Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o:

 1. zmianie Regulaminu wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr naboru FEPK.05.03-IZ.00-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.03 Dostępność, w ten sposób, że:
  1. 1.1 W punkcie 8.5.1 zapis o treści:

   „W przypadku projektów objętych pomocą publiczną rozliczenie kosztów pośrednich możliwe jest wyłącznie w ramach pomocy de minimis”

   zastępuje się zapisem o treści:

   „Koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich objętych pomocą publiczną / pomocą de minimis możliwe są do rozliczenia wyłącznie jako pomoc de minimis z zastrzeżeniem podrozdziału 8.6.3”.

  2. 1.2. W załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (EFRR) dodaje się pozycję słownikową umożliwiającą wybór limitu pod nazwą „wydatki na dostępność” i „wydatki poniesione na zakup nieruchomości”.

  3. 1.3. W Załączniku nr 2 Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w sekcji V Budżet projektu:

   1. a) na s. 16 - 17 dodaje się zapis o treści:

    „W działaniu FEPK.05.03 Dostępność istnieje możliwość wyboru limitu pod nazwą wydatki na dostępność i wydatki poniesione na zakup nieruchomości. W tym celu należy wybrać dedykowany im limit pn. „Wydatki na dostępność” i „Wydatki poniesione na zakup nieruchomości”. W przypadku, gdy dane zadanie obejmuje wyłącznie wydatki na dostępność należy objąć je w całości wskazanym limitem. Natomiast w sytuacji, gdy zadanie tylko w części obejmuje wydatki na ten cel, należy je wyodrębnić jako osobną pozycję budżetową, a następnie oznaczyć ją limitem. Ważne jest, aby racjonalnie szacować czy elementy w danej pozycji budżetowej są znaczące dla zapewnienia dostępności.  Określenie limitu dla wydatków na dostępność służy jedynie celom monitoringowym. Nawiązując do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 dostępność oznacza możliwość korzystania z infrastruktury, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług. Pozwala ona w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. W przypadku projektów realizowanych w polityce spójności, dostępność oznacza, że wszystkie ich produkty (w tym także udzielane usługi) mogą być wykorzystywane (używane) przez każdą osobę. Przykładami tych produktów są: strona lub aplikacja internetowa, wybudowane lub modernizowane obiekty”.

   2. b) na s. 19 dodaje się zapis o treści:

    „Koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich objętych pomocą publiczną / pomocą de minimis możliwe są do rozliczenia wyłącznie jako pomoc de minimis.W związku z tym, jeżeli projekt częściowo jest objęty pomocą publiczną / pomocą de minimis, konieczne jest wyodrębnienie w ramach zadania „Koszty pośrednie” oddzielnej pozycji budżetowej dla wydatków objętych pomocą de minimis oraz dla wydatków nieobjętych pomocą de minimis. W przedmiotowym naborze zastosowanie ma stawka ryczałtowa na pokrycie kosztów pośrednich projektu w wysokości 0,5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. Stawką ryczałtową muszą zostać objęte wszystkie kwalifikowalne koszty bezpośrednie projektu (wszystkie pozycje budżetowe). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną / pomocą de minimis należy tak przygotować budżet projektu (przy zachowaniu 0,5% stawki ryczałtowej), aby objęte pomocą de minimis bezpośrednie koszty kwalifikowalne projektu oraz odpowiadające im koszty pośrednie łącznie nie przekroczyły dopuszczalnego limitu”.

  Wprowadzenie zmian jest dopuszczalne zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
  Uzasadnienie zmian:
  Zmiany wynikają z wymagań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej sformułowanych w korespondencji skierowanej do Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

  Nowy Regulamin (docx, 329.88 KB) - obowiązuje od 25 lipca 2023r.
  Nowa Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (docx,94.46 KB) -  obowiązuje od 25 lipca 2023r.
  Nowy Wzór wniosku o dofinansowanie
  (pdf, 200.6 KBDokument wygenerowany z programu zewnętrznego, brak nazwy tytułu i nagłówków) obowiązuje od 25 lipca 2023r.

 2. zmianie treści ogłoszenia o naborze wniosków w ramach ww. działania, w następujący sposób:
  1. 2.1 Po sekcji Kto może składać wniosek dodaje się sekcję o następującej treści:

   „Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
   Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP - 85%.
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP – 85 %.”

  2. 2.2 Tytuł sekcji Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje brzmienie "Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru".

  3. 2.3 Po sekcji Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru dodaje się sekcję o następującej treści „Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – kwiecień 2024”.


Ogłoszenie wymagało uzupełnienia zapisów w związku z wymaganiami Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
Zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków obowiązuje od 25 lipca 2023 r.

Poleć innym: