Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o zmianie Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, nr naboru FEPK.05.05-IZ.00-003/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.05 Kultura, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 549/11615/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2023 r., w ten sposób, że:

 1. W punkcie 1.5 zapis o treści:

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

  zastępuje się zapisem o treści:

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 1. W punkcie 1.33 zapis o treści:

  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r.w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

  zastępuje się zapisem o treści:

  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

 1. W punkcie 8.6.1 ppkt 2) zapis o treści:

  Dofinansowanie, które stanowi pomoc de minimis – na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatuo funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz krajowego Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

  zastępuje się zapisem o treści:

  Dofinansowanie, które stanowi pomoc de minimis – na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz krajowego Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

 1. W punkcie 8.6.1 ppkt 2) lit. b zapis o treści:

  Wartość brutto wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR

  zastępuje się zapisem o treści:

  Wartość brutto wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w okresie minionych 3 lat nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 300 000 EUR. Okres trzech 3 lat należy oceniać w sposób ciągły. Dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych 3 lat.

 1. W punkcie 8.6.1 ppkt 2) lit. c zapis o treści:

  Wnioskodawca nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis wynikającego z Rozporządzenia MFiPR oraz Rozporządzenia nr 1407/2013 na każdym z tych dwóch etapów weryfikacji, z zastrzeżeniem pkt. d)

  zastępuje się zapisem o treści:

  Wnioskodawca nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis wynikającego z Rozporządzenia MFiPR oraz Rozporządzenia nr 2023/2831 na każdym z tych dwóch etapów weryfikacji, z zastrzeżeniem pkt. d).

 1. W załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów - Wyciąg kryteriów wyboru projektów (EFRR) w punkcie 2.1 Kryteria merytoryczne standardowe, w kryterium Stabilność finansowania podczas eksploatacji

  dodaje zapis o treści:

  W przypadku projektów z zakresu kultury i turystyki realizowanych w Priorytecie 5 Przyjazna Przestrzeń Społeczna i Priorytecie 6 Rozwój Zrównoważony Terytorialnie, zgodnie z wymogami Programu FEP 2021-2027 – wymagany okres trwałości wynosi 10 lat.

 2. W pkt 3 załącznika nr 1 do Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR), stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów – Oświadczenia, zapis o treści:

  zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu i utrzymania jego rezultatów przez okres: 3 lat (dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) / 5 lat (dotyczy Wnioskodawców innych niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), od płatności końcowej lub w okresie ustalonym zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, zgodnie z art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

  zastępuje się zapisem o treści:

  zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu i utrzymania jego rezultatów przez okres: 10 lat od płatności końcowej lub w okresie ustalonym zgodnie z przepisami o pomocy publicznej 2021-2027.

Uzasadnienie zmian:

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu wyboru projektów w związku wejściem w życie nowych regulacji prawnych określających zasady udzielania pomocy de minimis.

Ponadto zgodnie z treścią kryterium Stabilność finansowania podczas eksploatacji zaktualizowano zapisy wskazując na 10 letni okres trwałości projektu.

Poleć innym: