Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej
 1. Czy podmioty (pracodawcy, organizacje pozarządowe) mogą otrzymać wsparcie, a tym samym stanowić grupy docelowe, w ramach przedmiotowego naboru mając na względzie brak możliwości udzielania pomocy de minimis?

ODPOWIEDŹ: W ramach naboru FEPK.07.08.IP.01-001/24 (typ 5 outplacement) wsparcie może być skierowane wyłącznie do uczestników indywidualnych. Organizacje pozarządowe i pracodawcy nie stanowią grup docelowych – w tym zakresie zaktualizowano zapisy Regulaminu wyboru w dniu 23.05.2024 r.

 1. Czy specyficzne kryterium dostępu nr 2 nakładające wymóg szybkiej ścieżki reagowania nie jest sprzeczne z założeniami specyficznego kryterium nr 10  w którym zawarto wymóg pierwszeństwa przyjęcia do projektu osób, które utraciły zatrudnienie  w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu a także pracowników w okresie wypowiedzenia? Czy rekrutacja ciągła wyklucza organizowanie tur naborów?

ODPOWIEDŹ: Nabór ciągły potencjalnych uczestników projektu nie wyklucza organizacji tur rekrutacyjnych. Obowiązek pierwszeństwa może być wtedy zrealizowany np. w ramach przyznania dodatkowych premiujących punktów dla uczestników projektu, którym przysługuje pierwszeństwo przyjęcia. Szybka ścieżka, o której mowa w kryterium dostępu nr 2 oznacza ciągłą gotowość wnioskodawcy do działań w realnym terminie, bez zbędnej zwłoki.

 1. Czy osoba odchodząca z rolnictwa może być ubezpieczona w KRUS czy ma obowiązek wyrejestrowania się?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią definicji zawartej w Regulaminie Naboru, osoba odchodząca z rolnictwa to osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.). A zatem na moment jej rekrutacji powinna być ubezpieczana w KRUS. Natomiast zapisy regulaminu nie wskazują na obowiązek jej wyrejestrowania, co nie zmienia faktu, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia należy przestrzegać właściwych przepisów prawa krajowego.

 1. Zgodnie z zapisami Regulaminu grupą docelową są m.in. organizacje pozarządowe oraz  pracodawcy. Regulamin określa także, że w ramach danego typu projektu nie przewiduje się udzielenia pomocy de minimis. Rozumiem przez to że wsparciem obejmujemy tylko osoby fizyczne (pracowników lub tych którzy utracili pracę). System SOWA EFS narzuca aż 11 obowiązkowych wskaźników produktu, wśród nich są  m.in:
  • Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)
  • Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa
  • Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem
  • Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w zakresie wdrażania nowych metod działania lub rodzajów usług
  • Liczba pracodawców objętych wsparciem dotyczącym poprawy środowiska pracy
  • Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem
  • Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariuszy) objętych wsparciem w programie.

Proszę wobec określenia grupy docelowej i braku możliwości udzielenie pomocy de minimis wskazać jak określić wartości w/w wskaźników i w jaki sposób je mierzyć?

ODPOWIEDŹ: System SOWA EFS nie narzuca wskaźników, wyświetlona zostaje lista rozwijana z pozycjami: „Obowiązkowy” i/lub „Dodatkowy” i/lub „Własny”, należy wybrać właściwą opcję (lista nie pojawi się w części „Inne wspólne wskaźniki projektu”). Następnie w polu „Wskaźnik realizacji projektu” z listy rozwijanej należy wybrać wskaźniki produktu/rezultatu, które zostały wskazane w Regulaminie wyboru projektów.
Wyboru wskaźników dokonuje się klikając przycisk „Dodaj wskaźnik”. IP zaleca zapoznanie się z Regulaminem wyboru projektów oraz z Załącznikiem 16 do Regulaminu pn. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla podkarpacia 2021 – 2027 – Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian.
Co do określania wartości docelowych wskaźników i sposobu ich pomiaru Beneficjent samodzielnie je wskazuje z uwzględnieniem definicji poszczególnych wskaźników zawartych w Regulaminie wyboru projektów w Podrozdziale 2.5 Wymagane wskaźniki.

 1. Jednym z kryteriów premiujących jest: Wnioskodawca lub Partner w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt współfinansowany ze środków UE, dotyczący realizacji usług outplacementowych dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub osób odchodzących z rolnictwa w ramach którego osiągnięte zostały wszystkie założone rezultaty (wskaźniki).
  Proszę o wyjaśnienie dlaczego Instytucja ogłaszająca konkurs ogranicza dostęp dla tych którzy realizowali usługi outplacementowe, ale z innych źródeł, niż ze środków EFS, tylko np. ze środków rezerwy Funduszu Pracy?

ODPOWIEDŹ: Instytucja ogłaszająca nabór nie ogranicza dostępu poprzez specyficzne kryteria premiujące, które nie są obowiązkowe do spełnienia, a jedynie fakultatywne umożliwiające otrzymanie dodatkowej premii punktowej. Powyższe oznacza, iż niespełnienie ww. kryteriów nie powoduje odrzucenia wniosku, jednakże należy pamiętać, że może mieć wpływ na to, czy projekt otrzyma dofinansowanie. IP zachęca do zapoznania się z Podrozdziałem 4.2 Regulaminu pn. Ocena merytoryczna, gdzie zasady oceniania każdej grupy kryteriów zostały szczegółowo opisane.
W brzmieniu kryterium mowa jest o projektach współfinansowanych ze środków UE, co oznacza różne programy, nie tylko EFS. Kryteria wyboru projektów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – zakres Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący uchwałą przyjętą przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 18 / VI / 2024  z dnia 27 marca 2024 r. i są dostępne pod adresem: https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/prawo-i-dokumenty/kryteria-wyboru-projektow

 1. Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy w ramach oferowanego wsparcia dla grupy docelowej wskazanej w Regulaminie naboru FEPK.07.08-IP.01-001/24, możliwe jest udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy)?

ODPOWIEDŹ: W ramach naboru nr FEPK.07.08-IP.01-001/24 obejmującego działania outplacementowe nie ma możliwości udzielania dotacji uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tego rodzaju wsparcie stanowiłoby pomoc de minimis, podczas gdy w Regulaminie naboru w Rozdziale 2.8 wyraźnie wskazano, iż nie przewiduje się w ramach tego typu projektu udzielania pomocy de minimis. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych przez IP form wsparcia, uznawanych za najbardziej kompleksowe i skuteczne, znajdują się w Podrozdziale 5.2.3 Regulaminu przedmiotowego naboru.

 1. W związku z trwającym naborem nr: FEPK.07.08-IP.01-001/24 proszę o wyjaśnienie dotyczące kryterium premiującego: II.2.2 Premiowane będą projekty zakładające współpracę z firmami poszukującymi pracowników ze spersonalizowanymi umiejętnościami lub możliwością przebranżowienia.
  Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać punkty za ww. kryterium? Czy w projekcie należy wskazać nazwy konkretnych firm, z którymi wnioskodawca będzie współpracował, czy należy zadeklarować, że taka współpraca z firmami zostanie nawiązana na etapie realizacji projektu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu naboru - Kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027 weryfikacja spełnienia kryterium premiującego będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Poziom szczegółowości zapisów we wniosku leży w gestii Wnioskodawcy - jeżeli na etapie pisania wniosku aplikacyjnego jest w stanie wskazać z nazwy konkretne firmy, z którymi będzie współpracował to może to zrobić, natomiast jeśli nie jest to możliwe należy jasno zadeklarować, że taka współpraca z firmami zostanie nawiązana na etapie realizacji projektu. W obu przypadkach punkty zostaną przyznane.

 1. W projekcie jednym ze wsparć na uczestników mogą być szkolenia zawodowe, czy koszt tych szkoleń może zawierać oprócz organizacji i przeprowadzenia egzaminu również koszt wymaganych, wstępnych badań lekarskich i odzieży ochronnej/roboczej jeżeli jest wymagane?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z założeniami konkursu FEPK.07.08-IP.01-001/24 jednym z elementów pomocy służących poprawie sytuacji uczestnika na rynku pracy mogą być szkolenia. Szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem  uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi  potrzebami rynku pracy tzw. „szyte na miarę” realizowane przez instytucje posiadające wpis do RIS. Poza szkoleniami w ramach dodatkowych elementów pomocy dopuszczalne jest tzw. wsparcie towarzyszące o charakterze dodatkowym wobec głównych działań w projekcie, ułatwiające dostęp grup docelowych do projektu, w obrębie którego możliwe jest sfinansowanie wymaganych wstępnych badań lekarskich czy odzieży ochronnej/roboczej. Jednocześnie podkreślić należy, iż wydatki z ww. kategorii muszą być oszacowane na racjonalnym poziomie i uzasadnione we wniosku o dofinasowanie jak również wynikać ze specyfiki szkoleń. Dowodem poniesienia wydatku będzie każdorazowo opłacona faktura lub równoważny dokument księgowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

 1. Czy szkolenie zawodowe dla jednego uczestnika projektu może zawierać uzyskanie dwóch kwalifikacji np. kierowca kat. C + uprawnienia na przewóz osób czy rzeczy czy materiałów niebezpiecznych?

ODPOWIEDŹ: Zakres wsparcia udzielanego uczestnikowi, w tym kierunki/obszary szkolenia zawodowego niezbędnego do poprawy sytuacji na rynku pracy, musi wynikać bezpośrednio z opracowanego Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego identyfikację potrzeb danej osoby w kontekście zapotrzebowania rynku pracy. Minimalny zakres IPD w postaci III etapów został opisany z Podrozdziale 5.2.3 Regulaminu naboru FEPK.07.08-IP.01-001/24. Nie określono limitu ilości kwalifikacji możliwych do nabycia w ramach projektu. Należy pamiętać o wymogu realizacji usług szkoleniowych przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 1. Czy koszt wstępnych, obowiązkowych badań lekarskich do danego szkolenia zawodowego przed przystąpieniem uczestnika projektu do tego szkolenia jest wydatkiem kwalifikowalnym i czy Wnioskodawca może ponieść taki koszt w ramach kosztów bezpośrednich niezależnie od wyników badań – wynik pozytywny – UP idzie na szkolenie, wynik negatywny – UP nie może przystąpić do szkolenia. Czy badanie negatywne również jest kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ jest kosztem uzasadnionym i poniesionym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z założeniami konkursu FEPK.07.08-IP.01-001/24 jednym z elementów pomocy służących poprawie sytuacji uczestnika na rynku pracy mogą być szkolenia. Szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem  uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi  potrzebami rynku pracy tzw. „szyte na miarę” realizowane przez instytucje posiadające wpis do RIS.  Poza szkoleniami w ramach dodatkowych elementów pomocy (w kosztach bezpośrednich) dopuszczalne jest tzw. wsparcie towarzyszące o charakterze dodatkowym wobec głównych działań w projekcie, ułatwiające dostęp grup docelowych do projektu, w obrębie którego możliwe jest sfinansowanie wymaganych wstępnych badań lekarskich. Jednocześnie podkreślić należy, iż wydatki z ww. kategorii muszą być oszacowane na racjonalnym poziomie i uzasadnione we wniosku o dofinasowanie jak również wynikać ze specyfiki szkoleń. Dowodem poniesienia wydatku będzie każdorazowo opłacona faktura lub równoważny dokument księgowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Negatywne wyniki badań co do zasady nie powinny mieć miejsca, ponieważ jednym z elementów opracowanego Indywidualnego Planu Działania poprzedzającego udzielenia wsparcia, jest analiza uwarunkowań zdrowotnych uczestnika (przeciwskazania do wykonywania pracy). Jeśli taka sytuacja wystąpi w trakcie realizacji projektu i koszt badania z wynikiem negatywnym zostanie przedstawiony do rozliczenia, będzie podlegała indywidualnemu rozpatrzeniu przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. Jeżeli w IPD dla danego  uczestnika projektu analiza potrzeb wykaże przeprowadzenie dla tej osoby więcej niż jednego szkolenia zawodowego np. 1 kwalifikacyjnego i 1 kompetencyjnego. To czy można w ramach kosztów bezpośrednich sfinansować koszt kilku szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych dla 1 uczestnika projektu?

ODPOWIEDŹ: Zakres wsparcia udzielanego uczestnikowi, w tym kierunki/obszary szkolenia zawodowego niezbędnego do poprawy sytuacji na rynku pracy, musi wynikać bezpośrednio z opracowanego Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego identyfikację potrzeb danej osoby w kontekście zapotrzebowania rynku pracy. Minimalny zakres IPD w postaci III etapów został opisany z Podrozdziale 5.2.3 Regulaminu naboru FEPK.07.08-IP.01-001/24. Nie określono limitu ilości kwalifikacji możliwych do nabycia w ramach projektu. Należy pamiętać o wymogu realizacji usług szkoleniowych przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 1. Czy jeśli z IPD wynika, że UP potrzebuje nabycia kompetencji cyfrowych, czy wówczas można go skierować na takie szkolenie?

ODPOWIEDŹ: Zakres i tematyka szkoleń jest katalogiem otwartym w ramach którego można nabyć m.in. kompetencje cyfrowe. Kierunki/obszary szkoleń zawodowych niezbędnych do poprawy sytuacji na rynku pracy, muszą wynikać bezpośrednio z opracowanego Indywidualnego Planu Działania. Kierując uczestników projektu na szkolenie należy pamiętać o zakazie podwójnego finansowania wsparcia realizowanego w FEP 2021-2027 (kryterium dopuszczające nr 9 oraz specyficzne kryterium dostępu nr 8).

 1. Czy należy wybrać tylko wskaźniki obowiązkowe? Czy może bardziej preferowane jest wybranie wszystkich możliwych wskaźników i wyzerowanie ich?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.08-IP.01-001/24 w Podrozdziale 2.5 Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie wskaźniki wskazane w tabelach „Wskaźniki produktu i rezultatu”, które są adekwatne do planowanego w projekcie zakresu wsparcia i grupy docelowej. Ponadto dla każdego ze wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w ww. tabelach w kol. 1 zamieszczono informację, który wskaźnik jest obowiązkowy do ujęcia w każdym wniosku o dofinansowanie.

 1. W projekcie jednym ze wsparć na uczestników mogą być szkolenia zawodowe czy koszt tych szkoleń może zawierać oprócz organizacji i przeprowadzenia egzaminu również koszt wymaganych, wstępnych badań lekarskich i odzieży ochronnej/roboczej jeżeli jest wymagane.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z założeniami konkursu FEPK.07.08-IP.01-001/24 jednym z elementów pomocy służących poprawie sytuacji uczestnika na rynku pracy mogą być szkolenia. Szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem  uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi  potrzebami rynku pracy tzw. „szyte na miarę” realizowane przez instytucje posiadające wpis do RIS.  Poza szkoleniami w ramach dodatkowych elementów pomocy dopuszczalne jest tzw. wsparcie towarzyszące o charakterze dodatkowym wobec głównych działań w projekcie, ułatwiające dostęp grup docelowych do projektu, w obrębie którego możliwe jest sfinansowanie wymaganych wstępnych badań lekarskich czy odzieży ochronnej/roboczej. Jednocześnie podkreślić należy, iż wydatki z ww. kategorii muszą być oszacowane na racjonalnym poziomie i uzasadnione we wniosku o dofinasowanie jak również wynikać ze specyfiki szkoleń. Dowodem poniesienia wydatku będzie każdorazowo opłacona faktura lub równoważny dokument księgowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

Poleć innym: