Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 5 lipca 2024 r.

W związku z aktualizacją treści Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  informuje o zmianie Regulaminu naboru FEPK.07.08-IP.01-002/24. Poza zmianami wynikającymi ze zmiany Rozporządzenia skutkujących m.in:

  • Aktualizacją przywołanych w treści Regulaminu aktów prawnych,
  • Zmianą załącznika nr 17,
  • Doprecyzowaniem zapisów odnoszących się do terminu, miejsca i formy składania wniosku o dofinasowanie w kontekście brzmienia kryterium merytorycznego dopuszczającego nr 3,
  • Skorygowaniem omyłek pisarskich i stylistycznych,
  • Usunięto zabezpieczenie w formie poręczenia według prawa cywilnego.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o wydłużeniu przedmiotowego naboru do 15 lipca 2024 r.

Do pobrania:

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośredniczącą dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.08-IP.01-002/24 wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców

Termin, od którego można składać wnioski

11 czerwca 2024 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 lipca 2024 r. 10 lipca 2024 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników, w tym upowszechnianie zachowań proekologicznych m.in. poprzez:

  1. audyt pracodawcy pod kątem wdrożenia elastycznego systemu pracy oraz wsparcie we wdrażaniu wyników audytu (brak możliwości finansowania działań związanych z rozwojem pracy zdalnej, które będą realizowane w KPO),
  2. rozwój i adaptacja środowiska pracy i dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób starszych,
  3. wsparcie wszystkich pracodawców i pracowników we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 85% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 914 880,00 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwoju Kadr EFS
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35 – 055 Rzeszów
pokój nr 116 tel. 17 74 32 832
pokój nr 125, 17 743 28 13

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
tel. 17/ 74 32 805, 17/ 850 92 35

Do pobrania

 

 

Poleć innym: