Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Beneficjenci zobowiązani są do realizacji projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram płatności. 

Harmonogram płatności jest informacją dla IZ FEP na lata 2021-2027, w jakich ramach czasowych, tj. kwartałach (miesiącach – pole opcjonalnie) i na jaką wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w podziale na wydatki majątkowe i/lub bieżące zostanie złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność. 

Pierwszy Harmonogram płatności obejmuje cały okres realizacji projektu, tj. 100% wartości dofinansowania określonego we wniosku o dofinansowanie. 

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz uzyskaniu dostępu do SL2021, zobowiązany jest do przekazania w ciągu 3 dni roboczych, za pośrednictwem SL2021 Harmonogram płatności. 

Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dedykowanego modułu umożliwiającego przekazywanie harmonogramu płatności i jego zmian oraz danych dotyczących personelu projektu w aplikacji SL2021 Projekty, o czym Instytucja Zarządzająca poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej, zastosowanie mają niniejsze formularze EXCEL, które po wypełnieniu powinny zostać przesłane do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem modułu Korespondencja aplikacji SL2021 Projekty. 

Z zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów, w których dofinansowanie będzie udzielone:

  1. w ramach środków z UE (w 100% w majątkowej klasyfikacji budżetowej lub w 100% w bieżącej klasyfikacji budżetowej), należy wypełnić załącznik nr 2,
  2. w ramach środków UE w mieszanej klasyfikacji budżetowej (tj. np. 80% majątkowej i 20% w bieżącej), należy wypełnić załącznik nr 2 i 3,
  3. zarówno ze środków UE i dotacji celowej z Budżetu Państwa, należy wypełnić załącznik nr 2 i 3.

Aktualizacja Harmonogramu płatności następuje (bez zbędnej zwłoki) w przypadku zmiany wartości dofinansowania określonej w umowie o dofinansowania lub zmiany okresu realizacji projektu oraz na żądanie Instytucji Zarządzającej, również za pośrednictwem SL2021. W przypadku aktualizacji Harmonogramu płatności w dokumencie tym należy wykazać jedynie kwoty dofinansowania, o które Beneficjent będzie wnioskował w formie zaliczki i/lub refundacji (z podziałem na źródła uzyskania dofinansowania i klasyfikacji budżetowej ponoszenia wydatków), nie ujmując kwot dofinansowania już otrzymanego od IZ FEP na lata 2021-2027. 

Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do SL2021 następujących danych dotyczących zaangażowania personelu Projektu:

  • dane dotyczące personelu Projektu: nr PESEL, imię i nazwisko;
  • dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: forma zaangażowania w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie (dzień-miesiąc-rok – dzień-miesiąc-rok);
  • dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

Do pobrania:

Poleć innym: