Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr FEPK.07.16-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.16

Termin, od którego można składać wnioski

28 lipca 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 sierpnia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się: organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, przedsiębiorstwa. Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot, który uzyskał akredytację lub poddał się procesowi akredytacji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego do wszystkich typów usług ekonomii społecznej. Akredytacja o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej wymagana jest w chwili podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Na etapie składania wniosku wystarczające jest oświadczenie Wnioskodawcy zawarte w treści wniosku o dofinansowanie dotyczące poddania się procesowi akredytacji. Umowy o dofinansowanie realizacji projektów zostaną podpisane tylko z podmiotami, które uzyskają akredytację i przedłożą ją Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (PS).
  2. Realizacja usług animacyjnych i inkubacyjnych dla PS realizowanych w systemie popytowym.
  3. Realizacja działań reintegracyjnych podejmowanych w PS, w tym wsparcie w opracowaniu i realizacji indywidualnych planów reintegracyjnych dla pracowników PS zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. Realizacja usług wzmacniających potencjał Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) / Przedsiębiorstwach Społecznych (PS) (w szczególności za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR)) obejmujących m.in.:
    1. wsparcie doradcze, szkoleniowe, edukacyjne i biznesowe realizowane na rzecz PES/PS i ich pracowników zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami w celu wzmocnienia ich potencjału, konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych w zmieniających się warunkach gospodarczych, wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa,
    2. optymalizację procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

 Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95% bez uwzględnienia środków przekazywanych przez Beneficjentów na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

104 306 588,00 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Integracji Społecznej EFS
ul. Naruszewicza 11
pokój nr 110, 107 lub 103
tel. 17 74 32 826, 17 85 09 220, 17 74 32 820

Do pobrania:

Regulamin konkursu (docx)284,12 KB,

Załączniki (zip),4,98 MB

Poleć innym: