Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr FEPK.07.19-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.19

Termin, od którego można składać wnioski

31 lipca 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 sierpnia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

W ramach niniejszego naboru podmiotem uprawnionym o ubieganie się o dofinansowanie jest ROPS w Rzeszowie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

  1. działania dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających
    w rodzinach oraz różnego rodzaju placówkach całodobowych m.in. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp., np. tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego m.in. ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia lub programy socjoterapeutyczne i inne,
  2. wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczających kryzysu oraz otoczenia ww. osób / rodzin w samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych (w zakresie jaki jest niezbędny dla udzielanego wsparcia) np. asystentura rodzinna, konsultacje/poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, specjalistyczne, terapia, mediacje, porady prawne, grupy wsparcia/rodziny wspierające, grupy samopomocowe, interwencja kryzysowa, ośrodki oferujące wsparcie dzienne lub całodobowe: turnusowe i krótkookresowe, w tym o charakterze specjalistycznym i inne;
  3. wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki, w których przebywają dzieci i młodzież m.in. poprzez promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (np. działania informacyjno – promocyjne), usługi wsparcia, w tym specjalistyczne dla osób i rodzin zastępczych oraz kandydatów, tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej;
  4. upowszechnienie idei rodzicielstwa adopcyjnego, wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych, wsparcie preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i postadopcyjne (np. diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne);
  5. kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej, m.in. poprzez wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielniania, budowanie kręgów wsparcia, wsparcie psychologiczne przygotowujące do odnalezienia się w nowej sytuacji, wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, pomoc i profesjonalne doradztwo w wyborze ścieżki zawodowej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, mieszkania wspomagane i „usamodzielniania na próbę”;
  6. wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych (wsparcie na rzecz osób usamodzielnianych i rodzin);
  7. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usługi społecznych na poziomie lokalnym, w tym szkolenia na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny oraz pieczy zastępczej

Kryteria wyboru projektów

 Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 675 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Integracji Społecznej EFS
ul. Naruszewicza 11
pokój nr 104 lub 105
tel. 17 74 32 821, 17 85 09 221 lub 17 74 32 820

Do pobrania:

Regulamin naboru (pdf)526,66 KB 

Załączniki (zip),2,44 MB

Poleć innym: