Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.04 Mobilność i łączność
Działanie FEPK.04.03 Zrównoważony transport pozamiejski

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Infrastruktura dla ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności, w tym:
  • drogi / pasy / ścieżki / trasy rowerowe z infrastrukturą towarzyszącą, systemy i urządzenia do zliczania rowerzystów itp.,
  • trasy piesze lub pieszo-rowerowe,
  • likwidacja utrudnień i zagrożeń w ruchu pieszym i rowerowym,
  • inwestycje drogowe służące poprawie bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych.
 2. Projekty składane w ramach przedmiotowego naboru mogą obejmować również:
  • Rozwiązania cyfrowe wykorzystywane dla aktywnych form mobilności i mikromobilności, itp.,
  • Przedsięwzięcia towarzyszące, takie jak np. nasadzenia zieleni, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, jak również działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne promujące korzystanie z transportu rowerowego oraz ruchu niezmotoryzowanego
  wyłącznie jako element projektów wskazanych w punkcie 1.

Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zarządcy dróg publicznych posiadający osobowość prawną, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządcy infrastruktury kolejowej, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe – jedynie w charakterze partnera.

W działaniu FEPK.04.03 Zrównoważony transport pozamiejski wnioskodawcami lub partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w sposób zorganizowany i ciągły przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego, licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie – nie dotyczy JST oraz innych podmiotów publicznych. W przypadku podmiotów innych niż wymienione, działalność spełniająca łącznie wskazane wyżej warunki powinna być potwierdzona wpisem do publicznego rejestru, np. KRS, CEIDG, REGON lub innym dokumentem (np. rejestrowym/założycielskim).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego wnioskodawcami/partnerami w projekcie mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego niewchodzące w skład Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP – 85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) – 85%.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 25 lipca 2024 r. do dnia 22 października 2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (wniosek otrzymuje status „Przesłany”).

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

czerwiec 2025 r.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (docx, 335.84 KB).

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (zip, 676.16 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 1. Pan Piotr Pasterz, tel. 17 747 65 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pan Sebastian Lewandowski , tel. 17 747 65 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:

 1. Pani Joanna Kocur, tel. 17 743 31 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani Anna Musiał, tel. 17 743 31 59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani Anna Piwowar, tel. 17 743 32 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z aplikacji WOD2021 udzielają:

 1. Pani Maria Wojtoń, tel. 17 747 63 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach dotyczących aplikacji BK2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 1. Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poleć innym: