Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

W I kwartale 2024 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – dotacja, Typu projektu Internacjonalizacja MŚP.

Rodzaj udzielanej pomocy:

Podstawą udzielenia pomocy będzie regionalna pomoc inwestycyjna na tzw. inwestycję początkową w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wnioskodawca będzie miał także możliwość dofinansowania usług doradczych w zakresie niezbędnym dla wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne, w oparciu o pomoc de minimis oraz art. 18 Rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Ponadto, będzie miał możliwość dofinansowania udziału w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) w oparciu o art.19 Rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zakres udzielanej pomocy:

Celem działania będzie wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału
w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekty związane będą z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności. Wsparcie usług doradczych jako element kompleksowego projektu.

Udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) jako dodatkowy element projektu ściśle związany z realizacją strategii internacjonalizacji.

Strategia internacjonalizacji:

Projekty muszą być wynikiem opracowanej wcześniej nowej strategii związanej
z internacjonalizacją działalności MŚP obejmującą następujące elementy:

  • analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktu/produktów przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem metody kluczowych czynników sukcesu oraz z uwzględnieniem barier wejścia na te rynki zagraniczne z podsumowaniem w formie analizy SWOT,
  • wskazanie rynku/rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach,
  • analizę posiadanego modelu biznesowego oraz ewentualnych zmian tego modelu w zakresie internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem modelu CANVAS,
  • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny poprzez szczegółowe określenie działań mających na celu przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach,
  • zalecane działania w zakresie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie związane z wdrożeniem do działalności eksportowej.
  • strategię marketingową zakładającą wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw, oszacowanie budżetu działań promocyjnych w jaki sposób będą budowane relacje z przyszłymi klientami; jakie interakcje z klientem będą dokonywane w procesie sprzedaży i obsługi, jakie będą formy komunikacji i promocji,
  • przeprowadzenie analizy finansowej obejmującej źródła przychodów i kosztów, sposobu płatności i modelu rozliczeń; szacunkowej ceny produktów; poziomu marży; oszacowania przychodów w pierwszym kwartale lub roku – a ile w kolejnych, podstawowych grup kosztów oraz ich zmian, spodziewanych zysków, dodatkowych źródeł finansowania internacjonalizacji, w szczególności programów publicznych,
  • rekomendacje w zakresie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do przygotowania oferty produktowo – usługowej do potrzeb internacjonalizacji.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zakłada wejście na więcej niż jeden nowy rynek zagraniczny, należy opisać każdy z powyższych elementów strategii internacjonalizacji odrębnie dla każdego z tych rynków.

Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Forma wsparcia:

Internacjonalizacja MŚP będzie wspierana w formie dotacji zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

W ramach działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – dotacja, Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP planowana minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu będzie wynosić 100 000,00 PLN, zaś maksymalna 500 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania

W ramach działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – dotacja, Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP, mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o maksymalnie 50% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Poleć innym: