Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

 1. Zgodnie z zapisami Programu FEP 2021-2027 Cel szczegółowy 2 (iv) w zakresie adaptacji do zmian klimatu „nie będą wspierane ośrodki miejskie do których adresowana jest interwencja programu FEPW oraz FEnIKS”.
  Miasto X wskazane zostało w FEPW jako jeden z beneficjentów w Działaniu 02.02 Adaptacja do zmian klimatu, jednak jesteśmy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na utworzenie zbiorników suchych, polderów przeciwpowodziowych i wałów przeciwpowodziowych, które nie są wymienione w tym działaniu jako zakres wsparcia.
  Czy w związku z powyższym gmina X może wnioskować o dofinansowanie na realizację przedstawionych działań w aktualnie ogłoszonym naborze „2.5 Adaptacja do zmian klimatu - nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-001/23, RP Podkarpackiego”?

Na wstępie należy zauważyć, że w ramach celu szczegółowego 2(iv) „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego” wydzielonych zostało dziesięć rodzajów projektów, między innymi „Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy”. Linia demarkacyjna we wskazanym zakresie umożliwia na poziomie regionalnym wspieranie projektów o charakterze regionalnym i lokalnym wynikających z potrzeb jst. Jedynie projekty o charakterze ponadregionalnym wynikające z listy ministra właściwego ds. gospodarki wodnej oraz ministra właściwego ds. klimatu mogą być dofinansowane z poziomu krajowego.
Natomiast ubieganie się o dofinansowanie w zakresie cs 2(iv) przez miasto X z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 możliwe jest jedynie w ramach rodzaju projektów „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu” gdzie nie przewidziano utworzenia zbiorników suchych, polderów czy wałów przeciwpowodziowych.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że miasto X może wnioskować o dofinansowanie w ramach naboru FEPK.02.05-IZ.00-001/23.

 1. „Czy aby uzyskać pozytywną ocenę formalną wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli nie, to do kiedy wnioskodawca musi je uzyskać?”

Brak pozwolenia na budowę na etapie składania wniosku o dofinansowanie i jego oceny nie będzie skutkował negatywną oceną. W przypadku braku posiadania pozwolenia na budowę dla zakresu rzeczowego wskazanego we wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić dokumenty dotyczące warunków zagospodarowania przestrzennego. W przypadku projektów obejmujących roboty budowlane konieczne jest dołączenie wyciągu z dokumentacji technicznej. Zakres niezbędnych dokumentów został wskazany w Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze.
Jednocześnie informuję, że ostateczne pozwolenie na budowę będzie warunkiem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie (zgodnie z regulaminem wyboru projektów rozdział 17 punkt 17.4.).

 1. „Zapis w SZOP str. 30 pkt 9 brzmi: „Nie będą wspierane prace utrzymaniowe na rzekach ani regulacje rzek i ich piętrzenie. Nie będą finansowane wydatki służące innym celom (rekreacja, turystyka, melioracja na obszarach wiejskich), jak również działania związane z renaturyzacją przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych.”
  Czy powyższy zapis ma dotyczyć wyłączenia tylko i wyłącznie prac utrzymaniowych na obszarze melioracji czy też wykluczenie wszelkich prac na rowach melioracyjnych?
  Czy zatem zakres rzeczowy wniosku może obejmować przebudowę rów melioracyjnych na terenach wiejskich (zmeliorowanych). Teren gminy obejmuje w większości płaskie tereny, co powoduje że rowy melioracyjne podczas nadmiernych opadów szybko się napełniają powodując szkody w infrastrukturze i uprawach rolnych. Nadmieniam, że rowy melioracyjne są urządzeniami wodnymi. Realizacja projektu zakładałaby przebudowę rowów melioracyjnych w taki sposób aby zapewnić swobodny spływ wód opadowych i przeciwdziałanie skutkom powodzi.”

Wyżej wskazany nabór dotyczy budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przeciwpowodziowych takich jak zbiorniki suche, poldery przeciwpowodziowe, kanały ulgi, wały przeciwpowodziowe. W związku z powyższym rowy melioracyjne nie będą kwalifikowane do dofinansowania w ramach tego naboru.

 1. „Nawiązując do ogłoszonego naboru wniosków w Działaniu 2.5 Adaptacja do zmian klimatu – FEPK.02.05-IZ.00-001/23 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w tym naborze możliwe jest dofinansowanie działań planowanych przez Beneficjenta w następującym zakresie:
  Przebudowa rowu polegająca na zabudowie odcinka rowu rurociągiem, wykonanie rowu otwartego i likwidacja istniejących odcinków niewydzielonego rowu położonych w miejscowości X wraz z rewitalizacją istniejących stawów z przeznaczeniem na zbiorniki retencyjne wód opadowych.
  Celem głównym przedsięwzięcia jest adaptacja dwóch istniejących na terenie zabytkowego parku przy ul. X w miejscowości X stawów, o łącznej powierzchni ok. X m2, do funkcji zbiorników retencyjnych zatrzymujących wodę opadowo-roztopową w środowisku miejskim.
  W tym celu zaplanowano rewitalizację stawów obejmującą ich odmulenie, wykonanie urządzeń służących do okresowego opróżniania oraz odprowadzania nadmiaru wody (mnich, leżak, wyloty), odtworzenie grobli i wycinkę samosiejek drzew rosnących w obrębie stawów wraz z karczowaniem pni. W ramach przedsięwzięcia zostanie także uporządkowany spływ wód z obszaru położonego na północ od ul. X poprzez przebudowę dawnego akweduktu (rowu ziemnego) doprowadzającego wodę do ww. stawów.
  Przedsięwzięcie będzie obejmowało roboty ziemne związane z wykopami na trasie rowu doprowadzającego wodę do stawów, przewiertami w miejscach kolizji projektowanej trasy rowu z sieciami przesyłowymi oraz odcinkowym umocnieniem dna i skarp rowu.”

Wyżej wskazany nabór dotyczy budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przeciwpowodziowych takich jak zbiorniki suche, poldery przeciwpowodziowe, kanały ulgi, wały przeciwpowodziowe.
W związku z powyższym opisane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach tego naboru.

 

WAŻNE.

Ostateczna ocena w powyższych kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektów na podstawie kompletnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie. 

Poleć innym: