Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) będzie wspierał instrumenty terytorialne poprzez Priorytet 6 – Rozwój zrównoważony terytorialnie w następujących celach szczegółowych:

  • Cel szczegółowy 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  • Cel szczegółowy 5(ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie poprzez strategie terytorialne tj. strategie rozwoju ponadlokalnego - pełniące funkcję strategii Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT).

 Instrument IIT skierowany jest do obszarów strategicznej interwencji (OSI) o znaczeniu krajowym i regionalnym tj. obszarów wiejskich i powiązanych z nimi funkcjonalnie małych miast o kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych zagrożonych trwałą marginalizacją (w tym obszarów o szczególnym potencjale turystycznym i kulturowym).

Zakres wsparcia programu FEP 2021-2027 wskazany dla tego instrumentu będzie obejmował następujące obszary:

  • ochronę, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych,
  • ochronę, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury,
  • ochronę, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000,
  • fizyczną odnowę i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.

Projekty w instrumencie IIT wybierane będą w sposób konkurencyjny, a informacje o planowanych naborach zostaną zamieszczone na stronie internetowej funduszeue.podkarpackie.pl w zakładce harmonogram

Należy również pamiętać, że aby przystąpić do naboru, strategia ponadlokalna IIT (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027) musi zostać  pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym w zakresie możliwości finansowania strategii IIT w ramach tego programu w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.

Opiniowanie dokumentu przebiega w oparciu o art. 36 ust 8 ustawy wdrożeniowej biorąc pod uwagę następujące elementy:  

  • syntezę diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych;
  • cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją właściwego programu;
  • listę projektów realizujących cele, o których mowa w ww. punkcie, wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami;
  • opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT.

Projekty powinny wynikać z diagnozy potrzeb i realizować cele strategii ponadlokalnej IIT. 

Ważną informacją jest to, że wsparciem w ramach instrumentu IIT nie mogą zostać objęte obszary, które zostały objęte instrumentem ZIT.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Załączniku nr 1 do Programu – Obszary Strategicznej Interwencji.

Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 zachęca aby przed złożeniem dokumentu strategii ponadlokalnej do opiniowania, dokonać roboczych konsultacji tego dokumentu z pracownikami tutejszego Urzędu.

Pomocnym materiałem służącym zapoznaniu się z tematyką instrumentów terytorialnych są opracowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

Dokumenty programowe do pobrania:

Poleć innym: