Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 3 lipca 2023 r.

W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ekspertów złożonych w odpowiedzi na nabór ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłoszony w dniu 4 kwietnia 2023 r., w dziedzinach:

 • Bioróżnorodność;
 • Dziedzictwo kulturowe;
 • Rewitalizacja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Internacjonalizacja MŚP
 • Rozwijanie systemów ratownictwa
 • Pomoc publiczna,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 502/10498/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. przyjął zaktualizowany Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach EFRR.

Do pobrania:

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (xlsx, 64.95 KB )

 

Informacja z 1 lutego 2023 r.

W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ekspertów złożonych w odpowiedzi na nabór ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłoszony w dniu 10 października 2022 r. w dziedzinach:

 • Lotnictwo i kosmonautyka;
 • Motoryzacja;
 • Przemysł spożywczy i rolnictwo ekologiczne;
 • Zdrowie, medycyna i przemysł farmaceutyczny;
 • Odnawialne źródła energii i magazynowanie energii;
 • Efektywność energetyczna;
 • Turystyka, ekoturystyka i dziedzictwo naturalne;
 • Tereny inwestycyjne;
 • Transformacja cyfrowa;
 • Publiczny transport zbiorowy i mobilność zeroemisyjna;
 • Tabor kolejowy,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 458/9466/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. przyjął zaktualizowany Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach EFRR.

Do pobrania:

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - wersja archiwalna dokumentu (xlsx, 63.95 KB)

Informacja z 30 listopada 2022 r.

„Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa) instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego na wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wypełniając zapisy art. 131 ustawy wdrożeniowej Uchwałą nr 441/9013/22 z dnia 29 listopada 2022 r. przyjął zaktualizowany Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Do pobrania:

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - wersja archiwalna dokumentu (pdf)536,03 KB

Informacja z 7 listopada 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa) instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego na wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Realizując zapisy ustawy wdrożeniowej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 7 października br. przyjął Zasady naboru i prowadzenia Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – dokument mający na celu zapewnienie funkcjonowania przejrzystego i jednolitego systemu naboru ekspertów oraz przepisywania ekspertów na podstawie przywołanego art. 131 ustawy wdrożeniowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie da Podkarpacia 2021-2027 (dalej: FEP 2021-2027).

Zgodnie z zapisami Zasad, Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 przepisuje eksperta do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 do dziedziny, która odpowiada zakresem dziedzinie, w ramach której był on wpisany do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wypełniając zapisy ustawy wdrożeniowej Uchwałą nr 435/8864/22  z dnia 3 listopada 2022 r. przyjął Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Do pobrania:

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - wersja archiwalna dokumentu (pdf)525,08 KB

 
 
Poleć innym: