Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 14 marca 2024 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje zaktualizowane wzory umów w ramach naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23:

 

Informacja z  10 sierpnia 2023 r. 

Dla naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 zmianie uległ Regulamin konkursu.

Wojewódzki Urząd Pracy działając na podstawie Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 podjął decyzje o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 do dnia 06 września 2023 r.

Powodem podjęcia decyzji jest zmiana Regulaminu konkursu w rozdziale 2.7.11 poprzez nadanie nowego brzmienia pkt. 2.7.11: „Partnerami nie mogą być podmioty wymienione w punkcie 2.4.2 niniejszego Regulaminu”  

Regulamin konkursu, wersja aktualna obowązujaca od 10 sierpnia 2023 r. 985,00 KB

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.18

Termin, od którego można składać wnioski

24 lipca 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 sierpnia 2023 r.  do 06 września 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się: Instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki Samorządu Terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, partnerstwa instytucji pozarządowych, partnerstwa Publiczno-Prywatne, podmioty ekonomii społecznej, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami (OzN) poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej, np.:
  • działania zapobiegające umieszczaniu w placówkach całodobowych długoterminowych realizowane z wykorzystaniem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz asystentury osobistej,
  • rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie wynikającym z indywidualnej diagnozy, w formach środowiskowych, dziennych i całodobowych (zwłaszcza krótkookresowego pobytu) realizowanych w formule DI,
  • rozwój usług asystencji osobistej wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową OzN,
  • wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do opieki nad w/w osobą m.in. w zakresie informacji i doradztwa,
  • działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i OzN np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, tworzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego, finansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu, dowożenie posiłków, usługi transportu indywidualnego, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, systemy przywoławcze (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług opiekuńczych lub asystenckich).
 2. wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek całodobowych o charakterze długoterminowym polegające na rozwoju nierezydencjalnych i nieizolowanych form wsparcia dziennego, środowiskowego, wsparcia wytchnieniowego, wspomagania w domu oraz tworzeniu partnerstw z innymi dostawcami usług w celu DI,
 3. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych w środowisku lokalnym (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług

Kryteria wyboru projektów

 Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 367 352,00 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Integracji Społecznej EFS
ul. Naruszewicza 11
pokój nr 105 lub 104
tel. 17 74 32 821, 17 85 09 221, 17 74 32 820

Do pobrania:

Regulamin konkursu, wersja aktualna obowązujaca od 10 sierpnia 2023 r. 985,00 KB

Załączniki (zip),7,06 MB

Poleć innym: