparcie omawianej inwestycji w ramach ww. naboru wniosków. W tym miejscu pragnę poinformować, że gdy pomieszczenia w budynku są wynajmowane odpłatnie należy mieć na uwadze zapisy Regulaminu wyboru projektów dot. pomocy publicznej.

 2. Planujemy projekt polegający na poprawie dostępności architektonicznej do budynku przedszkola miejskiego integracyjnego. Obok budynku znajduje się plac zabaw z różnymi urządzeniami typu karuzele, huśtawki, piaskownice, do których dostęp jest poprzez trawnik lub wydeptane ścieżki. Czy w projekcie można ująć wydatki związane z dostępem do tych urządzeń, np. poprzez budowę ścieżek lub zabezpieczeń w postaci powierzchni z płyt EPDM ?

  Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów konieczność realizacji wskazanego w projekcie zakresu rzeczowego powinna wynikać z analizy potrzeb opracowanej na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu budynku oraz jego otoczenia i wskazującej deficyty w dostępności budynku oraz jego otoczeniu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności prowadzonych działań z postanowieniami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w tym adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, stanowiących załącznik nr 2 do ww. Wytycznych.

  Ścieżka lub inna infrastruktura komunikacyjna nie może prowadzić do infrastruktury niedostępnej dla osób niepełnosprawnych. Z treści pisma nie wynika czy plac zabaw spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zatem budowa ścieżek do ww. placu zabaw, mogłaby być przedmiotem dofinansowania jeżeli jest on już dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych albo w projekcie zaplanowano wydatki na poprawę jego dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez np. odpowiednie dostosowanie wyposażenia, nawierzchni itp. Jeżeli zastosowanie płyt z EPDM będzie dostosowaniem do potrzeb ww. grupy osób to wydatek ten powinien wpisywać się w katalog wydatków kwalifikowanych.

 3. Z Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wynika, że kluczową z punktu widzenia możliwości wsparcia infrastruktury objętej wnioskiem o dofinansowanie jest analiza potrzeb. Bardzo proszę o doprecyzowanie, czym z punktu widzenia niniejszego konkursu, a zwłaszcza kryterium merytorycznego specyficznego nr 1 (brak możliwości wsparcia infrastruktury innej niż zidentyfikowane potrzeby w kontekście dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych), jest analiza potrzeb? Wydaje się (brak w dokumentacji konkursowej definicji czy instrukcji na ten temat), że jest czymś więcej niż uzasadnieniem potrzeb. Zatem czym powinna się charakteryzować, jakie elementy zawierać aby spełniała swoją rolę i została formalnie za taką uznana?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić analizę potrzeb. Wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych poprzez roboty budowlane lub wyposażenie musi wynikać z powyższej analizy.

  Analiza potrzeb musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy stanu budynku planowanego do objęcia wsparciem i otoczenia tego budynku. Diagnoza ta powinna wykazać deficyty w dostępności budynku oraz jego otoczeniu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wnioskodawca sporządzając analizę potrzeb powinien wykazać zakres koniecznych do realizacji w ramach projektu prac, związanych z poprawą dostępności budynku i otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, które eliminowałyby stwierdzone deficyty.

  Analiza potrzeb jako konkretny dokument nie jest wymagany. Należy przedstawić ją w załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Odniesieniu do kryteriów wyboru projektu (w odniesieniu do kryterium merytorycznego specyficznego pn. „Brak możliwości wsparcia infrastruktury innej niż zidentyfikowane potrzeby w kontekście dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”).

  Powyższa analiza stanowi element dokumentacji wniosku o dofinansowanie ( zał. nr 2) wobec czego może stanowić koszt kwalifikowany zgodnie z limitem dotyczącym wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem wniosku określonym w Katalogach wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR).

 4. W ramach projektu chcielibyśmy wykonać remont schodów wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem do Przychodni w celu dostosowania ich do potrzeb dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Nie posiadamy jeszcze pozwolenia na budowę, a nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nadzór nad budynkiem sprawuje konserwator zabytków. W związku z powyższym jesteśmy na etapie wnioskowania o warunki zabudowy. Na chwilę złożenia wniosku w ramach naboru Dostępność nie będziemy w posiadaniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (ponieważ wniosek będzie na etapie procedowania w Urzędzie Miasta).
  Zgodnie z „Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu” str. 9 wskazaliście Państwo, że „Decyzje ostateczne, opatrzone adnotacją organu, który je wydał – tj. takie, dla których nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z art. 16 ust. 1 kpa) powinny być dostarczone najpóźniej do czasu wezwania KOP o uzupełnienie wniosku i załączników - na etapie oceny merytorycznej”.
  Będziemy wdzięczni za potwierdzenie, czy wniosek który złożymy w zakreślonym terminie (do 20 września 2023r.), który nie będzie miał załącznika w postaci ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, nie zostanie odrzucony z tego powodu? I czy zgodnie z Instrukcją, na etapie oceny merytorycznej zostaniemy wezwani do uzupełnienia wniosku i załączników. Do tego czasu, właściwy Organ powinien wydać nam ostateczną decyzję dotycząca warunków zabudowy, która pozwoli na prawidłową realizację inwestycji.

  Wnioskodawca na podstawie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji projektu powinien określić jakie dokumenty – decyzje, pozwolenia, zgłoszenia będą wymagane do uzyskania w celu prawidłowej realizacji inwestycji.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedłożenia poszczególnych dokumentów do realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych znajdują się w Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 5.

  W odniesieniu do zakresu rzeczowego, dla którego wnioskodawca nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę, należy przedstawić dokumenty dotyczące warunków zagospodarowania przestrzennego. Należy przedstawić odpowiednio:
  1. wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo zaświadczenie gminy o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
  2. ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
  3. ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.

  Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego powinny być aktualne oraz obejmować wszystkie nieruchomości, na terenie których zaplanowano realizację inwestycji, z wyjątkiem zakresu, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z powyższym odnosząc się do zadanego pytania podkreślić należy, że w przypadku gdy złożony wniosek nie będzie zawierał wymaganych dokumentów w zakresie warunków zagospodarowania przestrzennego Komisja Oceny Projektów wezwie Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Jednocześnie uwzględnione zostaną cytowane w pytaniu zapisy Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, wskazujące że Decyzje ostateczne, opatrzone adnotacją organu, który je wydał – tj. takie, dla których nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z art. 16 ust. 1 kpa) powinny być dostarczone najpóźniej do czasu wezwania KOP o uzupełnienie wniosku i załączników - na etapie oceny merytorycznej.

 5. Odnosząc się do jednej z opublikowanych odpowiedzi na pytanie dot. budynku będącego własnością gminy i zarządzanego przez jego spółkę, w którym to budynku wynajmowane są lokale pod działalność leczniczą – POZ, aptekę i prywatną poradnię rehabilitacyjną, jak również gdzie znajdują się dwa lokale wynajmowane osobie fizycznej, a drugi nie jest obecnie wynajmowany. Odpowiedzieli Państwo, że ze względu na fakt, że lokale są odpłatnie wynajmowane należy mieć na uwadze zapisy Regulaminu o pomocy publicznej. Proszę zatem o wyjaśnienie/uszczegółowienie:
  • jeśli lokale są wynajmowane pod prowadzenie działalności leczniczej opisanej powyżej – większość przychodni jest zorganizowana w ten sposób. Działalność w dominującej części jest prowadzona na podstawie kontraktu z NFZ poza prywatną praktyką rehabilitacyjną oraz apteką. Czy w takiej sytuacji projekt wymaga objęcia go pomocą publiczna lub pomocą de minimis? Co należy przeanalizować w związku z odpłatnym wynajmem pomieszczeń, które realizują działania w ochronie zdrowia?

  W omawianym przypadku konieczna jest szczegółowa analiza pod kątem ewentualnego występowania wszystkich przesłanek pomocy publicznej. Z pytania nie wynika czy gabinet rehabilitacji prowadzi wyłącznie praktykę prywatną rehabilitacyjną czy również częściowo działa w ramach kontraktu z NFZ oraz jaka działalność jest lub będzie prowadzona w lokalach wynajmowanych przez osoby fizyczne. Co do zasady działalność która wykonywana jest w ramach kontraktu w ramach NFZ nie jest objęta przepisami dot. pomocy państwa natomiast prywatna praktyka rehabilitacyjna, działalność apteki oraz ew. lokal wynajmowany osobie fizycznej (nie jest jasne czy pod działalność) są już działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego i w stosunku do tej części projektu możliwe jest zastosowanie odpowiednich przepisów prawa pomocy publicznej lub pomocy de minimis. W takim przypadku zgodnie z Regulaminem wyboru pomoc publiczna udzielona na tę część projektu powinna spełniać zasady określone Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 natomiast pomoc de minimis zasady określone Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 Bardzo pomocna również będzie analiza omawianego przypadku pod kątem ewentualnej działalności pomocniczej i dodatkowej wynikającej z Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 207 ust. 1 (oraz w przypisie 305 do tego punktu) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) o czym jest mowa w Regulaminie wyboru w punkcie 8.6.4 Dofinansowanie, które nie stanowi pomocy publicznej. Pomoc publiczna nie wystąpi jeżeli możliwe będzie uznanie prowadzonej działalności za działalność pomocniczą.

 6. Czy w ramach wniosku 5.3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 możemy zrealizować odstępstwa i uzgodnienia strażaka w zakresie ppoż., które łączą się z przystosowaniem urzędu do wymagań przeciwpożarowych?

  Przedstawione pytanie zostało sformułowane w sposób bardzo ogólny i nieprecyzyjny, w związku z czym brak jest możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Podkreślenia jednak wymaga, że wydatek związany z realizacją uzgodnień ppoż. dotyczący projektu budowlanego, którego zakres rzeczowy w całości będzie przedmiotem wniosku oraz dotyczył będzie wyłącznie robót budowlanych mających na celu poprawę dostępności, może być uznany za wydatek kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad kwalifikowalności wydatków. W szczególności należy mieć na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydatek może stanowić koszt kwalifikowalny jeżeli jest zgodny z przepisami prawa, jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu lub jego przygotowaniem oraz został należycie udokumentowany. Ponadto należy podkreślić, że uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o którą realizowany będzie projekt, powinna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające ze standardów dostępności adekwatnych do zakresu realizowanego projektu, stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Wobec powyższego ewentualne odstępstwa wprowadzone w drodze uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż. oraz za zgodą właściwego organu powinny być zgodne z ww. dokumentem.


  1. Czy winda (dźwig osobowy) w obiekcie użyteczności publicznej to standard transportowy czy architektoniczny?
  2. Czy chodnik dla pieszych prowadzący do obiektu użyteczności publicznej to standard transportowy czy architektoniczny?
  3. Czy wykonanie miejsca parkingowego przy obiekcie użyteczności publicznej to standard transportowy czy architektoniczny?

  W ramach działania 5.3. Dostępność wsparciem może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w kontekście poprawy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez Wnioskodawcę analizy potrzeb w zakresie likwidacji barier dla ww. osób, która wskaże wszelkie deficyty w zakresie spełniania standardów dostępności opisanych w zał. nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W związku z powyższym odnosząc się do zadanych pytań należy wskazać, iż:

  1. Dźwig osobowy (winda), który zamontowany będzie w budynku użyteczności publicznej jako element służący poprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób starszych powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające ze standardu architektonicznego.
  2. Wykonanie chodnika jest możliwe w przypadku, gdy służy poprawie dostępności do budynku, np. w celu umożliwienia dojścia z miejsca postojowego do budynku. Infrastruktura taka, służąca zagospodarowaniu otoczenia budynku, powinna być realizowana zgodnie ze standardem architektonicznym.
  3. Wykonanie miejsca parkingowego może być objęte wsparciem wyłącznie w przypadku, gdy służyć będzie poprawie dostępności budynku oraz spełniać będzie wszystkie warunki opisane w standardzie architektonicznym. Równocześnie należy pamiętać, że prace związane z miejscami parkingowymi, które nie będą spełniały wszystkich wymaganych parametrów dla miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami nie kwalifikują się do dofinansowania w tym działaniu.

  Wobec powyższego uznać należy, że wszystkie wymienione w pytaniu elementy wpisują się w standard architektoniczny. Stanowiłyby one część standardu transportowego, gdyby były to elementy należące do infrastruktury transportowej, np. miejsca postojowe na parkingach przy stacjach i przystankach.

WAŻNE.
Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Siódmy pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 - informacja z 24 sierpnia 2023 r.

 1. Czy w ramach wniosku kwalifikowalne będzie dostosowanie nieczynnych pomieszczeń budynku poradni (poddasze) w celu przeniesienia działalności z poradni niespełniających Standardów, a w których realizowane są świadczenia dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami. Równocześnie w pomieszczeniach poradni (poddasze) planuje się przygotować gabinety, miejsca dla opiekunów małych dzieci.
  Uzasadnienie: W ramach dofinansowania planujemy zapewnić dostępności szeroko pojętej infrastruktury XXX w zakresie poradni. Zidentyfikowaliśmy potrzeby w zakresie dostępności do budynków dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych ze szczególnymi potrzebami oraz miejsca dla opiekunów małych dzieci. Jeden z budynków, w którym funkcjonuje poradnia zdrowia psychicznego oraz uzależnień, z powodu braku naszych pomieszczeń, wynajmujemy. Wejście do budynku nie posiada windy, ani podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia nie są wytłumione. Brak jest przystosowanej łazienki. Budynek ten nie spełnia Standardów, nie możemy ingerować w obcą infrastrukturę i nie możemy dostosować do potrzeb. W drugim budynku, który planujemy dostosować w zakresie likwidacji barier dla ww. osób, dysponujemy dodatkową powierzchnią na poddaszu, którą chcielibyśmy dostosować dla potrzeb dla osób starszych, z niepełnosprawnościami (gabinety logopedy, badania słuchu, poradni rehabilitacyjnej), ze szczególnymi potrzebami (gabinety psychologiczne, poradni zdrowia psychicznego), toalety dla osób z niepełnosprawnościami, uzupełniając o miejsce dla opiekunów małych dzieci i inną infrastrukturą pozwalającą korzystać z profilaktyki zdrowotnej, a także leczenia (gabinety diagnostyki usg). Dokonując analizy ww. infrastruktury pod kątem standardów dostępności, wykazano, że zakresem rzeczowym projektu należy objąć wszystkie pomieszczenia: tj. parter, piętro i poddasze budynku. Wówczas zapewniona zostanie pełna dostępność do wszystkich wskazanym w Standardach wytycznych: dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych, ze szczególnymi potrzebami oraz miejsca dla opiekunów małych dzieci.

   

  Celem wsparcia w ramach działania FEPK.05.03 Dostępność jest poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych.

  W związku z powyższym utworzenie nowych pomieszczeń/gabinetów, miejsc dla opiekunów małych dzieci na bazie nieczynnych pomieszczeń budynku poradni znajdujących się na poddaszu oraz remont innych na poszczególnych kondygnacjach nie są zgodne z ww. celem i nie mogą być w całości kosztem kwalifikowanym w projekcie.

  W takim wypadku kwalifikowane do dofinansowania może być jedynie dostosowanie/adaptacja sensu stricto konkretnych pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach (np. utworzenie łazienek dla niepełnosprawnych, wind/podnośników, dojazdów umożliwiających dotarcie pacjentów na poddasze, odpowiedniej szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne itp.) do potrzeb ww. grupy osób w ramach ww. naboru wniosków. Pozostałe wydatki niezwiązane bezpośrednio z celem działania należy umieścić w kategorii kosztów niekwalifikowanych. Oznacza to, że zakres projektu nie może być w całości kosztem kwalifikowanym. Zakres dostosowań powinien być poprzedzony szczegółową analizą potrzeb oraz uzasadniony.

  Ponadto należy również zwrócić uwagę na ograniczenie, iż dofinansowaniem nie mogą zostać objęte formy instytucjonalnej opieki całodobowej.

 2. „Czy w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność, gmina ma możliwość sfinansowania podnośnika w celu dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, w budynku Domu Kultury, nad którym sprawuje nadzór Centrum Kultury i Czytelnictwa? Czy obowiązkowo CKiCz winien być partnerem w tym projekcie?”.

  Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności m.in. budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

   

  Budynek użyteczności publicznej oznacza:

  1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty  (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
  2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

  W związku z powyższym, jeżeli z analizy potrzeb wynika konieczność sfinansowania podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, to taki wydatek można uznać za kwalifikowany. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że zakres rzeczowy projektu powinien być zaplanowany w sposób logiczny, zapewniający pełną dostępność wszystkich produktów projektu, ponieważ ewentualne nieuwzględnienie jakiegoś elementu infrastruktury może stanowić barierę czy przeszkodę w korzystaniu z budynku - co ma znaczenie dla zapewnienia jego dostępności.

  Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
  • Uczelnie,
  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Instytucje kultury,
  • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
  • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Instytucje sportu,
  • Kościoły i związki wyznaniowe,
  • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

  W związku z powyższym zarówno Gmina jak i Centrum Kultury i Czytelnictwa wpisują się w ww. katalog beneficjentów i mogą ubiegać się o środki jako wnioskodawca lub partner. Nie ma jednak obowiązku zawierania partnerstw z jednostką organizacyjną gminy.

  Centrum Kultury i Czytelnictwa jest gminną samorządową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, w związku z czym Gmina może samodzielnie złożyć wniosek w celu dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, w budynku Domu Kultury, który prowadzi Centrum Kultury i Czytelnictwa. Natomiast sposób konstrukcji wniosku i jego realizacji należy do decyzji wnioskodawcy.

 3. Gmina planuje złożyć  Wniosek o dofinansowanie projektu, którego zakres  rzeczowy  obejmował będzie między innymi  roboty  modernizacyjne i zakup wyposażenia  w  Zakładzie Wodolecznictwa i Rehabilitacji   przy  Szpitalu XXX. Podmiotem założycielskim XXX jest Gmina YYY. Podmiotem sprawującym nadzór w imieniu Gminy YYY jest Prezydent Miasta YYY. (XXX jest podmiotem posiadającym osobowość prawną).  Uzyskane przez Gminę YYY dofinansowanie wraz z własnym wkładem finansowym zostałyby przekazane w formie dotacji celowej  do XXX, który przeprowadziłby przetarg na wykonawcę prac. Za utrzymanie zmodernizowanego obiektu odpowiedzialny byłby XXX.

  Mając na uwadze powyższy opis prosimy o odpowiedź:

  1. Czy Gmina YYY może  złożyć Wniosek  obejmujący zakres  rzeczowy  XXX ?
  2. Czy XXX  może samodzielnie  zrealizować  zakres rzeczowy (tj. przeprowadzić  zamówienia publiczne  dla swojego zakresu rzeczowego polegającego na modernizacji  i  na  zakupie wyposażenia poprawiającego dostępność  Zakładu  Wodolecznictwa i Rehabilitacji  dla osób z niepełnosprawnościami).

   

  Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
  • Uczelnie,
  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Instytucje kultury,
  • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
  • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Instytucje sportu,
  • Kościoły i związki wyznaniowe,
  • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

  Natomiast zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności m.in. budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

  Budynek użyteczności publicznej oznacza:

  1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
  2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

  Wobec powyższego Gmina i Szpital mieszczą się w ww. katalogu Beneficjentów a zakres działalności Szpitala XXX ma charakter użyteczności publicznej.

  Biorąc powyższe pod uwagę Gmina YYY może złożyć wniosek o dofinansowanie zakresu rzeczowego Szpitala XXX, z uwzględnieniem przepisów, które to umożliwiają, wymogów Regulaminu wyboru projektów, które powinien spełniać wnioskodawca/partner i ustaleniem zasad i odpowiedzialności ww. podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowaniu, w tym dotyczących przeprowadzenia przetargów i realizacji poszczególnych zadań.

  W tym miejscu pragnę poinformować, że projekty finansowane w ramach FEP 2021-2027 mogą być realizowane przez dwa lub kilka podmiotów jako projekty partnerskie. Należy zwrócić uwagę, iż wybór partnerów dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Informacja o realizacji projektu w partnerstwie oraz dane każdego
  z partnerów wskazywane są we wniosku o dofinansowanie. Kwestie dot. realizacji projektów partnerskich określa art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz p. 9 Regulaminu naboru projektów.

  Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 11 ww. ustawy Partnerem wiodącym w projekcie partnerskim może być wyłącznie podmiot o potencjale ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu partnerskiego.

  Zatem dopuszczalny jest udział w projekcie, również w roli partnera, jednostki podległej JST, posiadającej osobowość prawną.

  Sposób przygotowania (konstrukcji) projektu zależy wyłącznie od Wnioskodawcy.

  Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z zapisami § 5 Wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, to Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu, niezależnie od tego kto będzie przeprowadzał postępowania przetargowe czy też ponosił wydatki kwalifikowalne. Środki dotacji przekazywane będą na rachunek Beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie i Beneficjent sam dokonuje transferu środków pomiędzy Partnerami projektu.

  W sytuacji, gdy wniosek będzie składany przez Gminę YYY w partnerstwie z XXX należy uwzględnić treść art. 127 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w którym sprecyzowano jakie środki stanowią dotacje celowe.
  Ze wskazanego przepisu nie wynika aby zaproponowane przez Państwa rozwiązanie w tym zakresie było dopuszczalne.

 4. Gmina w ramach działania 5.3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 planuje poprawę dostępności w budynkach użyteczności publicznej. Jednym z planowanych zadań jest refundacja kosztów poniesionych na dostosowanie szkoły do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wydatek poniesiony został w 2023 r., czyli wpisuje się w okres kwalifikowalności wydatków.

  Zakres prac – finansowane ze środków własnych Gminy:

  1. wykonanie dodatkowej pochylni od strony sali gimnastycznej, stanowiącej niezależne wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami wraz
   z wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wykonanie zadaszenia,
  2. poprawa wymiarów miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami,
  3. wykonanie chodnika od strony miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami do istniejącej pochylni wraz z wykonaniem barierek oraz poręczy,
  4. wymiana głównych drzwi wejściowych i przedsionka spełniających standardy dostępności oraz wykonanie barierki przy schodach,
  5. poszerzenie chodnika na wjeździe do szkoły oraz odizolowanie go od drogi manewrowej,
  6. wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze manewrowej,
  7. wymiana drzwi wewnętrznych w budynku standardu 90 cm w świetle ościeżnicy,
  8. montaż klamek w kolorze kontrastowym do drzwi wewnątrz budynku,
  9. wymiana posadzek na antypoślizgowe na korytarzach I i II piętra,
  10. zastosowanie kontrastów pomiędzy ścianą a posadzką w ciągach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach,
  11. oznakowanie pomieszczenia wyciszenia (przeszklona ściana z drzwiami)
   w formie dwóch pasów w kolorze kontrastowym,
  12. dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  13. przystosowanie klatek schodowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie kontrastów pomiędzy ścianą a posadzką, oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego, montaż maty dotykowej przed biegiem schodowym oraz modernizacja istniejących balustrad,
  14. likwidacji gablot o głębokości powyżej 10 cm i zakup nowych,
  15. dostosowanie wybranych sal lekcyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tj. przerobienie włączników świateł i gniazd na odpowiedniej wysokości, wykonanie podłóg antypoślizgowych, rozdzielenie płaszczyzn pionowych od poziomych kolorem kontrastowym,
  16. dostosowanie sal rewalidacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tj. przerobienie włączników świateł i gniazd na odpowiedniej wysokości, wykonanie podłóg antypoślizgowych, rozdzielenie płaszczyzn pionowych od poziomych kolorem kontrastowym,
  17. dostosowanie stołówki szkolnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tj. wykonanie podłóg antypoślizgowych, rozdzielenie płaszczyzn pionowych od poziomych kolorem kontrastowym, wymiana drzwi z ladą do wydawania posiłków,
  18. dostosowanie świetlicy szkolnej, biblioteki, pomieszczenia pracy cichej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tj. przerobienie włączników świateł
   i gniazd na odpowiedniej wysokości, wykonanie podłóg antypoślizgowych, rozdzielenie płaszczyzn pionowych od poziomych kolorem kontrastowym,
  19. stworzenie nowej świetlicy w części korytarza.

  Czy w związku z tym powyższy zakres prac będzie mógł być refundowany w ramach działania 5.3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 ?

   

  Celem wsparcia w ramach działania FEPK.05.03 Dostępność jest poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych. Wsparcie ze środków EFRR powinno obejmować wyłącznie działania mające na celu poprawę dostępności ww. budynków.

  Należy podkreślić, że wszystkie działania uwzględnione we wniosku o dofinansowanie muszą wynikać z analizy potrzeb oraz być niezbędne do poprawy dostępności ww. budynków. Wnioskodawca musi udowodnić, że realizacja tego rodzaju działania eliminuje deficyt występujący w tym obszarze.

  Zapisy wniosku o dofinansowanie powinny również wskazywać, że wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu stanowiącymi załącznik nr 2 pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

  Na podstawie przedstawionego opisu wstępnie można stwierdzić, iż wydatki wymienione w punktach 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 mogłyby kwalifikować się do dofinansowania w ramach ww. naboru, pod warunkiem spełnienia ww. wymagań oraz pozostałych wymogów określonych w Regulaminie wyboru projektów.

  Natomiast wydatki wymienione w punktach 5,6,14,19 opisane są zbyt ogólnie bez wskazania zakresu dostępności i z tego powodu nie można stwierdzić czy są to roboty ogólnobudowlane czy dotyczące dostępności sensu stricto w rozumieniu celu przedmiotowego działania.

WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

 

Szósty pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 - informacja z 4 sierpnia 2023 r.

 1. Na terenie szpitala działa Poradnia Kardiologiczna, pracownie USG (gdzie często leczą się osoby starsze mające znaczne trudności w poruszaniu się po schodach z uwagi nie tylko na trudności w poruszaniu się, ale przede wszystkim z uwagi na problemy kardiologiczne). Poradnia ta znajduje się na I-szym piętrze. Na II-gim piętrze został  utworzony oddział rehabilitacyjny, który świadczy usługi całodobowo. Dodam, że Poradnia Kardiologiczna wraz z pracowniami (holter, próba wysiłkowa), pracownia USG oraz oddział rehabilitacyjny znajdują się w jednym skrzydle szpitala. Proszę o informację w powyższym zakresie.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych m.in. budynków użyteczności publicznej, do których zalicza się budynki przeznaczone na potrzeby opieki zdrowotnej.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku infrastruktury z obszaru opieki zdrowotnej dofinansowanie skierowane będzie wyłącznie na wsparcie infrastrukturalne placówek świadczących usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej. Powyższe sformułowanie oznacza, że dofinansowaniem mogą zostać objęte budynki lub ich części, w których znajdują się np. POZ i AOS. Nie jest możliwe natomiast wsparcie części szpitalnej, w której prowadzona jest opieka całodobowa.

Zakup i montaż windy powinien być poprzedzony analizą potrzeb uzasadniających inwestycję. Jeżeli z analizy potrzeb wynika konieczność jej zakupu wraz z robotami niezbędnymi do jej zamontowania to taki wydatek można uznać  za kwalifikowany z zastrzeżeniem, że może on dotyczyć tylko I piętra na którym funkcjonuje Poradnia Kardiologiczna i pracownie.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że winda obsługiwać będzie dwa piętra wydatek kwalifikowany stanowić może maksymalnie 50 % kosztów ww. inwestycji.

 1. „Proszę o udzielenie odpowiedzi czy w załączniku nr 7 "Specyfikacja dostaw" do naboru nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23  należy wykazywać materiały budowlane lub np. elementy wyposażenia toalet jeżeli ich ilość, wartość oraz opis głównych parametrów technicznych znajdą się w dokumentacji technicznej tj. Opis techniczny, projekt, kosztorys inwestorski, które będą załączone do wniosku?”

Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) dla działania FEPK.05.03 Dostępność - nr naboru FEPK.05.03-IZ.00-001/23 w rozdziale 7 określa zasady wypełniania załącznika pn. Specyfikacja dostaw/usług w zakresie dostaw środków trwałych (wyposażenia ruchomego), wartości niematerialnych i prawnych oraz usług.

W przedmiotowym rozdziale wskazano, że specyfikacja dostaw wymagana jest w przypadku, gdy w projekcie uwzględniono dostawy i nie dotyczy ona urządzeń technicznych, których parametry opisane są w dokumentacji budowlanej. Zatem nie należy wykazywać w ww. załączniku materiałów budowalnych czy wyposażenia montowanego na stałe, a wykazanego w dokumentacji technicznej.

Należy podkreślić, że specyfikację dostaw należy jednak przedłożyć również w sytuacji, gdy w projekcie budowlanym określono zakres dostaw wyposażenia ruchomego, które realizowane będą w ramach jednego zamówienia z robotami budowlanymi.

 1. Czy podmiot który pełni funkcję społeczno-kulturalne (np. dom kultury, muzeum) w ramach standardu cyfrowego może utworzyć nową stronę internetową, która będzie spełniać standardy dostępności? Utworzenie strony internetowej wynika z analizy potrzeb.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury. Wobec powyższego dom kultury, czy muzeum mógłby ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru.

W treści pytania nie wyjaśniono na czym polegałoby utworzenie nowej strony (czy wchodziłby w to wykup domeny, czy też w ramach istniejącej domeny byłoby to przygotowanie nowego projektu strony dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych).

Działanie związane z e-usługami, informatyzacją, tworzeniem stron internetowych instytucji mogą być przedmiotem wsparcia w działaniu 1.2 Cyfryzacja, do którego nabór wniosków trwał od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach działania 5.3 Dostępność wsparcie może obejmować wyłącznie działania mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Dostępność rozumiana jest jako zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury oraz produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym na zasadzie równości z innymi osobami.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności prowadzonych działań z postanowieniami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w tym adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, stanowiących załącznik nr 2 do ww. Wytycznych.

W związku z powyższym kwalifikowanymi mogą być tylko i wyłącznie wydatki realizujące powyższe cele. Zgodnie z ww. Wytycznymi poprawa dostępności w zakresie stron internetowych może polegać np. na:

- zapewnieniu tekstów alternatywnych wszystkim elementom nietekstowym w tym zdjęciom, grafice, multimediom;

- wszędzie tam, gdzie użytkownik wprowadza dane - zapewnieniu dostępnej i zrozumiałej informacji, tak by użytkownik wiedział jakie dane ma wpisać do każdego pola formularza;

- obsłudze za pomocą klawiatury lub interfejsu klawiatury całego serwisu i wszystkich jego funkcji.

Należy podkreślić, że po stronie Wnioskodawcy leży uzasadnienie, że planowany zakres projektu przyczynia się do poprawy dostępności istniejących budynków i świadczonych w nim usług.

 1. Czy w ramach powstania nowej strony internetowej można dodatkowo utworzyć sklepik internetowy, który będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych i czy w takim przypadku VAT będzie kwalifikowany? 

Jeżeli z analizy potrzeb wynika konieczność utworzenia sklepiku internetowego, to wydatki kwalifikowane mogłyby objąć wyłącznie niezbędne koszty dotyczące jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zgodnie z wymaganiami dostępności dla zasobów i produktów cyfrowych ujętych w Standardach dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.

W pytaniu nie opisano dokładnie zakresu działalności sklepiku internetowego i asortymentu jaki w nim będzie sprzedawany, ani nie uzasadniono konieczności jego uruchomienia pod kątem poprawy dostępności oferowanych przez instytucję usług i produktów  dla osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym nie jest możliwe rozstrzygnięcie kwestii ew. kwalifikowalności podatku VAT.

W taki przypadku mogą wystąpić dwie opcje:

 1. W przypadku szerokiej oferty handlowej w sklepie internetowym, która nawet potencjalnie mogłaby stanowić ofertę konkurencyjną na rynku w stosunku do innych podmiotów (sklepów) należałoby mieć na uwadze zapisy pkt 8.6 Regulaminu wyboru projektów i ten zakres projektu wymagałby szczegółowej analizy pod kątem zgodności z przepisami dot. ew. pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Należy pamiętać, iż zgodnie z prawem unijnym prowadzenie sklepu internetowego oferującego jakiekolwiek produkty na rynku wiąże się z działalnością gospodarczą. W projekcie objętym pomocą publiczną / pomocą de minimis (bez względu na wartość projektu) podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego.
 1. W przypadku kiedy sklep internetowy będzie sprzedawał wyłącznie towary
  i pamiątki ściśle związane z niegospodarczą działalnością instytucji kultury prawdopodobnie możliwe byłoby zastosowanie zasad i rozwiązań dot. działalności dodatkowej i tzw. infrastruktury zwyczajowej wskazanych w art. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. UE C 262 z 19.7.2016 z późń.zm.). Zdaniem Komisji finansowanie publiczne zwyczajowej infrastruktury znajdującej się w otoczeniu obiektów wykorzystywanych niemal wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, zazwyczaj nie wywiera żadnego wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi, ponieważ taka zwyczajowa infrastruktura raczej nie będzie przyciągać klientów z innych państw członkowskich i jest mało prawdopodobne, aby wpływ jej finansowania na inwestycje transgraniczne lub przedsiębiorczość transgraniczną był większy niż marginalny.

W takim przypadku nie wystąpią wszystkie przesłanki pomocy publicznej i w związku tym projekt nie będzie podlegał przepisom prawa dot. pomocy publicznej.

W takiej sytuacji w projekcie o całkowitym koszcie poniżej 5 mln EUR (włączając VAT) i bez pomocy publicznej / pomocy de minimis, podatek VAT jest kwalifikowalny niezależnie od możliwości jego odzyskania.

 1. Czy w ramach standardu dostępności POZ możliwe jest finansowanie skontrastowania kolorystycznego ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą pochwytów dla osób z niepełnosprawnościami w placówkach dziennej opieki zdrowotnej?

Zgodnie pkt 8.7.8 Regulaminu wyboru projektów w przypadku POZ, w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ, wszystkie produkty projektu powinny spełniać wymogi wynikające ze Standardów Dostępności POZ, opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.

Wobec powyższego jeżeli z analizy potrzeb będzie wynikać konieczność dostosowania ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą pochwytów dla osób z niepełnosprawnościami w placówkach dziennej opieki zdrowotnej – zgodnie z wymogami ww. standardów, wówczas taki wydatek można uznać za kwalifikowany. 

 

WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie. 

 

Piąty pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.3 Dostępność – nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23

 1. „Proszę o informację, czy dla projektu pow. 2 mln zł,  mającego na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na parking oraz dostosowanie strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagana jest decyzja o celowości inwestycji?”

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych m.in. budynków użyteczności publicznej, do których zalicza się budynki przeznaczone na potrzeby opieki zdrowotnej (z wyłączeniem całodobowej opieki zdrowotnej, w tym infrastruktury szpitali).
Uprzejmie informuję, że ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027. W kryteriach oceny projektów w działaniu FEPK.05.03 Dostępność nie występuje obowiązek przedłożenia opinii o celowości inwestycji.
Niezbędne dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że to po stronie Wnioskodawcy leży obowiązek realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem, również z obowiązującymi wymogami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 1. W nawiązaniu do regulaminu wyboru projektów w ramach 3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 proszę o interpretację w odniesieniu do sytuacji potencjalnego wnioskodawcy:
  „pkt. 2. Budynek użyteczności publicznej oznacza:
 1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
 2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych),”

Potencjalny wnioskodawca to Lokalna Grupa Działania - organizacja pozarządowa, która posiada na własność nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej. Budynek został wyremontowany i dostosowany do działalności Stowarzyszenia między innymi prowadzony jest w nim Uniwersytet Ludowy. Stowarzyszenie prowadzi działania związane z kulturą np. warsztaty promujące tradycje oraz kulturę flisacką i z oświatą np. szkolenia dla dorosłych z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych. Proszę więc określić co oznacza budynek przeznaczony na potrzeby, kultury, oświaty? Jaki jest zakres działalności kulturalnej i oświatowej - czy jest to określone, a co za tym idzie czy Lokalna Grupa Działania w myśl regulaminu w tym zakresie jest uprawniona do złożenia wniosku? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Zapisy Regulaminu, cytowane przez Państwa w pytaniu, wskazują, że budynek użyteczności publicznej oznacza:

 1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty
  (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
 2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

Oznacza to, że przeznaczenie budynku musi być ściśle powiązane z prowadzeniem działalności kulturalnej i oświatowej. Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.) natomiast działalność oświatowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2023.0.900 t.j.).
W nawiązaniu do powyższego, jeżeli LGD prowadzi działalność w zakresie oświaty oraz kultury, która wynika ze statutu, wówczas LGD wpisuje się w ww. katalog beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, a przedmiot projektu spełnia definicję budynku użyteczności publicznej.
Z przedstawionego opisu wynika, że w budynku znajdują się pomieszczenia, w których realizowana jest działalność oświatowa, działalność kulturalna oraz prowadzony jest Uniwersytet Ludowy. Nie przedstawiono jednak informacji czy cały budynek wykorzystywany jest do ww. działalności.
Jeśli w którymś z pomieszczeń realizowana jest inna działalność, która nie jest zgodna z funkcjami budynku użyteczności publicznej z definicji w pkt. a), nie kwalifikują się one do wsparcia w ramach przedmiotowego naboru.
Wówczas wydatki w zakresie dostępności tych pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych powinny być ustalone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynku i będą stanowić wydatki niekwalifikowane.
Należy w tym miejscu podkreślić, że w przypadku istnienia pomieszczeń w budynku wynajmowanych odpłatnie  należy mieć na uwadze zapisy Regulaminu wyboru projektów dot. ew. pomocy publicznej.

 1. „Jaka jest wysokość dofinansowania w przypadku montażu dźwigu osobowego? Szyb windowy już jest wykonany, ale samo stare urządzenie zostało już dawno temu usunięte?”

Wysokość dofinansowania w działaniu 05.03 Dostępność wynosi 85% - zgodnie z pkt. 7 Regulaminu wyboru projektów.
Odnośnie pytania dot. szybu windowego uprzejmie informuję, że ograniczenie wynikające z zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów i Regulaminu wyboru projektów, wskazuje na „brak możliwości finansowania wymiany wind w istniejących budynkach wielorodzinnych, a w przypadku braku windy w tych budynkach instalacja nowej windy możliwa jest pod warunkiem przedstawienia analizy potrzeb uzasadniających inwestycję”. Wątpliwym jest zatem uznanie opisanego w załączniku przypadku jako instalacji nowej windy.
Jak wynika z pytania, w budynku należącym do TBS obecnie znajduje się wyłącznie szyb dźwigowy, bez dźwigu osobowego (wcześniej usuniętego). Podkreślić należy, że w pytaniu wyraźnie wskazuje się, że zamierza się wykorzystać wykonany już wcześniej i gotowy do użytkowania szyb dźwigu, a zatem przyjąć należy, że ten element infrastruktury posiada odpowiednie parametry techniczne umożliwiające instalację i użytkowanie nowego dźwigu. Zgodnie ze stanem faktycznym uznać należy, że budynek zawiera już kluczowy element konstrukcyjny dźwigu osobowego, tj. szyb dźwigowy, tym samym całe przedsięwzięcie klasyfikować należy jako wymianę dźwigu. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że w budynku nie funkcjonuje od dłuższego czasu zdemontowany – jak wskazano w wiadomości e-mail – dawno temu dźwig osobowy.
Instalacja nowego dźwigu osobowego w mieszkaniach wielorodzinnych winna być rozumiana jako budowa lub montaż od podstaw dźwigu (wraz z elementami infrastruktury niezbędnymi do jego funkcjonowania), a zatem istotą jest wsparcie budynków wielorodzinnych niewyposażonych w ogóle w tego typu infrastrukturę. Trudno zakwalifikować jako instalację nowego sprzętu samego dźwigu osobowego, który wykorzystuje już istniejący i jednocześnie niezbędny do funkcjonowania element infrastruktury (szyb) i de facto docelowo zastąpi użytkowane wcześniej usunięte urządzenie.
Niekwalifikowalne są zatem wydatki na tak zaplanowane przedsięwzięcie -zgodnie z zapisami dokumentacji naboru dla działania 5.3 Dostępność. Niemniej zwraca się uwagę, że ostateczna i wiążąca decyzja co do spełnienia kryteriów wyboru projektów należeć będzie do Komisji Oceny Projektów, która dysponować będzie kompletną dokumentacją projektową, w szczególności dokumentacją techniczną, w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. Jako szpital w ramach projektu Dostępność, zainteresowani jesteśmy budową dwupoziomowego parkingu dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych na terenie szpitala. Parking ten umożliwi naszym pacjentom wygodne zaparkowanie pojazdu oraz przemieszczenie się do Przychodni, Poradni Specjalistycznych, jak również zlokalizowanymi na terenie szpitala Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Laboratorium.
  Ze względu na fakt, iż w naszym podmiocie leczniczym zatrudniamy pracowników
  z różnym stopniem niepełnosprawności, kierujemy do Państwa pytanie, czy w ramach projektowania parkingu dla osób z niepełnosprawnością, możemy również przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla naszych pracowników, którzy legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  ?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny (nr naboru FEPK.05.03-IZ.00-001/23) przedmiotem wsparcia mogą być projekty mające na celu poprawę dostępności istniejących budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych. Zatem wsparciem w działaniu 5.3. Dostępność może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w zakresie dostępności dla ww. osób. 
W związku z powyższym budowa dwupoziomowego parkingu nie może być kosztem kwalifikowanym w projekcie.
Natomiast dofinansowaniem ze środków EFRR można objąć wydatki związane z wyznaczeniem i oznaczeniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, z których mogą korzystać również pracownicy, także na terenie ww. dwupoziomowego parkingu, jeśli zostanie on wybudowany ze środków własnych lub innych niż działanie 5.3. Dostępność FEP 2021-2027 źródeł.
Należy w tym miejscu podkreślić, że miejsca parkingowe muszą służyć infrastrukturze placówek świadczących usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej, zatem miejsca parkingowe objęte wydatkami kwalifikowalnymi nie mogą być wykorzystywane przez oddziały szpitalne.

 

 1. „W regulaminie konkursu napisano, że produkty projektu powinny spełniać wymogi wynikające ze Standardu Dostępności POZ, opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus". Tymczasem ze Standardu Dostępności POZ wynika, że składa się on z:
 • wymagań obowiązkowych wynikających z ustawy o dostępności,
 • wymagań obowiązkowych wynikających spoza ustawy o dostępności,
 • wymagań dodatkowych wynikających z ustawy o dostępności,
 • wymagań dodatkowych wynikających spoza jej obszaru.

Bardzo proszę o doprecyzowanie, czy  produkty projektu zgłoszonego w ramach nr FEPK.05.03-IZ.00- 001/23 powinny spełniać wszystkie w/w wymagania (wymaganie to wymaganie) czy może tylko te, które wynikają z ustawy, lub też te, które są określone jako obowiązkowe (bez względu na to czy wynikają z ustawy czy spoza ustawy)?”

          Wsparciem w ramach omawianego naboru może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb, w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.  Zgodnie pkt 8.7.8 Regulaminu wyboru projektów w przypadku POZ, w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ, wszystkie produkty projektu powinny spełniać wymogi wynikające ze Standardów Dostępności POZ, opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.
Zasadnym jest aby w pierwszej kolejności brane były pod uwagę wymagania obowiązkowe (bez względu na to czy wynikają one z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami czy spoza tej Ustawy) i one powinny być spełnione, ale jak wskazano powyżej to analiza potrzeb powinna określić zakres niezbędnych dostosowań w ramach poszczególnych standardów.
Należy dodać, iż aby uzyskać dofinansowanie nie ma obowiązku wykonania kompletu rozwiązań określonych w standardach związanych z dostosowaniem danego budynku. Należy mieć jednak na uwadze, że  zakres rzeczowy projektu powinien, jak wskazano powyżej, wynikać z analizy potrzeb oraz być zaplanowany w sposób logiczny, zapewniający pełną dostępność wszystkich produktów projektu, ponieważ ewentualne nieuwzględnienie jakiegoś elementu infrastruktury może stanowić barierę czy przeszkodę w korzystaniu z budynku - co ma znaczenie dla zapewnienia jego dostępności. 

WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie. 

Czwarty pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.3 Dostępność nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 - informacja z 14 czerwca 2023 r.

 1. Czy w ramach ogłoszonego naboru 5.3 może złożyć wniosek gminna spółka komunalna Sp. z o.o. w (własność 100% Gmina) na poprawę dostępności do budynku zlokalizowanego w siedzibie Spółki, w którym znajduje się Biuro Obsługi Klienta - mieszkańców korzystających z usług przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą m.in. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.
Wobec powyższego Sp. z o. o. nie mieści się w żadnym z wymienionych powyżej typów beneficjenta.
Ponadto zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności m.in. budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
Budynek użyteczności publicznej oznacza:

 1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
 2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

Budynku siedziby Spółki z o. o., w którym znajduje się Biuro Obsługi Klienta nie można uznać, za budynek administracji publicznej.
W związku z tym, że Spółka z o. o. nie wpisuje się w ww. katalog beneficjentów, a także przedmiot projektu nie spełnia definicji budynku użyteczności publicznej - wsparcie w ramach ww. projektu nie może zostać przyznane.

 1. „W pkt. 8.7.8. w przypadku dofinansowania POZ konieczne jest spełnienie Standardów Dostępności POZ opracowanych w ramach rządowego programu "Dostępność Plus" czy
  w ramach ww. standardów, aby otrzymać dofinansowanie wystarczy spełnić tylko niektóre
  z zapisów z obszaru architektonicznego. Czy znaczenie ma jakie standardy zostaną spełnione tj. wynikające z ustawy o dostępności obowiązkowe (UO), wynikające spoza ustawy 
  o dostępności (sUO), standardy dodatkowe (UD oraz sUD).”

Wsparciem może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb, w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Zasadnym jest aby w pierwszej kolejności brane były pod uwagę standardy obowiązkowe, ale jak wskazano powyżej to analiza potrzeb powinna określić zakres niezbędnych dostosowań w ramach poszczególnych standardów. Zatem, aby uzyskać dofinansowanie nie ma obowiązku wykonania kompletu rozwiązań określonych w standardach związanych z dostosowaniem danego budynku. Należy mieć jednak na uwadze, że zakres rzeczowy projektu powinien być zaplanowany w sposób logiczny, zapewniający pełną dostępność wszystkich produktów projektu, ponieważ ewentualne nieuwzględnienie jakiegoś elementu infrastruktury może stanowić barierę czy przeszkodę w korzystaniu z budynku - co ma znaczenie dla zapewnienia jego dostępności.

 1. „Zgodnie z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 nie ma możliwości ubiegania się o dofinasowanie wyposażenia w postaci np. krzeseł specjalistycznych, stołów, parawanów, kozetek lekarskich itp. natomiast zgodnie ze Standardami POZ możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na wyposażenie.”

Zgodnie pkt 8.7.8 Regulaminu wyboru projektów w przypadku POZ, w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ, wszystkie produkty projektu powinny spełniać wymogi wynikające ze Standardów Dostępności POZ, opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. W związku z powyższym jeżeli z analizy potrzeb wynika, że w projekcie konieczne jest uwzględnienie wyposażenia – zgodnie z wymogami ww. programu - może ono stanowić wydatek kwalifikowany.

 1. „Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do regulaminu wyboru projektów za zrealizowane 3 standardów wynikających z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 można otrzymać 15 pkt. Czy realizacja standardu szkoleniowego (informacja o projekcie), cyfrowego oraz architektonicznego da możliwość otrzymania 15 pkt. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie jakie standardy z ww. wytycznych należy zrealizować aby otrzymać 15 pkt.”

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w analizie potrzeb muszą być wykazane deficyty w dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na jej podstawie należy przyporządkować poszczególny zakres wydatków do odpowiednich standardów. W związku z powyższym to wnioskodawca na podstawie ww. potrzeb określa niezbędne do zastosowania standardy.
Zgodnie z zał. nr 4 do Regulaminu wyboru, pkt II, 2.2 Kryteria merytoryczne specyficzne, wsparcie obejmuje wyłącznie działania mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, poprzez roboty budowlane lub wyposażenie. Należy zauważyć, że standard szkoleniowy, zgodnie z zał. nr 2 do Wytycznych dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 dotyczy szkolenia/-eń, kursu/-ów, warsztatów i doradztwa. W pozycji „Informacja o projekcie” znajduje się odwołanie do standardu cyfrowego i informacyjno-promocyjnego. Jeżeli w zakresie rzeczowym projektu uwzględnione zostaną wydatki dot. informacji, promocji projektu to zgodnie z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, będą wydatkami niekwalifikowanymi. Jednak, jeżeli będą spełniały one wymogi danego standardu i będą wynikały z analizy potrzeb, będą przedmiotem oceny merytorycznej w ramach kryterium jakościowego „Kompleksowość projektu”.

 1. „Czy w przypadku standardu szkoleniowego tj. Informacja o projekcie standard będzie zrealizowany w przypadku, gdy na stronie internetowej Beneficjenta pojawi się informacja
  o otrzymanym dofinansowaniu oraz o działaniach jakie zaplanowano, aby dostosować budynki biorące udział w projekt do potrzeb osób z różnymi potrzebami. Informacja będzie przygotowana w formie filmu dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. język migowy, transkrypcja itp.” 

Zasady kwalifikowalności i oceny ww. wydatków związanych z promocja projektu wskazanow odpowiedzi na pytanie nr 4.
Zgodnie z pkt 3 (strona nr 17) Załącznika nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do ww. Wytycznych w Rozdziale nr 2 przygotowanie i udostępnianie informacji o projekcie w formie elektronicznej (w tym o dostępności budynku/miejsca) powinno spełniać wymogi standardu cyfrowego. Natomiast informacja o projekcie w innej formie, np. formie pisanej wchodzić będzie w wymogi standardu informacyjno-promocyjnego.
Należy podkreślić, że wszystkie działania uwzględnione we wniosku o dofinansowanie muszą wynikać z analizy potrzeb oraz być niezbędne do poprawy dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Wnioskodawca musi udowodnić, że przygotowanie tego rodzaju działania eliminuje deficyt występujący w tym obszarze.

 1. Czy w ramach konkursu możliwe jest pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej (np. w związku z przygotowaniem decyzji, pozwoleń i zgód, dokumentacji budowlanej) – jeżeli tak to do jakiej wysokości?

Wydatek na dokumentację techniczną jest kwalifikowany w tym działaniu. Zgodnie z a href="/Katalogiem%20wydatków%20w%20ramach%20programu%20regionalnego%20Fundusze%0Europejskie%20dla%20Podkarpacia%202021-2027%20-%20część%20EFRR%20umieszczonym%20pod%20linkiem%20https:/funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/prawo-i-dokumenty/katalogi-wydatkow-efrr%20"><e">Ka"alogiem wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - część EFRR umieszczonym pod linkiem https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/prawo-i-dokumenty/katalogi-wydatkow-efrr wykonanie dokumentacji technicznej nie jest objęte limitem kwotowym odnoszącym się do innych kosztów przygotowawczych.
Warunkiem jest, aby wydatek został poniesiony po 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. W związku z powyższym jeżeli wydatek dokumentacji technicznej dotyczy zakresu rzeczowego projektu został poniesiony po tym terminie może być on wydatkiem kwalifikowanym.

 1. Czy w ramach wniosku kwalifikowalne będzie ujęcie zamontowania windy w budynku, łącznie z robotami niezbędnymi w celu jej zamontowania? – zasadność wynikać będzie z diagnozy

Konieczność zamontowania windy powinna być poprzedzona analizą potrzeb uzasadniających inwestycję. Jeżeli z analizy potrzeb wynika konieczność jej montażu wraz z robotami niezbędnymi do jej zamontowania to taki wydatek można uznać za kwalifikowany.
Natomiast zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nie ma możliwości finansowania wymiany wind w istniejących budynkach wielorodzinnych, a w przypadku braku windy w tych budynkach instalacja nowej windy możliwa jest wyłącznie pod warunkiem przedstawienia analizy potrzeb uzasadniających inwestycję.

 1. Czy w ramach wniosku kwalifikowalne będzie ujęcie remontu korytarzy w zakresie wyrównania poziomu podłóg?

Zasadność remontu korytarzy w zakresie wyrównania poziomu podłóg powinna być poprzedzona analizą potrzeb uzasadniających inwestycję. Jeżeli z analizy potrzeb wynika konieczność wykonania tego rodzaju robót to taki wydatek można uznać za kwalifikowany.
Wymogi dotyczące dostosowania powierzchni określone zostały w załączniku nr 2 Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

 1. Czy w ramach wniosku kwalifikowalne będzie ujęcie remontu dachu budynku, w którym planowana jest realizacja wydatków w zakresie dostępności. Wnioskodawca planuje m.in. dostosowanie sal/pomieszczeń obsługi os. starszych i osób z niepełnosprawnością na poddaszu budynku. Niezbędne będą roboty budowlane m.in. w zakresie dostosowania tychże pomieszczeń łącznie z dachem, instalacjami wewnętrznymi, korytarzem prowadzącym do pomieszczeń, ogrzewaniem, dostosowaniem łazienek itp. a także wyposażeniem pomieszczeń np. w meble.

Należy podkreślić, że przedmiotem wsparcia nie może być adaptacja pomieszczeń czy kondygnacji do realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, a jedynie likwidacja barier, które uniemożliwiają im korzystanie z budynku i z tych pomieszczeń. Na podstawie przekazanych w pytaniu informacji należy wskazać, że w ramach działania 5.3. Dostępność wsparciem może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w kontekście poprawy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez Wnioskodawcę analizy potrzeb w zakresie likwidacji barier dla ww. osób, która wskaże wszelkie deficyty w zakresie spełniania standardów dostępności zawarte w zał. Nr 2 Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
Zakres rzeczowy projektu powinien być zaplanowany w sposób logiczny oraz zapewniający pełną dostępność wszystkich produktów projektu ponieważ ewentualne nieuwzględnienie jakiegoś elementu infrastruktury może stanowić barierę czy przeszkodę w korzystaniu z budynku co ma znaczenie dla zapewnienia jego dostępności. Jednak zaplanowane prace, jak wskazane powyżej, muszą wpisywać się w standardy załącznika nr 2 ww. Wytycznych. Prace w zakresie dostosowania sal/pomieszczeń, w tym także łazienek, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych można uznać za wydatek kwalifikowany. Jednak remont dachu i inne prace, a także wyposażenie pomieszczeń w meble nie związane z likwidacją barier w dostępie do budynku, nie kwalifikuje się do dofinansowania w tym działaniu.
W pytaniu nie wskazano jaką funkcję pełnić będą pełnić ww. pomieszczenia. W związku powyższym należy wziąć pod uwagę, że w przypadku gdy będzie to obiekt przeznaczony dla POZ to wymagane będzie stosowanie standardów dostępności POZ, które znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_1103/text_images/Standard%20dost%C4%99pno%C5%9Bci%20POZ.pdf

 1. Czy w ramach wniosku kwalifikowalne będzie ujęcie robót budowalnych związanych z parkingiem tj. przygotowaniem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami ale także nieoznaczonych miejsc parkingowych, z których korzystałyby m.in. osoby starsze.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9 wskazano w ramach wskazanego działania wsparciem może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez Wnioskodawcę analizy potrzeb. Jeżeli z analizy potrzeb wynika, że konieczne jest przygotowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami to roboty budowlane można uznać za wydatek kwalifikowany. Lokalizację, parametry techniczne miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich wymaganą ilość określa standard architektoniczny Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Prace związane z nieoznaczonymi miejscami parkingowymi, z których korzystałyby m.in. osoby starsze nie kwalifikują się do dofinansowania w tym działaniu.

 1. Działania projektowe wymuszają na Wnioskodawcy zdobycia pozwolenia na budowę.
  Zgodnie z instrukcją przygotowania załączników:

„W odniesieniu do zakresu rzeczowego, dla którego wnioskodawca nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę, należy przedstawić dokumenty dotyczące warunków zagospodarowania przestrzennego.
Należy przedstawić odpowiednio:

 • wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo zaświadczenie gminy o przeznaczeniu nieruchomości
  w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
 • ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.”

Istnieje zatem możliwość przedłożenia pozwolenia na budowę w późniejszym terminie. Prosimy o przybliżony termin, w którym należy ww. dokumentację dostarczyć. 

Wnioskodawca na podstawie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji projektu powinien określić jakie dokumenty – decyzje, pozwolenia, zgłoszenia będą wymagane do uzyskania w celu realizacji inwestycji.
Szczegółowe informacje dotyczące przedłożenia poszczególnych dokumentów do realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych znajdują się w Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 5.
Wnioskodawca nie musi na etapie oceny wniosku posiadać pozwoleń na budowę, zgłoszeń, jeśli są one wymagane przepisami prawa budowlanego, a zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (pkt 17, ppkt 17.4, 17.5) ostateczne pozwolenie/-a na budowę / zgłoszenia budowy obejmujące pełny zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie (jeśli jest wymagane dla danej inwestycji), powinno być dostarczone nie później niż 3 miesiące od daty otrzymania pisma wzywającego do dostarczenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

 1. „Zwracam się z prośbą udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:
  Gmina posiada jednostkę jaką jest SPZOZ świadczący usługi medyczne w formie:
  1. udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących:
 • świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej ( tj. gabinet zabiegowy POZ, gabinet
 • lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne),
 • specjalistyczną opiekę zdrowotną w ramach posiadanych specjalności (tj. Poradnie specjalistyczne),
 • medycynę pracy,
 • rehabilitację leczniczą,
 • diagnostykę medyczną,
 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują świadczenia polegające na działaniach usprawniających, służą zachowaniu, przywróceniu
  i poprawie zdrowia (tj. oddział rehabilitacji całodobowej oraz oddział rehabilitacji dziennej),
 2. realizacji programów promocji zdrowia

Czy w związku z powyższym Gmina może ubiegać się o dofinansowanie zadań tylko z zakresu udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 
Czy w ramach dofinansowania możliwe jest utworzenie nowego gabinetu lekarskiego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych?” 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych m.in. budynków użyteczności publicznej, do których zalicza się budynki przeznaczone na potrzeby opieki zdrowotnej.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku infrastruktury z obszaru pomocy społecznej, socjalnej i opieki zdrowotnej dofinansowanie skierowane będzie wyłącznie na wsparcie infrastrukturalne placówek świadczących usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej. Powyższe sformułowanie oznacza, że dofinansowaniem mogą zostać objęte budynki lub ich części, w których znajdują się np. POZ i AOS. Nie jest możliwe natomiast wsparcie części szpitalnej, w której prowadzona jest opieka całodobowa, w tym oddział rehabilitacji całodobowej.
W związku z powyższym co do zasady wydatki kwalifikowane dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych mogłyby objąć pomieszczenia, w których udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz pomieszczenia oddziału rehabilitacji dziennej.
Celem wsparcia w ramach działania FEPK.05.03 Dostępność jest poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych.
W związku z powyższym utworzenie nowego gabinetu lekarskiego nie jest zgodne z ww. celem i nie może być kosztem kwalifikowanym w projekcie, natomiast dostosowanie/adaptacja pomieszczeń/gabinetów do potrzeb ww. grupy osób jest możliwa do dofinansowania w ramach ww. naboru wniosków. 

WAŻNE.
Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Trzeci pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.3 Dostępność – nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 - informacja z 5 czerwca 2023 r.

 1. „Czy w programie możliwe jest wnioskowanie dla danego budynku jedynie o montaż  platformy dla wózków inwalidzkich w celu pokonania przeszkody jaką są schody wewnątrz budynku od wejścia do poziomu, z którego rusza winda?
  Czy nie należy wykazywać barier dotyczących wind w analizie potrzeb, gdyż wnioski mieszkańców dotyczą potrzeby budowy podjazdów, pochylni lub platform a nie przebudowy istniejących wind?
  Czy w związku z powyższym istnieje możliwość wnioskowania/ uzyskania dofinansowania w przedmiotowym zakresie mimo braku możliwości likwidacji pozostałych istniejących barier?
  Czy podobnie do w/w zakresu możliwe jest wnioskowanie o budowę podjazdów do budynków wyposażonych w windy niespełniające obecnych standardów dla osób niepełnosprawnych?
  (Wszystkie budynki, które są wyposażone w windy, będące w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej są w tych samych standardach)”.

Zakres rzeczowy projektu powinien być zaplanowany w sposób logiczny, zapewniający pełną dostępność wszystkich produktów projektu, ponieważ ewentualne nieuwzględnienie jakiegoś elementu infrastruktury może stanowić barierę czy przeszkodę w korzystaniu z budynku - co ma znaczenie dla zapewnienia jego dostępności.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów konieczność uwzględnienia w projekcie budowy podjazdów, pochylni, platform dla wózków inwalidzkich czy przebudowa istniejących wind powinna wynikać z analizy potrzeb. Analiza ta musi wynikać również z przeprowadzonej diagnozy stanu budynku. Wnioskodawca sporządzając analizę potrzeb powinien wykazać zakres koniecznych do realizacji w ramach projektu prac, związanych z poprawą dostępności budynku dla osób ze specjalnymi potrzebami. Należy jednak wziąć pod uwagę warunek z pkt 8.7.4 Regulaminu wyboru projektów, zgodnie z którym brak jest możliwości finansowania wymiany wind w istniejących budynkach wielorodzinnych. Wymiana takiej windy, jeżeli wynikałoby to z analizy potrzeb, będzie kosztem niekwalifikowanym w projekcie.

Wobec powyższego, jeżeli z ww. analizy wynikać będzie, że budowa podjazdów, pochylni, platform dla wózków inwalidzkich i wymiana wind poprawi dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych to mogą one zostać objęte dofinansowaniem, z zastrzeżeniem uwarunkowań dotyczących możliwości budowy elementów infrastruktury (np. podjazdów) do budynków, w których znajdują się windy niespełniające standardów dostępności i możliwości ewentualnej modernizacji wind.

 1. „Ile będzie wynosić okres trwałości projektu 3 czy 5 lat w przypadku Projektu gdy beneficjentem byłaby spółdzielnia mieszkaniowa? (wg wzoru umowy opcja jest do przekreślenia)”

Co do zasady okres trwałości projektu wynosi pięć lat, ale w przypadku wnioskowania o środki przez spółdzielnię mieszkaniową, jeżeli spełnia ona przesłanki umożliwiające uznanie jej za mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, a dofinansowana infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez spółdzielnie działalności gospodarczej, możliwe jest zastosowanie skróconego do trzech lat okresu trwałości. 

 1. „Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do wniosku o dofinansowanie w ramach FEP 2021-2027 Wnioskujący wypełnia Wykaz wymaganych  do uzyskania decyzji/ pozwoleń/ zgłoszeń z planowaną datą uzyskania wymaganego dokumentu.
  Jakie dokumenty wnioskujący może wymienić w powyższym załączniku? Czy istnieje możliwość wnioskowania o dofinansowanie bez decyzji pozwolenia na budowę (np. jeśli wnioskujący będzie na etapie uzyskiwania tej decyzji)? Jaki jest czas na uzupełnienie wymaganych dokumentów?” 

Wnioskodawca na podstawie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji projektu powinien określić jakie dokumenty – decyzje, pozwolenia, zgłoszenia będą wymagane do uzyskania w celu realizacji inwestycji.

Zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, w zależności od posiadanych dokumentów (np. decyzja o realizacji inwestycji celu publicznego, decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy) należy odpowiednio wypełnić punkt 1 i/lub punkt 2 załącznika nr 5.

Punkt 1 ww. załącznika należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu posiada wymagane przepisami prawa dokumenty i obejmują one zakres robót budowlanych przewidzianych w projekcie. Skan wymienionych w punkcie 1 dokumentów należy dołączyć do niniejszego załącznika.

Natomiast punkt 2 ww. załącznika należy wypełnić w sytuacji, gdy na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca nie posiada jeszcze wymaganych przepisami prawa dokumentów do realizacji inwestycji, jest na etapie ich uzyskiwania.

Wskazane w załączniku (w punkcie 1 i 2) oraz dołączone dokumenty powinny obejmować cały zakres robót budowlanych objęty wnioskiem o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedłożenia poszczególnych dokumentów do realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych znajdują się w Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 5.

Natomiast, jeżeli planowany zakres rzeczowy nie wymaga uzyskania, zgód, decyzji, pozwoleń stosowną informację należy umieścić w sekcji IV wniosku i załącznika nr 5 nie należy załączać do wniosku.  

Wnioskodawca nie musi na etapie oceny wniosku posiadać pozwoleń na budowę, zgłoszeń – jeśli są one wymagane przepisami prawa budowlanego.

Natomiast zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (pkt 17, ppkt 17.4, 17.5) ostateczne pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy obejmujące pełny zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie (jeśli jest wymagane dla danej inwestycji), powinno być dostarczone nie później niż 3 miesiące od daty otrzymania pisma wzywającego do dostarczenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. 

 1. „Gmina posiada opracowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Audyt architektoniczny i informacyjno-komunikacyjny budynków Urzędu i jednostek, w którym są wskazane ulepszenia poprawiające dostępność budynków użyteczności publicznej.
  Czy wyposażenie (np. pętle indukcyjne, kioski multimedialne) poprawiające dostępność budynków użyteczności publicznej a wpisujące się w standard cyfrowy czy informacyjno-komunikacyjny, dla których nie jest potrzebne posiadanie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia na budowę mogą wynikać z przytoczonego dokumentu.
  Czy składając wniosek o dofinansowanie w kwestii dotyczącej wyposażenia wystarczy przedstawienie przedmiotowego Audytu oraz załącznika 7 Specyfikacja Dostaw/Usług, w którym będzie ujęte wyposażenie? Czy jest konieczność przedkładania innych dokumentów?”

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów konieczność uwzględnienia w projekcie pętli indukcyjnych czy kiosków multimedialnych powinno wynikać z analizy potrzeb. Analizę tę należy opisać w zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie, w ramach kryterium pn. Brak możliwości wsparcia infrastruktury innej niż zidentyfikowane potrzeby w kontekście dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

W związku z powyższym, jeżeli ww. audyt zawiera dane lub analizę potrzeb we wskazanym zakresie to może on być podstawą do umieszczenia w dokumentacji wniosku stosownych informacji.

Natomiast wyposażenie lub oprogramowanie, które będzie przedmiotem dostaw, a także stanowić będzie środek trwały lub wartości niematerialne i prawne itp., należy ująć w zał. nr 7 do wniosku o dofinansowanie projektu tj. Specyfikacji dostaw/ usług.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie ma potrzeby przedkładania Audytu architektonicznego i informacyjno – komunikacyjnego budynków Urzędu i jednostek miejskich i innych dokumentów, niż te które są wymagane w Regulaminie wyboru projektów. 

 1. „Czy w ramach konkursu nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 kwalifikowalny jest zakup systemów informatycznych zwiększających dostępność studiów dla osób z niepełnosprawnościami?” 

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny (nr naboru FEPK.05.03-IZ.00-001/23) przedmiotem wsparcia mogą być projekty mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Pytanie jest sformułowane zbyt ogólnie i nie wyjaśnia czy celem zakupu systemów informatycznych jest poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czy raczej poprawa dostępności studiów on-line, co nie jest przedmiotem wsparcia w ramach ww. naboru wniosków.

Należy zauważyć, że np. systemy informatyczne, w tym też przeznaczone do nauki on-line itp. mogą uzyskać wsparcie w ramach działania 1.2 Cyfryzacja - nr naboru FEPK.01.02-IZ.00-001/23, ogłoszonego w dniu 18 kwietnia 2023 r. link: https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/nabory-wnioskow/1-2-cyfryzacja-nr-naboru-fepk-01-02-iz-00-001-23 . 

 1. „Jaki jest katalog kosztów kwalifikowanych do konkursów?”

Zgodnie z pkt 8.2.1 Regulaminu naboru projektów w sposób konkurencyjny FEPK.05.03-IZ.00-001/23 dofinasowaniem mogą być objęte wyłącznie wydatki spełniające warunki określone w przepisach prawa unijnego i krajowego, w tym przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zgodne z Katalogami wydatków.      

Dokument pn. Katalogi wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR) odwołuje się do Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz określa wydatki niekwalifikowane. Zasady kwalifikowalności wydatków zawarte zostały w Podrozdziale 2.2. Ogólne warunki kwalifikowalności, ww. Wytycznych, zgodnie z którymi wydatkiem kwalifikowanym może być wydatek, który m.in. spełnia warunki określone w programie i SZOP oraz w regulaminie wyboru projektów, w tym w szczególności służy realizacji celu działania i mieści się w dopuszczalnych typach projektów.

Ponadto dokument ten wskazuje, że do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można opracowanie wniosku o dofinasowanie wraz z załącznikami, opracowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej.

Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/prawo-i-dokumenty/katalogi-wydatkow-efrr

W związku z powyższym przy planowaniu wydatków projektu oraz sporządzaniu wniosku o dofinansowanie należy kierować się zapisami ww. dokumentów oraz Regulaminu naboru.

 1. „Czy w ramach tego katalogu kosztem kwalifikowanym będzie doradztwo?”

Z treści pytania nie wynika na czym polegać będzie doradztwo w projekcie. Należy jednak zauważyć, że ww. Wytyczne nie wskazują doradztwa jako wydatku kwalifikowanego. Uwzględniając jednak fakt, że doradztwo może być usługą wspierającą proces inwestycyjny, koszt tej usługi mógłby stanowić element kosztów pośrednich w projekcie, których wysokość wynosi 0,5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że zakres wydatków kwalifikowanych (zgodnie z ww. Katalogami wydatków) obejmuje wydatki poniesione w związku z przygotowaniem projektu, tj. sporządzeniem wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników wraz z ewentualnymi poprawkami/uzupełnieniami - przy czym dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi poniżej 50 mln zł, tj. dla projektów, dla których nie jest wymagane studium wykonalności - maksymalny koszt kwalifikowalny wynosi 20 000 zł .

Ww. limit nie obejmuje dokumentacji technicznej i dokumentacji środowiskowej, które są również wydatkiem kwalifikowanym.

W związku z powyższym, jeżeli doradztwo polegałoby na opracowaniu wniosku i załączników, dokumentacji technicznej czy środowiskowej – ich opracowanie może stanowić wydatek kwalifikowany.

 1. „W przypadku  planowanego  projektu polegającego na dostosowaniu  budynków urzędu tj.  zminimalizowania barier,  wprowadzenia oznaczeń poziomych pionowych, rozwiązań usprawniających itp. generalnie poprawy dostępności kilku budynków, gdzie mieszczą się  kluczowe wydziały  obsługujące  petentów, w jaki sposób mierzyć wskaźnik pn. Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i jak weryfikować te osoby, jak dokumentować? Czy można prosić o jakieś  wskazówki i podpowiedzi w tym zakresie? Czy do tego wskaźnika można ujmować pracowników urzędu z niepełnosprawnościami?”

Zgodnie z definicją wskaźnika Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mierzy on liczbę osób
z niepełnosprawnościami, które skorzystały w ciągu roku ze wspartych, dostosowanych obiektów. Sposób pomiaru polega na zliczeniu liczby osób z niepełnosprawnościami, które skorzystały w ciągu roku ze wspartych, dostosowanych obiektów. Należy mieć na uwadze, że wskaźnik dotyczy nowych, przebudowanych, zaadaptowanych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów.

Obowiązek szacowania wskaźników leży po stronie Wnioskodawcy. Jego wartość powinna być oszacowana wiarygodnie i na poziomie możliwym do osiągnięcia. Ich szacowanie może opierać się na bazie doświadczeń z kilku poprzednich lat, które pozwolą oszacować wartość w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu i utrzymać tą wartość w okresie trwałości projektu.

Do wartości wskaźnika można uwzględnić zarówno obsługiwanych w urzędzie mieszkańców (petentów), jak i pracowników wnioskodawcy zatrudnionych w budynkach dostosowywanych w ramach projektu. Należy również mieć na uwadze, że wliczane powinny być osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze rozumiane jako osoby w wieku 60 lat i więcej.

Sposób potwierdzenia osiągnięcia wskaźników zależy od wnioskodawcy i rodzaju dokumentów, którymi dysponuje lub które może zgromadzić w tym zakresie. 

 1. „W ramach kryterium Likwidacja barier w dostępności obiektu preferowane będą projekty, w których ujęto zapewnienie dostępności dla obiektu dotychczas niedostępnego dla osób z niepełnosprawnościami. Co należy rozumieć przez „obiekt dotychczas niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami”. Czy jeśli np. budynek ma toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, albo np. ma tylko odpowiednią szerokość otworów drzwiowych, a poza tym nie ma żadnych innych usprawnień architektonicznych wymienionych w pkt VI. Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, czyli np. nie ma pętli indukcyjnych, planów tyflograficznych, oznaczenia nawierzchni itp. to czy taki budynek będzie uznany za „obiekt dotychczas niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami?” 

Zgodnie z zapisami SZOP dostępność rozumiana jest jako zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury oraz produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym na zasadzie równości z innymi osobami. Wobec powyższego budynek należy uznać za niedostępny w przypadku, gdy nie spełnia on żadnych standardów dostępności.

W opisanym budynku dostępne są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz odpowiednio szerokie drzwi. Obiekt w tym przypadku jest już częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych zatem nie może być uznany za obiekt dotychczas niedostępny dla osób niepełnosprawnych.

 1. „W ramach kryterium Kompleksowość projektu preferowane będą projekty w których ujęto działania wpisujące się w więcej niż jeden standard dostępności wynikający z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Jak będzie oceniane to kryterium? Czy jeśli ujmiemy w projekcie standard architektoniczny, to czy to oznacza, że finalnie w budynku muszą być spełnione wszystkie wymogi wymienione w pkt VI. Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, nawet jeśli tylko niektóre z nich będą przedmiotem wniosku o dofinansowanie ? czyli np. we wniosku o dofinansowanie jest tylko platforma, bo wszystkie pozostałe elementy zostały już wcześniej wykonane? Czy też można wykonać tylko niektóre elementy? Czy są jakieś elementy minimum, które muszą być spełnione, a pozostałe wedle potrzeb, zgodnie z analizą potrzeb użytkowników obiektu? Czy jeśli w ramach wniosku o dofinansowanie w budynku zostanie np. wykonana winda, podjazd i dostosowane toalety, ale poza tym budynek na ten moment nie posiada wykonanych żadnych innych elementów usprawnień architektonicznych wymienionych w pkt VI. Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, ani też te elementy póki co nie będą wykonane czyli np. nie ma pętli indukcyjnych, planów tyflograficznych, oznaczenia nawierzchni itp., to czy: taki projekt będzie mógł otrzymać dofinansowanie?” 

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów zakres prac powinien wynikać z analizy potrzeb która określa niezbędny zakres dostosowań, umożliwiający korzystanie z budynku na równych prawach. Nieuwzględnienie jakiegoś elementu infrastruktury jest uzależnione od jego znaczenia dla zapewnienia dostępności budynku, tj. nie może stanowić bariery, przeszkody w korzystaniu z budynku.

Pomimo, że w projekcie nie muszą być uwzględnione wszystkie elementy danego standardu, należy mieć na uwadze, że zakres rzeczowy projektu powinien być zaplanowany w sposób logiczny oraz zapewniający pełną dostępność wszystkich produktów projektu.

 1. „Czy aby uzyskać 10 pkt. wystarczy wykonać jeden lub kilka elementów z dwóch standardów? Przy założeniu, że pozostałe elementy z danego standardu nie są w danym budynku spełnione?”

Tak. Jeżeli w projekcie będzie wykonane jeden lub kilka elementów z dwóch standardów możliwe jest przyznanie 10 punktów. Przy planowaniu projektu należy uwzględnić odpowiedź na pytanie nr 11.

 1. „Czy jeśli projektem objęte zostanie kilka budynków, w jednym z nich zostaną wykonane elementy standardu architektonicznego oraz informacyjno-promocyjnego, a w pozostałych budynkach tylko elementy jednego standardu, np. architektonicznego (np. elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji), to czy w takim przypadku projekt otrzyma 10 pkt w tym kryterium?” 

Tak. W ramach kryterium preferowane będą projekty w których ujęto działania wpisujące się w więcej niż jeden standard dostępności wynikający z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Ujęcie w projekcie kilku budynków i zastosowanie w budynku 2 standardów a w pozostałych tylko elementów jednego standardu daje podstawy do przyznania 10 punktów dla projektu.

Należy dodać, iż w niektórych przypadkach mogą być realizowane projekty wg określonego modelu zapewnienia dostępności, opracowanego w perspektywie 2014-2020, np. w zakresie POZ w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ punktowane będą standardy dostępności POZ opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.

 1. ”Budynek będący siedzibą Urzędu ma 8 współwłaścicieli: Urząd – administracja samorządowa (16,97%), podmiot A – administracja rządowa (24%), podmiot B - podmiot wykonujący działalność bankową (18,64%), podmiot C - prowadzi działalność w dziedzinie ubezpieczeń (14%), podmiot D – związek zawodowy (5,42%), podmiot E – wydział urzędu miasta (11,5%), podmiot F – urząd – administracja rządowa (6,45%), podmiot G - organ kontroli i nadzoru administracji rządowej (3,02%). Czy biorąc pod uwagę taką konstrukcję własności istnieje możliwość wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o dofinansowanie?” 

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Ponadto zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności m.in. budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Budynek użyteczności publicznej oznacza:

 1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty
  (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
 2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

Każdy z współwłaścicieli budynku powinien mieścić się w ww. katalogu Beneficjentów.

Wobec powyższego i w nawiązaniu do przedstawionej struktury właścicielskiej obiektu, podmiot B i C nie mieszczą się w żadnym z wymienionym powyżej typie beneficjenta. Zatem budynku w całości nie można uznać, za przeznaczony na potrzeby administracji publicznej.

W związku z tym, że ww. dwa podmioty (podmiot B i C) nie wpisują się w ww. katalog beneficjentów, a zakres działalności pozostałych podmiotów ma charakter użyteczności publicznej, wsparcie w ramach projektu mogłoby zostać przyznane dla pozostałych podmiotów.

Należy mieć również na uwadze, że wydatki na roboty budowlane i/lub wyposażenie
w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność podmiotu B i C, będą niekwalifikowane. Do obliczenia wskaźnika mającego zastosowanie do pomniejszenia kosztów kwalifikowanych projektu należy przyjąć procentową wielkość udziału podmiotu B (18,64%) i C (14%) we współwłasności nieruchomości wspólnej.

Wnioskodawcą może być jeden współwłaściciel jako podmiot reprezentujący pozostałych współwłaścicieli po uzyskaniu ich zgody lub jako lider projektu partnerskiego, w którym partnerami będą wszyscy współwłaściciele budynku.

 1. „Czy w ramach ww. naboru wniosków gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dla budynku, o którym więcej informacji znajduje się poniżej: Budynek jest własnością gminy, jest zarządzany przez komunalną spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem gminy na podstawie umowy. Pomieszczenia w budynku są wynajmowane odpłatnie łącznie dla 10 podmiotów, z czego:
  - 8 podmiotów prowadzi działalność medyczną, w tym 7 w ramach kontraktu z NFZ,
  - 1 ma prywatną działalność rehabilitacyjną
  - 1 pomieszczenie jest wynajmowane pod aptekę
  - 1 pomieszczenie jest wynajmowane osobie fizycznej
  - 1 pomieszczenie nie jest obecnie nikomu wynajmowane
  Czy gmina może być wnioskodawcą w ramach ww. naboru wniosków na poprawę dostępności ww. budynku?
  A jeśli tak, to czy kwalifikowane będą koszty prac remontowych w całym budynku?”

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Wobec powyższego gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego mieści się ww. katalogu beneficjenta i mogłaby być wnioskodawcą w ramach przedmiotowego naboru.

Ponadto zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz Regulaminem wyboru projektów, możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności m.in. budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Budynek użyteczności publicznej oznacza:

 1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty
  (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),
 2. budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

Z przedstawionego opisu wynika, że w budynku znajdują się pomieszczenia, w których świadczone są usługi z zakresu opieki zdrowotnej, a także pod wynajem (nie wskazano jakim potrzebom i celom służy wynajem wszystkich pomieszczeń). Nie przedstawiono również zakresu planowanych robót w budynku, jego struktury kondygnacyjnej (czy jest to budynek parterowy czy piętrowy) oraz rozmieszczeń poszczególnych pomieszczeń.

Co do zasady wydatki kwalifikowane dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych mogłyby objąć:

- pomieszczenia przeznaczone dla ośmiu podmiotów prowadzących działalność medyczną
   (w tym siedmiu w ramach kontraktu z NFZ i jednego mającego prywatną działalność
   rehabilitacyjną),
- pomieszczenie wynajmowane pod aptekę.

W odniesieniu do pozostałych dwóch pomieszczeń (pomieszczenie wynajmowane osobie fizycznej oraz obecnie nie wynajmowane) - kwalifikowałyby się one do wsparcia w ramach przedmiotowego naboru w przypadku, gdy przeznaczenie pomieszczeń odpowiadałoby któremukolwiek z wymienionych powyżej w definicji budynku użyteczności publicznej w pkt. a).

Nadmienić należy, że w sytuacji wystąpienia we wniosku powierzchni niekwalifikowanych - wydatki kwalifikowane części wspólnych budynku (jeżeli wystąpią) powinny być ustalone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynku.

Ponadto w związku z tym, że pomieszczenia w budynku są wynajmowane odpłatnie należy mieć na uwadze zapisy Regulaminu wyboru projektów dot. pomocy publicznej 

 1. „W ramach Działania 5.3 Dostępność, w Regulaminie naboru nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 w punkcie 5 TYPY BENEFICJENTÓW, ppkt 5.1 (str.10) widnieje zapis mówiący o tym, że o dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się m.in. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Proszę o informację, czy w odniesieniu do kwalifikowalności Wnioskodawcy/Beneficjenta tego właśnie typu ma znaczenie poziom przychodów z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ w przychodach ogółem z działalności leczniczej (np. - stanowiący nie mniej niż 80%)?”

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w katalogu Beneficjentów uwzględniono między innymi podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem możliwość ubiegania się o dofinansowanie uwarunkowana jest posiadaniem przez ZOZ kontraktu z NFZ na świadczenie usług medycznych. Regulamin nie określa wymaganego poziomu przychodów działalności leczniczej finansowanej w ramach kontraktu z NFZ.

Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, że jeżeli zasoby objęte projektem (np. powierzchnia budynku, zabiegi, porady, itd.) będą wykorzystywane w ponad 20% do działalności komercyjnej/pomocniczej - dofinansowanie projektu może być udzielone zgodnie z regułami pomocy publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy publicznej znajdują się w pkt 8.6 Regulaminu wyboru projektów.

16. „Czy w ramach Działania 5.3 Dostępność uznany za kwalifikowany może zostać koszt zakupu parteru budynku, na którego piętrze znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej? Dokupienie powierzchni na parterze umożliwi poszerzenie działalności NZOZ oraz wpłynie na zwiększenie jego dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych.”

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny (nr naboru FEPK.05.03-IZ.00-001/23) przedmiotem wsparcia mogą być projekty mające na celu poprawę dostępności istniejących budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych.

W związku z powyższym zakup części nieruchomości, w tym przypadku parteru budynku nie jest konieczny do realizacji celu ww. działania i nie może być kosztem kwalifikowanym w projekcie. Ponadto treść pytania wskazuje, iż celem zakupu parteru budynku jest poszerzenie działalności i ułatwienie dostępu do usług medycznych świadczonych przez NZOZ, co również nie jest zgodne z celem omawianego działania. 

 WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Drugi pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.3 Dostępność – nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 - informacja z 31 maja 2023 r.

 1. Pytanie: W ramach kryteriów merytorycznych specyficznych pojawiło się kryterium „Brak możliwości wsparcia infrastruktury innej niż zidentyfikowane potrzeby w kontekście dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”. W ramach tego kryterium weryfikowane będzie czy przedstawiono wpływ projektu na włączenie społeczno-gospodarcze. Co należy rozumieć pod pojęciem „włączenie społeczno-gospodarcze”? Co należy uwzględnić, żeby spełnić to kryterium?

Odpowiedź: Pojęcie włączenia społeczno-gospodarczego dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnościami ale również wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami np. osoby starsze. Włączanie w życie społeczno-gospodarcze następuje poprzez zapewnienie równego dostępu do usług społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych, udział w życiu gospodarczym (np. skorzystanie z usług banku, czy wyjście do sklepu na zakupy) i na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym). Wsparcie musi zapewniać odbiorcom możliwość niezależnego życia i włączenia społecznego m. in zgodnie z treścią Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Odnosząc to do przedmiotowego działania, celem jest dostosowanie infrastruktury użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w celu umożliwienia im korzystania z realizowanych w tych podmiotach usług społecznych. Konsekwencją takiego wsparcia będzie rozwój kompleksowych lokalnych systemów usług społecznych świadczonych w ramach EFS+. Jednakże, aby integracja społeczna była możliwa konieczne jest dostosowanie również wielorodzinnych budynków mieszkalnych w taki sposób, aby zapewnić możliwość wyjścia z mieszkania osobom z niepełnosprawnościami, a następnie swobodnego korzystania i poruszania się w budynku użyteczności publicznej. Ponadto działanie takie ma na celu wypełnianie zasad wynikających polityki deinstytucjonalizacji. Zauważyć bowiem należy, że osoba o szczególnych potrzebach mająca zapewnione odpowiednie warunki, umożliwiające wyjście z mieszkania i swobodne korzystanie z usług społecznych lub zdrowotnych rzadziej wybiera instytucjonalną formę opieki.

 1. Pytanie: W ramach kryteriów merytorycznych jakościowych pojawiło się kryterium „Likwidacja barier w dostępności obiektu”. W ramach tego kryterium preferowane będą projekty, w których ujęto zapewnienie dostępności dla obiektu dotychczas niedostępnego dla osób z niepełnosprawnościami. Jak będzie rozpatrywany poziom dostępności? Czy muszą być zlikwidowane wszystkie możliwe bariery części wspólnych zgodnie ze standardami dostępności? Czy jak np. nie dostosuje się domofonu to oznacza, że kryterium nie jest spełnione?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SZOP dostępność rozumiana jest jako zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury oraz produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym na zasadzie równości z innymi osobami. Wobec powyższego budynek należy uznać za niedostępny w przypadku, gdy nie spełnia on żadnych standardów dostępności.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę w ramach dokumentacji aplikacyjnej, informacji dotyczących aktualnego stanu budynku ujętego w projekcie. Zatem zakres rzeczowy projektu musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy stanu budynku na dzień aplikowania o środki w oparciu o SZOP oraz o dokumentację naboru.

Należy zauważyć, że zakres rzeczowy projektu powinien być zaplanowany w sposób logiczny oraz zapewniający pełną dostępność wszystkich produktów projektu. Możliwość ewentualnego nieuwzględnienia jakiegoś elementu infrastruktury jest uzależnione od jego znaczenia dla zapewnienia dostępności budynku, tj. nie może stanowić bariery, przeszkody w korzystaniu z budynku.

W podanym przykładzie należy przeanalizować zatem czy brak dostosowania domofonu może stanowić przeszkodę w dostaniu się osoby niepełnosprawnej do budynku i skorzystania np. z wybudowanej windy. Podobnie brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, czy niedostosowanie drzwi wejściowych może pozbawić osoby z niepełnosprawnościami dostępu do budynku, mimo że znajduje się w nim winda.

 1. Pytanie: W ramach kryteriów merytorycznych jakościowych pojawiło się kryterium „Kompleksowość projektu”. W ramach tego kryterium można uzyskać punkty za działania wpisujące się w więcej niż jeden standard dostępności. Czy w przypadku projektu spółdzielni mieszkaniowej będzie można w jakikolwiek sposób spełnić standard informacyjno-promocyjny? Jeśli tak, to co można by zrobić, żeby ten standard spełnić?

Odpowiedź: W ramach Kryterium merytorycznego „Kompleksowość projektu” należy wskazać 2 lub więcej standardów dostępności wskazanych w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Potrzeby w zakresie spełniania standardów dostępności założonych w projekcie muszą wynikać ze sporządzonej analizy, która pokaże wszelkie deficyty w zakresie spełniania ww. standardów. To wnioskodawca sporządzając analizę potrzeb wykaże zakres koniecznych do realizacji w ramach projektu prac, związanych z poprawą dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. IZ FEP nie może wskazywać ani narzucać zakresu przedmiotowego projektu, który ma wynikać z potrzeb wykazanych przez wnioskodawcę w przeprowadzonej analizie w zakresie spełniania bądź nie standardów dostępności w rozumieniu przepisów prawa oraz wytycznych. Należy zatem przeanalizować rzeczywiste potrzeby spółdzielni mieszkaniowych czy mieszkańców budynków wielorodzinnych w zakresie „Standardu informacyjno-szkoleniowego”, a w szczególności możliwości i podstawę jego realizacji przez spółdzielnię mieszkaniową, w odniesieniu do budynków mieszkalnych.

 1. Pytanie: W ramach wskaźników produktu pojawił się wskaźnik „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”. Czym są koszty racjonalnych usprawnień w odniesieniu do działania Dostępność? Czy można założyć, że zadania realizowane w ramach projektu są racjonalnymi usprawnieniami?

Odpowiedź: Mechanizm Racjonalnych Usprawnień ma zastosowanie w projektach w których pojawiły się nieprzewidziane na etapie planowania wydatki związane z zapewnieniem dostępności uczestnikowi/uczestniczce (lub członkowi/członkini personelu) projektu, a środki na finansowanie MRU co do zasady nie są planowane w budżecie projektu na etapie wnioskowania o jego dofinansowanie (zgodnie z: rozdział 4, podrozdział 4.1, sekcja 4.1.2, pkt 1) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027). Tymczasem realizowane działanie dotyczy zidentyfikowanych, a zatem już znanych na dzień aplikowania o środki braków w zakresie dostępności infrastruktury. W związku z powyższym nie można uznać założonych do realizacji w projekcie zadań jako racjonalnych usprawnień, gdyż działanie koncentruje się wyłącznie na poprawie dostępności, w odróżnieniu od innych projektów, w których wydatki na poprawę dostępności stanowią element istotnie różnego i szerszego zakresu rzeczowego projektu. Zgodnie z regulaminem naboru na etapie realizacji projektu IZ FEP 2021-2027 umożliwia beneficjentowi sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, zgodnie z zasadami i w trybie wynikającym z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, jednakże wybór wskaźnika nie jest uzależniony od jego wprowadzenia.

 1. Pytanie: W ramach wskaźników rezultatu pojawił się wskaźnik „Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Jakie dokumenty mogą być traktowane jako źródło danych? Jak zakładać wielkość wskaźnika? Czy to powinna być liczba mieszkańców z dnia składania wniosku, czy też można asekuracyjnie założyć mniejszą liczbę mieszkańców (na wypadek gdyby ktoś się wyprowadził i zmniejszyła się liczba mieszkańców w odniesieniu do roku bazowego)?

Odpowiedź: Wartość wskaźnika na poziomie projektu powinna opierać się na dokumentacji aplikacyjnej. Należy wskazać takie wartości, które oparte będą o sporządzoną przez wnioskodawcę i dołączoną do wniosku analizę potrzeb. Wartość wskaźnika powinna być oszacowana wiarygodnie i realnie do osiągnięcia, nie powinna być zatem ani zbyt ambitna ani niedoszacowana. Ich szacowanie może opierać się na bazie wieloletnich doświadczeń z kilku poprzednich lat, które pozwolą oszacować wartość w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu i być utrzymana w okresie trwałości projektu. Do wartości wskaźnika można wziąć pod uwagę zarówno mieszkańców, jak i osoby odwiedzające i pracowników wnioskodawcy obsługujących dany budynek. Pamiętać należy, że obowiązek oszacowania wartości wskaźnika spoczywa na wnioskodawcy. Nie wyklucza to jednocześnie uwzględnienia innych dokumentów będących w posiadaniu spółdzielni, stanowiących podstawę przy sporządzaniu analizy potrzeb oraz dokumentacji aplikacyjnej. Sposób potwierdzenia osiągnięcia wskaźników zależy od wnioskodawcy i rodzaju dokumentów, którymi dysponuje lub które może utworzyć w tym zakresie, np. Sprawozdanie, notatka służbowa, dot. liczby osób niepełnosprawnych, starszych, że szczególnymi potrzebami zamieszkującymi dany budynek.

 1. Pytanie: Czy Zespół Opieki Zdrowotnej jest uprawniony do złożenia wniosku na poprawę dostępności budynku szpitala i przychodni?

Odpowiedź: W ramach planowanego naboru dla działania FEPK. 05.03 Dostępność, uprawnione do aplikowania o środki są m.in. podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli zgodnie z zapisami satutu Zespół Opieki Zdrowotnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wówczas podmiot jest uprawniony do aplikowania w ramach planowanego naboru.

 1. Pytanie: Czy jeśli w budynku ZOZ oprócz gabinetów POZ zlokalizowane są na przykład gabinety AOS to czy POZ jest uprawniony do złożenia wniosku na poprawę dostępności budynku?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów (SZOP) w ramach wskazanego działania wsparcie mogą uzyskać inwestycje mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej, w tym również budynków opieki zdrowotnej. Niemniej należy zwrócić uwagę na ograniczenie, iż dofinansowaniem nie mogą zostać objęte formy instytucjonalnej opieki całodobowej. W związku z powyższym dofinansowanie może dotyczyć części budynków, w których znajdują się POZ i AOS, natomiast wsparcie części szpitalnej nie jest możliwe.

 1. Pytanie: Zgodnie z brzmieniem kryterium „W przypadku POZ w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ wszystkie produkty projektu będą spełniać wymogi wynikające ze Standardów Dostępności POZ, opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.

W przypadku gdy w projekcie zaplanowano działania w zakresie dostępności w budynku szpitala, proszę o informację, jakie standardy w zakresie dostępności ma on spełnić mając na względzie, że brzmienie kryterium nie obejmuje Standardów dostępności dla szpitali w ramach programu Dostępność Plus?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią kryterium w przypadku POZ, w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ wszystkie produkty projektu muszą spełniać wymogi wynikające ze Standardów Dostępności POZ, opracowanych w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Wobec powyższego, w ramach projektu wymagane będzie spełnienie wymogów odpowiadających Standardom Dostępności POZ. W ramach kryteriów nie wskazano konieczności spełnienia standardów dostępności dla szpitali, gdyż zakres wsparcia nie obejmuje tych obiektów.

 1. Pytanie: Zgodnie z brzmieniem kryterium: „W ramach kryterium preferowane będą projekty, w których ujęto zapewnienie dostępności dla obiektu dotychczas niedostępnego dla osób z niepełnosprawnościami”. Uwzględniając obowiązujące przepisy w tym ustawę o zapewnieniu dostępności (…), proszę o wskazanie definicji „obiektu niedostępnego”.
 • w jakim zakresie obiekt musi być niedostępny aby spełnić wymogi kryterium?
 • czy w ramach spełniania ww. kryterium weryfikowany będzie Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego?
 • jaki sposób weryfikowane będzie kryterium dot. „budynku niedostępnego”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SZOP dostępność rozumiana jest jako zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury oraz produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym na zasadzie równości z innymi osobami. Wobec powyższego budynek należy uznać za niedostępny w przypadku, gdy nie spełnia on żadnych standardów dostępności.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę w ramach dokumentacji aplikacyjnej, informacji dotyczących aktualnego stanu budynku ujętego w projekcie. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego opublikowany na BIP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zawierający dane na dzień 1 stycznia 2021 r. może być wykorzystywany jako element pomocniczy.

 1. Pytanie: Czy w ramach „identyfikacji potrzeb w kontekście dostępności budynków użyteczności publicznej”, o której mowa w kryterium wymagany będzie audyt dostępności?

Jeśli tak, to czy:

 • koszt audytu będzie wydatkiem kwalifikowalnym?
 • zakres projektu musi wynikać z audytu dostępności?

Odpowiedź: W ramach wskazanego działania, zgodnie z treścią kryterium wsparciem może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez Wnioskodawcę analizy potrzeb oraz uzasadnienie wpływu projektu na włączenie społeczno-gospodarcze. Spełnienie powyższych warunków zgodnie z definicją kryterium weryfikowane będzie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektu. Audyt dostępności jako konkretny dokument nie jest wymagany, w związku z czym nie ma podstaw do uznania go za koszt kwalifikowany w projekcie. Jednakże działania dotyczące ustalenia potrzeb w zakresie dostępności, stanowiące element wniosku o dofinansowanie, mogą stanowić koszt kwalifikowany zgodnie z limitem określonym w Katalogach wydatków w programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

WAŻNE

Ostateczna ocena powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

 

Pierwszy pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 5.3 Dostępność – nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 - informacja z 18 maja 2023 r.

 1. W instrukcji przygotowania załączników, punkt 10 c), jest zapis:
  "W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną (...), należy przedstawić plik Excel z założeniami i wyliczeniami zysku operacyjnego, którego definicję określono w art. 2 pkt 39 GBER-a, w okresie odniesienia 15 lat"
  Czy istnieje wzór powyższego załącznika, udostępniony na stronie naboru/Funduszu, czy Wnioskodawca ma dowolność w przygotowaniu niniejszego załącznika?

Zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) powyższy załącznik należy przedstawić w pliku Excel.
Nie ma obowiązującego wzoru załącznika, natomiast powinien on być opracowany zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 39 GBER, z założeniami i wyliczeniami zysku operacyjnego w okresie odniesienia 15 lat.

 1. „Jeżeli projektem obejmujemy 2 budynki to aby otrzymać 15 punktów musimy zastosować 3 standardy dostępności w każdym z tych dwóch budynków. Czy wystarczy, że w jednym budynku zastosujemy 3 standardy dostępności, natomiast w drugim tylko jeden i otrzymamy 15 punktów w ramach tego kryterium?”

W ramach kryterium preferowane będą projekty w których ujęto działania wpisujące się w więcej niż jeden standard dostępności wynikający z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Ujęcie w projekcie 2 standardów dostępności skutkować będzie uzyskaniem 10 pkt, a ujęcie 3 standardów dostępności uzyskaniem 15 pkt.
Jeżeli zatem w jednym budynku zastosowane zostaną 3 standardy dostępności, a w drugim tylko jeden, to projekt jako całość może otrzymać 15 pkt.
Podkreślić należy, iż standardy dostępności określone w załączniku nr 2 do ww. Wytycznych oznaczone są kolejnymi liczbami rzymskimi.
W niektórych przypadkach mogą być realizowane projekty wg określonego modelu zapewnienia dostępności, opracowanego w perspektywie 2014-2020, np. w zakresie POZ w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ punktowane będą standardy dostępności POZ opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.

 1. „Jaki zakres może być wsparty w ramach działania 5.3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23  

W ramach wskazanego działania wsparciem może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez Wnioskodawcę analizy potrzeb. Potrzeby w zakresie spełniania standardów dostępności założonych w projekcie muszą wynikać ze sporządzonej analizy, która pokaże wszelkie deficyty w zakresie spełniania ww. standardów. Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektu i to wnioskodawca sporządzając analizę potrzeb wykaże zakres koniecznych do realizacji w ramach projektu prac związanych z poprawą dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Projekt ma nie tylko uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, ale musi służyć tym osobom czyli niezbędne jest wykazanie, że np. planowana do wykonania nowa nawierzchnia z płyt granitowych stanowi ciąg komunikacyjny z miejsc parkingowych do budynku

 1. „Czy w ramach 05.03-IZ.00-001/23 do inwestycji będzie wymagany audyt przedinwestycyjny?”

Audyt jako konkretny dokument nie jest wymagany, w związku z czym nie ma podstaw do uznania go za koszt kwalifikowany w projekcie. Ponadto uprzejmie informuję, że działania dotyczące ustalenia potrzeb w zakresie przedinwestycyjnym, stanowiące element przygotowania wniosku o dofinansowanie, mogą stanowić koszt kwalifikowany zgodnie z limitem określonym w Katalogach wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR).

 1. „W ramach Działania 5.3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23  i zapisu Regulaminu  w punkcie  8.7 Inne  (str.17)  8.7.6  W przypadku infrastruktury z obszaru pomocy społecznej, socjalnej i opieki zdrowotnej dofinansowanie skierowane będzie wyłącznie na wsparcie infrastrukturalne placówek świadczących usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej – proszę o wyjaśnienie znaczenia  sformułowania  „placówki  świadczące  usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej?” 

Zgodnie z zapisami SZOP oraz Regulaminu wyboru projektów w ramach działania FEPK.05.03 Dostępność możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Zgodnie z cytowanym przez Państwa pkt 8.7.6 Regulaminu wyboru projektów w przypadku infrastruktury z obszaru pomocy społecznej, socjalnej i opieki zdrowotnej dofinansowanie skierowane będzie wyłącznie na wsparcie infrastrukturalne placówek świadczących usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej. Powyższe sformułowanie oznacza, iż wsparciem nie mogą zostać objęte budynki, w których prowadzona jest opieka całodobowa. Ponadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z SZOP oraz Regulaminem wyboru projektów (podrozdział 4.2 pkt 2) budynek użyteczności publicznej oznacza:

a.   budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych oraz innych placówek prowadzących wyłącznie kształcenie specjalne), szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej),

b.   budynek zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem całodobowych placówek opiekuńczych).

W związku z powyższym dofinansowaniem mogą zostać objęte budynki lub ich części, w których znajdują się np. POZ i AOS, dzienne domy opieki medycznej, dzienne domy opieki społecznej, świetlice środowiskowe oraz inne placówki realizujące wsparcie wyłącznie w formie opieki dziennej (np. WTZ, ZAZ, ŚDS i inne formy). Nie jest możliwe natomiast wsparcie np. części szpitalnej, całodobowych domów pomocy społecznej i innych instytucji realizujących całodobową opiekę instytucjonalną.

 1. „Czy punkty będą przyznawane tylko wtedy jeżeli projekt wpisuje się np. w 1 standard szkoleniowy i 1 standard architektoniczny?”

W ramach kryterium preferowane będą projekty w których ujęto działania wpisujące się w więcej niż jeden standard dostępności wynikający z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Ujęcie w projekcie 2 standardów dostępności skutkować będzie uzyskaniem 10 pkt, a ujęcie 3 standardów dostępności uzyskaniem 15 pkt.
Jeśli zatem projekt będzie wpisywał się w 1 standard architektoniczny i 1 inny standard to może uzyskać 10 pkt we wskazanym kryterium.

 1. „Czy wpisywać można się również w ramach standardu architektonicznego w różne punkty w ramach tego standardu?”

Uwzględnienie kilku działań w ramach jednego standardu np. tylko architektonicznego nie będzie spełniać wymagań określonych w kryterium Kompleksowość projektu, uprawniających do przyznania punktów.
Podkreślić należy, iż standardy dostępności określone w załączniku nr 2 do ww. Wytycznych oznaczone są kolejnymi liczbami rzymskimi.
W niektórych przypadkach mogą być realizowane projekty wg określonego modelu zapewnienia dostępności, opracowanego w perspektywie 2014-2020, np. w zakresie POZ w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ punktowane będą standardy dostępności POZ opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.

 1. „Czy istnieje możliwość realizacji inwestycji w budynkach DPS i MOPR?”

Zgodnie z pkt 8.7.6 Regulaminu wyboru projektów w przypadku infrastruktury z obszaru pomocy społecznej, socjalnej i opieki zdrowotnej dofinansowanie skierowane będzie wyłącznie na wsparcie infrastrukturalne placówek świadczących usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej.
Powyższe sformułowanie oznacza, iż wsparciem nie mogą zostać objęte budynki, w których prowadzona jest opieka całodobowa.
W związku z powyższym Dom Pomocy Społecznej świadczący całodobową opiekę, nie może być objęty dofinansowaniem. Zatem taki budynek nie powinien być uwzględniany we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie świadczącego usługi w trybie dziennym może być przedmiotem dofinansowania.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że w ramach wskazanego działania wsparciem może zostać objęta wyłącznie infrastruktura w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

 1. Projekt będzie zlokalizowany na terenie trzech miejscowości, w tym jedna miejscowość znajduje się na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), natomiast dwie miejscowości nie. Czy w związku z tym projekt otrzyma punkty w ramach kryterium „Preferencje terytorialne”?

Zgodnie z ww. kryterium preferowane będą projekty, których zakres rzeczowy zlokalizowany będzie w całości na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) zatem jeśli jedna miejscowość znajduje się w OSI a dwie nie, projekt nie uzyska punktów w tym kryterium.

 1. Czy wydatki poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji technicznej można uznać jako wydatek kwalifikowalny?

Zgodnie z Wytycznymi dot. dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. W związku z powyższym jeżeli wydatek dot. dokumentacji technicznej został poniesiony po tym terminie może być on wydatkiem kwalifikowanym.

11.         Czy demontaż starego podnośnika dla osób niepełnosprawnych i budowa windy, będzie uznana jako wydatek kwalifikowalny?

Zasadność wymiany już istniejącego podnośnika dla osób niepełnosprawnych i budowa windy powinny być poprzedzone analizą potrzeb uzasadniających inwestycję. Jeżeli z analizy potrzeb wynika konieczność likwidacji podnośnika dla niepełnosprawnych i zastąpienie go windą to taki wydatek można uznać za kwalifikowany.
Natomiast zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nie ma możliwości finansowania wymiany wind w istniejących budynkach wielorodzinnych a w przypadku braku windy w tych budynkach instalacja nowej windy możliwa jest wyłącznie pod warunkiem przedstawienia analizy potrzeb uzasadniających inwestycję.

 1. Czy jeśli w zakresie projektu są ujęte 3 obiekty to aby otrzymać 15 punktów w kryterium Kompleksowość projektu konieczne jest aby wszystkie te obiekty spełniały 3 standardy dostępności czy wystarczy że w całym zakresie rzeczowym projektu będą ujęte 3 standardy

W ramach kryterium preferowane będą projekty, w których ujęto działania wpisujące się w więcej niż jeden standard dostępności wynikający z Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Ujęcie w projekcie 2 standardów dostępności skutkować będzie uzyskaniem 10 pkt, a ujęcie 3 standardów dostępności uzyskaniem 15 pkt.
Zatem aby otrzymać 15 punktów w kryterium Kompleksowość projektu wystarczy że w całym zakresie rzeczowym projektu będą ujęte 3 standardy dostępności.
Podkreślić należy, iż standardy dostępności określone w załączniku nr 2 do ww. Wytycznych oznaczone są kolejnymi liczbami rzymskimi.
W niektórych przypadkach mogą być realizowane projekty wg określonego modelu zapewnienia dostępności, opracowanego w perspektywie 2014-2020, np. w zakresie POZ w tym budynków wielofunkcyjnych z funkcją POZ punktowane będą standardy dostępności POZ opracowane w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.

 1. Czy otrzymamy punkty w kryterium Likwidacja barier w dostępności obiektu jeśli dwa obiekty nie były wcześniej dostępne a jeden był ale tylko częściowo (nie spełniał standardu architektonicznego)”

W ramach kryterium preferowane będą projekty, w których ujęto zapewnienie dostępności dla obiektu dotychczas niedostępnego dla osób z niepełnosprawnościami.
Aby otrzymać 15 punktów w kryterium Likwidacja barier w dostępności obiektu wystarczy że w całym zakresie rzeczowym projektu będzie uwzględniony przynajmniej jeden obiekt dotychczas niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
Zatem ujęcie w projekcie dwóch obiektów niedostępnych oraz jednego tylko częściowo dostępnego skutkować może uzyskaniem punktów w ww. kryterium.

 1. „W kryterium dotyczącym „dostępności obiektów w obszarze opieki zdrowotnej albo społecznej” za obiekty w obszarze opieki społecznej można uzyskać 15 punktów. Jakie obiekty w obszarze opieki społecznej w ramach tego kryterium będą punktowane?”

Zgodnie z Regulaminem naboru dofinasowaniem mogą być objęte m.in. budynki przeznaczone na potrzeby społeczne i socjalne (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej). W związku z powyższym, jeżeli w projekcie uwzględnione zostaną budynki/obiekty wykorzystywane do świadczenia usług społecznych i socjalnych wyłącznie w formie opieki dziennej, np. MOPS/GOPS, MOPR, PCPR, świetlice środowiskowe, WTZ, ZAZ, ŚDS lub inne w których świadczona jest pomoc społeczna lub socjalna, możliwe będzie uzyskanie punktów w ramach ww. kryterium.

 1. „Rozważamy ujęcie we wniosku pełnych usprawnień w domu dziecka będącego całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz domu pomocy społecznej świadczącego całodobową opiekę. Czy ujmując we wniosku usprawnienia w tego typu placówkach będziemy mogli uzyskać punkty w ramach tego kryterium?”

Jak wskazano w odpowiedzi w pkt. 14 dofinansowanie może uzyskać budynek przeznaczony na potrzeby społeczne i socjalne (z wyłączeniem form instytucjonalnej opieki całodobowej).
W związku z powyższym dom dziecka będący całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz dom pomocy społecznej świadczący całodobową opiekę, nie może być objęty dofinansowaniem. Zatem takie budynki nie powinny być uwzględniane we wniosku o dofinansowanie projektu.

 1. Czy w ramach projektu będzie można ująć przebudowę już istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych lub wymianę windy w budynku użyteczności publicznej?

Zasadność przebudowy już istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych lub wymiany windy powinna być poprzedzona analizą potrzeb uzasadniających inwestycję. Jeżeli z ww. analizy wynika, że przebudowa podjazdu i wymiana windy poprawi dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych to mogą one zostać objęte dofinansowaniem.
Należy jednak wziąć pod uwagę warunek z pkt 8.7.4 Regulaminu, zgodnie z którym brak jest możliwości finansowania wymiany wind w istniejących budynkach wielorodzinnych.

 1. Czy we wniosku powinny być ujęte jedynie te budynki, które dotychczas były niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami?”

Regulamin wyboru projektów dopuszcza dofinansowanie modernizacji budynków mającej na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Dofinansowaniem mogą być również objęte budynki częściowo dostępne, w których w wyniku realizacji projektu dostępność zostanie poprawiona.

 1. Czy w programie 5.3 Dostępność, nabór nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23 możemy ubiegać się o dofinansowanie i punkty w ramach dostępności obiektów w obszarze opieki zdrowotnej zgłaszając we wniosku budynek wielofunkcyjny z punktem rehabilitacyjnym, w którym świadczone są usługi w ramach NFZ?”

Zgodnie z zapisami SZOP oraz Regulaminu wyboru projektów w ramach działania FEPK.05.03 Dostępność możliwe jest wsparcie projektów mających na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Zatem wsparciem mogą zostać objęte budynki, które spełniają powyższe funkcje.
W nawiązaniu do pytania dotyczącego możliwości dofinansowania wydatków na poprawę dostępności budynku wielofunkcyjnego oraz w świetle informacji o obecnym przeznaczeniu parteru i piętra obiektu, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 05.03 Dostępność.
Jeśli w projekcie uwzględniony będzie budynek działający w obszarze opieki zdrowotnej projekt może uzyskać 25 pkt. za poprawę dostępności obiektu.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że zgodnie z cytowanym wyżej Regulaminem wyboru projektów w p.4.2. wielorodzinny budynek mieszkalny oznacza budynek, w którym występują więcej niż 2 lokale mieszkalne.
Należy również mieć na uwadze, że zakres projektu wskazany w mailu jako dostosowanie toalet czy poszerzenie drzwi nie może dotyczyć lokali mieszkalnych, a jedynie odpowiednio części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej.

WAŻNE.

Ostateczna ocena powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

 

Poleć innym: