Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 Informacja z dnia 7 maja 2024 r.

7 maja 2024 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 1/4/24 zmieniającą Regulamin wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
nr FEPK.01.03-IZ.00-005/24 przyjęty Uchwałą Nr 567/12131/24 z dnia 20 lutego 2024 r.

Zgodnie z przywołaną uchwałą w Regulaminie wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
nr FEPK.01.03-IZ.00-005/24 przyjętym Uchwałą Nr 567/12131/24 z dnia 20 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W części Wykaz skrótów i pojęć:

1) W miejsce skrótu „Rozporządzenie 1407/2013” wprowadza się skrót Rozporządzenie 2023/2831”, którego rozwinięcie otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis”

2) Skrót „Rozporządzenie de minimis” otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027”

3) Wyjaśnienie pojęcia „Jedno przedsiębiorstwo” otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 2023/2831”

II. W rozdziale 1 Podstawy prawne oraz inne ważne dokumenty:

1) punkt 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”

2) punkt 1.18 otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.

III. W rozdziale 4 Typy projektów podlegających dofinansowaniu punkt 4.16 otrzymuje brzmienie:

„Pomoc de minimis dotycząca wsparcia usług doradczych nie może zostać udzielona w zakresie, o którym mowa w art. 1  Rozporządzenia 2023/2831.”

IV. W rozdziale 7 Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania punkt 7.7 otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis wynikającego z art. 3 Rozporządzenia 2023/2831.”

V. W rozdziale 8.6 Pomoc publiczna:

1) punkt 8.6.3 otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie w zakresie nabycia usług doradczych będzie udzielane w formie pomocy de minimis na podstawie:

a) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
b) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.”

2) punkt 8.6.4 otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis dla tzw. jednego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją wynikającą z art. 2 ust 2 Rozporządzenia 2023/2831.”

3) punkt 8.6.5 otrzymuje brzmienie:

„Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 Rozporządzenia 2023/2831.”

4) punkt 8.6.7 otrzymuje brzmienie:

„Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w przypadku, gdy przekroczony zostanie limit pomocy de minimis, wynikający z art. 3 ust 2 Rozporządzenia 2023/2831, wnioskodawca zostanie wezwany do obniżenia wnioskowanego wsparcia w zakresie nabycia usług doradczych.”

VI. Aktualizacji ulega załącznik nr 8 Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu do Regulaminu wyboru projektów przyjętego Uchwałą Nr 567/12131/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.03-IZ.00-005/24 w ten sposób, że w części Postanowienia ogólne, punkt 10 otrzymuje brzmienie „Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2062), które zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2024 r. poz. 598).

Ww. zmiany generują konieczność dostosowania zapisów dokumentacji konkursowej do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Aktualizacja dotyczy zapisów Regulaminu wyboru projektów oraz zapisów załącznika nr 8 do Regulaminu wyboru projektów tj. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu.

Zaktualizowane Ogłoszenie naboru wniosków obowiązuje od 07.05.2024 r.

Nowy Regulamin (PDF 612 KB) obowiązujący od 07.05.2024 r.

Strona naboru

Poleć innym: