Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr FEPK.07.17-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.17

Termin, od którego można składać wnioski

18 września 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 września 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

W ramach niniejszego naboru podmiotem uprawnionym o ubieganie się o dofinansowanie jest Województwo Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach naboru:

 1. Kontynuacja, w tym bieżące finansowanie funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców.
 2. Budowanie potencjału instytucjonalnego i wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji OPT np. poprzez:
  1. tworzenie partnerstw/sieci współpracy (z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami) koncentrujących się na wymianie doświadczeń w zakresie wsparcia OPT, dzielenie się wiedzą oraz właściwą koordynację działań między poszczególnymi podmiotami,
  2. działania na rzecz społeczeństwa przyjmującego, wspieranie rozwoju kadr, w tym działania szkoleniowe dla osób pracujących z OPT z instytucji publicznych (szkół, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia) oraz niepublicznych (np. organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia) z terenu województwa podkarpackiego pracujących z OPT,
  3. działania, w tym szkoleniowe, motywujące OPT do podejmowaniu aktywności obywatelskiej, zakładania nowych organizacji, wyłanianie lokalnych liderów reprezentujących społeczność przed instytucjami, urzędami,
  4. działania w zakresie prowadzenia badań, ekspertyz dot. sytuacji OPT, opracowanie strategii identyfikacji potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, z uwzględnieniem uwarunkowań podkarpackiego rynku pracy w kontekście problemów migracyjnych,
  5. inne działania wspierające odpowiadające na sytuacje kryzysowe.
 3. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej obywateli państw trzecich (OPT), w tym migrantów zmierzające do lepszego wykorzystania struktur publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji i organizacji z regionu oraz wsparcie związane z aktywnymi instrumentami rynku pracy działających na rzecz cudzoziemców (wsparcie w wejściu i obecności na rynku pracy) np.:
  1. szkolenia dla OPT mających na celu m.in.: zapoznanie z podkarpackim rynkiem pracy i jego specyfiką, prawem pracy, relacji w środowisku pracy, w tym napięć w miejscu w pracy na tle kulturowym itd.,
  2. usługi doradztwa zawodowego,
  3. pośrednictwo pracy,
  4. staże zawodowe,
  5. wsparcie w procesie legalizacji pobytu i pracy,
  6. działania na rzecz uzupełnienia (w tym w formie kursów) i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych,
  7. działania rzecznicze wspierające pozycję pracowników OPT w ich relacji z pracodawcami i pośrednikami w zakresie obrony ich praw, interesów, zapobiegania nieuczciwym praktykom i dyskryminacji zwiększające ich bezpieczeństwo, chroniące przed nadużyciami związanymi z pracą i pozwalające na znalezienie wsparcia w przypadku doświadczenia nadużycia lub wyzysku,
  8. szkolenia dla doradców zawodowych z zakresu kompetencji międzykulturowych oraz pracy z OPT (wsparcie uzupełniające),
  9. szkolenia i doradztwo dla pracodawców m.in. z zakresu legalizacji pobytu, w tym zmian prawnych, rekrutacji i zatrudniania OPT, organizacji międzykulturowego środowiska pracy, przeciwdziałania dyskryminacji etc. (wsparcie uzupełniające).
 4. Działania na rzecz integracji społecznej OPT np.:
  1. poradnictwo psychologiczne, obywatelskie, prawne, antydyskryminacyjne - tworzenie oferty poradnicznej lub poszerzanie istniejącego poradnictwa o aspekty kluczowe dla OPT,
  2. poradnictwo, warsztaty/kursy adaptacyjne i asysta kulturowa mająca na celu wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, pomoc w pozyskaniu i wynajmie mieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami i OzN,
  3. tworzenie miejsc spotkań społeczności połączone z programami (np. instytucji kultury) wspierającymi integrację kulturową, przybliżającymi polską kulturę i wartości, ale także pozwalającymi na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami - OPT,
  4. wsparcie w poszukiwaniu mieszkania na wynajem, poszukiwania i uzyskania mieszkań wspomaganych, mieszkaniach chronionych czy korzystania z usług społecznych agencji najmu.
 5. Działania na rzecz integracji edukacyjnej, w tym szkoleniowej ukierunkowanej na kształcenie OPT np.:
  1. wsparcie w nauce języka polskiego, w tym dla OPT o szczególnych potrzebach np. osób niepiśmiennych, osób starszych, młodzieży, osób z trudnościami w uczeniu się uwzględniające dodatkową opiekę nad dziećmi,
  2. kursy języka polskiego, w tym specjalistyczne i dostosowane do potrzeb kursy językowe wspierające konkretne grupy zawodowe lub osoby OPT wykonujące konkretny rodzaj pracy (specjalistyczne słownictwo),
  3. działania wspierające integrację dzieci OPT także we współpracy ze szkołami - kierowane zarówno do dzieci OPT oraz ich rodziców, jak i szeroko rozumianej społeczności szkolnej/lokalnej,
  4. doradztwo dla młodzieży i młodych dorosłych OPT w zakresie wyboru ścieżki edukacji, a następnie zawodu,
  5. działania wspierające postawy otwartości i tolerancji, których celem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na tematy związane z migracjami zarówno w skali mikro, jak i makro,
  6. wsparcie dla nauczycieli w pracy z dziećmi OPT zarówno w obszarze dydaktyki, jak i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej na tle różnic tożsamościowych, narodowościowych,
  7. przygotowanie, dokształcanie, zatrudnianie asystentów międzykulturowych (pomocy nauczyciela) wspierających dzieci OPT i ich rodziny w procesie edukacji,
  8. uzupełnienie wykształcenia dla dorosłych OPT poprzez szkolenia oraz kursy zawodowe i in. pozwalające na uzupełnianie, podnoszenie kwalifikacji, a także czerpanie ze zdobytego już wykształcenia,
  9. wsparcie w zakresie nostryfikacji dyplomów i potwierdzenia kwalifikacji i umiejętności.

Kryteria wyboru projektów

 Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

33 657 265,37 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Integracji Społecznej
ul. Naruszewicza 11
pokój nr 105
tel. 17 74 32 821

Do pobrania:

Regulamin naboru (pdf),523,64 KB

Załączniki (zip),4,48 MB

Poleć innym: