Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Czwarty pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 2.5 Adaptacja do zmian klimatu – nr FEPK.02.05-IZ.00-002/23 - informacja z 1 września 2023 r.

 1. Czy w ramach naboru JST może być liderem wniosku, a partnerem więcej niż jedna (dwie, trzy) jednostki OSP włączone do KSRG?

  Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia mogą występować w przedmiotowym konkursie jako wnioskodawca wyłącznie w partnerstwie z jednostką ratowniczą. Projekty finansowane w ramach FEP 2021-2027 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie (Rozdział 9 Regulaminu). Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). Regulamin konkursu nie ogranicza liczby partnerów.

  Należy również mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 gmina jako podmiot inicjując projekt partnerski jest zobowiązana do wyboru partnerów z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania gdy wybiera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmioty wymienione w art. 4 ustawy Pzp to podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy między innymi finansowane w ponad 50% na przykład bezpośrednio przez jednostki sektora finansów publicznych. Mając na uwadze, że stowarzyszenia mogą być w różny sposób finansowane, a co za tym idzie ocena zaklasyfikowania do podmiotów opisanych w art. 4 PZP ma zawsze charakter indywidualny, podmiot inicjujący projekt partnerski musi brać pod uwagę taki stan rzeczy i wybrać odpowiedni sposób wyboru partnera lub partnerów.

  Należy pamiętać, że przeprowadzenie prawidłowej procedury wyboru partnera powinno się odbyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż np. niezastosowanie obowiązków zawartych we wskazanym art. 39 ust. 2 pkt 1) - 3) nie może być następczo naprawione po złożeniu wniosku o dofinansowanie, co w efekcie prowadzić będzie do negatywnej oceny tego wniosku.

 2. Jak będą liczone punkty w kryterium merytorycznym jakościowym w przypadku wniosku składanego przez gminę z dwoma lub trzema partnerami z OSP?

  W przypadku projektów partnerskich obejmujących kilka jednostek ratowniczych punkty obliczane będą zgodnie z metodą wskazaną w opisie poszczególnych kryteriów np.: w kryterium „stan techniczny wyposażenia jednostki” należy uwzględnić właściwy sprzęt ze wszystkich jednostek objętych projektem, następnie zsumować lata produkcji oraz podzielić wynik sumowania przez liczbę pozycji.

  Informacje stanowiące podstawę oceny powinny być dokładnie przedstawione w dokumentacji projektu.

 3. Czy wystarczającym tytułem prawnym do lokalu będzie umowa użyczenia gminnego lokalu na garaż i remizę OSP?

  Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, dopuszcza się możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami na podstawie:

  1. własności,
  2. współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli,
  3. użytkowania wieczystego,
  4. trwałego zarządu,
  5. ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych przewidzianych w ramach projektu.

  W przypadku punktu b)-f) w celu zapewnienia trwałości projektu, uprawnienia doposażonej w ramach projektu jednostki powinny:

  • wynikać z posiadanych przez doposażaną w ramach projektu jednostkę dokumentów (np. umów, zgody właściciela), w których jednoznacznie opisano uprawnienie zlokalizowania planowanego do zakupu w ramach ww. projektu pojazdu lub sprzętu oraz
  • obejmować minimum okres realizacji projektu i wymagany okres jego trwałości. Umowa użyczenia gminnego lokalu na garaż i remizę OSP stanowi wystarczającą podstawę do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu pod warunkiem, że w jej treści ujęto ww. zapisy.

   

 4. W jakiej formie gmina może zapewnić zdolność finansową dla OSP bez zawierania umowy partnerstwa?

  W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest jednostka OSP dopuszczalne jest zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu poprzez pozyskanie od Jednostki Samorządu Terytorialnego np. dotacji celowej.

 5. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie gmina – OSP, kto powinien być właścicielem sprzętu i pojazdu?

  Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, Załącznik nr 1 – Oświadczenia jest obowiązkowy dla każdego wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów partnerskich załącznik jest wymagany odrębnie dla Wnioskodawcy i każdego z Partnerów. Zgodnie z jego treścią zarówno wnioskodawca jak i partnerzy zobowiązują się do zachowania trwałości projektu i utrzymania jego rezultatów przez okres: 3 lat (dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw) / 5 lat (dotyczy wnioskodawców innych niż małe i średnie przedsiębiorstwa), od płatności końcowej lub w okresie ustalonym zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, zgodnie z art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tj.:

  • nie zaprzestać działalności produkcyjnej, ani nie przenieść jej poza obszar objęty programem,
  • nie dokonać zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniosłaby przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
  • nie dokonać istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

  W związku z powyższym struktura własności zakupionych w ramach projektu pojazdów, sprzętu i wyposażenia powinna wynikać z roli poszczególnych partnerów w projekcie oraz zapisów Umowy partnerstwa. Dla prawidłowej realizacji projektu jednostka ratownicza musi mieć prawo do dysponowania produktami projektu przez co najmniej cały okres trwałości.

 6. W jaki sposób i dla kogo powinna być zapewniona zasada dostępności nowo zakupionego pojazdu?

  Warunki spełnienia zasady dostępności zakupionego w ramach przedmiotowego naboru sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych należy rozpatrywać nie z punktu widzenia ich dostępności dla osób bezpośrednio je obsługujących, a z punktu widzenia dostępności do „usług” świadczonych przez doposażone w ramach projektu jednostki oraz możliwości niesienia przez te jednostki pomocy osobom niepełnosprawnym.

 7. Czy działaniem edukacyjnym będzie prezentacja sprzętu i wyposażenia oraz sprawności członków OSP dla dzieci w szkole lub przedszkolu?

  Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego jakościowego nr 4 w ramach analizy jego spełnienia oceniany będzie udział jednostki w działaniach edukacyjnych. Nie narzuca ona odgórnie grup docelowych (odbiorców) prowadzonych działań edukacyjnych. Istotnym jest aby ww. działania miały na celu szerzenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania występowaniu zagrożeń takich jak pożary, powodzie, wypadki w ruchu drogowym czy w turystyce górskiej, itp. lub też z zakresu właściwego zachowania w przypadku zaistnienia ww. zdarzeń. Działania polegające jedynie na prezentacji sprzętu i wyposażenia oraz sprawności członków OSP nie są wystarczające, lecz powinny być wzbogacone o treści edukacyjne dostosowane do odbiorców.

 8. Jak gmina może zabezpieczyć wkład finansowy w partnerstwie z kilkoma OSP, jako całość do projektu czy oddzielnie dla każdej OSP w projekcie?

  Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, Załącznik nr 1 – Oświadczenia jest obowiązkowy dla każdego wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów partnerskich załącznik jest wymagany odrębnie dla Wnioskodawcy i każdego z Partnerów. Zgodnie z jego treścią Wnioskodawca / partner powinien posiadać zabezpieczone środki inne niż dotacja z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na udział w wydatkach kwalifikowanych oraz na całość wydatków niekwalifikowanych.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu (rozdział 9.1) Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). Udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów, o których mowa w ww. Rozdziale, co oznacza, że każdy partner musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania.

  W związku z powyższym struktura finansowa projektu oraz zabezpieczenie wkładu własnego powinno wynikać z roli poszczególnych partnerów w projekcie oraz zapisów Umowy partnerstwa. We wniosku o dofinansowane konieczne jest wykazanie struktury źródeł finansowania poszczególnych podmiotów i zadań, a zatem konieczne jest odpowiednio szczegółowe przydzielenie środków również do poszczególnych partnerów.

 9. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu "Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia (wyłącznie w partnerstwie z jednostką ratowniczą)".
  • Jaką jednostkę ratowniczą Autor miał na myśli, gdzie można znaleźć stosowny zapis z dokumentacji projektu?
  • Czy można ww. punkt interpretować jako, że jednostka OSP nie włączona do KSRG w partnerstwie z JST również kwalifikuje się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania?

  Zgodnie z treścią pkt 5.1 Regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się:

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia (wyłącznie w partnerstwie z jednostką ratowniczą),
  2. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  3. Podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego/górskiego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  Jednostkami ratowniczymi, które mogą być partnerem dla JST są podmioty zaliczające się do grup wskazanych w punkcie drugim i trzecim, np. OSP włączone do KSRG. W wyżej wskazanym katalogu nie ma OSP nie włączonych do KSRG, dlatego takie OSP nie mogą być ani partnerem ani wnioskodawcami w tym naborze, gdyż nie zostałoby spełnione kryterium formalne specyficzne „Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP, której dotyczy projekt (dotyczy projektów z zakresu rozwijania systemów ratownictwa).”

 10. Jak należy rozumieć logikę wskaźnika „Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami”? Jeśli wartością bazową jest liczba osób obecnie odnosząca korzyści ze środków ochrony to czy zmianę wskaźnika należy rozumieć jako np. przyrost liczby ludzi odnoszących korzyści dzięki objęciu kontrolą OSP większej strefy np. dzięki dodatkowemu pojazdowi gaśniczemu?

  Zgodnie z treścią Sekcji III „Wskaźniki projektu” Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie „Wartość bazowa wskaźnika rezultatu powinna co do zasady wynosić 0, chyba że z definicji wskaźnika wynika inaczej.” Z definicji wskaźnika, znajdującej się w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów „Lista wskaźników (EFRR)” nie wynika konieczność wskazania innej wartości, dlatego jako wartość bazową należy wpisać zero. Natomiast jako wartość docelową wskaźnika, należy podać liczbę osób mieszkających na obszarach narażonych na ryzyko niekontrolowanych pożarów i objętych zasięgiem projektu w okresie 12 miesięcy od jego zakończenia.

 11. W odniesieniu do kryteriów wyboru projektu – stan techniczny wyposażenia jednostki, należy wziąć pod uwagę niżej wymieniony sprzęt:
  • Wozy ratowniczo-gaśnicze,
  • Wozy ratownicze,
  • Quady,
  • Łodzie motorowe,
  Czy należy uwzględnić wyposażenie techniczne jednostki OSP, która dodatkowo posiada przyczepę pompową, przyczepę kwatermistrzowską, lekki samochód mikrobus oraz samochód operacyjny, wszystkie wymienione sprzęty biorą udział w akcjach ratowniczych (wprowadzone są do użytkowania w podziale bojowym).
  Jeśli do stanu technicznego wyposażenia jednostki będzie się zaliczać przyczepę pompową, kwatermistrzowską, to czy znajdujące się na tej przyczepie sprzęty tj.: agregaty, pompy, węże, należy uwzględnić jako osobny sprzęt i należy podać ich datę produkcji. Czy jednak uwzględnić całość przyczepy jako jeden sprzęt.

  W ramach ww. kryterium należy dokonać analizy średniego wieku sprzętu ratowniczego będącego w posiadaniu jednostki tylko i wyłącznie w zakresie posiadanych:

  • wozów ratowniczo-gaśniczych,
  • wozów ratowniczych,
  • quadów,
  • łodzi motorowych.

  W związku z powyższym spośród wymienionego w pytaniu sprzętu za kwalifikowalny może być uznany lekki samochód mikrobus oraz samochód operacyjny, o ile są to wozy ratownicze lub ratowniczo-gaśnicze.

 12. Proszę o uściślenie i interpretację do kryterium merytoryczno – jakościowego – liczba ochotników. Według oficjalnych zapisów w ramach kryterium oceniana będzie liczba strażaków ratowników OSP lub ratowników wodnych lub ratowników górskich w jednostce, której dotyczy projekt według stanu na koniec roku poprzedzającego ogłoszenie naboru. Jaką przyjąć metodę obliczeń do przedmiotowego kryterium? Czy należy przyjąć ogólną liczbę członków stowarzyszeń, czy też przyjąć liczbę członków tj. osób, które mają faktyczne uprawnienia do działań ratowniczych na koniec 2022 r., jeśli tak, to w jaki sposób ta liczba będzie weryfikowana?

  Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do Regulaminu wyboru projektów w ramach przedmiotowego kryterium oceniana będzie liczba strażaków ratowników OSP. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, art. 8. definiuje „strażaka ratownika OSP” jako osobę, która:

  • ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 65 lat, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1,
  • posiada aktualne ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,
  • posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych,
  • odbyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

  W związku z powyższym, w treści załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie (pkt 18) należy wskazać czynnych strażaków ratowników OSP, tj. osoby, które na koniec 2022 r., miały faktyczne uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w analizowanym okresie. Ponadto ION może wystąpić z prośbą o przedłożenie dokumentów potwierdzających powołanie ratowników do Jednostki Operacyjno-Technicznej w OSP.

 13. W jaki sposób należy potwierdzić zabezpieczenie środków na realizację projektu w sytuacji, gdy środki finansowe na inwestycję będą pochodzić z 2 źródeł: dotacja z gminy oraz dotacja z KGPSP?

  Na potwierdzenie zabezpieczenia środków na realizację projektu wnioskodawca składa oświadczenie znajdujące się w treści załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie, zgodnie z którym Wnioskodawca w pkt 2 oświadcza, że będzie dysponował środkami finansowymi niezbędnymi do pokrycia wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości wydatków niekwalifikowanych, służących realizacji projektu, zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie.

  Z kolei przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest oświadczenie, że wnioskodawca posiada ww. środki finansowe. Podkreślenia wymaga, że wskazany wyżej załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie zawiera klauzulę o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, zgodne z art. 47, ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

  Ze względu na to, że wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczeń, to nie należy załączać wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów takich jak np. uchwała rady gminy, czy promesa/umowa dotacji.

 14. Czy w ramach naboru 2.5 Adaptacja do zmian klimatu nr FEPK.02.05-IZ.00-001/23 możliwy jest zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego (samochód typu pick-up) z zabudową kontenerową. W zabudowie zostanie dołączone m. in. wyposażenie dodatkowe?

  W ramach przedmiotowego naboru prowadzone jest postępowanie dla typu projektów: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych strong> i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

  Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu doposażone mogą być tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a także podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego/górskiego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  Lekki samochód ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem wpisuje się we wskazany powyżej typ projektów, jednakże ostateczna ocena kwalifikowalności zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów na podstawie złożonej pełnej dokumentacji konkursowej.

 15. Czy jednostka samorządu terytorialnego (gmina) może złożyć wniosek samodzielnie (jako wnioskodawca), czy wymagane jest w tym zakresie partnerstwo z jednostką ochotniczej straży pożarnej?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (podrozdział 5.1, str. 10) o dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca lub partner mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia wyłącznie w partnerstwie z jednostką ratowniczą.

 16. Czy gmina może wnioskować o zakup samochodu strażackiego, który stanie się jej własnością, a następnie czy może przekazać go dowolnej jednostce OSP, czy tylko jednostce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego?

  Zgodnie z zapisami Załącznika nr 4 do Regulaminu wyboru projektów - Wyciąg kryteriów wyboru projektów, Kryterium formalne specyficzne nr 1 Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP, której dotyczy projekt, w ramach kryterium weryfikowane będzie czy doposażone zostaną tylko jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

  Ocena dokonywana będzie na podstawie kopii Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki/jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego aktualnej na dzień otwarcia naboru zgodnie z Regulaminem wyboru projektów.

  Gmina może wnioskować zatem o zakup tzw. samochodu strażackiego wyłącznie w partnerstwie z jednostką OSP włączoną do KSRG.

 17. Czy w ramach naboru można wnioskować o środki na budowę garażu dla samochodu strażackiego?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (podrozdział 4.1, str. 10) nabór wniosków prowadzony jest dla projektów obejmujących rozwijanie systemów ratownictwa, tj. zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

  W związku z powyższym niekwalifikowalne są roboty budowlane.

 18. Czy w ramach naboru można wnioskować o zakup ubrań bojowych, butów itp.?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (podrozdział 4.1, str. 10) nabór wniosków prowadzony jest dla projektów obejmujących rozwijanie systemów ratownictwa, tj. zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

  W związku z powyższym kwalifikowalny jest zakup ubrań bojowych, butów i innego rodzaju wyposażania niezbędnego do bezpośredniego udziału w akcji ratowniczej. Niekwalifikowane natomiast są mundury galowe.

Trzeci pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 2.5 Adaptacja do zmian klimatu – nr FEPK.02.05-IZ.00-002/23

 1. Czy w ramach projektu można zakupić dwa pojazdy rozpoznawczo - ratownicze (lekkie) dla dwóch różnych OSP należących do KSRG, oraz czy kosztem kwalifikowanym byłby zakup dla jednej OSP zakup przyczepy do ciągnięcia łodzi ratunkowej (jedna OSP posiada taką łódź brak przyczepy) oraz dla drugiej OSP zakup przyczepy wraz z quadem?. Traktowane to by było jako zestaw.

W ramach przedmiotowego naboru prowadzone jest postępowanie dla typu projektów: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).
Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu doposażone mogą być tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a także podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego/górskiego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dopuszczalne są projekty partnerskie. Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z zapisami ww. Regulaminu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 1 000 000,00 PLN.
Lekki pojazd rozpoznawczo-ratowniczy, przyczepa do transportu łodzi ratunkowej oraz przyczepa wraz z quadem mieszczą się we wskazanym powyżej typie projektów, jednakże ostateczna ocena kwalifikowalności  zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów na podstawie złożonej pełnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

 1. Czy w ramach naboru: Adaptacja do zmian klimatu - nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23 będzie możliwość zaliczkowania do wysokości 100% przyznanej dotacji w przypadku gdy :
  1. Wnioskodawcą jest OSP?
  2. Wnioskodawcą jest JST ?

Sposób przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki został określony w § 10 wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu. Zgodnie z ust. 2 przekazane Beneficjentowi środki dofinansowania w formie zaliczki nie mogą przekroczyć 60%  dofinansowania Projektu, liczonej wg wartości z obowiązującej Umowy wraz z aneksami.

Drugi pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 2.5 Adaptacja do zmian klimatu - nr FEPK.02.05-IZ.00-002/23 - informacja z 14 lipca 2023 r.

 1. Czy w ramach konkursu nr 2.5 Adaptacja do zmian klimatu - nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23 kosztem kwalifikowanym będzie zakup lekkiego pojazd rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem?

W ramach przedmiotowego naboru prowadzone jest postępowanie dla typu projektów: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).
Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu doposażone mogą być tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a także podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego/górskiego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Lekki pojazd rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem wpisuje się we wskazany powyżej typ projektów, jednakże ostateczna ocena kwalifikowalności zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów na podstawie złożonej pełnej dokumentacji konkursowej. 

 1. W regulaminie naboru projektów naboru FEPK.02.05-IZ-00-002/23 możliwe jest realizowanie projektów partnerskich czy możliwy jest model partnerstwa, w którym Gmina jest partnerem a OSP Liderem projektu czy jednak zasadne jest, aby to Gmina pełniła funkcję Lidera?

Zapisy wskazanego Regulaminu wyboru projektów nabór FEPK.02.05-IZ.00-002/23 nie narzucają modelu partnerstwa, więc jest możliwe, aby OSP była liderem projektu a Gmina partnerem lub odwrotnie. Natomiast oceny zasadności wybranego modelu powinny dokonać podmioty zainteresowane złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie w oparciu o zapisy art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

 1. W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest jedynie zakup wozu strażackiego czy jako załącznik gmina musi załączać Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów natura 2000 oraz gospodarkę wodą czy wystarczy w załączniku 3.1. Część środowiskowa wniosku opisać oddziaływanie projektu na środowisko?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie w przypadku samego zakupu wozu strażackiego nie będzie wymagane uzyskanie ani deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 ani deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Brak konieczności uzyskania przedmiotowych dokumentów wnioskodawca winien odpowiednio uzasadnić w przedkładanej do wniosku Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (punkt 1.3.2 i 1.6.4 tego dokumentu), kierując się zakresem rzeczowym i charakterem projektu.

 1. W załączniku nr 2 do wniosku Odniesienie do kryteriów wyboru projektu mamy zapis - "Status podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego lub górskiego (dot. WOPR i GOPR) czy w przypadku zakupu wozu strażackiego dla OSP w kryterium wystarczające będzie wpisanie, że kryterium to Nie dotyczy?

W ww. przypadku wystarczający będzie zapis „Nie dotyczy” w kolumnie „Obliczenia/opisy wnioskodawcy” w wierszu dotyczącym wskazanego kryterium.

 1. W ramach załącznika nr 6 Lista wskaźników rezultatu podane są dwa wskaźniki czy w przypadku zakupu wozu strażackiego należy we wniosku wykazać oba wskaźniki czy wystarczy tylko Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie „Wskaźniki rezultatu obrazują bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne, uzyskany po zakończeniu realizacji projektu. Wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki mają jak najtrafniej oddawać efekty realizacji projektu.” W związku z powyższym, jeśli wóz strażacki będzie przewidziany również do udziału w akcjach ratunkowych innych niż spowodowanych pożarem, to należy wybrać oba wskaźniki.

 1. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku na stronie nr 14 jest mowa o kosztach pośrednich iż są one obowiązkowe w projektach poniżej 200 000 euro natomiast we wszystkich innych mogą być podane. Zatem gdy projekt wynosi np. 800 000 zł wydatki kwalifikowane to czy koszt pośredni stanowić będzie tablica informacyjno-promocyjna stanowiąca wydatek niekwalifikowany? 

Tablica informacyjno-promocyjna może stanowić wydatek kwalifikowany jedynie w ramach kosztów pośrednich.

 1. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 000 000,00 zł zatem jeżeli projekt będzie przekraczał 1 000 000, 00 zł to czy nadwyżkę należy przenieść do wydatków niekwalifikowanych czy projekt od razu podlega odrzuceniu za niespełnienie kryterium maksymalnych wydatków kwalifikowanych?

W przypadku, gdy wartość projektu przekracza 1 000 000 zł wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie jako koszty kwalifikowane powinien wskazać kwotę 1 000 000 zł, a nadwyżkę ująć w wydatkach niekwalifikowanych.

 1. Czy gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia (ogłoszenia) otwartego naboru partnerów (jednostek OSP) do realizacji projektu czy może skorzystać z wyłączenia na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy wdrożeniowej ?
  Zgodnie z regulaminem konkursu: Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia (wyłącznie w partnerstwie z jednostką ratowniczą). Zgodnie z zapisami Regulaminu oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 – w brzmieniu: 39 ust. 3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyboru podmiotów realizujących zadania objęte projektem partnerskim na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi są prawa przyznane na podstawie przepisów prawa albo decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, wywierające istotny wpływ na możliwość wykonywania tej działalności przez inne podmioty.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Art. 7. Ust. Gmina jest obowiązana do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań, o których mowa w art. 3 zadania ochotniczych straży pożarnych, oraz postanowienia dotyczące obowiązków, o których mowa w art. 10 obowiązki gminy wobec ochotniczych straży pożarnych ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 10, ust. 1 w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym: 1) obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie; (…). Zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych doposażenie jednostek z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy tym samym wybór podmiotów do realizacji projektu jest ograniczony na podstawie przepisów praw szczególnych tj. ww. ustawy  wyłącznie do jednostek OSP działającym na terenie danej gminy. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem konkursu jednostki OSP muszą posiadać prawa szczególne przyznane na podstawie decyzji administracyjnej tj. decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 gmina jako podmiot inicjując projekt partnerski jest zobowiązana do wyboru partnerów z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania gdy wybiera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmioty inne niż wymienione w art. 4 ustawy Pzp to podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy między innymi finansowane w ponad 50% na przykład bezpośrednio przez jednostki sektora finansów publicznych. Mając na uwadze, że stowarzyszenia mogą być w różny sposób finansowane, a co za tym idzie ocena zaklasyfikowania do podmiotów opisanych w art. 4 PZP ma zawsze charakter indywidualny, podmiot inicjujący projekt partnerski musi brać pod uwagę taki stan rzeczy i wybrać odpowiedni sposób wyboru partnera lub partnerów.
Należy pamiętać, że przeprowadzenie prawidłowej procedury wyboru partnera ma się odbyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż np.: nie zastosowanie obowiązków zawartych we wskazanym art. 39 ust. 2 pkt 1) - 3) nie może być następczo naprawione po złożeniu wniosku o dofinansowanie, co w efekcie prowadzić będzie do negatywnej oceny tego wniosku.
Natomiast odpowiadając na pytanie czy gmina może skorzystać z wyłączenia na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy wdrożeniowej należy stwierdzić, że nie jest to możliwe.

 1. WYCIĄG KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW (EFRR) DLA PRIORYTETU FEPK.02 ENERGIA I ŚRODOWISKO DZIAŁANIE FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu Kryterium 1. Stan techniczny wyposażenia jednostki – na jaki dzień należy przyjąć stan posiadania sprzętu podlegający ocenie w ramach kryterium?

Stan techniczny wyposażenia jednostki należy podać na dzień złożenia wniosku. Podkreślenia wymaga, iż w ramach kryterium należy wziąć pod uwagę jedynie pojazdy i sprzęt ratowniczy, tj. takie które mogą brać udział w akcjach ratowniczych (wprowadzone do użytkowania w podziale bojowym).

 1. Gmina planuje aplikowanie w naborze FEPK.02.05-IZ.00-002/23 w partnerstwie z OSP. Przy założeniu że podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków będzie OSP( właścicielem majątku będzie OSP oraz faktura zostanie wystawiona na OSP) – czy wkład własny może zostać pokryty z innych dotacji (np. dotacja WFOŚiGW czy KSRG, dotacja celowa gminy).

Wkład własny co do zasady może zostać pokryty z innych dotacji o ile:

 • środki te mogą być łączone ze środkami europejskimi w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
 • kwota pochodząca z różnych źródeł finansowania wkładu własnego nie przekroczy jego łącznej kwoty, czyli nie zostanie naruszona zasada zakazu podwójnego finansowania wydatków,
 • jest zgodna z art. 23 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
 1. Czy w kryterium jakościowym „wkład własny wnioskodawcy …” wkład własny partnera traktuje się tak samo jak wnioskodawcy i jest to premiowane?

W kryterium jakościowym nr 3. „Zaplanowany wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu” w projekcie partnerskim przez wkład własny należy rozumieć łącznie zabezpieczone środki lidera i partnera/partnerów.

 1. Czy jeżeli na etapie składania wniosku OSP nie posiada przyznanych zewnętrznych dotacji (np. z KSRG) oraz planuje się złożeni wniosku ze zwiększonym udziałem własnym ze względu na kryterium jakościowe „Wkład własny (…)” to wprowadzenie takich dotacji w przypadku ich przyznania na późniejszym etapie –będzie skutkować cofnięciem wniosku do etapu oceny ze względu na przyznane punkty dot. wkładu własnego?

Należy uwzględnić, że w załączniku nr 1 do wniosku o dofinansowanie zarówno lider jak i wszyscy partnerzy podpisują oświadczenie, że będą dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do pokrycia wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości wydatków niekwalifikowanych, służących realizacji projektu, zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie.
Z kolei przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest oświadczenie, że wnioskodawca i wszyscy partnerzy posiadają ww. środki finansowe. Podkreślenia wymaga, że wskazany wyżej załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie zawiera klauzulę o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, zgodne z art. 47, ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
Z zastrzeżeniem powyższego istnieje możliwość zastąpienia wkładu własnego wnioskodawcy i partnera/partnerów innym wkładem krajowym. Powyższe nie wpływa na ocenę kryterium jakościowego nr 3, gdyż w jego ramach za wkład własny uznaje się wszystkie środki krajowe.

WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie. 

Pierwszy pakiet pytań i odpowiedzi dla naboru 2.5 Adaptacja do zmian klimatu - nr FEPK.02.05-IZ.00-002/23 - informacja z 30 czerwca 2023 r.

 1. Jakie dokumenty finansowe powinny być dołączone w do wniosku w przypadku kiedy wniosek składa Ochotnicza Straż Pożarna?

Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (Rozdział nr 12) podmioty inne niż Jednostki samorządu terytorialnego czy Inne jednostki sektora finansów publicznych załączają dokumenty finansowe złożone do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub urzędu skarbowego:

 • Podmioty, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny,
  oraz
 • Podmioty, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości
  załączają sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, jeżeli jest wymagany) sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, przyjęte przez uprawniony organ. Jeżeli sprawozdanie było przedmiotem zaopiniowania przez biegłego rewidenta lub sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego – należy je załączyć. Podmioty, które przekazały sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego nie załączają dokumentów (krótką informację w tym zakresie należy zamieścić w polu Opis własnych środków finansowych we wniosku o dofinansowanie).
 • Podmioty, które nie są zobowiązane do sporządzenia ww. dokumentów załączają deklaracje podatku dochodowego (PIT lub CIT) potwierdzające wartość przychodów w danym roku, a w przypadku braku opodatkowania podatkiem dochodowym - informacje określające przychody, koszty, wynik finansowy oraz zobowiązania i należności ogółem.

W przypadku OSP zazwyczaj dokumentami wymagającymi załączenia będą deklaracje CIT.

 1. Czy załącznik nr. 3.5 powinien być wypełniany przez wnioskującego?

Załącznik 3.5 do wniosku o dofinansowanie to Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. Jest to dokument stosowany przez pracowników Departamentu Ochrony Środowiska w ramach procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko i nie powinien być załączany przez wnioskodawców.

 1. Czy załącznik nr 2 wniosku o dofinansowanie ma być wypełniony w tabeli Obliczenia/opis wnioskodawcy czy informacje te mają być załączone jako odrębne załączniki?

Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (Rozdział nr 2) Odniesienie do kryteriów wyboru projektu jest jednym z najważniejszych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, gdyż na podstawie zawartych w nim informacji dokonywana jest ocena formalna i merytoryczna. Kompletność i rzetelność wskazanych informacji jest niezbędna dla dokonania prawidłowej oceny. W niniejszym załączniku należy bardzo konkretnie odnieść się do kryteriów wyboru obowiązujących dla danego naboru, znajdujących się w załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.
Zgodnie z treścią załączonego wzoru dokumentu, w kolumnie Obliczenia/opisy wnioskodawcy należy wskazać opis przyjętych założeń wraz z niezbędnymi obliczeniami/dane z uzasadnieniem. Informacje powinny być umieszczone w załączniku i muszą być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz pozostałymi załącznikami.

 1. Pytanie dotyczące podpisywania oświadczeń podpisem kwalifikowanym - jeżeli jednostka nie posiada takiego podpisu który jest płatnym podpisem żeby go wyrobić to czy jest obowiązek podpisywania załącznika n1 do wniosku w ramach FEP 2021-2027?

Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (Rozdział nr 1) załącznik jest obowiązkowy dla każdego wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów partnerskich załącznik jest wymagany odrębnie dla Wnioskodawcy i każdego z Partnerów.
Załącznik powinien być podpisany elektronicznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy/partnera za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Należy dołączyć plik uwierzytelniający użyty podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany).

Podpisanie niniejszego dokumentu oznacza podpisanie wniosku i wszystkich jego załączników.

Ponadto zgodnie z zapisami Katalogu wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR) kwalifikowalny jest jako koszt pośredni zakup podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.

Poleć innym: